Отчет за контролната дейност през месец юли 2022

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

1.1. През месец юли 2022 г. експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 132 проверки на 114 обекта, в  т. ч. 99 планови и 33 извънредни. Извършени са 5 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 14 акта, от които 1 е за констатирани неизпълнения на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издал 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 9800 лева.

През юли са сключени 4 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в ЗАНН, са наложени имуществени санкции с общ размер 1610 лева.

Общо събраните суми от екоинспекцията по наложени  глоби и санкции са 10 509,86 лева: 594,56 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 9915,30 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 475,64 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Стамболийски – 186,53 лв., община Марица – 109,98 лв. и община Пловдив – 92,58 лева.

1.3. За периода са постъпили 30 сигнала и 12 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;

-            Извършени са проверки на билкозаготвителни пунктове, при които не се установиха нарушения на Закона за лечебните растения;

-            Извършени са проверки на защитени територии – ЗМ „Усойката“ и ЗМ „Марциганица“, както и 18 проверки от парковата охрана на резерват „Червената стена“ по утвърдени маршрути, при които не се установиха нарушения на Закона за защитените територии;

-            Извършени са проверки на защитени вековни дървета, при които се установи, че същите са в добро състояние и няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие.

 

-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 240 писма до възложители и институции;

-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения са съгласувани 19 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          планови проверки по План за контролната дейност за 2022 година;

-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          проверки по сигнали и жалби;

-          участие в комплексни проверки;

-          Оценени месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при която е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          Оценени 7 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на основание чл.40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г., при които не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;

-          Проверка във връзка с имисионен контрол по график - измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция за сезон лято в с. Милево;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-          Проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на обект „Млекопреработвателно предприятие“, намиращо се в с. Дълбок извор, експлоатирано от "ЕЛИТ-95" ООД. Измерените стойности съответстват на установените норми;

-          Проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на обект „Цех за производство на шнурове за мартеници и текстилни въжета“, намиращ се в с. Труд, стопанисван от "Мартенички Кико" ЕООД. Не са констатирани превишения на граничните стойности на нивата на шум в жилищната зона. На дружеството е дадено предписание за затваряне на входовете и изходите към производствения цех с цел ограничаване на шумовото въздействие върху най-близките жилищни сгради в района на производствения цех.

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-            За отчетния период във връзка с получени сигнали са  изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора 13 защитени диви птици,  от които: 9 бели щъркела, сова, кукумявка, кълвач и бързолет;

-            Съгласно утвърден график на МОСВ е извършена 1 проверка по ГМО;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други).

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 17 предписания от първия етап на проверките, едно не е изпълнено:

-       За неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на гр. Първомай и прилежащите територии е съставен АУАН № 60/25.07.2022г. на Николай Митков, кмет на Община Първомай на основание чл. 156, ал. 1, вр. чл. 120 от ЗУО.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-          Акцент в контролната дейност в направление „Въздух“ е извършването на проверки съгласно утвърдения план за контролната дейност през 2022 г., извънредни проверки, включително във връзка с постъпили жалби и сигнали.

-          При осъществената контролна дейност в направлението през отчетния период не са установени нарушения, водещи до замърсяване на КАВ.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 28;

o    проверени обекти – 28;

o    дадени предписания – 18;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 58 /19.07.2022 г. на Община Куклен за непостигане на ежегодно намаление на броя на превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10,  с което не са изпълнени задълженията, произтичащи от чл. 27, ал. 6 на ЗЧАВ и е осъществен състава на чл. 41, ал. 4 от ЗЧАВ

Ø  АУАН № 62/29.07.2022 г. на ЕТ „Металик-Иван Михайлов-Елена Михайлова“ за непредставена информация за консумацията на разтворители в инсталация за нанасяне на покрития за 2021 г. съгласно чл. 20, ал.8 от Наредба №7/2003 г. в срока до 31.03.2022 г. , с което е осъществен състава на чл.34е, т.7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Акцент в контролната дейност в направлението са осъществените планови проверки и проверки по сигнали, в т.ч. провеждане на контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда.

-           Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

Води

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 5;

o    проверени обекти – 5;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 5;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 53 /07.07.2022 г. на дружество „Водоснабдяване и канализация и ПСОВ“, гр. Кричим за превишаване нормите на индивидуалните емисионни ограничения, на основание член 200, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 48, ал. 4 от Закона за водите;

Ø  АУАН № 54 /07.07.2022 г. на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "Б" от Закона за водите на дружество "Куминяно фрут" ООД, обект „Цех за производство на плодови пюрета, концентрати и подсладени плодови продукти“, с. Катуница за констатирано на 28.04.2022 г. нарушение, че формираните производствени отпадъчни води са заустени в Общински отводнителен канал и дружеството не притежава разрешително за заустване;

Ø  АУАН № 56/12.07.2022 г. на "Канализационна система и ПСОВ на село Кочево", с. Кочево, общ. Садово на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "Б" от Закона за водите за работа при изтекъл срок на действие на разрешителното за заустване;

Ø  АУАН № 57 /13.07.2022 г. на дружество "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот, за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на основание чл. 200, ал. 1,т. 2 във връзка с член 48, ал. 4 от Закона за водите;

 

Ø  АУАН № 61 /26.07. 2022 г. на дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Пловдив за компрометиран участък на канализационна мрежа и изтичане на непречистени отпадъчни води в гр. Първомай на основание чл. 200, ал. 1.т. 43 във връзка с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Почви

            Не са извършвани проверки за периода.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 42;

o    проверени обекти – 25;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: През м. юли са съставени 3 АУАН за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие на собственик на зоомагазин в гр. Пловдив, който в 15-дневен срок от придобиването на екземпляр от видове по приложение А и В от Регламент 338/97 – 3 екземпляра сив папагал жако не е внесъл в регионалната инспекция по околната среда и водите заявление за регистрация съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗБР, както следва:

Ø  АУАН № 50 от 05.07.2022 год. на „АКВА ЗОНА 2“ ЕООД, гр. Пловдив за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие – неспазване на 15-дневния срок от придобиването на  1 екземпляр сив папагал жако за внасяне в РИОСВ на заявление за регистрация съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗБР;

Ø  АУАН № 51 от 05.07.2022 год. на „АКВА ЗОНА 2“ ЕООД, гр. Пловдив за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие – неспазване на 15-дневния срок от придобиването на 1 екземпляр сив папагал жако за внасяне в РИОСВ на заявление за регистрация съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗБР;

Ø  АУАН № 52 от 05.07.2022 год. на „АКВА ЗОНА 2 ЕООД“, гр. Пловдив за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие – неспазване на 15-дневния срок от придобиването на 1 екземпляр сив папагал жако за внасяне в РИОСВ на заявление за регистрация съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗБР.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 13.

 

Отпадъци

-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването основно проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2022 г., последващи проверки по изпълнение на предписания, по писма на МОСВ, по искане на МВР.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 69;

o    проверени обекти – 58;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 60/25.07.2022г. на Николай Митков, кмет на Община Първомай чл. 156, ал. 1, вр. чл. 120, за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на гр. Първомай и прилежащите територии;

Ø   АУАН № 63/29.07.2022 г. на „Елана - Харт“ ООД, чл. 135, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗУО, връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014 г., за непредоставяне на информация в срок за предстоящ трансграничен превоз.

o     проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – участие в ДПК, проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ-Пловдив, изготвяне на годишни планове и отчети.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

ОВОС И ЕО

Не е осъществена контролна дейност в периода.

 

Комплексни разрешителни

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – няма;

o    проверени обекти – няма;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 55/11.07.2022 г. на Община Пловдив, площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”, находящо се в землището на с. Цалапица, местност “Паша махала”, община Родопи, област Пловдив за изпълнение на условие поставено в Комплексно разрешително № 355-Н0/2008 г. - чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., и посл. изм. и доп.);

 

Ø  АУАН № 59/20.07.2022 г. на Община Карлово - площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря”, находящо се в землището на гр. Карлово, местност “Стара река”, община Карлово, област Пловдив за изпълнение на условия поставени в Комплексно разрешително № 347-Н0/2008 г. - чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., и посл. изм. и доп.).

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

СЕВЕЗО  

Не са извършвани проверки за периода.

 

НП

1.      НП № 22/26.07.2022г., издадено срещу „Люван Транс“ ЕООД, град Съединение, за това, че повторно изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места. Поради това и на основание чл. 134, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 134, ал.1, т. 1, предл. първо, вр. с чл. 29, ал. 2 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 2800 лева.

2.      НП № 23/26.07.2022г., издадено срещу "Транс лоджик груп" ЕООД, с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. Поради това и на основание чл. 136, ал. 2, т. 3 предложение първо и второ във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО му е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

4.1. Околната среда

В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“, АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“, през м. юли 2022 г. няма регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.

В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констатирани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктове, на Закона за защитените територии и на Закона за биологичното разнообразие, касаещи състоянието на защитените вековни дървета.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда в тези сфери.

 

 

4.2. Бизнес

Издадена е една заповед за Заличаване на инсталация от публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.

Процедирани са 132 инвестиционни предложeния/планове/програми/проекти по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 17 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо Националната екологична мрежа.

Изготвени са 26 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са  5 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, от които 3 по чл. 18 от Наредбата за ОС за съгласуване на ИП, 2 - по чл. 20 от Наредбата за ОС за извършване на оценка за съвместимост с предмета, целите на опазване на ЗЗ и 4 - за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.

През м. юли са издадени 4 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл.67 и 15 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

Разгледани са и са дадени 10 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС.

Процедирани са 4 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“ - 12 и с характер „да се извършва ОВОС“- 2. Съгласно Приложение № 2 от ЗООС те са в следните категории:

-          2, г - дълбоки сондажи – 2;

-          10, б – обекти с обществено предназначение – 6;

-         7, в - производство на млечни продукти – 1;

-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 1;

-          11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства - 2;

-          1, д - интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1) - 1;

-          7, д - производство на захарни изделия и сиропи - 1.

 

За периода са издадени две Решения за прекратяване  на процедури по Глава шеста от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията са публикувани 353 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.

 

4.3. Обществеността

Служители от РИОСВ – Пловдив са взели участие в приемането на 1 обект, изграден със средства, отпуснати от ПУДООС.

Съвместна кампания на РИОСВ – Пловдив и Института за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН бе номинирана в тазгодишното издание на „Годишни награди за биоразнообразие и климат“ в категория „Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с биоразнообразието и климата“ като признание за положените усилията за защита и популяризиране на българската природа. Тя се състезава с още 25 вдъхновяващи природозащитни инициативи.

РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 2 прессъобщения по важни за обществеността и бизнеса теми, отговори на запитвания на 2 медии на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, експерти участваха в едно телевизионно предаване.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.