Отчет за контролната дейност през месец юни 2022

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месец юни експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 431 проверки на 427 обекта, в  т. ч. 218 планови и 213 извънредни. Извършени са 21 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 10 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ – Пловдив са съставени 11 акта.

Директорът на РИОСВ е издадал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 21200 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 30414,31 лева: 1164,31 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 29250,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 931,44 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Марица – 640,72 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Карлово – 43,49 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 38 сигнала и 23 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46, ал. 1, т3, буква б от Закона за водите, както и по процедури за продължаване срокове на действие на вече издадени разрешителни за зауствания;

-          Изработвани са становища във връзка с процедури във връзка с промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС-София;

-       Извършени са проверки на билкозаготвителени пунктове, при които не са установени нарушения на Закона за лечебните растения;

-          Изготвени 215 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

-          Съгласувани 23 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2022 г.;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

-          Участие в комплексни проверки;

-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при която е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          Оценени са 2 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999г., при което не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;

-          Утвърдени са 2 Плана за управление на разтворителите на основание чл.20, ал.7 от Наредба № 7/2003 г.;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-          Проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от производствената площадка „Цех за дървообработка“ в с. Ново село и в местата на въздействие, като не са констатирани превишения на граничните стойности на нива на шум в околната среда;

-          Проверено е предприятие за производство на таблетирани форми на лекарства на „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, гр. Пловдив след сигнал за шум, при която е установено, че се извършва ремонт на аспирационната система към сушилнята и предстои да бъдат доставени материали за обезшумяване на въздуховодите към аспирационната система на сушилния комплекс в обекта.  На дружеството е дадено предписание да уведоми след приключване на изпълнението на предвидените мерки за редуциране и ограничаване на шума, а при необходимост ще бъдат проведени контролни измервания;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Извършено пробовземане от почви от двата бряга на река Марица по зададени координати от БДИБР във връзка с постъпил сигнал;

-       Изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора седем птици във връзка с получени сигнали по „зелен телефон“  – сова, бухал и пет щъркела;

-       Извършени проверки и установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообрание;

-       Извършена съвместно с представители на БАН проверка на местообитание на Hematocaulis vernicosus, землище на гр. Калофер, предмет на опазване в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ Централен Балкан с код BG00011493;

-       Извършени две проверки по сигнал на Инициативен комитет - с. Милево за „злоупотреба със защитена зона на „река Марица“ в землището на с. Милево и с. Поповица, общ. Садово, при които не са констатирани нарушения.

-       Извършена проверка на пункт за изкупуване на охлюви в с. Калояново във връзка с подадено заявление за разкриване на изкупвателен пункт.

-       Осъществени 7 проверки по ГМО, съгласно утвърден график на МОСВ;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други).

-          Извършени проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:   

o   Дружество "АГРИЯ" АД за площадка гр. Пловдив в землището на община Куклен - КР № 23/2004 г., последно актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А4/2019 г.;

o   Дружество "КЦМ" АД за площадка гр. Пловдив в землището на община Куклен - КР № 1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г.;

-          Извършена съвместна проверка на "Билд Инвест Сит" ООД, с. Труд от представители на РИОСВ - Пловдив, община Марица и Областна администрация - Пловдив след получено писмо от дружеството във връзка със Заповед № РД-244/ 2020 година;

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ, становища за потвърждаване на ДППГА.

 

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 5 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 16 предписания през първия етап на проверките са изпълнени:

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 

Атмосферен въздух:

-        Експерти от направлението през отчетния период са извършвали планови проверки в обекти съгласно утвърдения план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2022 г., извънредни проверки са по жалби и сигнали, участия в ДПК,  проверки във връзка с провеждане на имисионни измервания на КАВ с МАС съгласно утвърдения годишен график и извън него – по  постъпили жалби за запрашаване, проверки по уведомления от Агенция „Митници“ за внос на климатично оборудване и флуорсъдържащи парникови газове и др.

-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 26;

o    проверени обекти – 24;

o    дадени предписания – 13;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 40/02.06.2022 г. връчен на „Глобал Райс“ ЕООД във връзка с извършена проверка  на 12.4.2022 г. по сигнал за замърсяване на въздуха от дейността на „Цех за преработка на оризова арпа“ в с. Цалапица, като е установено, че дружеството не е извършило емисионен контрол при пускане в експлоатация на почистваща машина след преустройство, с което е осъществило състава на чл. 36, ал.1, във връзка с чл.18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Ø  АУАН № 46/15.06.2022 г. връчен на „АСТ Попкорн“ ООД, който в качеството на оператор на климатично оборудване е осъществил състава на чл.34и, ал.24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е представил в РИОСВ - Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Ø  Подписано Споразумение по реда на ЗАНН на 20.06.2022 г. към АУАН № 27/10.05.2022 г. на „Глобал електроник дистрибюшън“ ООД, който в качеството на оператор на климатично оборудване е осъществил състава на чл.34и, ал. 24, във връзка с чл. 17, ал.2 и ал.5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е представил в РИОСВ - Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в срока по чл. 36 от Наредба №1/2017 г..

Ø  Подписано Споразумение по реда на ЗАНН на 30.06.2022 г. към АУАН № 26/03.05.2022 г., връчен на ръководител на обект „Ферма за угояване на говеда“ с неподвижен източник на емисии, собственост на фирма „Нов шанс 2012“ ЕООД, който не е изпълнил предписание на РИОСВ - Пловдив, с което е осъществил състава на чл.41, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Ø  На основание чл. 69в, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, със Заповед № С-И-47-05/14.06.2022 г., считано от 01.06.2022 г. е спряна текуща санкция, наложена на „Агри България“ ЕООД за изпускане в  атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове над НДЕ от изпускащо устройство на котел с  биогориво /костилки от череши/, разположен на площадката на „Предприятие за преработка на плодове“ в с. Радиново, общ. Марица.

Ø  На основание чл.69в, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, със Заповед № С-И-5-06/15.06.2022 г., считано от 06.06.2022 г. е възобновена текуща санкция, наложена на „МС Дървообработване“ ЕООД до преустановяване на изпускане в  атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрации на СО и прах над НДЕ от комин към котел на твърдо гориво, експлоатиран на площадката на „Предприятие за производство на пелети“, гр. Пловдив.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1;

 

Води

-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-          Експерти от направлението са взели участие в 2  проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително по условие 10.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 21;

o    проверени обекти – 21;

o    дадени предписания – 0;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Акт № 49/ 23.06.2022 г. на „ЕЛИТ-2095“ ЕООД за установено заустване на отпадъчни води от „Ферма за отглеждане и угояване на патици – мюлари“ в село Крумово, община Родопи без  разрешително за заустване; Констатираното нарушение е при проверка, извършена на 25.03.2022 г. по сигнал, приет на зелен телефон;

Ø  Акт № 47/ 16.06.2022 г. на „Търговски и сервизен комплекс“, находящ се в ПИ с идентификатор 03839.36.113, землище на село Бенковски, община Марица, област Пловдив, стопанисвано от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД за превишаване на индивидуалните емисионни ограничния, установено от протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5.

 

Почви

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 20;

o    проверени обекти – 20;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 41 / 02.06.2022 г. на физическо лице за констатирано нарушение на Закона за биологичното разнообразие (чл.125, ал.1 , във връзка с чл. 38, ал.1, т.6) – улов на диви пойни птици;

Ø  АУАН № 44/10.06.2022 г. на „Електроразпределение – юг“ ЕАД, гр. Пловдив за изсичане на дървесна растителност под електропроводи, преминаващи през територията на Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ до ВЕЦ „Кричим“ и ВЕЦ „Въча 1“, гр. Кричим без разрешение съгласно Закона за защитените територии  в нарушение на чл. 83, ал.1, т.2.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 9.

 

Отпадъци

-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки във връзка с установяване на нерегламентирани замърсявания в населените места и в речните корита и прилежащите територии, проверки във връзка с постъпили жалби и сигнали, последващи проверки по изпълнение на предписания, както и проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2022 г. и по писма на МОСВ.

-          Експерти от направлението са взели участие в две проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 366;

o    проверени обекти – 365;

o    дадени предписания – 9;

o    съставени актове - 5;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 39/01.06.2022 г. на "Студенац - Спед" ООД, град Кюстендил, чл. 136, ал. 2, т. 3, пр. 1 и 2, вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5, вр. чл. 35, ал. 2, т. 2 за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без наличие на регистрационен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

Ø  АУАН № 48/20.06.2022г. на "Транс лоджик груп" ЕООД, с. Ново Делчево, общ. Сандански, обл. Благоевград, чл. 136, ал. 2, т. 3, пр. 1 и 2, вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5, вр. чл. 35, ал. 2, т. 2 за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без наличие на регистрационен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

Ø  АУАН № 45/14.06.2022 г. на "МММ Ауто Партс" ЕООД, град Пловдив чл. 136, ал. 2, т. 3, вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без наличие на регистрационен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

Ø  АУАН № 42/08.06.2022г., Сп. № 14/30.06.2022 г. на стойност 350 лв. на  физическо лице П.К., с. Дълбок извор, общ. Първомай, чл. 155, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 2, пр.2 за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Ø  АУАН № 43/08.06.2022г. на "Лювантранс" ЕООД, град Съединение, чл. 134, ал. 3, т. 1, вр. чл. 134, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 2 за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

o     проверки и предприети действия по сигнали - 3

 

Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – участие в ДПК, проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ-Пловдив, изготвяне на годишни планове и отчети.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 7;

o    проверени обекти – 7;

o    дадени предписания – 4;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма

 

ОВОС И ЕО

-          Акцент в контролната дейност за периода – извършени планови проверки, осъществен последващ контрол, проверки, свързани с инвестиционно предложение, сигнал и писмо/доклад на Инспекторат.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 9;

o    проверени обекти – 8;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

 

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 

СЕВЕЗО  

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.  Разглеждане и изготвяне на становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение № 3 на ЗООС.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

НП

1.      НП № 18/02.06.2022г., издадено срещу "БиЕй Глас България" ЕАД, град София за това, че не е изпълнило условия от издаденото Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда му е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева.

2.      НП № 19/10.06.2022г., издадено срещу "БиЕй Глас България" ЕАД, град София, за това, че като получател на отпадъци два пъти не е изпълнило задължението си изпраща по електронна поща не по-късно от деня на натоварване на отпадъците копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) №1013/2006, подписан в поле 12. Поради това и на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУО, вр. с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. му е наложена имуществена санкция в размер на  6000 лева.

3.      НП № 20/22.06.2022г., издадено срещу А. Ш., село Рогош, общ. "Марица", обл. Пловдив за това, че отглежда 1 брой от защитен животински вид, включен в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие Поради това и на основание чл. 125, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение второ от Закона за биологичното разнообразие му е наложена глоба в размер на 100 лева.

4.      НП № 21/29.06.2022г., издадено срещу Р. К., село Рогош, общ. "Марица", обл. Пловдив за това, че отглежда 1 брой от защитен животински вид, включен в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие Поради това и на основание чл. 125, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение второ от Закона за биологичното разнообразие му е наложена глоба в размер на 100 лева.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

4.1. Околната среда

През отчетния период не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“.

Основно получените жалби и сигнали са свързани с оплаквания за замърсяване на атмосферния въздух от строително-ремонтни дейности и от движение на транспортни средства.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда в това отношение.

 

4.2. Бизнес

Процедирани са 289 инвестиционни предложeния/планове/програми/проекти по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми;

Изготвени са 15 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо Националната екологична мрежа.

Изготвени са 16 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са  6 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.

За отчетния период са издадени 20 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

За периода са процедирани 2 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 16 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“ - 15 броя и с характер „да се извършва ОВОС“- 1 брой по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          2, г - дълбоки сондажи – 2;

-          10, б – обекти с обществено предназначение – 5;

-         7, в - производство на млечни продукти – 1;

-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 2;

-         6, а- обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси - 2;

-          11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства - 4.

За периода са издадени 2 Решения за прекратяване  на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 401 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.

 

4.3. Обществеността

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в проверка на обект „Изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от с. Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащите съоръжения към него“, финансиран от ПУДООС.

            По случай Световния ден на околната среда – 5 юни 2022 година РИОСВ - Пловдив планира и реализира кампания на тема „Само една планета“ с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“. Тя включваше публикуване на информационни материали и редица активности, които бяха своевременно отразявани в медийното пространство и на уеб-сайта на институцията. В периода 1-3 юни 2022 в Информационен център на РИОСВ – Пловдив се състоя връчването на наградите от национален конкурс за изработване на климатична картичка с послание. На  3 юни 2022 се проведе специализиран уебинар на тема „Екологични решения и новости в Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“. Събитието, което предизвика огромен интерес и участие на над 300 човека, бе в резултат на публично-частно партньорство и целеше да повиши и обогати културата на българското общество по отношение на разделното събиране на отработените масла.  Същият ден експерти на РИОСВ – Пловдив  почистваха екопътеките в биосферен парк "Червената стена". През уикенда на 4-5 юни 2022 екоинспекцията се включи в Детски фестивал на знанието и движението в  Цар-Симеонова градина, гр. Пловдив, където организира собствен пункт с образователни игри и занимания за най-малките. На 6 юни 2022 беше проведен открит урок на тема „Да живеем в хармония с природата“ с деца от  ОУ „Елин Пелин“.

            В края на учебната година и началото на лятната ваканция беше проведен и открит урок с шестокласници от ОУ „Райна Княгиня“, посветен на чистотата на въздуха и водата.

През м. юни РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 8 прессъобщения, отговори на 2 запитвания от журналисти, а експерти на институцията дадоха 3 интервюта в националните телевизии на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.