Отчет за контролната дейност през месец май 2022

 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 144 проверки на 142 обекта, в т. ч. 73 планови и 71 извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, от които 3 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 13 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 15200 лева и са определени за заплащане 320 лв. обезщетение за причинени щети.
Общо събраните суми от наложени глоби и санкции са 18978,37 лева: 1164,31 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 17814,06 лв. от глоби и санкции по секторни закони, от които 6300 лв. от сключени по реда на чл. 58г от ЗАНН споразумения. От получените суми 931,44 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Марица – 640,72 лв., община Стамболийски – 186,53 лв., община Карлово – 43,49 лева.
 1.3. За периода са постъпили 37 сигнала на зелен телефон и 17 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателството в частта по опазване чистотата на водите;
-          Изработвани са становища във връзка с процедури, във връзка с промяна на вече издадени комплексни разрешителни от ИАОС;
-       Контрол върху защитени територии и защитени зони - извършени са планови проверки, от които резерват „Изгорялото гюне“, гр. Кричим“, ЗМ "Аязмото" землище на Конуш, общ. Асеновград. и защитена зона „Язовир Пясъчник“. При извършения контрол не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяването им;
-            Контрол върху търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна съгласно конвенция CITES – през отчетния период е извършена една планова проверка на зоомагазин в гр. Асеновград, при която не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие.
-          Извършена е проверка на билкозаготвителен пункт, при която не се установиха нарушения на Закона за лечебните растения.
-          Извършени са проверки на 9 вековни дървета, във връзка с оценяване състоянието им. - 5 чинара в землището на с. Белащица, общ. Родопи, 1 чинар в землището на гр. Асеновград, 2 чинара и 1 полски бряст в землището на кв. Долни воден, гр. Асеновград. Същите са в добро фитосанитарно състояние и са обозначени с информационни табели.
-         Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 230 писма до възложители и институции;
-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения са съгласувани 24 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Проверки по План за контролната дейност;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценени 7 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г., при което не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;
-          Утвърден 1 План за управление на разтворителите на основание чл. 20, ал.7 от Наредба № 7/2003 година;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-    Извършена проверка на туристическа пътека с. Бачково - водопад Сливодолско падало, резерват Червената стена съвместно с РДГ, ДГС - Кормисош и ДГС - Асеновград във връзка с постъпили сигнали в Министерство на околната среда относно състоянието на пътеката и за възникнал инцидент. Установено е, че пътека е маркирана и обозначена с информационни и указателни табели, но на няколко места инфраструктурата е компрометирана и има паднали дървета, които затрудняват преминаване на туристите. Във връзка с това и предвид големия туристически поток с цел предотвратяване опасността от инциденти по маршрута, РИОСВ – Пловдив изпрати писмо до МОСВ за осигуряване на допълнителни средства за частични ремонти на съществуващата туристическа инфраструктура;
-      Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-           Извършени са две извънредни проверки от експертите направление ОВОС и ЕО: проверка на инвестиционно предложение и проверка на място и по документи по писмо на МОСВ.
-                 Извършени  са проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:
o   "Би Ей Глас България" ЕАД - площадка гр. Пловдив;
o   Община Пловдив, площадка РДНО – с. Цалапица
o   Община Карлово, площадка РДНО – гр. Карлово.
-          През разглеждания период е извършена проверка на обект, класифициран с нисък рисков потенциал „Никас“ ООД, гр. София, с. Белащица съхранение ВВ за граждански цели и на предприятие с висок рисков потенциал „Инса ойл“ ООД, с. Белозем, общ. Раковски;
-      Извършена е извънредна проверка на ПВРП, «Калцит» АД, гр. Асеновград във връзка със сигнал за възникнал авариен инцидент.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 2 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 22 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        Акцент през месеца е извършване на проверки на обекти съгласно утвърдения план за контролната дейност, проверки по жалби и сигнали и участие в ДПК.
-        Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 14;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Във връзка с извършена комплексна проверка в „Предприятие за производство на продукти от пуклива эахарна царевица“ на оператора „АСТ Попкорн“ ООД е изпратена покана за съставяне на АУАН за непредставен годишен отчет по Приложение № 9 към чл.3 5, ал.1 в срока по чл.36 от Наредба №1/2017 г.за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове за експлоатираното в обекта климатично оборудване;
Ø АУАН № 26/03.05.2022 г., връчен на ръководител на обект „Ферма за угояване на говеда“ с неподвижен източник на емисии, собственост на фирма „Нов шанс 2012“ ЕООД, който не е изпълнил предписание на РИОСВ-Пловдив, с което е осъществил състава на чл.4 1, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
Ø АУАН № 27/10.05.2022 г. на „Глобал електроник дистрибюшън“ ООД, който в качеството на оператор на климатично оборудване е осъществил състава на чл. 34и, ал.24, във връзка с чл.17, ал.2 и ал.5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е представил в РИОСВ - Пловдив годишен отчет по приложение № 9 към чл.35, ал.1 в срока по чл. 36 от Наредба №1/2017 г.за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;
Ø АУАН № 30/ 13.05.2022 г. на „АСТ Бетон“ ЕООД за неуведомяване относно възникнал технически проблем (инцидент) в обекта, свързан с работата на въздушен филтър към трети силоз, довел до изпускане в атмосферния въздух на прахообразни вещества, с което е осъществил състава на чл. 37, ал. 3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
Ø АУАН № 38/ 27.05.2022 г. на „Еко Енерджи“ ЕООД - който в качеството на оператор на хладилно оборудване е осъществил състава на чл. 34и, ал.17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл.29, ал. т.1 от Наредба №1/2017 г., като не поддържа досиетата на оборудването с актуална и коректна информация в тях;
Ø На „Глобал Райс“ ЕООД е изпратена покана за съставяне на АУАН във връзка с установени нарушения при извършена проверка на 12.4.2022 г. по сигнал за замърсяване на въздуха с прахообразни вещества от дейността на „Цех за преработка на оризова арпа“ в с. Цалапица.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-        Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 0;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-        Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператора с издадено Комплексно разрешително по условие 10.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 12;
o    проверени обекти – 12;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Акт № 28/10.05.2022 2022 г. на „Ненко Трифонов Фуудс“ ООД за обект: Млекопреработвателно предприятие в село Ведраре, община Карлово“ за установено нарушение, свързано с неизпълнено задължение да поддържа в непрекъсната експлоатационна изправност локалната пречиствателна станция и допуснато заустване на отпадъчни води във воден обект река Бяла река, с показатели над допустимите норми посочени в Приложение № 5, към чл. 16, ал.1 , т.11, /11.4/ от Наредба № 6/09.11.2000год. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. Проверката на обекта е била по сигнал, получен на зелен телефон в предходен отчетен период за замърсяване на река Бяла река;
Ø Акт № 29/11.05.2022 г. на „Полидей-2“ ООД за установено заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие в село Домлян, община Карлово в отклонение на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване;
Ø Акт № 33/ 18.05.2022 г. на Община Стамболийски за заустване на отпадъчни води от Канализационната система на Община Стамболийски в повърхностен воден обект-река Марица без разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите.
Ø Акт № 34/ 26.05.2022 г. на „Бяла река ВЕЦ“ ООД за установено заустване на отпадъчни води от Предприятие за преработка на риба и рибовъдна база в село Войнягово, община Карлово в отклонение на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3. При извършените проверки по подадени жалби и сигнали е констатирано, че същите са неоснователни, не са констатирани несъответствия със екологичното законодателство и замърсяване на компонентите на околната среда.
 
 
Почви
                   Не са извършвани проверки през периода.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 36/ 26.05.2022 на физическо лице за отглеждане на пойна птица – щиглец в гр. Пловдив в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7, от които:
-         Изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора три птици – 2 сови и 1 сокол след получени сигнали;
-         След реакция на сигнал за намерена костенурка, същата е пусната в границите на ЗЗ “Река Стряма“.
 
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода – извършвани са основно проверки, във връзка с жалби и сигнали, последващи проверки по изпълнение на предписания, както и във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност и по писма на МОСВ.
-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 96;
o    проверени обекти – 95;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 31/16.05.2022г. чл. 156, ал. 1, вр. чл.113, ал. 3 на "Маримпекс" ООД, град Пловдив, за неизпълнение на предписание относно извършване на класификация на отпадъци и изготвяне на работни листове;
Ø АУАН № 32/18.05.2022 г., чл. 151, ал. 2, т. 6, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15, Георги Мараджиев, кмет на Община Стамболийски за непредприемане на мерки за недопускане на замърсяване;
Ø АУАН № 35/26.05.2022 г., чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, вр. с чл. 17 от Нар. за ИУМПС, Д.М., с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив за извършване на дейности с ИУМПС без разрешителен документ;
Ø АУАН № 37/26.05.2022г., чл. 136, ал. 2, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 3 на "Толи" ЕООД, село Първенец, община "Родопи" за извършване на дейности по събиране и транспортиране без регистрационен документ.
o     проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения - 20 уведомления, свързани с употреба на химични вещества и смеси.
-          Участие в онлайн семинар, свързан с прилагане на REF-10, като е изнесена презентация;
-          Участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
НП
  1. НП № 14/03.05.2022г. издадено срещу физическо лице, село Йоаким Груево, община Стамболийски за това, че отглежда 8 броя от защитени животински видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение второ от Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба в размер на 200,00 лева и обезщетение в размер на 320 лева.
 
  1. НП № 15/09.05.2022г., издадено срещу „Бебо-транс“ ЕООД, село Лакатник, община Своге, област София, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 3 предложение първо и второ във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.
 
  1. НП № 16/11.05.2022 г., издадено срещу „ОП "БКС" град Стамболийски, за това, че е осъществило нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 155, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 2, предл. второ от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
 
  1. НП № 17/18.05.2022г., издадено срещу „Елвеко-Електромонтажи“ ЕООД, град Пловдив, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
През месеца ерегистрирано едно превишениенасредноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“ и в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“.
Оценката на представените през отчетния период доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух показва спазване на приложимите норми за допустими емисии.
Голяма част от постъпващите сигнали и жалби са свързани с оплаквания за замърсяване на атмосферния въздух от строително-ремонтни дейности, дейности по разрушаване на сгради, както и от движение на транспортни средства.
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ - Пловдив не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.
Операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и управлението на риска. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
През месец май са издадени две заповеди за заличаване на регистрации на инсталации от публичния регистър по чл. 30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Процедирани са 267 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 22 броя писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.
Изготвени са 24 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадено е едно решение за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
Процедирани са 5 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 19 инвестиционни предложения, от които 18 с характер „да не се извършва ОВОС“ и 1 с характер „да се извършва ОВОС“. Съгласно Приложение № 2 от ЗООС те са разпределени по категории, както следва:
-          1, д – интензивно животновъдство – 1;
-          2, г - дълбоки сондажи – 4;
-          10, б – обекти с обществено предназначение – 6;
-         7, б - производство на растителни и животински масла и мазнини – 1;
-         11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 3;
-         3, а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) - 1;
-         6, а- обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси - 1;
-          7, б - пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти - 1;
-         11, в- пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) - 1 брой.
За периода са издадени 3 Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.
Издадени са 15 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 426 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 6 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.
 
4.3. Обществеността
В началото на месеца обществеността е уведомена, че е изготвен и публикуван Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2021. Цел на документа е да бъдат информирани заинтересованите страни и обществеността за състоянието на околната среда през изминалата година в Пловдивска област, тенденциите при компонентите на околната среда (въздух, води, почви, биоразнообразие) и степента на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат (отпадъци, шум, радиация, химични вещества и смеси).
Продължиха и активностите с деца и младежи. Бяха обявени резултатите и наградени победителите в различните възрастови категории от конкурса за изработване на „климатична“ картичка с послание, проведен съвместно с Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките. В творческата надпревара се състезаваха 186 картички, изработени от деца и млади хора от 23 общини, като част от тях бяха изпратени на политици и общественици по пощата. Инициативата се проведе по случай Световния ден за борба с климатичните изменения – 15 май.
Ученици от Образцовата математическа гимназия – Пловдив изработиха и демонстрираха във фоайето на училището си 12-метров плакат – групов проект, посветен на опасностите за планетата ни във връзка с климатичните промени.
РИОСВ – Пловдив участва в организацията и се включи в кръгла маса на тема „Държавни политики и устойчив бизнес“, на която заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов обсъди екологосъобразни практики с бизнеса от пловдивския регион.
По повод Европейския ден на „Натура 2000“ екоинспекцията организира семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“. В него участваха над 60 представители на  държавни и общински институции, представители на научните среди и неправителствения сектор, студенти от пловдивски висши учебни заведения, обучаващи се в сферата на природните науки и екологията.
 РИОСВ - Пловдив подкрепи Научната конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене“, която се проведе за 14 поредна година в Европейския ден на „Натура 2000“ -  21 май 2022 година и отличи 3 от проектите на младите автори.
През м. май институцията публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 14 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.