Отчет за контролната дейност през месец април 2022

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

 
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 130 проверки на 118 обекта, в т. ч. 78 планови и 52 извънредни. Извършени са 7 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова. В рамките на проведения контрол са дадени 17 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
Директорът е издал 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 9000 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 17927,91 лв.: 1308,16 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 16619,75 лв. от глоби и санкции по секторни закони, от които 4200 лв. от сключени по реда на чл. 58г от ЗАНН споразумения. От получените суми 1046,52 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Марица – 640,72 лв., община Стамболийски – 186,53 лв. и община Първомай – 115,08 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 40 сигнала на зелен телефон и 27 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-      Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-            Контрол върху защитени територии - извършени са 10 проверки: от които 2 планови проверки на ЗМ "Находища на блатно кокиче" в с. Виница и с. Градина, общ. Първомай и 8 извънредни на резерват „Червената стена“, при които не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяването им;
-            Извършена оценка състоянието на биологичните ресурси, като са проведени ежегодните междуведомствени комисии по Заповед на директора на РИОСВ, във връзка с писмо на МОСВ за извършване на оценка състоянието на блатното кокиче в трите находища в област Пловдив и са дадени препоръки за ползване на ресурса и подобряване състоянието му. Предвид състоянието на находищата, с цел опазване популацията на вида, заключенията на комисиите са да не се допуска ползване на находищата и да се извършват възстановителни и поддържащи дейности от страна на собствениците.
-            Проведена комисия по реда на глава трета от Закона за защитените територии във връзка констатирани несъответствия в местоположението на Природна забележителност „Белинташ“ съгласно заповедта за обявяване и действителното разположение на скалния масив на терен. Комисията е предложила на министъра на околната среда и водите да издаде заповед за заличаване и съответно обявяване на защитената територия, на мястото на което се намира.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 153 писма до възложители и институции;
-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 15 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки по План за контролната дейност;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали и жалби;
-          участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценка на 2 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, при което не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г.;
-          Утвърдени са 20 ПУР (План за управление на разтворителите) на основание чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7/2003 г.;
-          Утвърдени са планове за управление на разтворители и въвеждане на информация в публичния регистър по чл.30л от ЗЧАВ;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 1093 / 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва:
ü“ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив, Инсталация за производство на спирт, площадка с. Катуница, община Садово с издадено КР № 466-Н0/2013 г., последно актуализирано с Решение № 466-Н0-И1-А2/2016 г.;
üОбщина Асеновград с КР №451-Н1/2019 г. за площадка „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки“;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА на обекти, класифицирани с нисък рисков потенциал „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив, съхранение на хлор и хлоралкални продукти и на предприятие с висок рисков потенциал „КЦМ“ АД.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 7 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 17 предписания от първия етап на проверките 2 не са изпълнени:
-          За неизпълнение на дадено предписание на „Спарк А и М“ ЕООД е съставен АУАН № 19/06.04.2022 година.
-          За неизпълнение на предписание, дадено в предходен отчетен период е изпратена покана за съставяне на АУАН на ръководител на обект „Ферма за угояване на говеда“, собственост на фирма „Нов шанс 2012“ ЕООД.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-        В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-        Засилена контролна дейност на кариерите в землището на с. Белащица във връзка с протестни действия срещу извозването на строителни материали, добити и преработени по време на действащите концесионни договори на дружествата „Холсим кариерни материали-Пловдив“ АД и „Европейски пътища“ АД.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 19;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Във връзка с извършена проверка по жалба за ежедневно запрашаване от дейността на „Бетоновъзел-Асеновград“, стопанисван от „АСТ Бетон“ ЕООД на дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН за неуведомяване на РИОСВ - Пловдив относно възникнал технически проблем (инцидент) в обекта, свързан с работата на въздушен филтър към трети силоз, довел до изпускане в атмосферния въздух на прахообразни вещества.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
ü Във връзка с постъпил в РИОСВ-Пловдив сигнал, свързан с оплаквания от силен шум от дейността на предприятия, намиращи се в района на ул. „Димитър Полянов“ в с. Труд е извършена извънредна проверка в посочената зона. При проверката са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда през дневния период от площадката на обект – „Предприятие за производство на пуклива царевица. Измерените стойности са в рамките на определените допустимите гранични стойности за дневен период.
ü Във връзка с постъпил в РИОСВ-Пловдив сигнал, свързан с оплаквания за замърсяване на атмосферния въздух и за силен шум от дейността на предприятия за преработка на оризова арпа, намиращо се в стопански двор на с. Цалапица е извършена извънредна проверка в обекта. При проверката извършена са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, а след получаване на резултати от проведените измервания ще бъде извършена оценка на съответствие на измерените стойности с нормативно регламентираните гранични стойности по границата на производствената площадка и в местата на съответствие.
 
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 18;
o    проверени обекти – 18;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Почви
                   Не са извършвани проверки през месеца.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 19;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Във връзка с установеното изсичане на дървесна растителност в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ под електропроводи, преминаващи през територията на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ до ВЕЦ „Кричим“ и ВЕЦ „Въча 1“, гр. Кричим е извършена проверка с представители на „ЕСО“ ЕАД с цел установяване собствеността на ел. съоръжения. Установено е, че същите са собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. В тази връзка е изпратено предписание до Електроразпределение Юг“ ЕАД за представяне на документи, на основание на които е извършено почистването на просеките под електропроводите. Предстои образуване на АНП спрямо извършителите на нарушението;
Ø По сигнал от РУ-Труд е извършена проверка, при която е установено отглеждане на защитени видове пойни птици в частни домове. За констатираните нарушения на Закона за биологичното разнообразие са съставени 2 АУАН;
Ø  По разпореждане на Окръжна прокуратура - Пловдив е постановено налагане на административно наказание във връзка с извършена проверка през м. февруари по сигнал на БДЗП за излагане на публично място на препарирани екземпляри на защитени животински видове – видра, пъстър пор и червеногуша гъска в търговски обект. За това е съставен АУАН.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
Отпадъци
-          Извършвани са основно проверки, във връзка с жалби и сигнали, последващи проверки по изпълнение на предписания, както и проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2022 г.
-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 67;
o    проверени обекти – 63;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 18/06.04.2022 г. на "БиЕй Глас България" ЕАД, във връзка с чл.135, ал.1, т.1, пр. 2 ЗУО, вр.чл.22,ал.4 от Наредба 1/2014 за непредоставяне на информация в срок.
Ø АУАН № 19/06.04.2022 г. на "Спарк А и М" ЕООД, град Карлово, във връзка с чл.156, ал. 1, вр. чл.113, ал. 3 за неизпълнение на задължително предписание
Ø АУАН № 20/14.04.2022 г. на "Сунай-Расим Шериф" ООД, град Асеновградчл.136,ал.2,т.3,пр.1 и 2, вр.чл.33,ал.3 и 5, ал.5,вр.чл.35,ал.2,т.2 от ЗУО, за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци, без разрешен код отпадък и превозно средство в регистрационен документ
Ø АУАН № 21/18.04.2022 г. на Христо Грудев, като кмет на община Асеновградчл.151,ал.2,т.6,вр.чл.19,ал.3,т.15, за допускане на нерегламентирано замърсяване.
o     проверки и предприети действия по сигнали – 6.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
 
ОВОС И ЕО
                   Не са извършвани проверки през месеца.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 22/20.04.2022 г. на “Би Ей Глас България” ЕАД - Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, площадка гр. Пловдив за неизпълнение на условия от издаденото му КР № 48-Н2/2019 г., актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А1/2020 г.;
Ø За периода е извършен 1 неуспешен опит за връчване на АУАН, съставен на „Стомар инвест“ АД.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 10/13.04.2022 г., издадено срещу „ВП Брандс интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми, посочени в Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000 г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 120, ал.3, вр. с ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.
 
2.      НП № 11/13.04.2022г. издадено срещу "Драгиев и Ко" ООД, град Пловдив, за това, че е заустило във воден обект отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. чл. 120, ал. 1 от Закона за водите, вр. чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 09.11.2000г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
 
  1. НП № 12/18.04.2021г. издадено срещу "Млечни продукти" ООД, град Пловдивза това, че е заустило отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с което не изпълнява задължението да поддържа качеството на заустваните отпадъчните води в съответствие с условията и изискванията в разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.
 
  1. НП № 13/26.04.2022г. издадено срещу "Евро строй кънстракшън" ЕООД, град Асеновград, Северна индустриална зона, Асфалтова база "Пътища" за това, че не е изпълнило предписание дадено в Констативен протокол на РИОСВ - Пловдив. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, вр. с чл. 165, ал. 2, вр. чл. 156, т. 2, вр. чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
 
 


4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
Сповишаване на температурите през пролетния сезон намалява потреблението на отоплителни уреди (вкл. на твърди горива), което понижава влиянието на този фактор върху качеството на атмосферния въздух. В тази връзка значително намалява броят на регистрираните превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10 в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“.
В резултат от съществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си, произтичащи от Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове към него. Оценката на представените през отчетния период доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух показва спазване на приложимите норми за допустими емисии.
Операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“ и химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие и Закона на защитените територии.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 237 инвестиционни предложeния/планове/програми/ проекти по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 16 писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.
Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадено е едно решение за преценка вероятната степен на въздействие върху защите-ните зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
За отчетния период са издадени 2 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и 16 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
 
Процедирани са 3 план/програми с Решения за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 12 инвестиционни предложения, от които с характер „да не се извършва ОВОС“ - 11 броя и с характер „да се извършва ОВОС“- 1 брой по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          1, д – интензивно животновъдство – 1 брой;
-          2, г - дълбоки сондажи – 1 брой;
-          10, б – обекти с обществено предназначение – 7 броя;
-         7, б - производство на растителни и животински масла и мазнини – 1 брой;
-         7, д- производство на захарни изделия и сиропи - 2 броя.
 
За периода са издадени две Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 374 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.
 
4.3. Обществеността
Експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха 5 проверки на обекти, финансирани по програма "Чиста околна среда", финансирани от ПУДООС в с. Бяла река, с. Православен, с. Крумово, с. Соколица и гр. Първомай, кв. Любеново.
Екоинспекцията подкрепи организираната от общината кампания за общоградско почистване на Пловдив в един ден, която премина под надслов „Чисто зелено“ и се проведе на 2 април на територията на град Пловдив.  Екоинспекцията популяризира инициативата, а служителите на инстиуцията и техните семейства се включиха в нея по местоживеене.
РИОСВ – Пловдив проведе кампания, посветена на Деня на Земята 2022 година под мотото „Инвестираме в нашата планета“. Фокусът беше поставен  върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема. Бяха организирани серия от събития, като тази година екоинспекцията реши да насочи усилията си в образователни и информационни инициативи, свързани с чистотата на атмосферния въздух – тема от първостепенно значение за района на област Пловдив:
Ø Залесяване на училищен двор - Възпитаниците от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – град Карлово засадиха 10 малки дръвчета – липи и ябълки в прекрасния зелен парк на училището, за да направят въздуха по-чист;
Ø Пешеходен тур със седмокласници от клуб „Приятели на науката“ от СУ „Патриарх Евтимий“ - РИОСВ – Пловдив заедно с ОП „Градини и паркове“ и дирекция „Екология“ на община Пловдив посетиха Цар Симеоновата градина, където направиха професионален тур и участваха в беседа, посветена на ролята на зелената система в градовете, значението й за качеството на въздуха и благосъстоянието на жителите, необходимостта от инвестиции за подобряването им по ефективен и устойчив начин.
Ø „Приказки за Земята“ – серия от открити урок пред деца на възраст 3-7 години пред 400 малчугани от ДГ „Малина“, гр. Пловдив. Децата на възраст от 3 до 7 години чуха „Приказките за Земята“, разказани от пиара на екоинспекцията,  като акцентът на заниманията бяха върху качеството на въздуха и възможните източниците на замърсяване.
Ø Открит урок на тема „Професията на еколога и защо тя е важна за бъдещето на Земята“ - експерти на РИОСВ - Пловдив запознаха първокласници от СУ „Черноризец Храбър“ – гр. Пловдив с актуалната и нужна професия на еколога. Те се запознаха и със защитени растителни и животински видове, срещани на територията на РИОСВ – Пловдив.
Ø Национален творчески конкурс за изработване на картичка с послание по темата за въздействието на климатичните промени върху нашата планета Земя, организиран съвместно с Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките.
Ø Изложба на детски рисунки „Ден на Земята – да инвестираме в нашата планета“ - от 15 април до 5 юни фоайето на РИОСВ – Пловдив се превръща в изложбена зала, приютила детски рисунки на тема „Ден на Земята – да инвестираме в нашата планета“. Картините са подбрани от проведен от екоинспекцията конкурс и могат да бъдат разгледани от служители, посетители и клиенти на институциите, помещаващи се във Водна палата – гр. Пловдив.
            Експертите на екоинспекцията се включиха и в международната инициатива „Ден без асансьори“, която се проведе за осма поредна година на 27 април 2022 година.
През м. април РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 9 прессъобщения и отговори на 2 журналистически запитвания на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.  
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.