Отчет за контролната дейност през месец март 2022

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

1.1. През месец март експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 115 проверки на 87 обекта, в  т. ч. 78 планови и 37 извънредни. Извършени са 8 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 6 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 14 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта, от които 3 за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

От директора на екоинспекцията са издадени 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 16000 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 17875,12 лв.: 8255,12 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и  9620 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 6604,08 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Садово –5599,76 лв., община Марица –640,72 лв. и община Стамболийски – 230,51 лв.

 

1.3. За периода са постъпили 25 сигнала и 19 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-  Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за                           зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

-          Контрол върху търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна съгласно конвенция CITES – през отчетния период е извършена една планова проверка на зоомагазин в гр. Пловдив, при която не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие;

-          Контрол върху незаконната търговия  със  защитени растителни видове - извършена е една проверка на пазар за продажба на цветя в гр. Пловдив, при която не са установени нарушения;

-          Контрол върху защитени територии и защитени зони. Извършена планова проверка на ЗМ "Нощувка на малък корморан" и една проверка на ЗЗ "Марица-Пловдив", при които не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяването им;

-          По писмо на директор на ТП ДГС – Карлово е проведена комисия за определяне на щета от кафява мечка за нападение върху кон в землище на с. Васил Левски;

-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 190 писма до възложители и институции;

-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-       Планови проверки по План за контролната дейност;

-       Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-       Проверки по сигнали и жалби;

-       Участие в комплексни проверки;

-       Утвърдени 13 плана за управление на разтворители на основание чл. 20, ал.7 от Наредба № 7/2003 г.;

-       Извършвана оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при която е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-       Оценени 15 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, при която не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели на основание чл.40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г.;

-       Утвърдено разположението на 3 точки за вземане на проби/извадки на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г.;

-       Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-       Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД-1093/ 2022 г. на Министъра на околната среда и водите,  които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 година съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;

-       Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;

-       Събиране на доклади от титулярите на разрешителни, издадени по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите за  изпълнение на заложените условия в тях, като срокът за това беше краят на м. март. Предстои разглеждането и анализирането на подадената информация, въвеждане на данните в информационната система, а на тези титуляри, които не са депозирали в законоустановения срок своите доклади - съответно съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения;

-       Извършени 6 планови проверки на ББ-кубове и складове за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, находящи се в териториалния обхват на РИОСВ - Пловдив. При осъществения контрол не са констатирани нарушения;

-          След получени сигнали са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора три птици – сокол, орел и водоплаваща птица;

-          Извършена проверка по сигнал на НПО за сеч на дървета по река Въча съвместно с БДИБР, РДГ - Пловдив и ТП ДГС – Пловдив, при която е установено, че територията е „държавна горска“, заета с култура от хибридни тополи, като изсичането е предвидено в Горскостопанския план на ТП ДГС Пловдив, съгласуван с Решение № 06-ОС/20.06.2019 г. от МОСВ;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-            Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-            Контрол на решение по ОВОС № 1-I/2012г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за „Кланица за червено месо“, с. Войводиново с възложител „Унитемп“ ООД;

-            Контрол на решение № ПВ-37-ПР/2015г. за ИП: „Инсинератор за изгаряне „унищожаване” на отпадъчни животински продукти от дейността на предприятие за преработка на риба“, с. Войнягово с възложител „Бяла Река – ВЕЦ“ ООД;

-        Извършени три извънредни проверки на обекти:

o   „Незаконен добив проучвателна площ и концесионна площ Щъркелите“, с.Цалапица и с.Костиево“- по сигнал и съвместно с Министерство на енергетиката;

o    „Обредна зала с крематориум, гр. Пловдив, район Северен"  с възложител „Послаников Брадърс“ ООД – съвместна проверка по писмо на РДНСК;

o    „Обреден дом“, гр. Пловдив, Рогошко шосе, възложител П. Божков - съвместна проверка по писмо на РДНСК;

-       Във връзка със започнала процедура по актуализиране на комплексно разрешително е  извършена проверка на “КЦМ” АД, гр. Пловдив;

-       Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 5 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 16 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени.

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 

Атмосферен въздух:

-     Акцент през периода са проверките по постъпили жалби и сигнали, работа по оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания, оценка на доклади от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, утвърждаването на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки и утвърждаването на планове за управление на разтворители;

-     През отчетния период са дадени 15 становища по компонент „Въздух“ във връзка с уведомления за инвестиционни предложения и  доклади за ОВОС;

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 9;

o   проверени обекти – 9;

o   дадени предписания – 3;

o   съставени актове - няма;

o  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  На 17.03.2022 г. е подписано Споразумение на основание чл. 8г, ал.1 от ЗАНН между РИОСВ – Пловдив и кмета на Община  Пловдив за неизпълнение на мерки от Плана за действие към Програма за подобряване на КАВ на територията на община Пловдив /2018-2023/ във връзка с връчен на 04.03.2022 г. АУАН № 1 /11.01.2022 г.;

Ø   Издадена Заповед № С-И-5-05/02.03.2022 г. за  временно спиране на текуща месечна санкция на  „МС Дървообработване“ ЕООД, наложена с НП № С-И-5/20.01.2020 г. и намалена със Заповед № С-И-5-03/01.04.2020 г., за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрации на CO2  и прах над НДЕ от комин към котел на твърдо гориво, експлоатиран в предприятие за производство на пелети, с местонахождение гр. Пловдив, ул. „Пловдив-запад“, път 214а, поради преустановяване на работния процес за неопределено време;

Ø   Заповед № С-И-96-01/15.03.2022 г. за  отмяна на текуща месечна санкция на „ВП Брндс Интернешънъл“ АД, наложена с НП № С-И-96/23.12.2020 г. за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества  над НДЕ от  ИУ №3 общо за три броя парни котли, работещи с гориво слама и дървесен чипс, разположени в котелна централа на площадката на Предприятие за производство на етилов алкохол в с. Катуница, общ. Садово поради преустановяване на замърсяването ивъв връзка с мотивирана молба и протоколи с резултати от проведени СПИ.

o   извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Акцент през месеца е проверка по сигнал за шумово замърсяване.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 5;

o   проверени обекти – 3;

o   дадени предписания – 2;

o   съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

Ø Във връзка със сигнал, постъпил в МОСВ, свързан с оплаквания от шумово замърсяване от площадката на „БиЕй Глас България“ ЕАД, на 22.03.2022 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив съвместно с представители на РЗИ-Пловдив и Регионална лаборатория - Пловдив към ИАОС на обект „Предприятие за производство на опаковъчно стъкло“, гр. Пловдив. Дружеството-оператор е с издадено Комплексно разрешително с № 48-Н1/2010 г., актуализирано с решение  № 48-Н2-И0-А1/2020 г. на изпълнителния директор на ИАОС-София, като при производствената дейност в обекта се прилагат най-добрите налични техники в стъкларската индустрия.  При проверката са проведени и контролни измервания на еквивалентните нивата на шум, излъчвани в околната среда. Измерените стойности за дневен, вечерен и нощен периоди при посочените в протоколите условия на провеждане на измерванията, съответстват на граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие съгласно условие 12.1.1 от на Комплексно разрешително. Тъй като в зависимост от характера  на излъчвания от обекта шум и при промяна в атмосферните условия, както и при промяна в експлоатационните условия на предприятието е възможно създаване на дискомфорт на хората, подложени на такъв шум, на оператора е дадена препоръка при необходимост да бъдат предвидени допълнителни мерки за  защита от шум, като се има предвид  и максималното ниво на шум, на което могат да бъдат изложени хората в близост до източниците на шум. В предприятието са въведени по-строги организационни мерки, които да гарантират, че входовете и изходите към производствените цехове от южната страна на площадката ще бъдат затворени, когато не се налага ползването им по причини, свързани с производствения процес. Контролът в обекта ще продължи, като при констатиране на нарушения ще се предприемат всички законови действия съгласно действащото екологично законодателство, като се има предвид и това, че РИОСВ-Пловдив няма правомощия да осъществява контрол на проникващ шум в жилищни помещения.

 

Води

-          Акцент в дейността на направлението през месеца е изпълнение на плана за контролната дейност.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки –20;

o   проверени обекти – 18;

o   дадени предписания – 5;

o   съставени актове – няма;

o  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  През месец март са констатирани нарушения свързани с нерагламентирани зауствания на отпадъчни води, превишаване на нормите, заложени като индивидуални емисионни ограничения в издадени от Басейнова дирекция „ Източнобеломорски район“ разрешителни по чл. 46, ал. 1. Т. 3, буква б от Закона за водите, за което предстои изпращане на покани за съставяне на АУАН на съответните нарушители.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

Ø  При извършена проверка по подадени сигнал на „зелен телефон“ и жалба за замърсяване на повърхностен воден обект от дейността на ферма за отглеждане и гушене на патици-мюлари в района на село Крумово е констатирано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в съседния канал. Дадено е предписание за преустановяване на нарушението, като при последваща проверка е констатирано, че същото е изпълнено.

 

Почви

-          Акцент в дейността на направлението през месеца са плановите проверки на ББ-кубове и складове за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 6;

o   проверени обекти – 6;

o   дадени предписания – няма;

o   съставени актове - няма;

o  извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 34;

o   проверени обекти – 12;

o   дадени предписания – няма;

o   съставени актове - няма;

o  извършени проверки и предприети действия по сигнали – 6.

Ø  Извършена проверка по сигнал за сеч на дървесна растителност в поддържан резерват „Изгорялото гюне“. Установено е изсичане на дървесна растителност под електропроводи, преминаващи през територията на Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ до ВЕЦ „Кричим“ и ВЕЦ „Въча 1“, гр. Кричим. В момента на проверката не е установен извършителя на нарушението. Изсичането е извършено без разрешение съгласно ЗЗТ. Изпратено е предписание до НЕК ЕАД, Предприятие «Водноелектрически Централи» за представяне на  документи, на основание на които е извършено почистването на просеките под електропроводите. Предстои образуване на административнонаказателно производство спрямо извършителите на нарушението.

Ø  Извършена проверка по писмо на МОСВ във връзка със сигнал от кмета на с. Първенец за засипано дере. Кметът на община Родопи е предприел необходимите действия за почистване на замърсените терени и откриване на извършителя;

Отпадъци

-        Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки, във връзка с жалби и сигнали, последващи проверки по изпълнение на предписания, както и проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 42

o   проверени обекти – 41;

o   дадени предписания – 4;

o   съставени актове - 6;

o  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 12/21.03.2022 г. на Г. Лазаров на основание чл.156, ал. 1, вр. чл.113, ал. 3, за неизпълнение на дадено задължително предписание за почистване на замърсен терен;

Ø  АУАН № 13/21.03.2022 г. на С. Лазаров на основание чл.156, ал. 1, вр. чл.113, ал. 3 за неизпълнение на дадено задължително предписание за почистване на замърсен терен;

Ø  АУАН № 14/21.03.2022 г. на С. Лазаров на основание чл.156, ал. 1, вр. чл.113, ал. 3 за неизпълнение на дадено задължително предписание за почистване на замърсен терен;

Ø  АУАН № 15/29.03.2022 г. на "Полигруп" ООД, град Асеновград на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр.2 от ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 2014 г.;

Ø  АУАН № 16/29.03.2022 г. на СД "Хик - 91 - Пацев С-ИЕ", град Садово на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр.2 от ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 от 2014 г.;

Ø  АУАН № 17/31.03.2022 г . на Общинско предприятие "БКС", град Стамболийски на основание чл. 155, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 2, пр.2.

 

o     проверки и предприети действия по сигнали – 6.

 

Химикали

-          Акцент в дейността за периода са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2022 г. на РИОСВ-Пловдив, както изготвяне на становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение №3 на ЗООС.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 3;

o   проверени обекти – 3;

o   дадени предписания – няма;

o   съставени актове - няма;

o  извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

ОВОС И ЕО

-          Акцент в работата е провеждане на процедури по ЗООС, извършване на планови проверки на условия в издадени решения по ОВОС и осъществяване на извънредни проверки.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 5;

o   проверени обекти – 5;

o   дадени предписания – няма;

o   съставени актове - няма;

o  извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода – извършена извънредна проверка на оператор с издадено комплексно разрешително “КЦМ” АД, гр. Пловдив във връзка с писмо, получено от ИАОС и започнала процедура по актуализиране на разрешителното.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 3;

o   проверени обекти – 2;

o   дадени предписания – няма;

o   съставени актове - няма;

o  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Извършени са 2 неуспешни опита за връчване на съставен АУАН на изпълнителния директор на „Стомар инвест“ АД.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

СЕВЕЗО  

-          Акцент през периода е разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал и изпълнение на годишния план за контролната дейност.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o   извършени проверки – 1;

o   проверени обекти – 1;

o   дадени предписания – няма;

o   съставени актове - няма;

o  извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

НП

1.      НП № 4/10.03.2022г. издадено срещу "Филипекс трейдинг" ООД, град Пловдив, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци без издаден регистрационен документ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, вр. чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

2.       НП № 5/14.03.2022г. издадено срещу "Стархо со" ЕООД, село Брестовица, община "Родопи", област Пловдив, ул. "Момчил войвода" № 9 за това, че не е изпълнило предписание дадено в Констативен протокол на РИОСВ - Пловдив. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, вр. чл. 155, ал. 1 и 2, вр. чл. 156, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

3.      НП № 6/15.03.2022г. издадено срещу Община Раковски, град Раковски, пл. "България" № 1 за това, че е заустило отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2000,00 лева.

4.      НП № 7/15.03.2022г. издадено срещу ЕТ "Лозана 901 - Боно Попов", село Радиново, община "Марица", област Пловдив за това, че не е изпълнило задължението да поддържа експлоатираното от него пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация. С това свое деяние е осъществило състава на чл.200, ал.1, т.43, вр. чл.126, ал.1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 600 лева.

5.       НП № 8/18.03.2022г. издадено срещу "Пласт-60" ЕООД, град Асеновград, ул. "Караджа войвода" № 11а, за това, че като получател на отпадъци не е изпълнило задължението си изпраща по електронна поща не по-късно от деня на натоварване на отпадъците копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) №1013/2006, подписан в поле 12. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУО, вр. с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014г., с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

6.       НП № 9/18.03.2022г., издадено срещу „Бавария А и С“ ЕООД, село Стряма, община Раковски, област Пловдив, за това, че извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. С това свое деяние, е осъществил състава на чл. 134, ал.1, т. 2, вр. с чл. 29, ал. 2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 1400 лв.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

 

4.1. Околната среда

В резултат от осъществената контролна дейност от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. При извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества е установено спазване на приложимите норми за допустими емисии.

В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив като част от „Агломерация Пловдив“ - АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“ през м. март 2022 г. са регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.

За периода не се наблюдават превишения на нормативно установените стойности по показател азотни оксиди.

В резултат на констатирани на нерагламентирани зауствания на отпадъчни води и дадени предписания е преустановено замърсяване на водите от проверените обекти.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 

4.2. Бизнес

През отчетния период е издадено 1 удостоверение за регистрация на инсталация в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 удостоверение за регистрация на нова средно горивна инсталация по чл.9г, ал.9 от същия закон.

Процедирани са 239 инвестиционни предложeния/ планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми и 67 броя писма за предоставяна на информация относно местоположението на имоти спрямо НЕМ.

Изготвени са 17 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.

Издадени са 13 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

  През месеца е проведен Експертен екологичен съвет в РИОСВ - Пловдив, на който е разгледан Доклад за екологична оценка за изменение Общ устройствен план на Община Пловдив. След решение на ЕЕС, директорът на РИОСВ - Пловдив е издал Решение № 1/2022 г., с което докладът се връща за допълване и преработване.

За периода са процедирани 4 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 9 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“  по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          2, г - дълбоки сондажи – 1;

-          10, б - обекти с обществено предназначение – 6;

-         11,б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 2.

Издадени са 2 Решения за прекратяване  на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 351 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.

 

4.3. Обществеността

РИОСВ – Пловдив проведе активна информационно-образователна кампания по случай Световния ден на водата – 22 март 2022 година. Самостоятелно и в партньорство с други държавни, общински и неправителствени организации бяха осъществени 7 инициативи за повишаване на екологичното съзнание. Фоайето на екоинспекцията се превърна в изложбена зала за детски рисунки на тема „Водата – извор на живот“. Бяха проведени открити уроци пред възпитаниците от III и IV групи от ДГ „Малина“.  С помощта на институцията се проведоха училищни празници в ОУ „Яне Сандански“ и Спортно училище  „Васил Левски“, СУ „Патриарх Евтимий“ – гр. Пловдив, както и в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ - град Карлово, където бяха изнесени презентации на тема „Подземните води – да направим невидимото видимо“, бяха разпространени информационни ресурси и организирани изложби. Проведе се и общоградски хепънинг на 22 март 2022 г., с който Пловдив отбеляза екологичния празник. На сцената се изявиха деца от десет детски градини в общината, които изпълниха танци, стихове и песни. Във фоайето на културния дом бяха разположени щандовете на 13 учебни заведения с изработени собственоръчно плакати, брошури и макети, които се включиха в своеобразно състезание за оригиналност, креативност и презентационни умения. 

През м. март РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 12 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията. Експерт участва в репортаж по значимата тема за чистотата на атмосферния въздух в гр. Пловдив.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.