Отчет за контролната дейност през месец януари и февруари 2022

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месеците януари и февруари експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 123 проверки на 101 обекта, в  т. ч. 38 планови и 85 извънредни. Извършени са 12 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова. В рамките на проведения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 11 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

От директора на РИОСВ са издадени 3 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 14 000 лв.

За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ е наложена имуществена санкция в размер на 12 000  лв.  на Община Асеновград.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 53235,89 лв.: 3602,81 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 49633,08 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 2882,24 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Марица – 1744,70 лв., община Стамболийски – 418,50 лв., община Съединение – 215,70 лв.

 1.3. За периода са постъпили 79 сигнала на зелен телефон и 27 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          изготвяне на План за контролната дейност за 2022 г. и Отчет за дейността на инспекцията през 2021 г.

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;

-          Извършени са дванадесет проверка, съгласно Закона за защитените територии

-          Извършени са проверки по Закона за биологичното разнообразие за търговия и наличие на хайвер и месо от есетрови видове риби.

-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 333 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 28 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

 2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          планови проверки по План за контролната дейност;

-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          проверки по жалби и сигнали;

-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при която е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999г. е извършена оценка на 19 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, при която не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;

-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 год. и № РД -1093/ 2022 год. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2022 год., съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;

-          Служители от направление „Води“ са участвали в две онлайн работни срещи, във връзка със задължението на държавата за докладване изпълнението на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води (Директива за ГПСОВ) и в изпълнение на условията на издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни. Извършено е въвеждане в ГИСУВД на данни с резултати от проведен собствен мониторинг по определените в разрешителното показатели, представяни периодично като информация в РИОСВ -Пловдив.

-          Проверки, във връзка със заявления за издаване на решения за дейности с отпадъци

-          Контрол на Решение по ОВОС № 1-I/2013г. на РИОСВ Пловдив - „Обредна зала с крематориум, гр. Пловдив, район Северен",  с възложител Послаников Брадърс ООД. На проверката е дадено едно предписание, което е изпълнено в рамките на периода.

-          Контрол върху защитените територии – извършена са 12 планови проверки на защитени територии, от които 11 са осъществени проверки на резерват „Червената стена“ по маршрути, съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата“ и една проверка на ЗМ „Находище на атинска мерендера“. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии.

-          проверки по писмо на МОСВ на магазинната мрежа по отношение на установяване на произход – черен хайвер и месо от есетри.

-          Започната е процедура по обявяване на вековни дървета, съгласно ЗБР, по  писмо на кмета на общ. Асеновград.

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 21 предписания от първия етап на проверките 2 не са изпълнени:

-          По писмо на РУ - Карлово е извършена извънредна проверка на автосервиз в гр. Карлово. Дадено е предписание за извършване на класификация на генерираните от дейността отпадъци. Не е изпълнено в дадения срок и ще се състави АУАН за неизпълнение на предписание.

-          За постъпили сигнали за запрашаване е извършена извънредна проверка  в Производствена база за преработка на подземни богатства добити в находище "Белащица-юг", стопанисвана от "Евро строй кънстракшън" ЕООД. На дружеството е дадено предписание за представяне на допълнителна документация в РИОСВ - Пловдив. Предписанието не е изпълнено в определения срок, за което е съставен  АУАН № 11/ 23.02.2022 г.

 3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 30;

o    проверени обекти – 22;

o    дадени предписания – 17;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

-            АУАН № 1 /11.02.2022 г. на Кмет на Община  Пловдив, във връзка с неизпълнение на мерки от План за действие към Програма за подобряване на КАВ на територията на община Пловдив /2018-2023/, с което е осъществил състава на чл.42а, ал.3 от Закана за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл.27, ал.1 от същия.

-            АУАН № 11/ 23.02.2022 на „Евро строй кънстракшън“ ЕООД в качеството му на стопанисващ Производствена база за преработка на подземни богатства добити в находище "Белащица-юг" за неизпълнение на предписание за представяне в РИОСВ-Пловдив на изискана допълнителна документация в регламентирано определения срок, с което е осъществило състава на чл.166, т.3 , във връзка с чл.165, ал.2 от Закона за опазване на околната среда. Проверката на обекта е извършена във връзка с постъпили сигнали за запрашаване от дейността. /АУАН е отразен и в Справка жалби и сигнали/

-            Заповед № С-И-92-01/18.02.2022 г. за  временно спиране на текуща месечна санкция на  „Фулмакс“ ООД, наложена с НП № С-И-92/02.12.2008 г. за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ от точков източник – комин К1 към котел №1, експлоатиран  в обект „Цех за рафиниране  и бутилиране на растителни масла“ , разположен в с. Триводици, общ. Стамболийски, поради временно преустановяване на работния процес в цеха.

o  извършени проверки и предприети действия по сигнали: 17, от които  8 на Кариери за добив на подземни богатства находища „Белащица“ и „Белащица-юг“, землище с. Белащица, общ. Родопи, както и на Производствената база за преработка и транспорт на добит материал в кариера "Белащица-юг". Сигналите са свързани с оплаквания от извършване на дейност в кариерите в землището на с. Белащица при изтекли концесионни договори. Следва да се отбележи, че е създаден и функционира Единен орган за управление на подземните богатства в страната - Министерството енергетиката, което извършва дейности по предоставяне на права за добив на подземни богатства и контрол по изпълнението на концесионните договори. Въпросите поставени в сигналите, свързани с правото на бившите концесионери да транспортират подземни богатства, добити преди изтичане на срока на концесията, както и съмненията за продължаваща добивна дейност следва да бъдат отнесени към Министерството на енергетиката. От страна на РИОСВ - Пловдив постъпилите сигнали незабавно са изпратени до Министерството на енергетиката за предприемане на действия по компетентност.

 

Води

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 27;

o    проверени обекти – 27;

o    дадени предписания – 11;

o    съставени актове - 5;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 2/11.01.2022 год. на „Лозана 901-Боно Попов“ ЕТ, за осъществен  състав на:  чл. 200, ал.1, т.43, във връзка с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите  / ДВ бр. 67 от 1999 год. и посл. изменения/. Констатирано е, че не изпълнява законовите си задължения да го поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормална експлоатацияна пречиствателните съоръжения за отпадъчни води на „Предприятие за производство на хляб и хлебни изделия“ намиращо се в с. Радиново, съгласно разпоредбите на чл.126 ал.1 от Закона за водите.

Ø  АУАН № 3./12.01.2022 год. на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  АД, за нарушение на чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал.1, т.6, вр. чл.120, ал.3, вр. ал.1  от Закона за водите  / ДВ бр. 67 от 1999 год. и посл. изменения/, във вр. с чл.16, ал.1 от Наредба № 6/2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти /ДВ бр.97 от 2000г. и посл. изм. и допъл./. Констатирано е, че като ползвател на обект Винарска изба, дружеството зауства  отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми, посочени в Приложение № 5, към чл. 16, ал.1 от Наредба №6/09.11.2000год.

Ø  АУАН № 6/01.02.2022 год. на „Драгиев и Ко“ ООД, чл. 200, ал.1, т.6 във връзка с чл. 48,  ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал.1 от Закона за водите  / ДВ бр. 67 от 1999 год. и посл. изм. и доп./, зауствайки отпадъчни води в повърхностен воден обект, като нарушава емисионните норми и изисквания в РЗ, което е установено от протоколи с резултати от собствен мониторинг.

Ø  АУАН № 7/02.02.2022 год. на „Млечни продукти“ ООД, нарушение на  чл. 200, ал.1, т.6, във връзка с чл. 48,  ал. 1, т. 3 от Закона за водите  / ДВ бр. 67 от 1999 год. и посл. изменения и допълнения/, зауствайки отпадъчни води в повърхностен воден обект-р. Черна, като нарушава емисионните норми и изисквания в РЗ, което е установено от протоколи с резултати от мониторинг, проведен в изпълнение на заповед на Министъра на околната среда и водте.

Ø  АУАН № 8/03.02.2022 год. на „ТЕР-М“ ООД- за чл. 200, ал.1, т.6 във връзка с чл. 48,  ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал.1 от Закона за водите  / ДВ бр. 67 от 1999 год. и посл. изм. и доп./, зауствайки отпадъчни води в повърхностен воден обект – Напоителен канал, като нарушава емисионните норми и изисквания в РЗ, което е установено от протоколи с резултати от собствен мониторинг.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 8.

  Почви

-          Не е осъществена контролна дейност в периода.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 29;

o    проверени обекти – 19;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

-       при извършена проверка на частен дом в с. Йоаким Груево, е установено притежаване и отглеждане на защитени видове птици. За констатираното нарушение на Закона за биологичното разнообразие е съставен АУАН.;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 8

-  Извършени са 2  проверки в частни домове за притежаване и отглеждане на пойни птици по Закона за биологичното разнообразие. При  една от проверките се установи отглеждане на  диви пойни птици, за което е съставен АУАН. Птиците са конфискувани и пуснати на свобода.

- Извършена е проверка, при която се установи излагане на публично място на 3 препарирани екземпляра на защитени видове съгласно ЗБР – червеногуша гъска, пъстър пор и видра. Проверката е извършена по разпореждане на Окръжна прокуратура. По случая се очаква разпореждане от Прокуратурата за последващи действия.

- Във връзка с получени сигнали са изпратени за лечение в Спасителния център Стара Загора 3 птици – керкенез, забулена сова и сокол.

- Извършена е проверка по жалба на жители на с. Розовец, във връзка с извършени сечи в района на землището на с. Розовец.

Отпадъци

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 34;

o    проверени обекти – 32;

o    дадени предписания – 10;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН №4/25.01.2022г. "Филипекс трейдинг" ООД, чл.136,ал.2,т.3 от ЗУО- извършва транспортиране на отпадъци без регистрационен документ.

Ø  АУАН№9/18.02.2022 "Елвеко-Електромонтажи" ЕООД чл.136, ал.2, т.3, пр.1, вр.чл.35, ал.3, вр.чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО - извършва транспортиране на отпадъци без регистрационен документ.

Ø  АУАН №10/22.02.2022г. "Би Ей Глас България" ЕАД чл.135, ал.1, т.1, пр.2 ЗУО, вр. чл. 22, ал.4 от Наредба 1/2014 – не е предоставена информация в законоустановения срок за извършен превоз на отпадъци.

o    проверки и предприети действия по сигнали - 18

 Химикали

-          Извършени са планови проверки по химикали, от които 1 комплексна.

-          Извършена извънредна проверка, съгласно писмо на МОСВ и по искане на Форума към ЕСНА, свързано с изпълнение на изискванията на REACH.

-          Експертът по химикали взе участие в онлайн семинар, свързан с предстоящия нов координиран проект REF-11 на Европейската агенция по химикали Хелзинки, който ще се проведе през 2023 год.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1

 ОВОС И ЕО

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

Извършени са три извънредни проверки на:

-          „Производствена база“  с Белащица, общ.Родопи на Еврострой Кънстракшън ЕООД, по подаден сигнал.

-          „Предприятие за преработка на найлонови отпадъци“ Асеновградско шосе № 1, по подаден сигнал

-           Рибарник с. Йоаким Груево- проверка по писмо на  РУ на МВР - Стамболийски.

 Комплексни разрешителни

През отчетния период са извършвани извънредни проверки:

            - Във връзка с писмо на МОСВ вх. № М-50/24.01.2022 г. съвместно с експерт от отдел “УООП” извършени 4 проверки на оператори с издадени КР, Община Карлово - РДНО, гр. Карлово - КР № 347-Н0/2008 г., Община Пловдив - РДНО, с. Цалапица - КР № 355-Н0/2008 г., Община Пловдив - ДНО, с. Шишманци - КР № 380-Н0/2009 г., Община Асеновград - РЦОТБО, гр. Асеновград - КР № 451-Н1/2019 г.

            - Във връзка с писмо на ИАОС с изх. № КР-280/26.1.2022 г. и започнала процедура по актуализиране на КР извършена проверка на “КЦМ” АД, гр. Пловдив.

            - Във връзка с представен в РИОСВ - Пловдив подробен план за закриване на дейността на “Велди-1” ООД, площадка с. Трилистник е  извършена проверка.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 8;

o    проверени обекти – 8;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2;

-          извършена е проверка на “БиЕй Глас България” ЕАД, площадка гр. Пловдив.

-          във връзка с писмо на МОСВ изх. № 03-00-8/03.02.2022 г., е извършена проверка на РДНО, с. Цалапица, относно постъпил сигнал, касаещ състоянието му.

 СЕВЕЗО  

-          Не е осъществена контролна дейност в периода.

 НП

НП № 1/11.01.2022г. срещу „Щром“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че като титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване не поддържа качеството на заустваните в повърхностния воден обект води, като показателите на формираните в резултат на производствената дейност на обекта води превишават индивидуалните емисионни ограничения, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

НП №2/11.01.2022г.срещу „Джъмбо Ес.Б“ ЕООД, за това, че не е изпълнило задължително предписание да представи протоколи от проведен собствен мониторинг, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

НП №3/02.02.2022г. срещу Община Асеновград, за това, че в качеството си на оператор на комплкесно разрешително не изпълнява условията поставени в него, с наложена имуществена санкция в размер на 12 000 лв.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 4.1. Околната среда

В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период е засилен контрола върху защитените територии и незаконната търговия със защитени видове птици.

 4.2. Бизнес

През отчетния период са издадени едно удостоверение за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, включена в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и една заповед за заличаване на инсталация от същия  регистър.

Процедирани са 240 инвестиционни предложeния/ планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 27 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 9 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защите-ните зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.

Издадени са 7 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл.67 от ЗУО и 37 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО;

За периода не е провеждан Експертен екологичен съвет в РИОСВ - Пловдив.

Процедирани са 6 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 22 инвестиционни предложения, от които 21 с характер „да не се извършва ОВОС“ и 1 с характер „да се извършва ОВОС“.

По Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          1, д – интензивно животновъдство – 2;

-          2, г - дълбоки сондажи – 1;

-          10, б – обекти с обществено предназначение – 10;

-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;

-         11,б- инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)- 6;

-         11,б- пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) - едно;

-         1, е- интензивно развъждане на риба - 1.

 

За периода са издадени единадесет Решения за прекратяване и две решения за спиране на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 625 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.

 4.3. Обществеността

Към замърсяването на въздуха причинено от автотранспорта, състоянието на пътната инфраструктура, строително-ремонтните дейности и промишлеността, през зимния сезон се прибавя и замърсяването от битовото отопление с твърди горива. За района на гр. Пловдив през този сезон са характерни неблагоприятни метеорологични условия, свързани с мъгли, температурни инверсии и безветрие. Като резултат от описаното, в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“, АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“, през м. януари и м. февруари 2022 г. са регистрирани превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. За периода не се наблюдават превишения на нормативно установените стойности по показател азотни оксиди.

Експерти са взели участие в приемането на 5 обекта, изградени със средства, отпуснати от ПУДООС по програма „Чиста околна среда“

С началото на годината стартираха и дейностите на РИОСВ - Пловдив, целящи повишаването на екологичното образование. Проведоха се инициативи за честване Световния ден на влажните зони - 2 февруари. В рамките на кампанията се проведе  с пешеходен тур край река Марица в град Пловдив и се извърши мониторинг на световно застрашения и защитен вид малък корморан (Microcarbo pygmaeus). Инициативата се проведе съвместно с две екологични неправителствени организации - СНЦ "Зелени Балкани" и Българско дружество за защита на птиците. Към трите организации се присъединиха студенти, доброволци, любители на птиците и природата. Организаторите осигуриха техника за наблюдение, благодарение на която участниците имаха възможност да се насладят пълноценно на впечатляващата колония на малкия корморан – най-голямата за вътрешността на страната ни. Бяха подготвени информационни материали, пред участниците се изнесе и кратка лекция за защитена зона „Река Марица“ от мрежата „Натура 2000“ и за характерните особености и факторите, които влияят негативно върху вида.

Екоинспекцията проведе и атрактивен открит урок пред възпитаниците на иновативно екоучилище „Елин Пелин“ – Пловдив, посветен на Световния ден на влажните зони.

Екоинспекцията поддържа ежедневно сайта си и информира заинтересованата общественост с важна информация относно административните процедури, контролната и превантивната дейност. За периода са публикувани и разпространи чрез медиите 11 прессъобщения на различни теми.  Изготвени са 10 отговора на запитвания от журналисти. Проведено е  и радиоинтервю.

Изключителен интерес имаше през двата първи месеца на годината за получаване на информация по реда на Закона за достъп до обществената информация. За периода са постъпили 20 заявления за достъп, като всички са процедирани в срок.