Отчет за контролната дейност през месец декември 2021

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месец декември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 114 проверки на 88 обекта, в  т. ч. 73 планови и 41 извънредни. Извършени са 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова. В рамките на проведения контрол са дадени 8 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 9 акта, от които 1 e за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

От директора на РИОСВ са издадени 22 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 36000 лева.

            Наложени са и 2 санкции за констатирани наднормени замърсявания на      компонентите на околната среда по компоненти „води“ и „въздух“ в общ размер от 910,54 лв./месец. Най-голямата по размер санкция е наложена на "Белла България" АД (516,90 лв/месец) по компонент „води“.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 11460,41 лева: 960,41 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 10 500 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 768,33 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са  община Стамболийски – 231,97 лв., община Марица – 227,20 лв. и община Садово – 158,52 лева.

 1.3. За периода са постъпили 32 сигнала на зелен телефон и 15 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;

-          Извършени са 23 проверки съгласно Закона за защитените територии;

-          Извършена е 1 проверка по Закона за биологичното разнообразие за незаконна търговия със защитени видове птици;

-          Контрол върху защитените територии – 21 планови проверки на защитени територии – резерват „Червената стена“, от които 20 на резерват „Червената стена“ по маршрути съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата“ и една контролна планова проверка на резервата от  направление „Биологично разнообразие и защитени територии“. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-          Извършена 1 проверка на Руски пазар, гр. Пловдив  по Закона за биологичното разнообразие за незаконна търговия със защитени видове птици. При проверката не се установи търговия, притежаване или предлагане за продажба на защитени видове пойни птици;

-          Извършена 1 проверка по инициатива на МОСВ съвместно с представители на МОСВ, БДИБР и МЕ на действаща „Кариера за добив на подземни богатства –строителни материали –пясъци и чакъли от находище Стряма 1“, с. Ръжево Конаре, общ. Калояново. Установено бе, че дейностите се осъществяват в границите на концесионната площ и не се засягат площи от намиращата се в непосредствена близост защитена зона „Река Стряма“ (BG 0000429). Не се констатираха нарушения на условията, дадени в решение № ПВ-181-ПР/2009 г. по преценка необходимостта от изготвяне на ОВОС на директора на РИОСВ-Пловдив;

-          Изготвени 81 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

-          Съгласувани 11 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.

 2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 година;

-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          проверки по сигнали и жалби;

-          участие в комплексни проверки;

-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999г. е извършена оценка на 11 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, при които не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;

-          Обработване на протоколи от изпитване, получени от Регионална лаборатория-Пловдив към ИАОС във връзка с изпълнение на Заповеди № РД -821/2012 г. и № РД -970/ 2020 г.  на Министъра на околната среда и водите;

-          Обработване на  протоколи с резултати от изпитване на отпадъчни води от проведен собствен мониторинг;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Контрол на решение по ОВОС за „Голф игрище, обслужващи постройки и паркинг“, гр. Хисаря, „Ди Ей Жи“ ЕООД;

-          Извършени 2 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни: “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски, с издадено КР №123-Н2/2020 г. и “Аеркок” ООД, гр. Шумен, площадка с. Трилистник, с издадено КР № 294-Н0/2008 г.,          актуализирано с Решение № 294-Н0-И0-А1/2021 година;

-          Извършена проверка по сигнал за изгаряне на отпадъци - гуми, изрезки и др. на производствената площадка на оператор “ХЪС” ООД, гр. Пловдив, Пазарджишко шосе;

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;

-          проверки с експерт от ПУДООС за осъществяване на инвеститорски контрол относно реализиране на проекти със средства отпуснати по проекти  „Чиста околна среда“.

 2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 9 предписания от първия етап на проверките 2 не са изпълнени.

И двете неизпълнени предписания са от страна на дружество "Стархо со" ЕООД, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив за нарушение на чл. 166, т. 3 и чл. 155, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 156, т. 2 от ЗООС.   При извършена на 29.10.2021 г. комплексна  проверка по компоненти и фактори на въздействие върху околната среда на обект: Винарска изба „Вила  Винифера“ са направени предписания до 05.11.2021 г. на РИОСВ-Пловдив да се  представи договор или друг документ от община Родопи, от който да е видно, че отпадъчните води от винарската изба са включени в новоизградения колектор на село Брестовица и при какви условия е разрешено включването. При същата проверка се констатира, че на открита бетонирана площадка се извършва първична преработка на грозде - отделяне на чепки и пресоване на грозде.  Отпадъчни води от измиване на площадката се стичат през улицата  на терен разположен срещу винарната. Има следи от замърсяване. Направено е предписание да се преустанови незабавно изливането на отпадъчни води извън границите на площадката. При извършена последваща проверка на 22.11.2021 г. е установено, че отпадъчни води се изтичат извън площадката на обекта на уличното платно. Това предписание не е изпълнено, както и не са предоставени в срок изисканите документи. За неизпълнение на двете предписания  е съставен и връчен АУАН.

 3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 11;

Ø  проверени обекти – 10;

Ø  дадени предписания – 1;

Ø  съставени актове - 3;

Ø  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 78/07.12.2021 г. на  Лозаро-винарска кооперация „Винарска изба Брестовица“.  В качеството си на оператор на стационарна хладилно-компресорна инсталация дружеството не е изпълнило задължението си по чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017 г., като не е предоставило в РИОСВ-Пловдив отчет за 2020 г. за ползването в обекта оборудване, съдържащо флуоросъдържащи вещества.

Ø  АУАН №79/07.12.2021 г. на „САРС 12“ ООД, стопанисващ „Цех за производство и търговия с перилни и почистващи препарати“ в гр. Пловдив, във връзка с проверка по сигнали за черен дим и сажди, емитирани от комин на площадката на обекта, при която контролните органи не са допуснати за извършване на проверка, с което е осъществило състава на чл.165, ал.2, във връзка с чл.149, ал.1 от ЗООС;

Ø  АУАН № 80/10.12.2021 г на МПИ" АД в обект "Предприятие за производство на вина от грозде" за нуждите на дестилацията на площадката на обекта се експлоатира горивен източник -  котел ПКМ 2 MW, работещ с твърдо гориво. АУАН е съставен за установено нарушение, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник - котел ПКМ 2 MW съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух;

Ø  Изпратена е покана за съставяне на АУАН до кмета на община Пловдив на  11 януари 2022 г. по чл. 42а, ал. 3 от ЗЧАВ за неизпълнение на организация по изпълнение на мерките в План за действие към Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Пловдив;

Ø Във връзка с постигане на емисионните норми за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на контролираните показатели под НДЕ през отчетния период са издадени две заповеди за отмяна на текуща месечна санкция на основание чл. 69б, ал. 4 и ал. 7 от ЗООС, и чл. 14 и чл. 15 от Наредбата за санкциите, както следва:

Ø     Заповед № С-И-51-02/0712.12.2021 г. за  отмяна на текуща месечна санкция на  „Елит-95“ ООД, наложена с НП № С-И-51/17.08.2016 г. във връзка с установени превишения на НДЕ по показател „азотни оксиди“ в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от ИУ към когенератор № 2, експлоатиран  в „Електроцентрала за комбинирано производство на топлинна и ел. енергия чрез изгаряне на биогаз“, разположена в с. Поповица, общ. Садово;

Ø     Заповед № С-И-90-01/29.12.2021 г. за  отмяна на текуща месечна санкция на „Делтън“ ООД, наложена с НП № С-И-90/21.12.2021 г. на основание чл.69а, ал.1, във връзка с чл.69, ал.1 и ал.5 от ЗООС за установени превишения на НДЕ по показател азотни оксиди в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от комин К1 към когенератор № 1, експлоатиран на площадката на „Инсталация за производство  на ел. и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници – биомаса“, разположена в землището на гр. Съединение, общ. Съединение.

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 1;

Ø  проверени обекти – 1;

Ø  дадени предписания – 0;

Ø  съставени актове - няма;

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

Извършена проверка по постъпили сигнали за силен шум от площадката на „Би Ей Глас България“ ЕАД с обследване в района на предприятието, при която не е установено излъчване на производствен шум. Проверката е извършена през дневния период, в следобедните часове. Предвижда се извършване на проверка през вечерния период;

Води

-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-        Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 18;

Ø  проверени обекти – 18;

Ø  дадени предписания – 2;

Ø  съставени актове - 4;

Ø  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 81/10.12.2021 г. на "МПИ" АД, град Карлово по чл. 200, ал. 1, т. 43 вр. чл. 126, ал. 1 от ЗВ за констатирано неизпълнение от страна на дружеството на законовите си задължения съгласно Закона за водите да подържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, формирани на обекта;

Ø  АУАН № 82/14.12.2021г. на "Щром" ЕООД, град Пловдив чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал.1, т.3 от ЗВ за нарушение на нормите, заложени в разрешителното за заустване на обекта;

Ø  АУАН № 85/22.12.2021 г. на "Стархо со" ЕООД, с. Брестовица, община "Родопи", област Пловдив за нарушение на чл. 166, т. 3 и чл. 155, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 156, т. 2 от ЗООС  и неизпълнение на дадени в предходен период предписания;

Ø  АУАН № 86/22.12.2021 г. на Община Раковски, град Раковски по чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от ЗВ за нарушено законовото изискване за притежаване на Разрешително за заустване за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната мрежа на Индустриална зона в село Стряма, Община Раковски;

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Почви

            Не са извършвани проверки през месеца.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период е засилен контрола върху защитените територии и незаконната търговия със защитени видове птици. При проверки не са установени нарушение на ЗЗТ и ЗБР.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 23;

Ø  проверени обекти – 3;

Ø  дадени предписания – няма;

Ø  съставени актове - няма;

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

Отпадъци

-          Извършвани са основно проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2021 г., включително и с чек-листове, както във връзка с жалби и сигнали, така и и по заявления за издаване на решения за дейности с отпадъци;

-          Експерти от направлението са взели участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 52;

Ø  проверени обекти – 51;

Ø  дадени предписания – 1;

Ø  съставени актове - 1;

Ø  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 84/20.12.2021 г. на "Бебо-транс" ЕООД, село Лъкатник, община Своге, област София по чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. първо и второ, вр. чл. 35, ал. 3 и ал. 5, вр. чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО, за това, че е транспортирал отпадъци без издаден регистрационен документ.

Ø   проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 

Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ-Пловдив.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 6;

Ø  проверени обекти – 6;

Ø  дадени предписания – 4;

Ø  съставени актове - няма;

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

ОВОС И ЕО

-          Контрол на издадени решения по ОВОС.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 3;

Ø  проверени обекти – 3;

Ø  дадени предписания – 0;

Ø  съставени актове - 0;

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

 

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки и проверка по сигнал на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 2;

Ø  проверени обекти – 2;

Ø  дадени предписания – няма;

Ø  съставени актове - 1;

Ø  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 83/15.12.2021 г. на “Стомар Инвест” АД;

Ø  Направен опит за връчване на съставен АУАН № 45 от 10.08.2021 г. на Община Асеновград за неизпълнение на условие в КР, издадено на общината за Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки.

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

СЕВЕЗО  

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 1;

Ø  проверени обекти – 1;

Ø  дадени предписания – няма;

Ø  съставени актове - няма;

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

НП

 1. НП № 72/06.12.2021г. издадено "Елит-95" ООД, с. Дълбок Извор, общ. Първомай, обл. Пловдив за това, че не изпълнява условията от Решение № 09-ДО-1094-00/24.08.2015 г. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 4, вр. чл. 35 от Закон за управление на отпадъците, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

 

 1. НП № 73/10.12.2021 г., издадено срещу "Старосел инвест груп" ООД, село Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив за това, че в качеството си на оператор на хладилни и климатични съоръжения не е изпълнило задължението си по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, а именно в срок до 15 февруари на текущата година да представи пред РИОСВ-Пловдив отчет за предходната календарна година, изготвен по образеца в Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/2017 г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

3.      НП № 74/10.12.2021 г., издадено срещу "СК Тракиец" ЕООД, с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване, повторно. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ,  с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

 

4.      НП № 75/13.12.2021г. издадено срещу С. Николов, град Пловдив за това, че отглежда 1 брой от защитени животински видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение второ от Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба в размер на 100,00 лева и обезщетение в размер на 200 лева.

 

5.      НП № 76/14.12.2021г., издадено срещу "Полидей-2" ООД, град  Карлово, обл. Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване, повторно. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

 

6.      НП № 77/14.12.2021 г., издадено срещу "Бяла река - ВЕЦ" ООД, град Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

7.      НП № 78/14.12.2021г., издадено срещу "ШЕЛ България" ЕАД, град София, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

8.      НП № 79/14.12.2021г., издадено срещу "Новомес комерс 1" ЕООД, с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

9.      НП № 80/14.12.2021г., издадено срещу "Деликатес-2" ООД, село Житница, община Калояново, област Пловдив, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на заустваната в повърхностния воден обект отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

10.  НП № 81/14.12.2021г., издадено срещу "ВМЗ " ЕАД, град Сопот, обл. Пловдив за това, че като ползвател на обект и титуляр на Разрешително за заустване, не е спазило разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, да поддържа качеството на заустваната в повърхностен воден обект отпадъчна вода, формирана в резултата дейността на обекта, в съответствие с условията на  Разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 , във връзка с чл. 174, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 от ЗВ с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

 1. НП № 82/14.12.2021г. издадено срещу "Елит-95" ООД, село Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив за това, че не е изпълнило предписание дадено в Констативен протокол на РИОСВ - Пловдив. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, вр. с чл. 165, вр. чл. 156, т. 2, вр. чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

 1. НП № 83/15.12.2021г. издадено срещу Тодорка Сумова, с. Стряма, общ. Раковски, област Пловдив за това, че извършва дейности с отпадъци без регистрация и без разрешение. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за управление на отпадъците, с наложена глоба в размер на 1400 лева.

 

 1. НП № 84/17.12.2021г. издадено срещу "ВП Брандс Интернешънъл" АД, град Пловдив, бул. "Дунав" № 5 за това, че е заустило във воден обект отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. чл. 120, ал. 1 от Закона за водите, вр. чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 09.11.2000 г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

 1. НП № 85/17.12.2021г. издадено срещу "Мона-БГ" ООД, град Пловдив, за това, че не извършва редовни проверки и не е изготвило и не изпълнява програма за техническа поддръжка на пречиствателни съоръжения. С това свое деяние е осъществило състава на чл.36, ал.1, във връзка с чл.18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

 1. НП № 86/17.12.2021г., издадено срещу Кооперация ЛВК "Винарска изба Брестовица" с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, за това, че в качеството си на оператор на хладилни и климатични съоръжения не е изпълнило задължението си по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, а именно в срок до 15-ти февруари на текущата година да представи пред РИОСВ-Пловдив отчет за предходната календарна година, изготвен по образеца в Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/2017 г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

 1. НП № 87/21.12.2021г. издадено срещу "Грийн дот" ЕООД, град Пловдив за това, че е заустило във воден обект отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 120, ал. 3, вр. чл. 120, ал. 1 от Закона за водите, вр. чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 09.11.2000г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

 1. НП № 88/21.12.2021 г. издадено срещу Община Асеновград, град Асеновград за това, че не е изпълнил задължението да поддържа експлоатираното от него пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация, повторно. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 43, вр. чл. 126, ал. 1 от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

18.  НП № С-И-89/21.12.2021 г., издадено срещу „Белла България“ АД, град София, за това, че зауства отпадъчни води с показатели превишаващи определените емисионни ограничения. Деянието съставлява нарушение по смисъла на чл. 69б, ал. 1 от ЗООС, наложена е текуща месечна санкция в размер на 516,90 лева/месец.

 

19.  НП № С-И-90/21.12.2021 г., издадено срещу „Делтън“ ООД, град Пловдив, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 69а, ал. 1, вр. с чл. 69, ал. 1 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция с фиксиран размер в размер на 393,64 лева/месец.

 

 1. НП № 91/22.12.2021 г. издадено срещу "МПИ" АД, град Карлово, обл. Пловдив за това, че за период по-голям от две последователни календарни години, а именно от 01.01.2018 г. до датата на проверката, извършена на 14.07.2020 г., не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник. С това свое деяние е осъществило състава на чл.36, ал.1, във връзка с чл.18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл.31,ал.1,т.2 от Наредба № 6/26.03.1999 г., с наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

 1. НП № 92/22.12.2021 г. издадено срещу Г. Мараджиев, кмет на Община Стамболийски за това, че не е изпълнил задължително предписание с определен срок. С това свое деяние е осъществило състава на чл.156, ал.1 във връзка с чл.113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, с наложена глоба в размер на 2000лв.

 

 1. НП № 93/22.12.2021 г. издадено срещу П. Гуджеров, кмет на Община Раковски, за това, че не е изпълнил задължително предписание с определен срок. С това свое деяние е осъществило състава на чл.156, ал.1 във връзка с чл.113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, с наложена глоба в размер на 2000 лева.

 

23.  НП № 94/22.12.2021 г., издадено срещу "Бул Фито Ойлс" АД, гр. София, за това, че ползва воден обект, от който се формират и заустват отпадъчни води без издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т.2, във вр. с чл. 46, ал.1, т.3 б. Б от ЗВ,  с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

24.  НП № 95/22.12.2021 г., издадено срещу "МПИ" АД, гр. Карлово, за това, че не поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателно съоръжение. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т.43, във вр. с чл. 126, ал.1 от ЗВ,  с наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

4.1. Околната среда

С понижаване на температурите през зимен сезон 2021-2022 г., към замърсяването на въздуха причинено от автотранспорта, състоянието на пътната инфраструктура, интензивните строителни и ремонтни дейности и промишлеността се прибавя и замърсяването от отоплителните инсталации. За района на гр. Пловдив през този сезон са характерни неблагоприятни метеорологични условия, свързани с мъгли, температурни инверсии и безветрие. Като резултат от описаното, в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“, АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“ през м. декември 2021 г. се регистрират превишения средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. За периода не се наблюдават превишения на нормативно установените стойности по показател „азотни оксиди“.

В резултат на засиления контрол върху защитените територии и незаконната търговия със защитени видове птици, при проверки не са установени нарушение на ЗЗТ и ЗБР.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и при управлението на риска. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 

4.2. Бизнес

През отчетния период са процедирани 150 инвестиционни предложeния/ планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 17 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

За отчетния период са издадени 9 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 3 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Процедирани са 3 решения за преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка за план/програми.

 Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 10 инвестиционни предложения, от които 9 с характер „да не се извършва ОВОС“ и 1  с характер „да се извърши ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          1, д – интензивно животновъдство – 2 броя;

-          3, б - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели – 1 брой;

-          4, д - инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси – 1 брой;

-          7, д - производство на захарни изделия и сиропи – 1 брой;

-          10, б - обекти с обществено предназначение – 3 броя;

-          11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1 брой;

-          12, д -  паркове със специално предназначение – 1 брой.

 

Издадени 3 решения за прекратяване на процедури по реда на гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 292 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.

 

4.3. Обществеността

В стремежа си да осигури надеждна, актуална и леснодостъпна информация относно чистотата на въздуха в гр. Пловдив, РИОСВ-Пловдив взе решение да предостави по-широк достъп на всички заинтересовани граждани и страни до информация как се изпълняват приета от общинския съвет Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух за периода 2018 – 2023 година и Плана за действие към нея, в които са предвидени редица технически, регулаторни, икономическо-фискални и информационно-образователни краткосрочни и дългосрочни мерки. Екоинспекцията създаде специален раздел на сайта си, където освен информация за състоянието на атмосферния въздух, периодично ще публикува и актуална информация под формата на таблица за всички дейности и задачи, предвидени в плана, както и степента им на изпълнение. Информацията в таблицата ще се актуализира регулярно на база предоставената от общината информация, която директорът на РИОСВ-Пловдив е изискал от кмета на общината да отчита два пъти месечно.

През м. декември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 4 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.

Екоинспекцията предостави информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.