Изпълнение на план за действие към Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив за периода 2018-2023 г.

Чистотата на въздуха е най-актуалната екологична тема за град Пловдив, неговото подобряване е задача на общинската и държавната власт, а всеки гражданин е заинтересован тя да бъде изпълнена, и то в оптимални срокове.

В стремежа си да осигури надеждна, актуална и леснодостъпна информация Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) взе решение да предостави по-широк достъп на всички заинтересовани граждани и страни до информация как се изпълняват общинската програма и планът за действие. Екоинспекцията създаде специален раздел на сайта си, където освен информация за състоянието на атмосферния въздух, периодично ще публикува и актуална информация под формата на таблица за всички дейности и задачи, предвидени в плана, и степента им на изпълнение. Информацията в таблицата ще се актуализира регулярно на база предоставената от общината информация.
 
РИОСВ - Пловдив следва последователна политика за опазване чистотата на атмосферния въздух, включваща анализ на данните от проведения мониторинг, засилен контрол на промишлените източници на замърсяване, контрол върху изпълнението на заложените от общините мерки и дейности по информиране на обществеността.
Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха. В изпълнение изискванията на ЗЧАВ община Пловдив има приета от общинския съвет Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух за периода 2018 – 2023 година и План за действие към нея, в които са предвидени редица технически, регулаторни, икономическо-фискални и информационно-образователни краткосрочни и дългосрочни мерки. Ефектът, който се цели, е намаляване нивата на замърсяване, включително редуциране емисиите на фините прахови частици.
 
Директорът на РИОСВ-Пловдив е изискал от кмета на общината два пъти месечно да отчита пред екоинспекцията прилагането на предвидените мерки и ефекта от осъществяването им. Екоинспекцията проследява изпълнението им и има право да предприема административно-наказателни действия в случай, че установи нередности.