Отчет за контролната дейност през месец ноември 2021

 
 
1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месец ноември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 155 проверки на 152 обекта, в т. ч. 95 планови и 60 извънредни. Извършени са 16 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 12 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 9 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издадал 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 18 500 лева.
Общо събраните суми по наложени глоби и санкции са 23 341,87 лв.: 1 241,87 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 22 100 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 993,49 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Стамболийски – 231,97 лв., община Садово – 216,16 лв. и община Марица – 136,45 лева.
 
1.3. За периода са постъпили 46 сигнала на зелен телефон и 14 жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
-          Шест проверки на защитени територии съгласно Закона за защитените територии;
-          Две проверки на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие;
-          Две проверки на общини и горски стопанство във връзка с осъществяване на контрол по Закон за лечебните растения;
-          Изготвени 180 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;
-          Съгласувани 19 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.
 


2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по сигнали и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Оценка на 14 доклади с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999г., при която не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;
-          Проверка на дружество във връзка с постъпило писмо от Министерството на околната среда и водите, свързано с указания за осъществяване на контрол по Оперативна дейност 1.2 от ЕМПАКТ (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба срещу престъпни заплахи), приоритет "Престъпления срещу околната среда", регистрирана на територията на РИОСВ - Пловдив. Дружеството е посочено в документите от Нидерландия като рисково във връзка с възможно превишаване на квотата за 2020 г., определена съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 година. Дружеството не е гарантирало, че пуснатото на пазара количество флуоровъглеводороди съответства на отпуснатата квота на територията на Европейския съюз за 2020 г. и в тази връзка му е наложена имуществена санкция;
-          Две документални проверки във връзка с постъпили уведомления от Агенция „Митници“ с искане за становища за внос на флуорсъдържащи парникови газове (фреони, ФПГ) от дружества, притежаващи разпределена от ЕК квота за пускане на пазара за календарната 2021 г. на територията на ЕС. Изготвени са съответните становища за допускане на декларираната стока за свободно обръщение на територията на ЕС;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от производствената площадка на „Предприятие за производство и опаковане на твърди и дозирани форми на лекарства“, гр. Пловдив, експлоатирано от "Чайкафарма - висококачествените лекарства" АД. Извършена е оценка за съответствие на резултатите от проведените измервания, при която не са установени превишения на граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границата на производствените площадки и в местата на въздействие;
 
-          Планова проверка в "Чугунолеене Първомай" АД, гр. Първомай по спазване изискванията за Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, при която не са констатирани нарушения;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД-821/2012 г. и № РД-970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Осъществяване на проверки с експерт от ПУДООС относно реализиране на проекти със средства, отпуснати по проекти „Чиста околна среда“ на територията на РИОСВ - Пловдив;
-          Планови проверки на ББ-кубове и складове за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, находящи се в териториалния обхват на РИОСВ –Пловдив, при които не са констатирани нарушения;
- Контрол върху защитените територии – планови проверки на защитени територии, 2 от които са на резерват „Червената стена“ по маршрути, съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата“, проверка - на резерват „Богдан“, проверка - на защитена местност „Невида“, при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии;
-    Проверка на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие;
- Две проверки на общини и горски стопанство във връзка с осъществяване на контрол по Закон за лечебните растения, при които не са констатирани нарушения на законодателството;
-    Проверка по сигнал за улов да защитени видове пойни птици в гр. Пловдив, район „Източен“, в резултат на която е започнало досъдебно производство по описа на VI РУ-Пловдив;
-    Извършен мониторинг на дива коза съгласно утвърден план-график за 2021 г. Протоколите от мониторинга са изпратени в МОСВ;
-    Проверка на Решение по ОВОС, при която не са констатирани нарушения на условията, дадени в Решението;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества;
-          Оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други;
-          Контрол на Решение по ОВОС № 3-1/2012 г. на МОСВ за ИП: „Добив на скалнооблицовъчни материали от кариера „Старите колиби“, с. Мулдава, общ. Асеновград“ с възложител „НВГ Кариери“ ООД;
-          Проверка по документи на Решение ПВ-37-ПР/2016г. на РИОСВ Пловдив за ИП „Кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2“, с. Горнослав, общ. Асеновград“ с възложител „Запрянови 03“ ООД;
-          Планова проверка на ЕТ „Ангелов“ - Иван Ангелов, гр. Пещера, площадка с. Цалапица - оператор с издадено комплексно разрешително КР № 459-Н0/2013 г., актуализирано с Решение № 459-Н0-И0-А2/2018 г., като не са констатирани нарушения на поставените условия в действащото разрешително.
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА, като са проверени 3 предприятия с висок рисков потенциал: „Пласметно-снабдителска база – Пловдив“, гр. Пловдив на „Лукойл България“ ЕООД; „Петролна база“ – гр. Първомай към ДА ВВЗ ДР и „Газоснабдителна станция – с. Бенковски“ на „Ви Газ България“ ЕАД.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 6 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 36 предписания от първия етап на проверките 5 не са изпълнени, а именно:
Ø 2 предписания, дадени на "Лозаро-винарска кооперация", с. Брестовица по Закона за чистотата на атмосферния въздух. На кооперацията предстои съставяне на АУАН за установени несъответствия по спазване изискванията на екологичното законодателство;
Ø  1 предписание, дадено на „Полидей-2“ ООД, млекопреработвателно предприятие в село Домлян за осигуряване на безопасни условия за взимане на проби за анализ от пунктове за мониторинг след две каломаслоуловителни пречиствателни съоръжения;
Ø1 предписание за почистване на замърсен терен по поречието но р. Въча в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски след извършена проверка по сигнал от РС „Олимпик“ и съставен АУАН № 74/22.11.2021 г. на Г. Мараджиев, като кмет на община Стамболийски;
Ø1 предписание за почистване на замърсен терен в района на Индустриална зона на с. Стряма, община Раковски след извършена проверка по сигнал на бТВ Медиа груп и самосезиране на Районна прокуратура - гр. Пловдив и съставен АУАН № 77/29.11.2021 г. на П. Гуджеров, кмет на Община Раковски.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-        В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ - Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-        Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 26;
Ø проверени обекти – 24;
Ø дадени предписания – 10;
Ø съставени актове - 2;
Ø подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 72/17.11.2021 г. на „Старосел Инвест Груп“ ООД, стопанисващ Комплекс за винен и СПА-туризъм Старосел, общ. Хисаря, за това, че в качеството си на оператор на климатично оборудване не е представило пред РИОСВ-Пловдив отчет за 2020 по Приложение № 9 към чл.35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г., с което е осъществило състава на чл. 34, ал. 24, във връзка с чл. 17,ал.2 и ал.5, т. 1 от ЗЧАВ;
Ø АУАН № 75/25.11.2021 г. на „МОНА БГ“ ЕООД, стопанисващ Предприятие за преработка на селскостопанска продукция - оризова арпа в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, за неизпълнение на Програма за техническа поддръжка на прахоуловително пречиствателно съоръжение – циклон с цел осигуряване спазване на емисионните норми за опазване качеството на въздуха, с което е осъществило състава на чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 18, т.1 от ЗЧАВ;
Ø Във връзка с постигане на емисионните норми на "Европейски пътища" АД, град Пловдив са отменени двете текущи месечни санкции за изпускане на отпадъчни газове с концентрации на контролирани показатели над НДЕ от ИУ към асфалтови база, разположени в гр. Асеновград и с. Михилци, наложени с НП № № С-И-14/20.06.2009 г. и С-И-82/20.10.2016 г. и отменени със Заповеди № С-И-14-06/18.11.2021 г. и № С-И-84-02/18.11.2021 г. на основание чл. 69б, ал. 4 и ал.7 от ЗООС, чл.14 и чл. 15 от наредбата за санкциите.
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали – 6.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-        Извършване на планови проверки и проверки по сигнали за шум от производствена дейност, провеждане на контролни измервания на еквивалентните нива на шум.
-        Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 4;
Ø проверени обекти – 4;
Ø дадени предписания – 0;
Ø съставени актове - няма;
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 54;
Ø проверени обекти – 53;
Ø дадени предписания – 12;
Ø съставени актове - 1;
Ø подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН 76/29.11.2021 г. на „Бул Фито Ойлс“ АД - за заустване на отпадъчни води без основание, а именно – без разрешително за заустване за отпадъчни води.
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Почви
-          В периода са извършвани проверки на ББ-кубове и складове за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 6;
Ø проверени обекти – 6;
Ø дадени предписания – няма;
Ø съставени актове - няма;
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период е засилен контролът върху защитените територии, защитените зони, общините и горските стопанства. При проверките не са установени нарушение на ЗЗТ и ЗЛР.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 13;
Ø проверени обекти – 12;
Ø дадени предписания – няма;
Ø съставени актове - 1;
Ø подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН №70/04.11.2021 г. – съставен е на основание извършена през месец август е проверката след получен в сигнал на „зелен телефон“, касаещ отглеждане на защитен вид – костенурка в двора на ресторант намиращ се в с. Първенец и констатация при проверката, че се отглежда един екземпляр шипобедрена костенурка (Testudo graeca) - защитен вид по Приложение № 3 от ЗБР.
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
Отпадъци
-          Извършвани са основно проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ - Пловдив за 2021 г., във връзка с писма на Министъра на околната среда и водите и по заявления за издаване на решения за дейности с отпадъци;
-          Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 70;
Ø проверени обекти – 70;
Ø дадени предписания – 5;
Ø съставени актове - 4;
Ø подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 69/03.11.2021 г. на "Бавария А и С" ЕООД, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, чл. 134, ал. 1, т. 2, вр. чл. 29, ал. 2 за нерегламентирано третиране на отпадъци;
Ø АУАН № 73/19.11.2021 г. Т. Сумова, с. Стряма, чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, вр. чл. 17 от Наредбата за ИУМПС за съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства в частен имот без регистрация в Търговския регистър и без притежаване на необходимия разрешителен документ за дейности с отпадъци;
Ø АУАН № 74/22.11.2021 г. на Г. Мараджиев, като кмет на община Стамболийски, чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 за неизпълнение на дадено предписание за почистване на замърсен терен по поречието но р. Въча в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски след извършена проверка по сигнал от РС „Олимпик“;
Ø АУАН № 77/29.11.2021 г. на П. Гуджеров, като кмет на Община Раковски, чл. 156, ал. 1, вр. чл. 113, ал. 3 за неизпълнение на предписание за почистване на замърсен терен в района на Индустриална зона на с. Стряма, община Раковски, след извършена проверка по сигнал на бТВ Медиа груп и самосезиране на Районна прокуратура - гр. Пловдив.
Ø  проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ - Пловдив, проверка по писмо на МОСВ.
-          Експерт от направлението е взел участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 7;
Ø проверени обекти – 7;
Ø дадени предписания – 1;
Ø съставени актове - 1;
Ø подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 71/08.11.2021 г. на „Сарс 12“ ООД, гр. Пловдив във връзка с извършена комплексна проверка на 11.08.2021 г., като е осъществен съставът на чл. 165, ал. 2 във връзка с чл. 149, ал. 1 от ЗООС, като работник или служител на дружеството не е допуснал контролен орган, извършващ проверка.
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 2;
Ø проверени обекти – 2
Ø дадени предписания – 0;
Ø съставени актове - няма;
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършена планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 1;
Ø проверени обекти – 1;
Ø дадени предписания – няма;
Ø съставени актове - няма;
Ø подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø През отчетния период е направен и опит за връчване на съставен АУАН № 45 от 10.08.2021 година.
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в извършвана месечна дейност в областта на „управление на риска“ е проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ - Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø извършени проверки – 3;
Ø проверени обекти – 3;
Ø дадени предписания – няма;
Ø съставени актове - няма;
Ø извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 


НП
1.      НП № 66/15.11.2021 г., издадено срещу Н. Митков, като кмет на Община Първомай, град Първомай за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение първо, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 3 000 лева.
2.      НП № 67/18.11.2021 г. издадено срещу "Еко Рециклат" ЕООД, село Марково, община Родопи, област Пловдив за това, че като получател на отпадъци два пъти не е изпълнило задължението си изпраща по електронна поща не по-късно от деня на натоварване на отпадъците копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) №1013/2006, подписан в поле 12. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУО, вр. с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014г., с наложени две имуществени санкции, с общ размер от 4 000 лева.
3.      НП № 68/18.11.2021 г. издадено срещу "КЦМ" АД, град Пловдив, за това, че като получател на отпадъци два пъти не е изпълнило задължението си изпраща по електронна поща не по-късно от деня на натоварване на отпадъците копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) №1013/2006, подписан в поле 12. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУО, вр. с чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014г., с наложени две имуществени санкции, с общ размер от 4 000 лева.
4.      НП № 69/23.11.2021г. издадено срещу "Драгиев и Ко" ООД, град Пловдив, за това, че за период, по-голям от две години, не е провеждало собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 36, ал. 1, предложение първо, вр. чл. 18, т. 1, предложение първо от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1. т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г., с наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
5.      НП № 70/23.11.2021 г. издадено срещу "Виридекс" ЕООД, град Пловдив, за това, че през 2020 г. е пуснало на пазара на ЕС флуорвъглероди, като не е гарантирало спазване на определената квота. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 34и, ал. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 15, пар. 1, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 842/2006г., с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.
6.      НП № 71/25.11.2021 г. издадено срещу "Анелийка" ЕООД, град Пловдив за това, че е заустило отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност
4.1. Околната среда
С понижаване на температурите през зимен сезон 2021-2022 г. започна използване на локални горивни инсталации в бита и обществения сектор. В тази връзка към замърсяването на въздуха, причинено от автотранспорта, състоянието на пътната инфраструктура, интензивните строителни и ремонтни дейности и промишлеността, се прибави и замърсяването от отоплителните инсталации. За района на гр. Пловдив през този сезон са характерни неблагоприятни метеорологични условия, свързани с мъгли, температурни инверсии и безветрие. Като резултат от описаното, в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ“, а именно АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“, през м. ноември 2021 г. се регистрират превишения на средноденонощната стойност за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. За периода не се наблюдават превишения на нормативно установените стойности по показател „азотни оксиди“.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
През м. ноември е регистрирана една средна горивна инсталация по реда на чл. 9г от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Процедирани са 223 инвестиционни предложeния/планове/програми/проекти по реда на чл. 2 ал .2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 11 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.
Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
Издадени 23 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 5 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение 2 от ЗООС са 15 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“. Тези инвестиционни намерения са от следните категории:
-                                                         1, д – интензивно животновъдство – 2;
-            10, б - обекти с обществено предназначение – 7;
-            2, г - дълбоки сондажи – 2;
-            11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1;
-            7, а- производство на растителни и животински масла и мазнини - 2;
-            7, в- производство на млечни продукти - 1.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 377 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерт от РИОСВ – Пловдив е взел участие в 1 ДПК. Комисията е приела обекта.
 


4.3. Обществеността
            По случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда в периода 20-28 ноември 2021 година под мотото „Кръгови общности“ РИОСВ - Пловдив организира ученически конкурс за изработване на произведения на изкуството от рециклирани материални, който имаше голям успех. В артконкурса се включиха над 100 ученици с почти 200 творби, като освен индивидуални участници, творби изработиха и изпратиха цели класове, групи, семейства и училищни екоклубове.
През м. ноември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 9 прессъобщения и интервюта на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
Екоинспекцията информира заинтересованите граждани за решението на Върховния административен съд, с което през ноември беше потвърдена наложената от екоинспекцията през м. октомври миналата година принудителна административна мярка за спиране дейността на Централата за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса в село Труд, общ. Марица, област Пловдив.
            Във връзка с продължаващата епидемична обстановка на територията на страната институцията прикани чрез уеб-страницата си и чрез медиите гражданите и представителите на бизнеса да се възползват пълноценно от предлаганите електронни административни услуги, подробно описани за улеснение на потребителите в сайта на инспекцията, както и да използват официалната електронна поща на инспекцията и Системата за сигурно електронно връчване.
През месеца бяха получени 6 заявления за достъп до обществена информация, а  РИОСВ - Пловдив предоставяше информация на заинтересовани лица при стриктно спазване процедурите и изискванията на ЗДОИ.