Отчет за контролната дейност през месец октомври 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 127 проверки на 124 обекта, в  т. ч. 70 планови и 57 извънредни. Извършени са 17 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 14 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издал 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 32 700 лева.

За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 24 000 лева. –  оператор Община Пловдив (12 000 лв.), оператор "Би Ей Глас България" АД (12 000 лв.).

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 13541,52 лв.: 1207,33 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 12334,19 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 965,86 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Стамболийски – 231.97 лв., община Садово – 216,16 лв., община Марица – 165,98 лева. 

1.3. За периода са постъпили 28 сигнала и 12 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия. 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

-          Извършени проверки на защитени територии съгласно Закона за защитените територии;

-          Извършени проверки на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие;

-          Осъществени проверки на билкозаготвителни пунктове и общини и горски стопанство във връзка с осъществяване на контрол по Закон за лечебните растения;

-          Изготвени 163 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

-          Съгласувани 17 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.;

-          Поверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-     Оценка на 5 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г., при която не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;

-          Извършена проверка и проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от основните източници, действащи на площадката на оризарна през дневния период в изпълнение на разпореждане на Районна прокуратура - гр. Пловдив и по постъпили жалби и сигнали, свързани с прах и шум, емитирани от нея; 

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-      Контрол върху защитените територии – извършени са планови проверки на защитена местност "Чивира", с. Старосел, защитена местност "Средногорец", с. Каравелово, защитена местност "Караджов камък", при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-      Участие в комисии по почистване на речното корито на р. Марица в изпълнение на Заповед № РД-22-72/23.09.2021 г. на Областния управител на Пловдив;

-      Проверка на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие;

-  Извършени девет проверки на билкозаготвителни пунктове, общини и горски стопанства във връзка с осъществяване на контрол по Закон за лечебните растения, при които не са констатирани нарушения на законодателството;

-      Участие в комисия за определяне щети, нанесени от кафява мечка върху електронна хранилка за дивеч, гр. Калофер и изготвен междуведомствен протокол, който е изпратен в МОСВ за изплащане размера на щетата;

-      Извършена проверка на есетрово стопанство, с. Йоаким Груево, местност „Малкия Ерим“ съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Извършена проверка на площадка на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на баластра във II-ри концесионен участък (152,421 дка) от концесия „Елаците“, землище на гр. Перущица и с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „Пътинженеринг“ ЕООД;

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;

-          Извършени три планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни (КР), а именно:

o   Проверка по изпълнение на условия и срокове в КР № 316-Н1/2014 г. и КР № 316-Н1/2014 г., актуализирано с Решение № 316-Н1-И0-А1/2021 г. на ЕТ “Андип 92 - Андрей Павлов - Андреана Павлова”, гр. Пловдив“, площадка „Птицеферма за кокошки носачки“, находяща се в местността “Чалтика”, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

o   Проверка по изпълнение на условия и срокове в КР № 73-Н2/2013 г., последно актуализирано с Решение № 73-Н2-И0-А2/2019 г. на “ИНСА ОЙЛ” ЕООД, гр. Раковски, площадка с. Белозем, община Раковски, област Пловдив;

o   Проверка по изпълнение на условия и срокове в КР №82-Н1/2015 г. на “Калцит” АД, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 2 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че всички 18 предписания от предишни периоди са изпълнени.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-        Експерти от направлението са взели участие в междуведомствена комисия, организирана от Министерството на икономиката на основание чл. 19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в обект на  „Сейдж технолоджик“ ООД, гр. Пловдив;

-        Също така са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително;

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 23;

o    проверени обекти – 22;

o    дадени предписания – 9;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 62/11.10.2021 г. на „Елит консерв 33“ ООД, собственик на консервно предприятие в с. Столетово, за това, че в качеството си на оператор на неподвижен източник на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, не е провел СПИ за период по-голям от 2 последователни календарни години, с което е осъществил състава на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба № 6/99 г.;

Ø  АУАН № 64/12.10.2021 г. на „Драгиев и Ко“ ООД, експлоатиращ асфалтова база в землището на общ. Марица, за това, че в качеството си на оператор на неподвижен източник на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, не е провел СПИ за период по-голям от две последователни календарни години, с което е осъществил състава на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба № 6/99 г.;

Ø  АУАН № 68/26.10.2021 г. на „Виридекс“ ЕООД за нарушение по  чл. 34и, ал.26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като не е гарантирало, че пуснатото на пазара количество флуоровъглеводороди съответства на отпуснатата квота във връзка с чл. 15, параграф 1, ал. 2 от Регламент (ЕС) №517/2014 г. на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006;

Ø  Изпратена покана за съставяне на АУАН на „МОНА БГ“ ЕООД – след подадени 5 сигнала през м. октомври,  свързани със запрашаване от оризарна на „МОНА БГ“  ЕООД, с. Куртово Конаре, извършена проверка на 27.10.2021 г. и осъществен последващ контрол е установено, че пречиствателното съоръжение не работи и се изпускат се непречистени газови емисии в атмосферния въздух;

Ø  През м. октомври на основание чл. 69в, ал. 5 и  ал. 6 от ЗООС със Заповед № С-И-47-04/27.10.2021 г. е възобновена текуща месечна санкция за замърсяване на атмосферния въздух, в резултат на емитиране на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ от изпускащо устройство към котел на биомаса, експлоатиран на производствената площадка на „АГРИ България“ ЕООД, ИЗ „Марица“ в с. Радиново. Санкцията е в размер на 146,53 лв. месечно и е възобновена, считано от 25.10.2021 година.          

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

Ø Извършена проверка на оризарна, разположена в съседство на площадка за ИУМПС на 27.10.2021 г. от експерти на РИОСВ - Пловдив, експерт към Регионална лаборатория - Пловдив и представител при община Стамболийски. При проверката е установено на площадката се експлоатира съоръжение – почистваща машина без действащо пречиствателното съоръжение към нея. За констатираното нарушение ще бъдат предприети съответните административнонаказателни действия. При проверката е установено, че е нарушена целостта на стените към производствения цех и в тази връзка е дадено предписание за възстановяване на конструкцията.  С цел недопускане на неорганизирано емитиране на прахообразни материали в атмосферния въздух и шумово натоварване в района на обекта, е дадено предписание на управителя на дружеството да не се допуска извършване на производствена дейност в обекта при отворени врати, прозорци и/или други отвори към производствените помещения. При извършената съвместна проверка са проведени контролни измервания на еквивалентните нивата на шум, излъчвани в околната среда от основните източници, действащи на площадката на обекта през дневния период. Измерените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие не превишават установените гранични стойности. Контролът в обекта ще продължи и при установяване на неизпълнение на дадените предписания ще бъдат приложени съответните административнонаказателни мерки.

 

Води

-        Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 46

o    проверени обекти – 46;

o    дадени предписания – 10;

o    съставени актове - 4;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  2 проверки за поставяне на пломби на саваци на байпасни връзки с цел предотвратяване на възможността за заустване на непречистени отпшадъчни води от ГПСОВ - Стамболийски и ЛПСОВ на „Манипулационен пункт за преработка на плодове и зеленчуци“ в село Катуница на „Куминяно фрут“ ООД;

Ø  АУАН 61/04.10.2021 г. на „СК Тракиец “ ООД за заустване на отпадъчни води над заложените индвидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване за отпадъчни води;

Ø  АУАН 65/18.10.2021 г. на „Елит-95“ ООД за неизпълнено предписание по ЗООС;

Ø  АУАН 66/22.10.2021 г. на „Грийн дот“ ЕООД за заустване на отпадъчни води над заложените емисионни норми - от проверка по план-мониторинг ОВ 2021;

Ø  АУАН 67/25.10.2021 г. на Община Асеновград за неподдържане на ГПСОВ-Асеновград в техническа и експлоатационна изправност.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

 

Почви

            През месеца не е извършвана контролна дейност в направлението.

 Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 26;

o    проверени обекти – 26;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 

Отпадъци

-          Извършвани са основно проверки във връзка с изпълнение на Годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г., както във връзка с писма на Министъра на околната среда и водите, жалби и сигнали и съвместни проверки с Икономическа полиция.

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 44;

o    проверени обекти – 43;

o    дадени предписания – 8;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 63/11.10.2021г на "Пласт-60" ЕООД, град Асеновград, чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО, вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014г. за непредоставяне на информация в срок за извършен трансграничен превоз на отпадъци.

o     проверки и предприети действия по сигнали – 8.

 

Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ - Пловдив.

-          Експерт от направлението е взел участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 10;

o    проверени обекти – 10;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

ОВОС И ЕО

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове – няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 

СЕВЕЗО  

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

НП

  1. НП № 56/08.10.2021 г. издадено срещу Х. Садъков, град Пловдив за това, че предлага за продажба 1 брой птици от защитени животински видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение седмо от Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба в размер на 100,00 лева.

 

2.      НП № 57/08.10.2021 г. издадено срещу Д. Маринов, град Пловдив за това, че предлага за продажба 1 брой птици от защитени животински видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение седмо от Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба в размер на 100,00 лева.

 

  1. НП № 58/21.10.2021 г. издадено срещу "Комфорт шус" ЕООД, град София за това, че не е представило в срок декларация за количеството вложени разтворители за 2020 г. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 34е, т. 7, предложение последно от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 от 31.10.2003г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева.

 

  1. НП № 59/22.10.2021 г. издадено срещу "Цима-99" ООД, село Стряма, община Раковски, област Пловдив за това, че не е изпълнило предписание, дадено в Констативен протокол на РИОСВ - Пловдив. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, вр. с чл. 165, ал. 2, вр. чл. 156, т. 2, вр. чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

  1. НП № 60/25.10.2021 г. издадено срещу "Дива-691" ЕООД, град Пловдив за това, че е нарушило изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 35, ал. 3, т. 3, предложение 5, вр. чл. 35, ал. 1, т. 6, вр. чл 4б, ал. 1 от ЗЗВВХВС, вр. чл. 4, т. 5 и чл. 6, т. 2, т. 4 и т. 6 от НРНСОХВС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000,00 лева.

 

  1. НП № 61/26.10.2021г. издадено срещу "Куминяно фрут" ООД, село Катуница, община Садово, област Пловдив, за това, че е заустило отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2000,00 лева.

 

  1. НП № 62/26.10.2021 г. издадено срещу Община Пловдив, град Пловдив за това, че не е изпълнила условия от издаденото Комплексно разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 164, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 12000,00 лева.

 

  1. НП № 63/26.10.2021 г. издадено срещу "ВМЗ" ЕАД, град Сопот за това, че заустило отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с което не изпълнява задължението да поддържа качеството на заустваните отпадъчните води в съответствие с условията и изискванията в разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закон за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

  1. НП № 64/26.10.2021 г. издадено срещу "БиЕй Глас България" АД, град София за това, че не е изпълнило условия от издаденото Комплексно разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 164, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 12000,00 лева.

 

  1. НП № 65/26.10.2021 г. издадено срещу "Елит Консерв - 33" ООД, село Желязно, общ. Марица за това, че за период, по-голям от две години, не е провеждало собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 36, ал. 1, предложение първо от Закона за чистотата на атмосферния въздух, вр. чл. 31, ал. 1. т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г., с наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 

4.1. Околната среда

С началото на зимен сезон 2021-2022 г. започва поетапно използване на локални горивни инсталации в бита и обществения сектор. В тази връзка към замърсяването на въздуха, причинено от автотранспорта, състоянието на пътната инфраструктура, интензивните строителни и ремонтни дейности и промишлеността се прибавя и замърсяването от отоплителните инсталации. През месец октомври 2021 г. и в двата пункта АИС  „Каменица“ – градски фонов пункт и АИС „Тракия“ – транспортноориентиран пункт за измерване на качеството на атмосферния въздух, по показател ФПЧ10 са регистрирани превишения на  средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. За същия период и в двата пункта не са регистрирани превишения на праговата стойност на средночасовата норма по показател азотни оксиди.

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период е засилен контролът върху защитените територии, защитените зони и билкозаготвителните пунктове. При проверките не са установени нарушение на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда. 

4.2. Бизнес

През отчетния период е издадено едно удостоверение за включване на инсталация в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Регистрирана е една средна горивна инсталация по реда на чл. 9г от ЗЧАВ.

Процедирани са 180 инвестиционни предложeния/планове/програми/проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 11 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

Издадено е едно Решение за прекратяване на процедура по ОС.

През октомври са издадени 13 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Процедирани са 2 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 11 инвестиционни предложения, всичките с характер „да не се извършва ОВОС“, по категории съгласно Приложение 2 от ЗООС, както следва:

-          1, д – интензивно животновъдство – 1;

-          10, б - обекти с обществено предназначение – 7;

-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;

-         3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) – 1;

-         7, в- производство на млечни продукти - 1.

За периода са издадени 3 решения за прекратяване на процедури по реда на гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 300 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 2 ДПК, като с комисиите са приети 2 обекта.

4.3. Обществеността

            През месеца РИОСВ - Пловдив организира и проведе редица инициативи, целящи повишаване на нивото на екологичните знания и възпитание. Те бяха насочени към учениците и младите хора.

Четвъртокурсници от Университета по хранителни технологии – Пловдив, специализиращи "Екология и контрол при производството на храните" проведоха учебна практика в екоинспекцията. Пред тях бяха представени организацията на работа, компетентностите, отговорностите и целите на институцията и беше изнесена презентация на тема „Контрол по спазването на екологичното законодателство на обекти от хранително-вкусовата промишленост“ с фокус върху контрола по отношение на производствените отпадъчни води.

Институцията подкрепи тринадесетото издание на „Екологията – начин на мислене“ - научна конференция за студенти и млади учени, която се проведе на 9 октомври 2021 г. в гр. Пловдив. Петнадесет млади лектори представиха своите първи научни изследвания, а РИОСВ-Пловдив избра четири от проектите, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми и отличи всеки от авторите им с грамота и книга.

Ученици от четвърти клас на СУ „Паисий Хилендарски“ участваха в открит урок при автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух „Каменица“ във връзка с началото на отоплителния сезон. Целта на екоинспекцията бе да заостри общественото внимание към проблемите на чистотата на въздуха в града и да насърчи отговорното поведение и прилагането на устойчиви практики от страна на гражданите, бизнеса и институциите за подобряване качеството на въздуха през предстоящия зимен период. 

Институцията обяви и ученически конкурс за изработване на произведения от рециклирани материали, в който могат да се включат всички ученици от 1 до 12 клас от област Пловдив. Инициативата е по случай предстоящата Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда в периода 20-28 ноември 2021 година, през която ще бъдат излъчени победителите.

През октомври РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 8 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията. Заинтересованите лица бяха информирани за изменение в законодателството за управление на отпадъците и произтичащите практически последствия за това (във връзка с влязлата в сила от 1.10.2021 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от Министъра на околната среда и водите).

На медиите беше предоставяна своевременна информация по 6 запитвания, отнасящи се до процедури по инвестиционни предложения и осъществяваната контролна дейност по отношение на конкретни обекти.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация – бяха издадени 3 решения за пълен достъп и предоставена исканата информация на заявителите.