Отчет за контролната дейност през месец септември 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 141 проверки на 131 обекта, в т. ч. 88 планови и 53 извънредни. Извършени са 12 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 7 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 10 акта, един от които е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
Общо събраните суми по наложени глоби и санкции са 11777,66 лв.: 1846,90 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 9930,76 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1477,53 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Стамболийски – 674,07 лв., община Садово – 216,16 лв., община Кричим – 128,69 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 39 сигнала на зелен телефон и 23 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-            Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;
-          Проверки на защитени територии съгласно Закона за защитените територии;
-          Проверки на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие;
-          Проверки на билкозаготвителни пунктове във връзка с осъществяване на контрол по Закон за лечебните растения;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 181 писма до възложители и институции;
-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 3 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.;
-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          Проверки по жалби и сигнали;
-          Участие в комплексни проверки;
-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          Оценка на 3 доклада с резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/1999 г., при която не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните показатели;
-          Издадено удостоверение за регистрация на инсталация с употреба на разтворители;
-          Регистрирана средна горивна инсталация по реда на чл. 9г от ЗЧАВ;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Извършена е проверка с взимане на почвени проби от поземлен имот в землището на с. Красново, общ. Хисаря във връзка с писмо от ОДБХ –Пловдив за установено съдържание на забранени пестициди в картофи, отглеждани върху него;
-      Извършени са 9 планови проверки на защитени територии, 7 от които са осъществените проверки на резерват „Червената стена“ по маршрути съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата“. Проверени за следните територии - защитена местност "Перестица", гр. Перущица, с. Устина, общ. Родопи и Резерват "Изгорялото гюне", гр. Кричим. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии;
-      Участие в комисия по почистване на речното корито на р. Чая съгласно заповед № А-1741/07.09.2021 г. на кмета на Община Асеновград;
-      Контрол на Решение по ОВОС, извършена една проверка на обект: „Конюшна, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности“, с. Мостово, общ. Асеновград;
-      Участие в комисия за определяне щети, нанесени от кафява мечка върху пчелни кошери, с. Мостово, общ. Асеновград, изготвен междуведомствен протокол и изпратен в МОСВ за изплащане размера на щетата;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Контрол на Решение по ОВОС № 1-I/2017 г. на РИОСВ Пловдив за ИП „Хотел-комплекс от сгради, представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности, землищата на с. Мостово и с. Врата, общ. Асеновград“;
-          Проверка по документи за правно действие на решение за преценка ОВОС № ПВ-1 -ПР/ 2014 г. за ИП „Два броя мобилни инсталации за термично извличане на етерични масла от маслодайни култури” в гр. Калофер, община Карлово;
-          Проверка по документи за правно действие на решение за преценка ОВОС № ПВ-15 -ПР/ 2014 г. за ИП „Производствена сграда за стерилизирани консервирани храни за домашни любимци” в с. Строево, община Марица;
-          Планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително Община Пловдив - площадка “Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, находяща се в с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив с издадено КР № 380-Н0/2009 година;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 9 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че 2 от дадените 36 предписания в първия етап от проверките не са изпълнени, а именно дадените две предписания на „Виридекс“ ЕООД. В тази връзка на дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-          Експерти от направлението са взели участие в проверка във връзка с писмо на ИАОС за издаване на Комплексно разрешително на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД- ТЕЦ Пловдив - Север.
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 27
o    проверени обекти – 26;
o    дадени предписания – 15;
o    съставени актове – 1.
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 54/16.09.2021 г. на „Цима-99“ ООД за неизпълнение на предписание, дадено при извършена проверка на 12.08.2021 г. в „Цех за производство на конфитюри, плодово-захарни храни и разфасовка на пчелен мед“, с местонахождение в с. Стряма, общ. Раковски. Дружеството-оператор на хладилно оборудване в обхвата на контрол по Наредба №1/2017 г. не e представило пред РИОСВ - Пловдив досие на системата по приложение № 3 към чл. 29, ал.1 от Наредба №1/2017 година;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
Ø Във връзка с извършена проверка по сигнали за обект „Цех за производство и търговия с перилни и почистващи препарати“ на „Сарс 12“ ООД е изпратена покана за съставяне на АУАН за неоказано съдействие и недопускане в обекта.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове – няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 39;
o    проверени обекти – 39;
o    дадени предписания – 11;
o    съставени актове – 4.
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН 52/08.09.2021 г. на „НОВОМЕС КОМЕРС - 1“ ООД за обект „Месопреработвателно предприятие“ в село Ново село, община Стамболийски - за заустване на отпадъчни води над заложените индвидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване във връзка с проверка по Плана за контролна дейност - 2021 и мониторинг ОВ по Заповед на Министъра на околната среда и водите.
Ø АУАН 53/14.09.2021 г. на „Деликатес-2“ ООД за обект „Кланичен пункт и работилница за колбаси“ в село Житница, община Калояново - за заустване на отпадъчни води над заложените индвидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване във връзка с проверка по Плана за контролна дейност - 2021 и мониторинг ОВ по Заповед на Министъра на околната среда и водите.
Ø АУАН 57/28.09.2021 г. на „Вазовски машиностроителни заводи “ ЕАД, за площадка Иганово в село Иганово, община Карлово - за заустване на отпадъчни води над заложените индвидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване за отпадъчни води – във връзка с проверка по документи и представен протокол с резултати от проведен от дружеството собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води;
Ø АУАН 58/28.09.2021 г. на „ВП Брандс интернешънъл“ АД, за обект „Винарска изба“, град Съединение - за заустване на отпадъчни води над допустимите емисионни ограничения, посочени в Приложение 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба 6/2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, зауствани във водни обекти във връзка с Плана за контролна дейност - 2021 и мониторинг ОВ по Заповед на Министъра на околната среда и водите.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 23;
o    проверени обекти – 16;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.
Изпратени са за лечение в Спасителния център Стара Загора 3 птици – керкенез, кълвач и сокол;
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки, във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2021 г., както във връзка с писма на Министъра на околната среда и водите, жалби и сигнали и съвместни проверки с икономическа полиция;
-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 51;
o    проверени обекти – 51;
o    дадени предписания – 6;
o    съставени актове 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 56/27.09.2021 на "Еко Рециклат" ЕООД за осъществен състав на чл. 135, ал.1, т. от ЗУО, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014 за неспазване на срока за предоставяне на информация;
Ø АУАН № 59/28.09.2021 на "КЦМ" АД за осъществен състава на чл. 135,ал. 1, т. от ЗУО, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Наредба №1/2014 за неспазване на срока за предоставяне на информация;
Ø АУАН № 60/29.09.2021 на кмета на община Първомай за допускане на нерегламентирано замърсяване на територията на населени места на общината. по чл. 151, ал. 2, т. 6 вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.
o    проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Експерти от направлението участваха в онлайн семинар за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 6;
o    съставени актове – 1.
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №055/17.09.2021 г. във връзка с извършена проверка на 11.08.2021 г. съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ и установени нарушения при съхранение на опасни химични вещества на обект за „Производство на сапуни, битова химия и дезинфектанти“ с оператор „Дива-691“ ЕООД, с. Труд, общ. Марица.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 0;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършена планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – 1.
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 51/02.09.2021 г. на “Би Ей Глас България” ЕАД - Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, площадка гр. Пловдив, за неизпълнение на условия от издаденото му КР № 48-Н2/2019 г., актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А1/2020 г..
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ-Пловдив на обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията; разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с висок рисков потенциал.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
През месеца няма издадени наказателни постановления.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
4.1. Околната среда
През месец септември замърсяването на атмосферния въздух е основно от автотранспорта, състоянието на пътната инфраструктура, интензивните строителни и ремонтни дейности и промишлеността. В периода и в двата пункта за измерване на качеството на атмосферния въздух (АИС „Каменица“ - фонов пункт и АИС „Тракия“ – транспортноориентиран пункт) по показател ФПЧ10 не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, както и превишения на праговата стойност на средночасовата норма по показател „азотни оксиди“.
Засилен е контролът върху защитените територии и билкозаготвителните пунктове. При проверки не са установени нарушение на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.
Вследствие на засиления контрол от страна на екоинспекцията операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
През септември е издадено едно удостоверение за включване на инсталация в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
През месеца са процедирани 123 инвестиционни предложeния/планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.
Издадени са 5 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.
 
Издадени са 11 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
Процедирани са 8 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения - всички с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          1, д – интензивно животновъдство - 1;
-          2, г - дълбоки сондажи - 1;
-          10, б - обекти с обществено предназначение - 5;
-          11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци - 2;
-         3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) - 3;
-         7, в- производство на млечни продукти - 1;
-         4,д - инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси - 1.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 196 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността
Месец септември беше наситен с образователни активности, организирани от екоинспекцията, като при провеждането им бяха спазвани актуалните противоепидемични мерки.
На 7 септември по повод Международния ден на чистия въздух за синьо небе беше обявен Ден на отворените врати при автоматична измервателна станция „Каменица“. Инициативата се проведе със съдействието на експерти от Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на действия за подобряване качеството на въздуха.
РИОСВ - Пловдив традиционно отбеляза Европейската седмица на мобилността (EСМ) в периода 16-22 септември. Темата на кампанията за 2021 година беше „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“, а мотото: „Движѝ се устойчиво, остани здрав!“ поставяйки в центъра на вниманието устойчивия начин на придвижване и транспорт в градска среда и ползите за физическото и психическо здраве и околната среда. Инспекцията проведе за трета поредна година литературен конкурс на тема „Десет хиляди крачки в града – десет хиляди причини да бъдеш щастлив“. В надпреварата се включиха 47 творби с автори от цялата страна на възраст от 12 до 73 години. Резултатите от конкурса, както и най-добрите произведения бяха публикувани на сайта на институцията. Всички участници получиха грамоти, а финалистите – тематични предметни награди.
РИОСВ - Пловдив вдъхнови ръководството на професионална гимназия „Братя Георгиеви“ – гр. Карлово да се включи в ЕСМ – 2021. Учебното заведение предостави 10 велосипеда на свои възпитаници с отличен успех, за да пътуват с тях от къщи до училище в продължение на цялата година. Следващата година те ще се предоставят на други ученици. Учебната година беше открита с фотосесия с колелетата, украсени с балони, върху които бяха написани послания за екологосъобразно придвижване и устойчив транспорт. Инициативата предизвика голям интерес сред възпитаниците на школòто и местните медии.
С помощта на специалист беше създадена и разпространена изложба от статични и анимирани електронни картички по темата за устойчивата мобилност и безопасния и здравословен начин на живот. Те бяха разпространени в интернет-пространството, в сайта на РИОСВ - Пловдив и в медиите.
С началото на учебната година екоинспекцията обяви, че продължава инициативата „Учим заедно за природата“, от която до този момент са се възползвали много ученици и че информационният център на институцията е отворен за млади природолюбители и техни ръководители, като предоставя подходяща литература и информационни материали, а експертите на готови да съдействат при изготвянето на проекти за часовете в училище.
През м. септември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите шест прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията и отговори на три журналистически запитвания.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.