Система за сигурно електронно връчване

Потребителите на административни услуги предоставяни от РИОСВ - Пловдив могат да се възползват от възможностите на Система за сигурно електронно връчване, поддържана и администрирана от Министерство на електронното управление. Комуникацията чрез системата замества метода Препоръчана поща с обратна разписка.

От възможностите могат да се възползват както физически и юридически лица, така и административни органи; лица, осъществяващи публични функции; организации, предоставящи обществени услуги.

Достъпът до системата се осъществява през уеб интерфейс, на електронен адрес: Система за сигурно електронно връчване - edelivery.egov.bg. Не е задължително гражданите да притежават електронен подпис. Регистрацията е възможна и чрез Персонален Идентификационен Код, получен от НАП или НОИ.

Получените или изпратени чрез системата съобщения се считат за официално изпратени (съответно получени) без възможност да бъде оспорван фактът на изпращането и получаването и времето, когато дадено съобщение и прикачени документи са били изпратени, получени и отворени.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив надгради системата си за Електронен обмен на документи като я интегрира със Система за сигурно електронно връчване. Системата удостоверява с квалифициран времеви електронен печат времето за изпращане и получаване на документа. Всеки потребител, който я използва автоматично получава входящ номер от РИОСВ - Пловдив.

 

Помощна информация за начините на регистрация са достъпни на адрес: Система за сигурно електронно връчване - Помощна информация