Система за сигурно електронно връчване

 Потребителите на административни услуги могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване за изпращане и/или получаване на електронни документи и съобщения по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.), без необходимост от физическо присъствие.

      Държавната агенция „Електронно управление” поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване. Комуникацията чрез системата замества метода за препоръчана поща с обратна разписка. Системата поддържа възможност за автоматично регистриране на времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и известяване чрез e-mail за регистрационния номер на документа/съобщението.
      Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на административни услуги, се осъществява чрез  профила на РИОСВ - Пловдив в системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“. Документите следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис  (КЕП).       
Линк към Системата за сигурно електронно връчване:  https://edelivery.egov.bg/