Отчет за контролната дейност през месец август 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност
1.1.През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 125 проверки на 105 обекта, в т. ч. 77 планови и 48 извънредни. Извършени са 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 46 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта. Директорът е издал едно наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена санкция в размер на 3000 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 25616.37 лв.: 3441,36 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 22175,01 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 2753,09 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Марица – 2385,86 лв., община Садово – 216.16 лв., община Пловдив – 107.58 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 9 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност
2.1. Засилен превантивен контрол:
-      Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-            Извършена проверка във връзка с постъпило инвестиционно предложение за жилищно строителство в землището на с. Васил Левски, общ. Карлово, попадащо в защитена зона „Централен балкан буфер“;
-            Извършени проверки на билкозаготвителни пунктове с цел осъществяване на контрол по Закона за лечебните растения.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 156 писма до възложители и институции;
-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 27 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2021 г.;
-       Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-       Проверки по сигнали и жалби;
-       Участие в комплексни проверки;
-    Извършена оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при която е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-    Извършена оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми - оценени са 2 доклада от проведени СПИ;
-    Издадено е удостоверение за регистрация на инсталация с употреба на разтворители;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД -821/ 2012 г. и № РД -970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с вземане на водни проби от обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 година. Проверките се извършвани съвместно с представители на Регионална лаборатория към ИАОС – Пловдив;
-     Участие в проверки за контрол на изпълнението на малки проекти в детски градини по програма „Чиста околна среда“, финансирана от ПУДООС;
-     Проверка във връзка с уведомление за ИП: „Изграждане на автосалон за продажба употребявани автомобили и офис сграда“, в имот 53833.3.42, землище на с. Оризари, общ. Родопи с възложител Д. Белева и писмо на БДИБР. При нея е установено, че в имота има стари нефункциониращи полуразрушени полиетиленови оранжерии и складирани множество автомобили без регистрационни номера и авточасти;
-         Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-         Текущият контрол е свързан с проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-       През отчетния период са извършени 4 проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни във връзка с писмо изх. № 05-08-2911/26.08.2021 г. на МОСВ относно изградени системи за видеонаблюдение и контрол съгласно чл. 41а от ЗУО, а именно:
o   Община Асеновград, площадка "Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград,Първомай, Садово, Куклен и Лъки" в землището на гр. Асеновград;
o   Община Карлово, площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря";
o   Община Пловдив, площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение,К ричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай" в землището на с. Цалапица;
o   Община Пловдив, площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" в землището на с. Шишманци.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 7 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 32 предписания от първия етап на проверките 4 не са изпълнени:
-          При извършена проверка на обект „Инсталация за производство на модифициран битум“ собственост на „Хай Тек Полимери“ ООД, разположен в гр. Кричим са дадени 4 предписания, от които едно не е изпълнено, а именно - не е представен пред РИОСВ - Пловдив документ за въвеждане на инсталацията в редовна експлоатация. В тази връзка на оператора е предписано да не извършва производствена дейност до въвеждане на обекта в редовна експлоатация по реда на ЗООС и ЗУТ;
-          Две от неизпълнените предписания касаят компонент „въздух“ и са свързана с липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания - проверяваните лица е трябвало да представят писмена информация в РИОСВ -Пловдив в срок до 7 дни съгласно чл. 154, ал. 3 от ЗООС, но не са направили това. В тази връзка предстои предприемане на административно наказателни действия спрямо дружествата, като е изготвена покана за съставяне на АУАН;
-          След извършен последващ контрол по дадено предписание за почистване на нерегламентирано замърсяване в община Първомай, кв. Дебър и кв. Любеново е констатирано, че замърсеният терен не е почистен. Предстои да бъде изпратена покана за съставяне на АУАН и РИОСВ - Пловдив да предприеме административно-наказателни мерки.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-        В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ - Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ. Извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показва, че в по-голямата си част установените норми се спазват.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 18;
o    проверени обекти – 18;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 43/03.08.2021 г. - При извършена проверка на 01.07.2021 г. във „Фабрика за производство на обувки“, разположена в с. Ведраре, общ. Карлово, собственост на „Комфорт шус“ ЕООД е установено, че операторът не е представил отчет по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г., с което е извършил нарушение по чл.34е, т.7, предложение последно от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.) във връзка с чл. 20, ал. 8 от Наредба №7 от 2003 (обн. ДВ бр. 96/31.10.2003г. и посл. изм. и доп.).
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
o    За периода не е извършвана контролна дейност.
 
Води
-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 24;
o    проверени обекти – 23;
o    дадени предписания – 17;
o    съставени актове - 5;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 44/09.08.2021 г. на „КУМИНЯНО ФРУТ" ООД за обект „Предприятие за първична обработка и замразяване на плодове и зеленчуци“ в с. Кочево, община Садово на основание чл. чл. 200, ал.1, т. 2 от Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал.1, т.3 буква „Б“ от Закона за водите /ДВ бр. 67 от 1999 г. и посл. изм.и допъл./ - ползва воден обект без основание;
ØАУАН № 47/18.08.2021 г. на „Полидей-2" ООД за обект „Млекопреработвателно предприятие“ в с. Домлян, община Карлово на основание чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за водите /ДВ бр. 67 от 1999 г. и посл. изм.и допъл./ - зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО определени в РЗ;
Ø АУАН № 48/19.08.2021 г.   на „Бяла река ВЕЦ" ЕООД за обект „Предприятие за преработка на риба при съществуващ рибарник с. Войнягово, община Карлово на основание чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за водите /ДВ бр. 67 от 1999 г. и посл. изм.и допъл./ - зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО определени в РЗ;
Ø АУАН № 49/19.08.2021 г.   на „Шел България" ЕАД гр. София за обект „Бензиностанция с АГСС АМ Тракия юг, км.118 с. Радиново, община Марица на основание чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за водите /ДВ бр. 67 от 1999 г. и посл. изм.и допъл./ - зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО определени в РЗ;
ØАУАН № 50/30.08.2021 г. на „ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот за обект „Вазовски маашиностроителни заводи“ на основание чл. 200, ал.1, т. 6 от Закона за водите, във връзка с чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за водите /ДВ бр. 67 от 1999 г. и посл. изм.и допъл./ - зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО определени в РЗ.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Почви
                   За периода не е извършвана контролна дейност.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода: Контрол върху защитените територии – извършени са 18 планови проверки на защитени територии, от които 17 са на резерват „Червената стена“ по маршрути съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата“ и 1 на „Гонда вода", землище с. Бачково. При тях не са установени нарушения на Закона за защитените територии;
o    извършени проверки – 30;
o    проверени обекти – 14;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4:
Ø След получен сигнал по „зелен телефон“ за лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора са изпратени за лечение 2 птици – щъркел и сокол;
Ø При проверка по сигнал на ресторант в с. Първенец, общ. Родопи се установи, че заведението държи в плен 1 екземпляр защитен вид, а именно шипобедрена костенурка - на нарушителя предстои изготвяне на АУАН.
Ø Съвместна проверка на жалба с Направление ОВОС и ЕО
 
Отпадъци
-        Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2021 г.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 51;
o    проверени обекти – 50;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Извършена е проверка на територията на община Пловдив за нерегламентирани замърсявания, включително и в речните корита и прилежащите територии. Проверката е във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ –Пловдив за 2021 г. Констатирани са нерегламентирани замърсявания на няколко места и е дадено предписание за почистване на Кмета на община Пловдив със срок за изпълнение 03.09.2021 г.
Ø Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания в община Първомай и в с. Триводици, общ. Стамболийски.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ - Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
-          Проверка жалба за „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли“ от находище „Стряма 1“, находящо се в с. Ръжево Конаре, общ. Калояново с оператор "Водстрой - Пловдив" АД. Не е констатирано нарушение, извършено от дружеството; Дадено е предписание;
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: През отчетния период са съставени два АУАН за констатирани нарушения, а именно:
Ø АУАН № 45/10.08.2021 г. на Община Асеновград за площадка “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” в землището на гр. Асеновград за неизпълнение на условие в издаденото му Комплексно разрешително (КР) №451-Н1/2019 г.;
Ø АУАН № 46/17.08.2021 г. на Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица,Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение,Кричим, Асеновград, Раковски,Садово,Брезово, Първомай” в землището на с.Цалапица за неизпълнение на условие в издаденото му Комплексно разрешително (КР) № № 355-Н0/2008 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
                   За периода не е извършвана контролна дейност.
 
НП
НП № 55/16.08.2021г., издадено срещу кмета на Община Кричим, за това, че не е организирал почистването на нерегламентирано замърсяване с отпадъци. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, пр. трето, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба 3000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
През месец август 2021 г. в АИС „Каменица“, фонов пункт за измерване на качеството на атмосферния въздух по показател ФПЧ10, не са регистрирани   превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, а в АИС „Тракия“, транспортно ориентиран пункт, са регистрирани 2 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Не са регистрирани превишения на средночасовата норма по показател азотни оксиди и в АИС „Каменица“, и в АИС „Тракия“.
През отчетния период РИОСВ - Пловдив засили контрола върху защитените територии и билкозаготвителните пунктове. При проверките не са установени нарушение на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
През август са процедирани 196 инвестиционни предложeния/ планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 18 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.
Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.
За отчетния период са издадени 3 разрешителни документа за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и 13 регистрационни документа по чл. 78 от ЗУО.
През месеца са процедирани 5 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 16 инвестиционни предложения, от които 15 с характер „да не се извършва ОВОС“ и едно с характер „да се извърши ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          1, д – интензивно животновъдство – 1;
-          2, г - дълбоки сондажи – 1;
-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 4;
-          10, б - обекти с обществено предназначение – 7;
-          11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1;
-          11,з - предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях – 2.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 382 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 2 ДПК, като с комисиите са приети 2 обекта.
 
4.3. Обществеността
През м. август РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 4 прессъобщения, касаещи контролната, превантивната дейност и информационни аспекти от дейността на институцията, а също така представител на екоинспекцията взе участие в едно радиоинтервю.
Директорът на институцията даде предписания на кметовете на общини – собственици на регионални депа за битови отпадъци в областта, за засилване на мерките за осигуряване на пожарна безопасност във връзка с екстремните метеорологични условия – дълготрайните суши и високи дневни и нощни температури, създаващи предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари в началото на месеца.
Започна подготовката за кампания „Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2021 година“. РИОСВ – Пловдив обяви началото на традиционния си литературен конкурс, който тази година е на тема „Десет хиляди крачки в града – десет хиляди причини да бъдеш щастлив“. Темата на EUROPEANMOBILITYWEEK за 2021 година е „Безопасност и здраве чрез устойчива мобилност“. Кампанията е обвързана с подкрепата на местни инициативи и усилия от всички граждани и организации европейските градове да се превърнат в по-добро място за живот като станат по-безопасни, по-екологични и по-достъпни.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.