Отчет за контролната дейност през месец юли 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

 

1.1.           През месец юли експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 189 проверки на 169 обекта, в  т. ч. 105 планови и 84 извънредни. Извършени са 5 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 3 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 2 акта. Не са съставяни актове за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издал 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 9000 лв.

Наложени са 3 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда в общ размер от 324,25 лв/месец, като най-голямата по размер санкция е наложена на  оператор „Джи Ен Си“ ООД (149,43 лв/месец).

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции за месеца са 12311,12 лв.: 4 911,12 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 7 400,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 3 928,89 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са  община Асеновград – 3354,89 лв., община Садово – 216,16 лв., община Марица – 109,97 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 48 сигнала на зелен телефон и 21 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по Закона за водите;

-          Извършена проверка във връзка с постъпило инвестиционно предложение ИП "Вилно строителство", землище на с. Куртово Конаре, попадащо в ЗЗ "Река Въча Тракия“;

-          Извършени проверки на билкозаготвителни пунктове във връзка с осъществяване на контрол по Закон за лечебните растения;

-          Изготвени 143 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

-          Съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби;

-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

-          Оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 7 доклада от проведени СПИ;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Контрол върху защитените територии – извършени 23 планови проверки на защитени територии, от които 17 са осъществените проверки на резерват „Червената стена“ по маршрути съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата“,  1 - на ЗМ "Клувията", землище с. Бачково; 1 - на ЗМ "Дървовидна хвойна", землище на с. Бачково; 1 - на ЗМ  "Дъбите-конска поляна", землище с. Кръстевич; 1 – на ЗМ "Върлишница", гр. Клисура; 1 – на ЗМ "Средната поляна", с. Богдан, общ. Карлово; 1 – на  ЗМ "Кричим", землище с. Куртово Конаре. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-          Контрол върху защитените зони - извършени проверки на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите им за обявяване;

-          Във връзка с получени сигнали по „зелен телефон“  са  изпратени за лечение в Спасителния център Стара Загора 4 птици от видовете щъркел и сокол;

-          Извършена проверка на вековно дърво, землище на с. Песнопой с цел оценяване състоянието им; същото е в добро фитосанитарно състояние и е маркирано с информационна табела;

-          Участие в 5 комисии по оценяване щети, нанесени от кафява мечка върху пчелини в района на гр. Карлово, с. Иганово и с. Врата общ. Асеновград; документацията е изпратена в МОСВ за изплащане на щетите;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, както и за нерегламентирани замърсявания по населени места във връзка с дадени от Директора на РИОСВ – Пловдив предписания на общините;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Извършена планова проверка на обект „Свинеферма Белозем 2», с. Белозем, община Раковски, собственост на “Стомар Инвест” АД;

-          Извършена извънредна проверка на оператор Община Асеновград с издадено комплексно разрешително във връзка с възникнал пожар в Клетка № 2 за неопасни отпадъци на “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” с издадено КР № 451-Н1/2019 г.;

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 7 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че едно от дадените 21 предписания от първия етап на проверките не е изпълнено. Предписанието е за премахване на заустващи тръби, дадено на „Елит 95“ ООД, с. Дълбок извор. Предстои изпращане на покана до управителя на дружеството за съставяне на АУАН.

 

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-        В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, в по-голямата си част, показват спазване на установените норми.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 32;

o    проверени обекти – 31;

o    дадени предписания – 23;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Превишения на установените НДЕ са установени при провеждане на СПИ в два обекта – котелни централи към оранжерийни комплекси на ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“, разположен в гр. Кричим и „Джи Ен Си“ ООД, разположен в с. Йоаким Груево. За двата обекта има действащи текущи санкции, за които са изготвени предложения за промяната им;

Ø  При извършена оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. на представени резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещество, изпускани в атмосферата от изпускащо устройство към котел с № 1, експлоатиран в котелна централа към оранжериен комплекс, разположен в гр. Кричим, експлоатиран от ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“ е установено увеличение на превишенията  на НДЕ, определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр.64/2005 г./, по показатели прах и въглероден оксид. Операторът има наложена текуща санкция в размер на 36,53 лв. месечно. Отменена е действащата текущата санкция, наложена с НП № С-И-22/14.03.2019 г. и  е наложена нова с НП № С-И-51/06.07.2021 г. в размер на 53,82 лв.;

Ø  При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представен доклад за проведени собствени периодични измервания (СПИ) на вредностите, изпускани в атмосферата от изпускащи устройства към системите  изпускащото устройство към котел с № 3 от котелна централа към оранжериен комплекс, разположен в с. Йоаким Груево, собственост на „Джи Ен Си“ ООД измерените стойности по показатели „прах“ и „въглероден оксид“ превишават НДЕ, определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр.64/2005 г./. Измерените стойности, показват увеличение на замърсяването. Операторът има наложена текуща санкция в размер на 44,32 лв. месечно. Отменена е текущата санкция, наложена с НП № С-И-24/14.03.2019 г., със заповед № С-И-24-01/05.07.2021 г.  и е наложена нова в размер на 149,43 лв. с НП № С-И-50/06.07.25021 г.;

Ø  Във връзка с проведени на 08.06.2021 г. контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащото устройство към когенератора, използван в биоцентрала на „Биона газ“ ООД и установени превишения на НДЕ по показател азотни оксиди, определена в Приложение V, таблица 4 от Протокол  към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгския протокол). Наложена е текуща санкция с фиксиран размер по реда определен в чл. 69а от ЗООС. Определеният размер на текущата санкция е 121 лв. месечно и е наложена с НП № С-И-53/12.07.2021 г.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 9.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.

Ø  Във връзка със сигнали, постъпили в РИОСВ-Пловдив,  свързани с оплаквания от нощно шумово замърсяване от площадката на „Би Ей Глас България“ ЕАД, гр. Пловдив, на 28.07.2021 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив съвместно с представители на РЗИ-Пловдив и Регионална лаборатория - Пловдив към ИАОС в обект „Предприятие за производство на опаковъчно стъкло“, разположен в  гр. Пловдив. Целта на съвместната проверка е оценка на стойностите на показателите за шум в околната и жизнената среда и на вредните ефекти от шума върху човешкото здраве. Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на обекта през вечерният период от 19 до 23 ч. и нощният период - от 23:00 до 7:00 часа. Дейността на дружеството попада в обхвата на приложение № 4 към чл. 117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм и доп.). На „Би Ей Глас България“ ЕАД е издадено Комплексно разрешително с № 48-Н1/2010 г., с актуализирано с решение  № 48-Н2-И0-А1/2020 г. на изп. директор на ИАОС. Площадката на завода е разположена в Северната индустриална зона на гр. Пловдив. Дейностите на територията на завода са с непрекъснат режим на работа. Източници на шум са използваните машини и съоръжения, товаро-разтоварна и транспортна техника. На оператора на предприятието е дадено предписание за предприемане на допълнителни технически мерки  за ограничаване на шумовото въздействие на производствената площадка върху околната среда.

 

Ø  Във връзка с постъпил в РИОСВ-Пловдив сигнал, свързан с оплаквания от силен шум, от дейността на „Предприятие за месопреработка“, намиращо се  в с. Войнягово е извършена извънредна проверка в обекта. При проверката  са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на обекта. Извършена е оценка на резултатите от проведените измервания, при която е установено, че измерените стойности в местата на въздействие през дневния период са близки до нормативно определените гранични стойности, с максимално измерена стойност 55,3 dB(A) при норма 55 dB(A).  Основните източници на шум в обекта са хладилните инсталации, които работят при автоматичен режим на работа и съответно се включват и през вечерният период от 19 до 23 ч. и нощният период - от 23 до 7 ч. С цел осигуряване на защитата на здравето на населението и подобряване на качеството на живот на живеещите в съседство на предприятието и предвид близостта на съществуващите жилищни сгради с нормирани показатели и разстоянието между тях и действащите хладилни съоръжения в обекта, е дадено предписание на оператора на обекта да предприеме действия за намаляване на нивата на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда, достигащи до жилищните сгради.

 

 

Води

-        От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 32;

o    проверени обекти – 32;

o    дадени предписания – 5;

o    съставени актове – няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.

 

Почви

В периода няма извършени проверки.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 44;

o    проверени обекти – 28;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове – няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.

 

Отпадъци

-        Акцент в контролната дейност за периода – проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2021 г., както и във връзка с писмо на Министъра на околната среда и водите; проверки по речни корита и прилежащи територии, както и за нерегламентирани замърсявания по населени места, във връзка с писмо на Директора на РИОСВ –Пловдив с дадени предписания за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания.

-        Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 94;

o    проверени обекти – 93;

o    дадени предписания – 8;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 41/05.07.2021 г., на осн. чл. 136, ал.2, т.4, вр. чл.35, ал.3 и ал.5 на "Екологика Асеновград" ЕООД, гр. Асеновград за неизпълнение на условия, поставени в регистрационен документ за третиране на пластмасови отпадъци;

Ø  АУАН № 42/21.07.2021 г. на осн. чл. 136, ал.2, т.4, вр. чл.35, ал.3 и ал.5 на „Елит 95“ ООД, с. Дълбок извор.

o    проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ-Пловдив.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 7;

o    проверени обекти – 7;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 

ОВОС И ЕО

В периода няма извършени проверки.

 

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършена планова проверка и извънредна проверка във връзка с възникнал пожар в Клетка № 2 на „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – 0;

o    съставени актове – няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 

СЕВЕЗО  

В периода няма извършени проверки.

 

НП

1.      НП № С-И-50/06.07.2021 г. срещу „Джи Ен Си“ ООД, гр. Перущица, за това, че в резултат на дейността си превишава нормите за допустими емисии по компонент въздух с наложена текуща месечна санкция в размер на 149, 43 лв./мес.

2.      НП № С-И-51/06.07.2021 г. срещу ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“, с. Йоаким Груево, за това, че в резултат на дейността си превишава нормите за допустими емисии по компонент въздух с наложена текуща месечна санкция в размер на 53,82 лв./мес.

3.      НП № 52/07.07.2021 г. срещу „НП-Транс 05“ ЕООД, гр. Плевен за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

4.      НП № С-И-53/12.07.2021 г. срещу „Биона газ“ ООД, гр. Пловдив, за това, че  в резултат на дейността си превишава нормите за допустими емисии по компонент въздух с наложена текуща месечна санкция в размер на 121 лв./мес.

5.      НП №54/12. 07.2021 г. срещу „Би Ей Глас България“ ЕАД, гр. София за това, че в качеството си на получател не е уведомило РИОСВ-Пловдив за извършени трансгранични превози за отпадъци с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

4.1. Околната среда

През летният месец юли замърсяването на атмосферния въздух се дължи основно на автотранспорта, състоянието на пътната инфраструктура, интензивните строителни и ремонтни дейности и промишлеността. В двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив (АИС „Каменица“ и  АИС „Тракия“) като част от „Агломерация Пловдив“ в периода са регистрирани средноденонощни стойности,  превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател „фини прахови частици“. Не са регистрирани превишения на средночасовата норма по показател азотни оксиди.

През месец юли в АИС „Каменица” са регистрирани превишения на праг за информиране на населението  (ПИН) за озон. Вероятната причина за превишението са високите на стойностите на среднодневните температури в съчетание с повишена слънчева радиация. Изготвена е информация за оповестяване на населението при превишаване на ПИН, която е публикувана на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период е засилен контролът върху защитените територии и защитените зони, както и върху състоянието на вековните дървета и билкозаготвителните пунктове.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 

4.2. Бизнес

През отчетния период са процедирани 207 инвестиционни предложeния/ планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т. ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 18 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

Издадени са 18 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Процедирани са 5 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 9 инвестиционни предложения, от които  с характер „да не се извършва ОВОС“- 8 и с характер „да се извърши ОВОС“ - 1 по следните категории съгласно Приложение 2 от ЗООС:

-   1, д – интензивно животновъдство – 2;

-   2, г - дълбоки сондажи – 1;

-   11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от МПС – 1;

-   3, а – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение № 1) - 2;

-   10, б – обекти с обществено предназначение – 3.

За периода е издадено 1 Решение за прекратяване на процедура по Глава Шеста от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 326 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.

 

4.3. Обществеността

През месеца РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 6 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни и информационни аспекти от дейността на институцията, отговори на 6 журналистически запитвания. Извършено оповестяване на обществеността при превишаване на прага за информиране на населението за озон.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.