Бюлетин за състоянието на въздуха

Информация за оповестяване на населението при превишаване на праг за информиране на населението за озон

Бюлетин на ИАОС за състоянието на атмосферния въздух в страната

РИОСВ - Пловдив следи качеството на атмосферния въздух в три пункта, които са част от Националната система за мониторинг на околната среда:

  • Пункт - АИС “Каменица” - автоматичен, градски фонов.
  • Пункт - АИС „ЖК Тракия” - автоматичен, транспортно - ориентиран.
  • Пункт Долни Воден - пункт с ръчно пробовземане и последващ анализ.

* Забележка относно данните от автоматичните станции:

Данните от Автоматичните измервателни станции /АИС/ постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Пловдив и Националната база данни в ИАОС и са предварителни.

След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини издавани от ИАОС и „Годишен доклад за състоянието на околната среда”, издаван от РИОСВ - Пловдив.


Бюлетини за състоянието на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив: