Отчет за контролната дейност през месец юни 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив извършиха 350 проверки на 311 обекта, в  т. ч. 181 планови и 169 извънредни. Извършени са 24 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 12 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 3 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издадал 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 10 600 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 12775,14 лв.: 5755,14 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 7020,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 4604,11 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Марица – 3410,62 лв., община Стамболийски – 556,63 лв., община Садово – 216,16 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 53 сигнала на зелен телефон и 11 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-            Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по Закона за водите;

-            Извършена е проверка във връзка с постъпило ИП „Складове за селскостопанска дейност" в  гр. Стамболийски, попадащ в ЗЗ "Река Марица" и "Марица-Пловдив";

-            Извършени проверки на кариери във връзка с контрол на условия в Решения по ОВОС;

-      Извършени са проверки съвместно с представител на ИАОС с цел осъществяване на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда, съгласно писмо на МОСВ за изпълнение на годишната програма. От всички проверени обекти са взети проби за анализ на наличието на генетично модифицирана ДНК, които ще се изследват лабораторно;

-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 184 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;

-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС -  общо 21 броя.

 

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по Плана за контролната дейност;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби;

-          Извършени са 24 комплексни проверки. На Розата ЕООД, розоварна в с. Михилци са извършени две проверки по следните причини: На 18.06.2021 г е извършена извънредна съвместна проверка (на непознат обект) по заповед на директора, при която на място се установява, че обектът е въведен в редовна експлоатация през декември 2020 г., включен е в годишния план за 2021 г. и е издадена заповед за комплексна планова проверка, която е осъществена на 22.06.2021 г.

-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          Оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 8 доклада от проведени СПИ;

-          Издадено е 1 удостоверение за регистрация на инсталации с употреба на разтворители;

-          Регистрирани са 4 средни горивни инсталации по реда на чл. 9г от ЗЧАВ;

-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД-821/2012 г. и № РД-970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Извършена проверка на Кариера за добив на баластра в част от участъците на концесионна площ „Дрянка“ (алтернатива 2, вариант 3) в землищата на с.  Поройна и кв. “Дебър”,  гр. Първомай, общ. Първомай, „Агрострой 07“ ООД, при която не са констатирани нарушения;

-                  Контрол върху защитените територии – извършени са 24 планови проверки на защитени територии, от които 23 са на резерват „Червената стена“ по маршрути съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата и 1 проверка - на защитена местност „Тракийски равнец“. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-                  Контрол върху защитените зони - извършени са 3 проверки на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите за обявяване.

-                  За отчетния период във връзка с получени сигнали по „зелен телефон“  са  изпратени за лечение в Спасителния център Стара Загора 11 животни – щъркели, керкенез сокол, мишелов, костенурка, кукумявка, чухал.

-                  Извършени са 6 проверки на вековни дървета в землището на с. Трилистник във връзка с оценяване състоянието им;  същите са в добро фитосанитарно състояние и са маркирани с информационни табели;

-                  Извършени са 2 проверки на билкозаготвителни пунктове, при които не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.

-                  Извършена е една проверка на защитена зона „Централен балкан буфер“ BG0002128 за опазване на дивите птици и във връзка с контрол по Решение по ОС, издадено за инвестиционно предложение „Жилищно строителство“ от директора на РИОСВ-Пловдив;

-                  Участие в комисии по оценяване на щети, нанесени от кафява мечка върху пчелини в гр. Карлово, като предстои документация да бъде изпратена в МОСВ за изплащане на щетите;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Извършени са 4 планови проверки по контрол на решение по ОВОС, а именно Решение по ОВОС № 2-IV/2012 г. за „Кариера за добив на баластра в находище "Стряма 2", с. Ръжево Конаре, общ. Калояново; Решение по ОВОС № 1-II/ 2015г.  на за „Кариера за добив на баластра в част от участъците на концесионна площ „Дрянка“ (алтернатива 2, вариант 3) в землищата на с.  Поройна и кв. “Дебър”,  гр. Първомай, общ. Първомай; Решение по ОВОС № 2- II/2018г. за „Кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Щъркелите“, с. Костиево, община Марица и с. Цалапица, община Родопи; Решение по ОВОС № 6-6/2016 г. на МОСВ- „Околовръстен път -реконструкция с изграждане на второ платно“. На проверките е дадено едно предписание;

-          Извършена проверка на решение по ОВОС по сигнал, съдържащ данни за извършване на нерегламентиран добив на инертен материал с. Крумово, община Родопи;

-          Извършени са 3 планови и 1 извънредна проверка на оператори с издадени комплексни разрешителни, а именно:

Ø     Планова проверка на “Би Ей Глас България” ЕАД, гр. София, площадка Пловдив във връзка с контрол по изпълнение на условия и срокове в КР № 48-Н2/2019 г. и  КР № 48-Н2/2019 г., актуализирано с Решение № 48-Н2-И0-А1/2020 г.;

Ø      Планова проверка на “Агрия” АД, гр. Пловдив - контрол по изпълнение на условия и срокове в КР № 23/2004 г., последно актуализирано с Решение № 23-Н0-И0-А4/2019 г.;

Ø      Планова проверка на “КЦМ” АД, гр. Пловдив - контрол по изпълнение на условия и срокове в КР № 1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г.;

Ø     Извънредна проверка във връзка със сигнал, подаден на „зелен телефон“ за миризми от дейността на “ВП Брандс Интернешънъл” АД, Спиртна фабрика, находяща се в с. Катуница, община Садово, област Пловдив с издадено КР № 466-Н0/2013 г., последно актуализирано с Решение № 466-Н0-И1-А2/2016 г.;

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 6 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 20 предписания от първия етап на проверките 1 не е изпълнено:

-          За установеното неизпълнение на предписание, дадено при извършена на 21.04.2021 г. проверка, а именно „да се представят в РИОСВ-Пловдив протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг“ на „Джамбо ЕС. Б“ ЕООД, гр. София  е съставен  АУАН № 39 от 09.06.2021 г.  на основание чл. 200, ал. 1,т. 31, вр. чл. 48, ал. 1,т. 13 от Закона за водите.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-       В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. Извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показва спазване на установените норми. Превишения на установените НДЕ са установени при провеждане на СПИ в два обекта – котелни централи към оранжерийни комплекси на ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“, разположен в гр. Кричим и на „Джи Ен Си“ ООД, разположен в с. Йоаким Груево. За двата обекта има действащи текущи санкции, за които са изготвени предложения за промяната им.

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 28;

Ø  проверени обекти – 25;

Ø  дадени предписания – 5;

Ø  съставени актове - няма;

Ø  подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Във връзка с проведени на 08.06.2021 г. контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащото устройство към когенератора, използван в биоцентрала на „Биона газ“ ООД и установени превишения на НДЕ по показател „азотни оксиди“, определена в Приложение V, таблица 4 от Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгския протокол), е изготвено предложение за налагане на текуща санкция с фиксиран размер по реда определен в чл. 69а от ЗООС. Определеният размер на текущата санкция е 121 лв. месечно;

Ø  При извършена оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6:99 г. на представени резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещество, изпускани в атмосферата от изпускащо устройство към котел с № 1, експлоатиран в котелна централа към оранжериен комплекс, разположен в гр. Кричим, експлоатиран от ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“, е установено увеличение на превишенията  на НДЕ, определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр.64/2005 г./, по показатели „прах“ и „въглероден оксид“. Операторът има наложена текуща санкция в размер на 36,53 лв. месечно. Изготвено е предложение за отмяна на текущата санкция, наложена с НП № С-И-22/14.03.2019 г. и налагане на нова в размер на 53,82 лв.;

Ø При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представен доклад за проведени собствени периодични измервания (СПИ)  на вредностите, изпускани в атмосферата от изпускащи устройства към системите на изпускащото устройство към котел с № 1 от котелна централа към оранжериен комплекс, разположен в с. Йоаким Груево, собственост на „Джи Ен Си“ ООД, измерените стойности по показатели „прах“ и „въглероден оксид“ превишават НДЕ, определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр.64/2005 г./. Измерените стойности показват намаление на замърсяването, установено при измерването през 2014 година. Операторът има наложена текуща месечна санкция с НП № С-И-19/21.02.2014 година. Във връзка с установено намаление на замърсяването, на 16.06.2021 г. е подадена мотивирана молба за намаление на наложената с НП № С-И-19/21.02.2014 г. текуща санкция. Изготвено е предложение за намаляване на текущата санкция от 149,74 лв. на 83,74 лв.  Със Заповед № С-И-19-01/24.06.2021 г. санкцията е намалена, считано от датата на подаване на мотивираната молба - 16.06.2021 г., съгласно чл. 69б, ал. 7 от ЗООС.

Ø При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представен доклад за проведени собствени периодични измервания (СПИ)  на вредностите, изпускани в атмосферата от изпускащи устройства към системите  изпускащото устройство към котел с № 3 от котелна централа към оранжериен комплекс, разположен в с. Йоаким Груево, собственост на „Джи Ен Си“ ООД, измерените стойности по показатели „прах“ и „въглероден оксид“ превишават НДЕ, определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр.64/2005 г./. Измерените стойности показват увеличение на замърсяването. Операторът има наложена текуща санкция в размер на 44,32 лв. месечно. Изготвено е предложение за отмяна на текущата санкция, наложена с НП № С-И-24/14.03.2019 г. и налагане на нова в размер на 149,43 лв. лв.

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

Ø  извършени проверки – 6;

Ø  проверени обекти – 6;

Ø  дадени предписания – 1;

Ø  съставени актове - няма;

Ø  извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

o   Във връзка със сигнали, свързани с оплаквания на живущи в сграда в гр. Пловдив, ул. „Стоян Заимов“ № 24 от силен денонощен шум  от площадката на „Би Ей Глас България“ ЕАД (старо име – „Дружба стъкларски заводи“ АД) на  15.06.2021 г. е извършена проверка в обект „Предприятие за производство на опаковъчно стъкло. При извършената проверка е дадено предписание на оператора на предприятието да се предприемат допълнителни технически мерки за ограничаване на шумовото въздействие на производствената площадка върху околната среда.

 

Води

-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни във връзка с осъществяване контрол по изпълнение и спазване на Условие 10.