Отчет за контролната дейност през месец май 2021

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 171 проверки на 151 обекта, в  т. ч. 96 планови и 75 извънредни. Извършени са 9 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 5 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 6 акта. Директорът на РИОСВ е издадал 3 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 4 100 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 19283,36 лв.: 583,36 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 18700,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.

От получените суми от санкции по чл. 69 от ЗООС, 466,68 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

От получените суми от глоби и санкции по секторни закони, 8000,00 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Стамболийски – 8000,00 лв., община Марица – 227,19 лв., община Садово – 216,16 лева.

 1.3. За периода са постъпили 35 сигнала на зелен телефон и 10 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

 2.1. Засилен превантивен контрол:

- Регистрирана е 1 средна горивна инсталация по реда на чл. 9г от ЗЧАВ;

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

-          Участие в 4 междуведомствени комисии по заповед на Областния управител на област Пловдив във връзка с намалена проводимост в  участъци от р. Стряма и р. Неволя;

-          Извършени 2 проверки на инвестиционни предложения - „Жилищно застрояване и обществено обслужване", попадащ в ЗЗ "Родопи Средни" и ЗЗ "Добростан" и постъпило искане за преценка необходимостта от ЕО, попадащо в границите на ЗЗ "Централен Балкан-буфер";

-          Извършени 3 проверки на бази за съхранение и изкупуване на охлюви в с. Куртово Конаре, гр. Кричим и гр. Стамболийски, при които се установи, че базите не работят;

-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 146 писма до възложители и институции;

-          Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 15 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;

-          Разгледани и издадени 13 становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС.

 2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по жалби и сигнали;

-          Участие в комплексни проверки;

-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          Оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 8 бр. доклади от проведени СПИ;

-          Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/2012 г. и № РД -970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Контрол върху защитените територии – извършени са 19 планови проверки на защитени територии, от които 17 са на резерват „Червената стена“ по маршрути съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охраната на резервата“, 1 е на  поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и 1 е проверка - на защитена местност. При извършения контрол не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-          Контрол върху защитените зони - извършени са 2 проверки на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите за обявяване;

-          Във връзка с получени сигнали по „зелен телефон“  са  изпратени за лечение в Спасителния център Стара Загора  две птици – щъркели и  костенурка;

-          Проверки по речни корита и прилежащи територии, както и за нерегламентирани замърсявания на населени места във връзка с писмо на Министъра на ОСВ и писмо на Директора на РИОСВ - Пловдив до общините с дадени предписания за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          През отчетния период са извършени 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, както следва: Община Карлово с КР №347-Н0/2008 г. за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“;  Община Асеновград с КР №451-Н1/2019 г.  за площадка „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки“; Община Пловдив с КР №355-Н0/2008 г. за площадка „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай“- с. Цалапица;

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

 2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 2 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 19 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени:

 3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. Извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в по-голямата си част показват спазване на установените норми.

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 27;

o    проверени обекти – 26;

o    дадени предписания – 14;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Във връзка с преустановяване експлоатацията на горивен източник на територията на „АГРИ България“ ЕООД е изготвено предложение за временно спиране на текущата санкция, наложена с наказателно постановление № С-И-47/22.07.2020 г. за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрации на прах и въглероден оксид над НДЕ. Санкцията ще бъде спряна от 12.05.2021 г. до възобновяване на дейността или представяне на резултати, които да показват спазване на НДЕ;

Ø  При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представен доклад за проведени собствени периодични измервания (СПИ)  на вредностите, изпускани в атмосферата от изпускащи устройства към системите за обезпрашаване на машините и на пневматичния транспорт  в обект „Мелница“, стопанисван от Кооперация „Симид-1000“, за изпускащо устройство № К1 към технологичен източник, експлоатиран в обекта,  е установено неспазване на нормата за допустима емисия (НДЕ) по показател прах, определена в чл. 11, т.1.  от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр.64/2005 г./ . В тази връзка на оператора е наложена текуща санкция с наказателно постановление № С-И-40/28.04.2021 г. в размер на 22,05 лв.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4

 Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2

Във връзка с жалби, постъпили в Пловдивски общински инспекторат, препратени за разглеждане по компетентност в РИОСВ-Пловдив,  свързани с оплаквания на живущи в сграда в гр. Пловдив от силен непостоянен шум от площадката на „БиЕй Глас България“ ЕАД,  на 14.05.2021 г. в 14:30 часа са проведени контролни измервани на нивата на шум, излъчвани в околната среда от основните източници, действащи на площадката на предприятието. Измерени са нивата на шума в измерителни точки по южната граница на обекта. Измерените стойности не превишават нормативно регламентираните гранични стойности за дневно ниво на шум по границата на промишлената площадка, определени в издаденото комплексно разрешително. Най-високата измерена стойност е 67,1 dB(A) при норма 70 dB(A). Въз основа на гореизложеното не може еднозначно да се посочи, че източникът на описания в жалбите производствен шум е „Предприятие за производство на опаковъчно стъкло“ с оператор „БиЕй Глас България“ ЕАД.

 Води

-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 17;

o    проверени обекти – 17;

o    дадени предписания – 7;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 37/31.05.2021 г. на  „Анелийка“ ЕООД, цех в с. Кадиево, общ. Марица за констатирано нарушение, установено при проверка по сигнал от предходен отчетен период.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 0.

Почви

-          Експерти от направлението са взели участие в 1 проверка на оператор с издадено Комплексно разрешително.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период  е засилен контролът върху защитените територии и защитените зони.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 36;

o    проверени обекти – 36;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø   АУАН № 34/20.05.2021 и АУАН №35/20/5/2021 г. – за констатирани нарушения на ЗБР, а именно това, че собственик на два екземпляра от вида забулена сова (Tyto alba) не е извършил регистрация в 15-дневен срок от придобиването на екземплярите от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 съгласно чл. 92, ал.1 от ЗБР.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4

 Отпадъци

-          Извършвани са основно проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2021 г., проверки във връзка с писмо на Министъра на околната среда и водите, проверки по речни корита и прилежащи територии, както и за нерегламентирани замърсявания по населени места във връзка с писмо с дадени предписания до общините на Директора на РИОСВ –Пловдив.

-          Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 86;

o    проверени обекти – 85;

o    дадени предписания – 5;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 32/14.05.2021г. на "Люван транс" ЕООД, град Съединение, област Пловдив за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

Ø  АУАН № 33/14.05.2021г. на кмета на Община Кричим, град Кричим Чл.151, ал. 2, т. 6, предл. трето, вр. чл. 19, ал. 3, т. 15 за допускане на нерагламентирано замърсяване;

Ø  АУАН № 36/28.05.2021г. на "БиЕй Глас България" АД, град София по чл. 135, ал. 1, т. 1, предл. второ от ЗУО вр. чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014г. за неподадена информация в РИОСВ-Пловдив относно извършен трансграничен превоз на отпадъци.

o    проверки и предприети действия по сигнали - 5

 Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ-Пловдив.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 6;

o    проверени обекти – 6;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма

 ОВОС И ЕО

В периода не е извършвана контролна дейност.

 Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове -  няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 СЕВЕЗО  

-          Акцент в контролната дейност за периода са проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ – Пловдив:

Ø  „Терминал за втечнени въглеводороди“, с. Белозем с оператор „Инса газ“ ЕООД, гр. Раковски, предприятие с висок рисков потенциал;

Ø „Складова база за петролни продукти, течни горива и пропан-бутан“, гр. Асеновград с оператор „Газтрейд“ АД, гр. София – предприятие с висок рисков потенциал;

Ø „Склад за втечнени въглеводородни газове“, гр. Пловдив с оператор „Булмаркет ДМ“ ЕООД, гр.Русе – предприятие с нисък рисков потенциал.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

НП

1.      НП № 42/31.05.2021 г., издадено срещу И. Радев, град Пловдив, за това, че притежава 4 птици от защитени животински видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, вр. чл. 38, ал. 1, т. 6, предложение първо от Закона за биологичното разнообразие, с наложена глоба в размер на 100,00 лева;

  1. НП № 43/31.05.2021 г., издадено срещу М. Чеперигов, с. Радиново, община Марица, за това, че в качеството си на земеделски производител е заустил отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, с наложена глоба в размер на 2000 лева.

 

  1. НП № 44/31.05.2021г. издадено срещу "Фригопан" ООД, с. Царацово, община Марица", за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. чл. 46, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 4.1. Околната среда

През месец май 2021 г. в АИС  „Каменица“ по показател ФПЧ10 е регистрирано 1, а в АИС „Тракия“ са регистрирани 2 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Дните, в които са регистрирани превишенията са 01.05.2021 г. и 02.05.2021 г. Метеорологичната прогноза за тези дни е свързана с пренос на прах от Северна Африка, което обяснява и превишенията. През май 2021 г. не са регистрирани превишения на средночасовата норма по показател азотни оксиди в АИС „Каменица“ и в АИС „Тракия“.  С повишение на температурите се преустановява използването на локални отоплителни системи в бита, което от своя страна води до намаляване влиянието на този фактор върху  замърсяването.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство както в областта на химичните вещества и смеси, така и при „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 4.2. Бизнес

През отчетния период са процедирани 116 инвестиционни предложeния/ планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

            Изготвени са 20 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

Издадени 3 решения за прекратяване на процедура по ОС.

За отчетния период са издадени 4 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

Процедирани са 5 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения  с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          1, д - интензивно животновъдство - 1;

-          2, г - дълбоки сондажи - 2;

-         11,б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 3;

-         12, в - ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) - 1;

-          7, д - производство на захарни изделия и сиропи - 1;

-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства - 1;

-         1, е - интензивно развъждане на риба - 1;

-         6, в - съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества - 2;

-         3, а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) -1;

-         5, в - инсталации за производство на азбест и азбестови изделия (невключени в приложение № 1) - 1.

За периода са издадени 2 решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 219 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 6 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.

 4.3. Обществеността

През месеца РИОСВ - Пловдив се включи в инициативи, посветени на Световния ден на биологичното разнообразие – 22 май и Европейския ден на мрежата „Натура 2000“ – 21 май.

На 15 май 2021 г. в с. Белозем беше проведен Петнадесетия фестивал на белия щъркел. Той е част от международната инициатива „Европейско село на белия щъркел“, в която са включени 14 страни. Село Белозем е отличено с този приз през 2005 година като село с най-голямата гнездова популация на бели щъркели, наброяващи 40 двойки. Основната цел на тази инициатива е да популяризира дейностите за опазване на белия щъркел, да повиши обществената ангажираност и да стимулира развитието на екологичен туризъм в райони с добре запазени щъркелови популации и природа, както и да привлече допълнителни ресурси за местно и регионално развитие. Фестивалът се организира под патронажа на МОСВ, а РИОСВ – Пловдив се включи със специално послание към участниците и посетителите.

На 21 май 2021 г. бе премиерата на изложба на тема „Биоразнообразието през очите на децата ни“. Това е трета изложба от поредица виртуални изложби, които екоинспекцията представя тази година, за да чества празниците от екологичния календар. В нея са включени част от селектираните творби от Националния конкурс за детско творчество във възрастова категория от 3 до 7 години, обявен от РИОСВ – Пловдив в партньорство с екипа на СНЦ „Зелени Балкани“ и подкрепен от ОИ „Старинен Пловдив“. Интересът към конкурса надмина очакванията на организаторите – жури разгледа и оцени получените 1565 детски творби на деца от 147 учебни заведения в 65 населени места от страната.

Стартира и подготовката за кампания „Световен ден на околната среда – 2021 година“.

През м. май РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 3 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни и информационни аспекти от дейността на институцията, а също така отговори на 1 журналистическо запитване.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.