Отчет за контролната дейност през месец април 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 173 проверки на 151 обекта, в  т. ч. 100 планови и 73 извънредни. Извършени са 4 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова. В рамките на проведения контрол са дадени 37 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 акта. От директора на РИОСВ са издадени 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 13 000 лева.  Наложена е 1 санкция за констатирани наднормени замърсявания на въздуха в размер на 22,05 лв./месец на оператор Кооперация "Симид 1000", град Пловдив. 

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 23137,69 лв.: 6037,69 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 17100,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 4830,13 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - голе-ми приходи от наложени санкции са:  община Марица – 3486,25 лв., община Асеновград –800,00 лв., община Садово – 216,16 лв.

1.3. За периода са постъпили 35 сигнала на зелен телефон и 8 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения по Закона за водите;

-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 91 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 12 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;

-          Участие в 2 междуведомствени комисии по заповед на областен управител на област Пловдив, във връзка с намалена проводимост в  участъци от р. Марица и р. Въча;

-          Проведени са 3 междуведомствени комисии във връзка с писмо на МОСВ за извършване оценка състоянието на блатното кокиче в трите находища на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив. Протоколите от проведените комисии с резултатите от извършените оценки на ресурсните възможности на находищата са изпратени в МОСВ;

-          Извършена е проверка относно постъпило предложение в МОСВ за обявяване на защитена територия - Находище на блатно кокиче в с. Маноле, общ. Марица. Становище по постъпилото предложение след извършената проверка на място ще бъде изпратено в МОСВ, с цел произнасяне по целесъобразност и последващо процедиране по реда на Закона за защитените територии.

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

-          Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          Оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 10 доклади от проведени СПИ;

-          Издадени удостоверения за регистрация на инсталации с употреба на разтворители;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД-821/ 2012 г. и № РД-970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Проверка по писмо за следприватизационен контрол;

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-          Извънредни проверки във връзка с писмо на Министъра на околната среда и водите и писмо на Директора на РИОСВ –Пловдив с дадени предписания за почистване и недопускане на нерегламентирани замърсявания по речни корита и прилежащи територии, както и за нерегламентирани замърсявания по населени места;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          Извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни (КР), а именно: “ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив, „Инсталация за производство на спирт, площадка с. Катуница, община Садово, област Пловдив“; „ЕВН България Топлофикация” ЕАД - площадка ОЦ “Пловдив Юг”, гр. Пловдив; „ЕВН България Топлофикация” ЕАД - площадка ТЕЦ “Пловдив Север”, гр. Пловдив;

-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ, Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;

-          Контрол върху защитените територии – извършени са 22 планови проверки на защитени територии, от които 19 са осъществените проверки на резерват „Червената стена“ по маршрути, съгласно утвърден месечен график на гл. специалист „Охрана на резервата“ и 3 проверки на защитени местности. При извършените проверки не са установени нарушения на Закона за защитените територии.

-          Контрол върху защитените зони - извършени са три проверки на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите за обявяване;

-          Извършени проверки във връзка с постъпили сигнали за отглеждане на пойни птици в гр. Пловдив и с. Рогош;

-          Извършена проверка на щъркелово гнездо в с. Войводиново във връзка с писмо на МОСВ. Резултатите от проверката са изпратени в МОСВ;

-          За отчетния период във връзка с получени сигнали по „зелен телефон“  са  изпратени за лечение в Спасителния център Стара Загора  две птици – щъркел и  сова.

 2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 29 предписания от първия етап на проверките 1 не е изпълнено:

Извършена е проверка на „СК Инвест Груп“ ООД за изпълнение на предписание, дадено с писмо от Директора на РИОСВ - Пловдив. Констатирано е неизпълнението му и е изпратена покана за връчване на АУАН. Дружеството е представило официални документи в доказателство за обективни причини за невъзможността за изпълнение на предписанието, свързани с епидемиологичната обстановка и представен болничен лист. РИОСВ – Пловдив е уважила представените документи и официално е удължила срока за изпълнение на предписанието.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 Атмосферен въздух:

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми. Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

 

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 18;

o    проверени обекти – 17;

o    дадени предписания – 13;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  Със Заповед № С-И-5-04/ 05.04.2021 г. на директора на РИОСВ-Пловдив е спряна временно текуща санкция, наложена на „МС Дървообработване“ ЕООД, гр. Пловдив поради спиране на производствената дейност в обекта. Санкцията е спряна до възобновяване на дейността на източника на отпадъчни газове в атмосферния въздух;

Ø  При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представен доклад за проведени собствени периодични измервания (СПИ)  на вредностите, изпускани в атмосферата от изпускащи устройства към системите за обезпрашаване на машините и на пневмачиния транспорт  в обект „Мелница“, стопанисван от Кооперация „Симид-1000“, за изпускащо устройство №К1 към технологичен източник, експлоатиран в обекта,  е установено неспазване на нормата за допустима емисия (НДЕ) по показател прах, определена в чл. 11, т.1.  от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр.64/2005 г./ . В тази връзка е изготвено предложение за налагане на текуща санкция на дружеството на основание чл. 69 от ЗООС за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 

Шум и ЗОПОЕЩ:

            По фактор на въздействие „Шум“ през отчетния период са извършени три проверки на обекти  с издадено комплексно разрешително, при които не са констатирани несъответствия.

 

Води

Акцентът в контролната дейност за периода е по отношение на спазване на заложените условия в разрешителните за зауствания, издадени от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и комплексните разрешителни, издадени от ИАОС, както и съвместно пробонабиране с представители на Регионална лаборатория - Пловдив от пунктовете за мониторинг, определени в разрешителните. Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 20;

o    проверени обекти – 20;

o    дадени предписания – 9;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 27/12.04.2021 год. на „Фригопан“ ООД  за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите за ползване на воден обект без необходимото за това основание, а именно без Разрешително за заустване от обект „Конна база“ в село Царацово, община Марица;

Ø  АУАН № 26/12.04.2021 год. на Марин Чеперигов, с. Радиново за нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите за ползване на воден обект без необходимото за това основание, а именно без Разрешително за заустване за обект „Кравеферма в землището на село Радиново, община Марица“.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

Почви

Експерт от направлението е взел участие в 2 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

 

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 42;

o    проверени обекти – 24;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  При извършена проверка в частен дом на ул. Росен, гр. Пловдив по сигнал за притежание  на защитени видове птици съвместно с органите на МВР се установи отглеждане на 4 екземпляра защитени пойни птици – 2 от вида щиглец и 2 от вида елхова скатия - защитени животински видове съгласно Закона за биологичното разнообразие. За констатираното нарушение на ЗБР е съставен АУАН № 25/01.04.2021 г.;

Ø  При извършена проверка по писмо на Окръжна прокуратура – Пловдив съвместно с органите на МВР е извършена проверка на „Руски пазар“, Пловдив, при която е установена незаконна търговия със защитени видове диви пойни птици. За констатираните нарушения са съставени АУАН № 29/18.04.2021 и АУАН № 30/18.04.2021 г.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 7

 

Отпадъци

Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки и извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии и нерегламентирани замърсявания по населени места след дадени предписания на директора на РИОСВ – Пловдив до общините. Експерти от направлението са взели участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 89;

o    проверени обекти – 88;

o    дадени предписания – 15;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 28/12.04.2021 г. "Еко трейдинг къмпани" ООД, град София, съгл. чл. 150, ал. 6, предл. второ от ЗУО, вр. с чл. 128, т. 3 от ЗУО за неспазване на принудително-осигурителните мерки;

Ø  АУАН № 31/23.04.2021 г. "Шопов транспорт" ООД, град Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив Чл.136, ал.2, т.3 предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал.3 вр. чл.35, ал.2, т.2 ЗУО, че извършва транспортиране на отпадъци без регистрационен документ.

o     проверки и предприети действия по сигнали - 2

 

Химикали

Акцент в извършваната дейност в областта на „химични вещества и смеси“ е проверка по писмо от МОСВ във връзка с писмо от Министерство на икономиката относно проверка на основание чл.23, ал. 3 и  чл. 152, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения. Експерт от направлението е взел участие в 3 проверки на оператори с издадено Комплексно разрешително.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма

 

ОВОС И ЕО

            През месеца не е осъществявана контролна дейност.

 

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 

СЕВЕЗО  

Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2021 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

 

НП

  1. НП № 35/02.04.2021 г., издадено срещу "Млечни продукти" ООД, град Пловдив, ул. "Мостова " № 3 за това, че е заустило отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с което не изпълнява задължението да поддържа качеството на заустваните отпадъчните води в съответствие с условията и изискванията в разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

  1. НП № 36/02.04.2021 г., издадено срещу Кооперация "Лозаро-винарска кооперация "Винарска изба Брестовица", село Брестовица, община "Родопи", област Пловдив за това, че не е изпълнило предписание дадено в Констативен протокол на РИОСВ - Пловдив. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, вр. с чл. 165, ал. 2, вр. чл. 156, т. 2, вр. чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

  1. НП №37/22.04.2021 г., издадено срещу "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив за това, че не е изпълнило задължението да поддържа експлоатираното от него пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация. С това свое деяние е осъществило състава на чл.200, ал.1, т.43, вр. чл.126, ал.1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

  1. НП №38/27.04.2021 г., издадено срещу "Шико" ЕООД, град Чепеларе, област Смолян за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци без издаден регистрационен документ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, предложение трето, вр. чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

 

  1. НП №39/28.04.2021 г., издадено срещу "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, град Пловдив за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО, определени в РЗ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр.чл. 48, ал. 4, от ЗВ, вр.чл. 38, ал. 3 от Наредба №2/2011г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

6.      НП № С-И-40/28.04.2021 г., издадено срещу Кооперация "Симид 1000", град Пловдив, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ по показател прах, определени в чл. 11, т. 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 69, ал. 1, вр. с чл. 69а, ал. 2 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция с фиксиран размер в размер на 22,05 лв., считано от 22.03.2021 г.

 

  1. НП №41/28.04.2021 г., издадено срещу Община Асеновград за това, че не е изпълнил задължението да поддържа експлоатираното от нея пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация. С това свое деяние е осъществило състава на чл.200, ал.1, т.43, вр. чл.126, ал.1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 

4.1. Околната среда

С повишение на температурите се преустановява използването на локални отоплителни системи в бита, което от своя страна води до намаляване влиянието на този фактор върху  замърсяването. В тази връзка от двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ само в АИС „Тракия“ са регистрирани средноденонощни стойности  превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици. През месец април 2021 г. в АИС  „Каменица“ по показател ФПЧ10 не са регистрирани  превишения на  средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, а в АИС „Тракия“ са регистрирани 2 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Не са регистрирани превишения на средночасовата норма по показател „азотни оксиди“ в АИС „Каменица“ и в АИС „Тракия“.

В резултат на предписание и неговото изпълнение е преустановено замърсяването на повърхностен воден обект – ГК-2 от обект на „Месфууд“ АД.

Засилен е контролът върху защитените територии и защитените зони, както и върху незаконната търговия със защитени видове птици, като са издадени и три акта за установяване на административни нарушени.

Операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 

4.2. Бизнес

През отчетния период са процедирани 175 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 22 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

За отчетния период е издаден 1 разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и 11 регистрационни документа по чл. 78 от ЗУО.

Процедирана е 1 план/програма с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 7 инвестиционни предложения – 6 с характер „да не се извършва ОВОС“  и 1 решение с характер „да се извършва ОВОС“  по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          1, д – интензивно животновъдство – 1;

-          2, г - дълбоки сондажи – 3;

-         12, д – паркове със специално предназначение – 1;

-         6, в – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества– 1;

-         11,б- инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)- 1.

За периода са издадени 2 решения за прекратяване на процедури по Глава шеста от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 266 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.

 

4.3. Обществеността

През м. април РИОСВ - Пловдив организира редица мероприятия, насочени към екологичното образование на подрастващите и младите хора.

Екоинспекцията проведе кампания „Ден на Земята – 2021“, като организира седем инициативи. Акцентът на тазгодишното издание на Деня на Земята бе поставен върху възстановяването на екосистемите в световен мащаб и ангажираността на обществото с опазването на околната среда, водещата тема на международния екологичен празник през 2021 г. бе „Да възстановим Земята“. Проведени инициативи:

Ø Фотосесия с плакати, картички и колажи на тема „Аз мога…“ с ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – град Карлово – 20 април 2021 година;

Ø „Седмица на Земята и книгата“ с учениците от Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Пловдив – 21 април 2021 година;

Ø Посещение на автоматична измервателна станция „Куклен“, открит урок и изложба с ученици от СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен - 21 април 2021 година;

Ø Експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на  „КЦМ“ АД и община Куклен  проведоха открит урок;

Ø  Премиера на виртуална изложба с детски рисунки на тема „Да възстановим Земята“ в социалните мрежи – 22 април 2021 г.;

Ø Празник на Земята в ЦДГ „Чучулига“ в гр. Пловдив - 22 април 2021 г.;

Ø  Общоучилищен празник „Да възстановим нашата Земя“ – изработка на дрехи от отпадъци и модно ревю“ в в ОУ „Елин Пелин“, гр. Пловдив - 22 април 2021 г.

Ø Официално откриване на екостая на открито, финансирана от ПУДООС, открит урок пред учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово, общ. Родопи и залесяване на място на бивше нерегламентирано сметище в селото – 22 април 2021 г.

            Считаме, че посланията в кампанията достигнаха пряко до над 1700 човека, основно подрастващи, а освен това е имала отзвук сред много по-голям брой хора, благодарение на това, че беше широко отразена в медийното пространство, в т.ч. в социалните мрежи. Всички инициативи бяха заявени и регистрирани в официалния сайт на „Деня на Земята“ Earth Day: The Official Site | EARTHDAY.ORG

            Освен това РИОСВ - Пловдив се включи в две допълнителни събития: екоработилници. Едната се проведе в Малката Базилика на гр. Пловдив, където деца претворяваха фрагменти от антични мозайки с изображения на птица, използвайки капачки за рециклиране, а втората – Великденска в ДГ „Червената шапчица“, където децата рециклираха отпадъци и изработиха великденска украса.

През месеца са публикувани на интернет-страницата и разпространи чрез медиите 7 прессъобщения и отговори на 2 журналистически запитвания.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.