Отчет за контролната дейност през месец март 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 96 проверки на 91 обекта, в  т. ч. 54 планови и 42 извънредни. Извършена е една извънпланова комплексна проверка по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 2 акта. Директорът на РИОСВ е издал 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 23 500 лева.

Общо събраните от екоинспекцията суми по наложени глоби и санкции са 18497,45 лева: 1252,45 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 17245,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1001,96 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община  Марица – 344,41 лв., община Садово – 216,16 лв. и община Стамболийски –155,25 лева.

1.3. За периода са постъпили 60 сигнала на зелен телефон и 20 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия. 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол

-            Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект;

-            Контрол върху търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна съгласно конвенция CITES –извършени са 3 планови проверки на зоомагазини в гр. Пловдив, при които не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие;

-            Контрол върху незаконната търговия със защитени растителни видове - извършени 2 проверки на пазари за продажба на цветя в гр. Пловдив, при които не са установени нарушения;

-            Контрол върху незаконната търговия със защитени видове птици съгласно Закона за биологичното разнообразие - извършена е проверка на Руски пазар – гр. Пловдив, при която не са установени нарушения;

-            Участие в междуведомствена комисия по заповед на кмета на община Кричим във връзка с намалена проводимост в  участъка от коритото р. Въча, попадащ в регулацията на гр. Кричим;

-            Изготвени 152 писма до възложители и институции като част от процедурата по реда на Глава Шеста от ЗООС;

-         Съгласувани 20 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедирани инвестиционни намерения.

2.2. Tекущ контрол

            През м. март експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.;

-          Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          Проверки по сигнали и жалби;

-          Участие в комплексни проверки;

-     Оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания на „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

- Оценка на годишни доклади за 2020 г. от проведени собствени непрекъснати измервания на обекти „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 1 от Наредба №6 от 1999 г. (обн. ДВ. бр.31 от 1999 г.),  при които е установено, че всички измервани показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни.;

- Оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на 3 доклада  - те показват спазване на установените норми;

- Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

-  Извършена съвместна проверка в МП Капитан Андреево, общ. Свиленград по писмо от РИОСВ - Хасково, с приложено уведомление съгласно Инструкция за взаимодействие между МОСВ и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.  При проверката е извършен анализ на място с апарат (недисперсионен инфрачервен анализатор NEUTRONIKS Ultima IO Pro), цел установяване вида на вещество – хладилен агент (фреон), предмет на транзитен превоз от Турция за Белгия. При извършения анализ се установи, че съдържащият се в бутилките (съдове за съхранение) газ отговаря на хладилен агент (фреон) – R134A;

-         Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-         Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-         Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД - 970/ 2020 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-         Във връзка с получени сигнали по „зелен телефон“ в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са  изпратени за лечение три птици – щъркел и два екземпляра от вида малък ястреб;

-         По сигнал на „зелен телефон“ е извършена проверка съвместно с криминална полиция на частен дом в гр, Асеновград за притежание на защитени видове птици, като по случая се води прокурорско разследване;

-         Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-         Извънредни проверки по ЗУО във връзка с писмо на ОД на МВР, отдел Икономическа полиция.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 6 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 20 предписания от първия етап на проверките 2 от тях не са изпълнени:
-       при проверка на „Цех за преработка на зеленчуци“ в село Кадиево, община Родопи по сигнал за замърсяване на река Въча е констатирано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води от обекта. Дадените предписания, свързани с предоставяне на документи относно законността на обекта не са изпълнени. За нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите предстои съставяне на АУАН.