Отчет за контролната дейност през месец януари и февруари 2021

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

1.1През месеците януари и февруари експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 103 проверки на 95 обекта, в т. ч. 27 планови и 76 извънредни. Извършена е 1 извънредна комплексна проверка по компоненти и фактори на околната средa, В рамките на проведения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 22 акта.
От директора на РИОСВ са издадени 25 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 82 500 лева.
            За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 30 000 лв.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 74803,04 лв.: 7117,84 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 67685,20 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми от санкции по чл. 69 от ЗООС 5694,25 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
От получените суми от глоби и санкции по секторни закони 8000,00 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Пловдив –8179,88 лв., община Марица – 3596,22 лв., община Асеновград – 800,00 лeва.
 
1.3. За периода са постъпили 76 сигнала на зелен телефон и 16 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по чл. 46 от Закона за водите;
-          Контрол върху защитените териториипрез отчетния период са извършени 3 планови проверки на защитени територии, а именно ПЗ „Данов хълм“, ПЗ „Младежки хълм“ и ПЗ „Хълм на освободителите“, при които не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и на Закона за защитените територии;
-          Участие в две междуведомствени комисии по заповед на областен управител във връзка с намалена проводимост и застрашени технически съоръжения в участъци по р. Стряма, гр. Баня, с. Войнягово, с. Столетово, с. Слатина, с. Трилистник, с. Ръжево Конаре, с. Калояново.
-          Контрол на решение № 864 на МОСВ, издадено по реда на Наредба 8, относно за преместване на щъркелово гнездо от купола на църква в с. Войводиново, общ. Марица.
-          Засилен превантивен контрол, свързан с разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в Приложение № 3 на ЗООС. През разглеждания период за разгледани и са дадени общо 35 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения в тази сфера.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 245 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 42 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През първите два месеца на 2021 година експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми - оценени са 27 доклади от проведени СПИ;
-          издадено е 1 удостоверение на основание чл. 9г, ал. 9 от ЗЧАВ;
-          утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки
-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
-          позициониране на МАС за измерване на КАВ в близост до Крематориума в гр. Пловдив за измерване качеството на атмосферния въздух в периода 18-23.01.2021 г. във връзка с постъпили сигнали за замърсяване;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2021 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Извършени са проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;
-          Във връзка с получени сигнали по „зелен телефон“ са изпратени за лечение в Спасителния център Стара Загора две птици – мишелов и сова;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
-     Една проверка по документи съгласно писмо на МОСВ, свързана с изпълнение на изискванията на регламент REACH.
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 11 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 57 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени.