Отчет за контролната дейност през месец декември 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 104 проверки на 102 обекта, в  т. ч. 80 планови и 24 извънредни. Извършени са 4 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 3 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда РИОСВ е съставил 7 акта.

Директорът на РИОСВ е издадал 13 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 54 100 лева.

Наложени са 2 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда в общ размер от 55 948,96 лв. Най-голямата по размер санкция е наложена на "БиЕй Глас България" АД, град София (52 866,70 лв.) по компонент "въздух".

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 89449,99 лв.: 66887,48 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и  22562,51 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 5008,04 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Марица – 3486,25 лв., община Асеновград – 1126,76 лв. и община Садово –  216,16 лв.

 1.3. За периода са постъпили 30 сигнала на зелен телефон и 7 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

-          Контрол върху защитените територии – извършени са четири планови проверки на защитени територии, при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

-          Контрол върху търговията със защитени видове – извършени са две проверки на пазари в гр. Пловдив и гр. Асеновград,  установено е едно нарушение на Закона за биологичното разнообразие;

-          При провеждането на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 104 писма до възложители и институции;

-           Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 15 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;

-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          проверки по сигнали и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

-          участие в комплексни проверки;

-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки по отношение на въздуха;

-          оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. за представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми – оценени са 11 доклада от проведени СПИ;

-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          извършена проверка по сигнал за изграждане на подпорна стена в границите на ПЗ „Данов хълм“. Установено е, че се извършват дейности по възстановяване и поддържане на парковата инфраструктура, което е допустимо съгласно Плана за управление на ЗТ.

-          проверки във връзка с писмо на ОД на МВР, отдел „Икономическа полиция“, касаещи отпадъци.

-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;

-          проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          контрол по решение № 1-III/2019 г. по оценка на въздействието върху околната среда на ИП „За спорт и атракции – голф игрище, обслужващи постройки и паркинг и три УПИ за жилищно застрояване“ с възложител „ДИ ЕЙ ЖИ“ ЕООД;

-          контрол по решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС с № ПВ-37-ПР/2016 г. за ИП „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2“ (66,165 дка), землище на с. Горнослав, община Асеновград с възложител "Запрянови - 03" ООД;

-          контрол по решение по ОВОС № 6-6/2016г. на МОСВ за ИП “Околовръстен път Пловдив“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“;

-          две планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни: „Монди Стамболийски" ЕАД, гр. Стамболийски с КР №123-Н1/2009 г., актуализирано с Решение №123-Н1-И0-А1/2019 г. и  КР №123-Н2/2020 г. и "Велди-1" ООД, гр. Пловдив, площадка с. Трилистник с КР № 541-Н0/2016 г., актуализирано с Решение № 541-Н0-И0-А1/2019 г.;

-          планова проверка на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД - предприятие с нисък рисков потенциал.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 2 проверки на място по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 24 предписания от първия етап на проверките всички са изпълнени:

 3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 Атмосферен въздух:

-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 12;

o    проверени обекти – 11;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 81/11.12.2020 г. на „Млечни продукти“ ООД, обекст в с. Маноле за непровеждане на собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмоферния въздух от неподвижни източнци за период по-голям от две последователни календарни години, нарушение по чл. 31, ал. 1у т.2 от Наредба № 6/99 г.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1

 Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 5;

o    проверени обекти – 5;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1;

Води

-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабиране  на отпадъчни води се констатират нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води в добро техническо и експлоатационно състояние, както и липса на разрешителни за заустване.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 12;

o    проверени обекти – 11;

o    дадени предписания – 11;

o    съставени актове - 3;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 80/11.12.2020 г.  на "В и К" ЕООД гр. Пловдив за Канализационна система гр. Кричим за заустване на отпадъчни води с показатели превишаващи определените в РЗ индивидуални емисионни ограничения;

Ø  АУАН № 78/02.12.2020 г.  на "ВП Брандс  Интернешънъл“ АД гр. Пловдив за заустване на отпадъчни води с показатели превишаващи определени в Приложение № 5 към Наредба №6 от 2000 г.емисионни ограничения за обект Винарска изба гр.Съединение;

Ø  АУАН № 83/15.12.2020 г.  на "В и К" ЕООД гр. Пловдив  за неспазване на условия в разрешително за заустване за обект „Канализационна система“  на гр. Карлово.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

 Почви

-          Не са извършвани проверки за периода.

Биологично разнообразие и НЕМ

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 8;

o    проверени обекти – 8;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 2;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  АУАН № 79/08.12.2020 г. на „Дриймс Пропърти“ ЕООД за извършено нарушение – преграждане на речното корито на р. Марица, за което през м. ноември има издадена Заповед за принудителна административна мярка с предписание за премахване на извършеното преграждане на реката.

Ø  АУАН № 82/13.12.2020 на физическо лице - Ивайло Величков - за незаконна търговия със защитени видове.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1

Отпадъци

-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на  планови проверки, проверки във връзка с  изпълнение на предписания, проверки  по жалби и сигнали.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 46;

o    проверени обекти – 46;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    проверки и предприети действия по сигнали – 2.

Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ-Пловдив;

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 19;

o    проверени обекти – 19;

o    дадени предписания – 16;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

ОВОС И ЕО

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода: извършвани са планови проверки;

o    извършени проверки – 4;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 2;

o    проверени обекти – 2;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ø  изготвена е и изпратена покана за съставяне на АУАН с писмо изх. № О-3789/ 14.12.2020 г. до „Би Ей Глас България“ АД;

Ø  съставен е АУАН № 84/21.12.2020 г. за неизпълнение на условия и срокове в издадено и влязло в сила КР № 48-Н2/2019 г. на „БиЕй Глас България“ АД, гр. София, площадка гр. Пловдив.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

СЕВЕЗО  

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ – Пловдив на обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 1;

o    проверени обекти – 1;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 

НП

  1. НП № 84/01.12.2020 г., издадено срещу „Бибтекс-А” ЕООД,  гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, бул.“Карловско шосе“ № 50, сграда „БИБТЕКС“, за това, че не е изпълнило задължително предписание под № 1, издадено с констативен протокол №0007257/27.04.2018г. да представи месечни справки декларации, изготвени съгласно Приложение № 15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовите такси за период 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. и документи удостоверяващи заплащането на продуктовата такса. С това свое деяние е осъществило състава на чл.156, ал.1 във връзка с чл.113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012), с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.

 

  1. НП № 85/01.12.2020г. издадено срещу „Кол-Принт“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“ № 1, за това, че не е изпълнило задължително предписание под № 1, издадено с констативен протокол №0008555/22.04.2019 г. а именно: не са представени - договор с организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки, месечни справки декларации, изготвени, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовите такси за период 01.01.2018г.-31.12.2018г. и документи удостоверяващи заплащането на продуктовата такса към организацията и/или към ПУДООС. С това свое деяние е осъществило състава на чл.156, ал.1 във връзка с чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012), с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.

 

  1. НП № 86/01.12.2020г. издадено срещу „М и М Фрут“ЕООД, с. Баня, община Карлово, област Пловдив, Индустриална зона № 1, за това, че не е изпълнило задължително предписание под № 1, издадено с констативен протокол №0009783/27.08.2020 г., а именно: да представи в РИОСВ-Пловдив: 1. Отчетни книги изготвени съгласно Приложение №1 и 4 от Наредба №1/2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Да се представи удостоверителен документ за изпратен годишен отчет за 2019г., за отпадъците в ИАОС-гр. София. Да се представят договори за предаване на отпадъците формирани от дейността на дружеството с лица регистрирани по Търговския закон и притежаващи документ по чл.35 от ЗУО. С това свое деяние е осъществило състава на чл.156, ал.1 във връзка с чл.113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012), с наложена имуществена санкция в размер на 500 0лв.

 

  1. НП № 87/02.12.2020г. издадено срещу „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД, гр. София, р-н Изгрев, бул. „Г.М. Димитров“ № 1, за това, че не е изпълнило задълженията си  от Наредба № 1/17.02.2017г.,  като не е предоставило на РИОСВ-Пловдив отчет за 2019 г. по приложение № 9 към чл. 35, ал.1, т.1 от Наредба № 1/17.02.2017г. за ползваното оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове с промишлено обозначение - R410А и R407С в срока по чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017г., а именно до 15.02.2020 г. С това свое деяние е осъществило състава на  чл.34и, ал.24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 35, ал.1, т.1, във връзка  чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017г.), с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

  1. НП № 88/07.12.2020 г. издадено срещу „АРОН“ ООД, обл. Пловдив, общ. Съединение, гр. Съединение, ул. „Пищиговско шосе“ №4, за това, че е допуснало неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му. С това свое деяние е осъществило състава на чл.35, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45 от 28.05.1996 г., с посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

 

  1. НП № 89/07.12.2020г. издадено срещу "ДИАМАН" ООД, област Пловдив, общ. Перущица, гр. Перущица, ул. "Иван Вазов“ №101, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години, а именно от 01.01.2018 г. до датата на проверката, извършена на 14.07.2020 г., не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник – изпускащо устройство към барабанна сушилня с топлогенератор С това свое деяние е осъществило състава на чл.36, ал.1, предложение 1 във връзка с чл.18, т.1, предложение 1  от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл.31,ал.1,т.2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп.)., с наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

 

  1. НП № 90/09.12.2020г. издадено срещу „МЕХ“ ЕООД, ЕИК - 204845638 със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Асеновград, гр.Асеновград, ул.“Безово“ №8, за това, че е извършило внос на вещество въглени за наргилета от кокосови черупки (charcoal, coconut shell) над 1 тон от страна извън Европейския съюз без извършена регистрация по чл.6, т.1, дял II на Регламент 1907/2006  на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката и ограничаването на химикали (REACH). С това свое деяние е осъществило състава на  чл.35, ал.3, т.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000 г. с посл. изм. и доп.), във връзка с чл.35, ал.1, т.33, буква „а”, във връзка с чл. 25, ал.1, т.4 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и във връзка с чл.6, ал.1 от Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH, с наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.

 

8.      НП № 91/16.12.2020 г., издадено срещу ТТ, за това, че предлага за продажба 5 броя защитена птица (щиглец), попадаща в Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предл. седмо от ЗБР, с наложена глоба в размер от 100 лв.

 

  1. НП № 92/18.12.2020 г., издадено срещу „Билд инвест сит“ ООД, гр. Пещера, за това, че не е изпълнило задължително предписание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 20000 лв.

 

  1. НП № 93/22.12.2020 г., издадено срещу „АЙ ТИ ДАБЪЛЮ АПЛАЙАНС КОМПОНЕНТС“ ЕООД, град Пловдив, за това, че в качеството си на оператор на хладилни и климатични съоръжения не е изпълнило задължението си по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, а именно в срок до 15-ти февруари на текущата година да представи пред РИОСВ-Пловдив отчет за предходната календарна година, изготвен по образеца в Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/2017 г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

11.  НП № 94/22.12.2020 г., издадено срещу „Млечни продукти“ ООД, град Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект – общински отводнителен канал, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

12.  НП № 95/22.12.2020 г., издадено срещу „Авиус 2003“ ЕООД, с. Царацово, общ. "Марица", обл. Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект – общински отводнителен канал, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, вр. с чл. 200, ал. 4 вр. с пар.1, т. 22 от ДР на ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

 

13.  НП № С-И-96/23.12.2020 г, издадено срещу „ВП Брандс интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, за това, че превишава нормите за допустими емисии, поставени в условие от комплексно разрешително № 466-Н0/2013г., актуализирано с решение № 466-Н0-И1-А2/2016г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 69а, ал. 1, във вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗООС, с наложена текуща санкция с фиксиран размер от 3082,26 лв.

 

14.  НП № С-И-97/23.12.2020 г, издадено срещу „БиЕй Глас България“ АД, гр. София, за това, че превишава нормите за допустими емисии, поставени в условие от комплексно разрешително № 48-Н2/2019г., издадено с решение № 48-Н2-И0-А0/2019г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 69а, ал. 1, във вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗООС, с наложена текуща санкция с фиксиран размер от 3082,26 лв.

 

15.  НП № 98/29.12.2020 г., издадено срещу Община Първомай, гр. Първомай, за това, че ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в Разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 

4.1. Околната среда

През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с понижаване на  средноденонощните температури, температурни инверсии и мъгли по поречието на реките. В тази връзка в двата автоматични пункта за наблюдение на качеството на въздуха на територията на гр. Пловдив, като част от „Агломерация Пловдив“ се регистрират средноденонощни стойности, превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици. През м. декември 2020 г. в АИС  „Каменица“ по показател ФПЧ10 са регистрирани 9  превишения на  средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, а в АИС „Тракия“ са регистрирани 15 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. През м. декември 2020 г. не са регистрирани превишения на средночасовата норма по показател азотни оксиди в АИС „Каменица“.

В резултат от засилената контролна дейност върху защитените територии и защитените зони не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Вследствие осъществявания контрол от страна на РИОСВ-Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“.

4.2. Бизнес

През отчетния период са издадени 3 удостоверения на основание чл. 9г, ал. 9 от ЗЧАВ за включване на нови средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Издадено е едно удостоверение за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.

За периода са процедирани  62 инвестиционни предложeния/планове/програми/ проекти по реда на чл. 2 ал.2  от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 14 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

През декември са издадени и 2 разрешителни документа за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО, както и 7 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

За периода са издадени 7 решения за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО.

Приключили с краен акт - решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, са 5 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“. Те са разпределени по по категории съгласно Приложение 2 от ЗООС по следния начин:

-          т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 1;

-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3;

-          1 решение по чл. 93, ал.1, т. 2.

През декември е издадено 1 Решение за прекратяване на процедура по реда на гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 147 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.

 

4.3. Обществеността

            През м. декември РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 6 прессъобщения на различни важни за обществеността теми, касаещи дейността на институцията, контролната дейност, информирането на заинтересованите страни и ползвателите на административни услуги.

Чрез медиите и интернет сайта на институцията беше публикувана информация за изготвени проекти на заповеди за обявяване на две защитени зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: ЗЗ „Бесапарски възвишения“ и ЗЗ „Попинци“ в съответствие със Закона за биологичното разнообразие, като същите  бяха на разположение в административната сграда на екоинспекцията. На всички заинтересовани лица беше предоставена възможност да се запознаят с проектите на заповеди и в едномесечен срок да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедите режими. С цел популяризирането им сред населението, РИОСВ-Пловдив изпрати и до кметовете на засегнатите общини изготвените проекти и карти, показващи местоположението на защитените зони спрямо имотните граници от кадастралните карти/картите на възстановената собственост.

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка РИОСВ – Пловдив прикани гражданите и бизнеса да се възползват от въведените административни промени, осигуряващи възможност за изцяло безхартиен документооборот, като разясни какви са начините за това. Заинтересованите лица бяха уведомени и за изменение на Закона за управление на отпадъците, влизащо в сила от 1 януари 2021 г., съгласно което воденето на публични регистри, отчетността и предоставянето на информация ще се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), за която те задължително трябва да имат регистрация.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.