Отчет за контролната дейност през месец ноември 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 110 проверки на 99 обекта, в  т. ч. 70 планови и 40 извънредни. Извършени са 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 9 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда РИОСВ-Пловдив e съставила 6 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Директорът на РИОСВ е издал 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 34 000 лв.
За установено неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително, екоинспекцията е наложила санкция на оператора „Калцит“ АД, гр. Асеновград в размер на 10000  лева.

За периода е предприета и принудителна административна мярка – издадена е Заповед за преустановяване дейността на „Дриймс пропърти“ ЕООД, с. Войводиново, община "Марица", обл. Пловдив по реализация на инвестиционно предложение, за което е издадено писмо изх. № 192-7/29.03.2019 г. на директора на РИОСВ – Пловдив.

Общо събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени  глоби и санкции са 2950,31 лв.: 1440,38 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 1509,93 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 1152,30 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най--големи приходи от наложени санкции са: община Стамболийски – 446,82 лв., община Садово – 216,16 лв., община Първомай – 153,44 лв.

1.3. За периода са постъпили 55 сигнала на зелен телефон и 10 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

Контрол върху защитените територии – извършени са три планови проверки на защитени територии, при които не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

Контрол върху защитените зони – извършени са три проверка на защитени зони, при които не са установени нарушения на режимите и забраните посочени в заповедите за обявяването им и на Закона за биологичното разнообразие;

Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 162 писма до възложители и институции.

Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 21 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС - дадени 11 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения.

2.2. Tекущ контрол:

През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;

проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

проверки по сигнали и жалби;

проверки по изпълнение на условия в издадените комплексни разрешителни;

издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

издаване на 3 удостоверения за включване в регистъра на средни горивни инсталации по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ;

утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 11 доклади от проведени СПИ;

Позициониране на МАС за измерване на КАВ в район „Северен“, гр. Пловдив в изпълнение на утвърдения Годишен график;

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране от обекти, включени в утвърден от МОСВ списък и подлежащи на задължителен контрол през 2020 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения, становища за ПУДООС;

Изпратен в Спасителния център в Стара Загора  един екземпляр от вида горска ушата сова след сигнал по „зелен телефон“; 

Четири сигнала по „зелен телефона“, касаещи дейности в регулационните граници на гр. Пловдив и добив на баластра от река Марица са препратени по компетентност на община Пловдив и БДИБР;

Извършена проверка във връзка с писмо на МОСВ по повод сигнал за добив на инертни материали от р. Марица в близост до ЗМ „Поповата ада“, при която не се установи засягане на защитената територия и нарушения на режима й, както и на ЗЗТ;

Извършена проверка по постъпило писмо от БДИБР за констатиран незаконен добив на инертни материали от р. Марица, в границите на ЗЗ „Река Марица“ и ЗЗ „Марица-Пловдив“, при която е установено, че е осъществен добив на инертни материали и е съставен АУАН на нарушителя;

Във връзка с постъпил сигнал-жалба за преграждане на речно корито на р. Марица и извършена проверка е издадена Заповед за принудителна административна мярка, предписание за премахване на извършеното преграждане на реката и предстои да бъде съставен АУАН;

За периода експерти от направлението участваха в провеждането на ежегоден мониторинг на дива коза в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, резултатите на мониторинга са изпратени на ИАОС;

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други;

Контрол по решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №  ПВ-90-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на баластра във ІІ-ри концесионен участък от концесия „Елаците“, землище на гр. Перущица с възложител: „Пътинженеринг” ЕООД;

През отчетния период са извършени 3 планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни: "ИПО" ООД, гр. София, площадка гр. Карлово с КР № 489-Н0/2014 г., последно актуализирано с Решение № 489-Н0-И0-А2/2017 г.; "Марицатек" АД, гр. Пловдив с КР № 119/2006 г., актуализирано с Решение № 119-Н0-И1-А1/2013 г.; Община Пловдив, площадка „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, с. Шишманци, общ. Раковски с КР № 380-Н0/2009 г.;

Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 3 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 28 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени. Предписание, дадено на хотелски комплекс в село Старосел на „Балкантабако“ ООД да представят в определен срок протоколи от проведен собствен мониторинг не е изпълнено в указания срок, но макар и със закъснение протоколите са представени в РИОСВ - Пловдив.

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми;

Разполагане на МАС в гр. Стамболийски във връзка с постъпили сигнали за замърсяване от „Монди Стамболийски“ ЕАД и в с. Катуница, общ. Садово във връзка с възникнала производствена авария в „Куминяно фрут“ ООД и последвал пожар.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 29;

проверени обекти – 24;

дадени предписания – 5;

съставени актове - 2;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 73/06.11.2020 г. на „Билд инвест сит“ ООД за нарушение на чл.166, т.3, във връзка с чл.165, ал.2,  във връзка с чл.156, т.2, във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм. и доп.), като не е изпълнило задължително предписание, дадено в констативен протокол № 0009176 от 02.07.2020 г.  на РИОСВ-Пловдив;

АУАН № 75/17.11.2020 г. на „АйТи Дабалю Аплайанс Компонентс“ ЕООД, обект в гр. Пловдив, за нарушение на чл.34и, ал.24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 35, ал.1, т.1, във връзка  чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017г.).

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 8

Шум и ЗОПОЕЩ:

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

Води

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние;

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 43;

проверени обекти – 43;

дадени предписания – 18;

съставени актове - 2;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН 72 от 02.11.2020 г. на „Куминяно фрут“ ООД за пл. Кочево, за това, че ползва воден обект без необходимото за това основание, а именно без Разрешително за заустване, съгл чл. 46, ал. 1, т. 3, буква б от Закона за водите;

АУАН 76 от 23.11.2020 г. на „Авиус-2003“ ЕООД, пл. землище село Царацово, за това че зауства отпадъчни води над нормите, заложени като индивидуални емисионни ограничения в Разрешителното за заустване на обекта.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.

Почви

Не е извършвана дейност в периода.

 Биологично разнообразие и НЕМ

В резултат от засилената контролна дейност върху защитените територии и защитените зони не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие;

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 11;

проверени обекти – 11;

дадени предписания – няма;

съставени актове - 1;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 75/25.11.2020 г. на „ПИМК Кариери“ ООД за нарушение на чл. 31 от ЗБР.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

Отпадъци

Акцент в контролната дейност за периода е извършването основно на проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2020 г., извънредни проверки по писма и Заповеди на МОСВ и във връзка със заявления, както и проверки по жалби и сигнали.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 28;

проверени обекти – 26;

дадени предписания – 1;

съставени актове - 1;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 70/23.10.2020 г - "Фреа 28" ООД чл. 136, ал. 2, т. 3, предложение трето, вр. с чл.35, ал.3, вр. чл. 35, ал.2, т.3 ЗУО – извършва дейност транспортиране на отпадъци без разрешителен документ съгласно чл. 35 от ЗУО.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

Химикали

Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ-Пловдив.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма

ОВОС И ЕО

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Комплексни разрешителни

Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – 3;

съставени актове - няма;

Дадени са 3 предписания на оператор „ИПО" ООД, гр. София, площадка гр. Карлово с издадено КР № 489-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 489-Н0-И0-А2/2017 г., а именно:  1. Да се предприемат и изпълняват мерки за недопускане на неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух в участъка за рязане на едрогабаритни метални детайли с газокислородни горелки; 2. Да се въведе процедура, по силата на която да се водят записи за всяка смяна, при която се извършва газокислородно рязане и мерките, които се прилагат за недопускане на неорганизирани емисии, включително. Да се води дневник, в който да се отразява честотата на почистване на площадката от натрупаната при процеса шлака; 3. РИОСВ-Пловдив да се уведоми писмено за предприетите действия по дадените предписания в точка 1 и точка 2.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

СЕВЕЗО  

Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

НП

Заповед № РД – 284/25.11.2020г. на „Дриймс пропърти“ ЕООД, с. Войводиново, община Марица, обл. Пловдив за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 123, във връзка с чл.121 и чл.122, ал.2, т.2 от Закона за биологичното разнообразие – спиране изпълнението на дейностите  по почистване на речното легло от наносни отложения в участък от р. Марица, след вливане на р. Въча, в землище на с. Цалапица, западно от с. Оризари, общ. Родопи, във връзка с реализация на инвестиционно предложение: „Почистване на речното легло от наносни отложения на участък от река Марица, на територията на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив и с. Костиево, общ. Марица, обл. Пловдив“. Дадено е предписание да се премахне извършеното преграждане на река Марица и да се възстанови старото речно корито на реката.

НП № 78/03.11.2020 г., издадено срещу „Калцит“ АД, гр. Асеновград, за това, че не изпълнява условие, поставено в Комплексно разрешително № 82-Н1/2015 г. С това свое деяние дружеството е осъществило състава на чл. 164, ал.1, вр. с чл. 123в, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

НП № 79/05.11.2020 г., издадено срещу „Шаката-76“ ЕООД, с. Христо Даново, общ. Карлово, обл. Пловдив, за това, че третира отпадъци без разрешение, когато такова се изисква. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, вр. чл. 17, ал. 1 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г. Обн. ДВ. бр.7 от 25.2013г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21.04.2020г.), с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП № 80/06.11.2020 г., издадено срещу „Г Х Транспорт“ ЕООД, гр. Първомай, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП № 81/12.11.2020 г., издадено срещу „АСТ Бетон“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е извършено незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив за възникнала на 06.10.2020г. авария, довела до неорганизирано, залпово емитиране на прах в атмосферния въздух при зареждане на силозите, с което не е изпълнено задължението по чл. 18, т. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)(обн. в ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.). С това свое деяние е осъществило състава на чл.37, ал. 3, във връзка с чл. 18, т. 4, предложение 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.), с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

НП № 82/20.11.2020 г., издадено срещу „Mлечни продукти“ ООД, гр. Пловдив, за това, че ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200,  ал.1, т. 2, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите  (ДВ бр. 67 от 1999 год. и посл. rзменения), с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

НП № 83/27.11.2020 г., издадено срещу „Трионика Логистик“ ЕООД, с Извор, общ. Родопи, обл. Пловдив, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 3 предложение първо и второ във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 35, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците  (ДВ.53/2012 г., посл. изм. и доп.), с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

4.1. Околната среда

През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с понижаване на средноденонощните температури, започват дни с мъгли и температурни инверсии. През ноември 2020 г. в АИС  „Каменица“ по показател ФПЧ10 са регистрирани 13 превишения на  средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, а в АИС „Тракия“ са регистрирани 19 превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. През месеца са регистрирани 8 превишения на средночасовата норма по показател азотни оксиди в АИС „Каменица“.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и в областта на „управлението на риска“. При тези проверки не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

4.2. Бизнес

За м. ноември са процедирани  207 предложeния /планове/програми/проекти/ по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 19 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

За отчетния период са издадени 5 разрешителни документа за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и 18 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

За периода са процедирани 3 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

През месец ноември приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 17 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-           т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;

-           т. 2, г - дълбоки сондажи – 3;

-           т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 9;     

-           т. 3, а - промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) – 1;

-           5,е- инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове - 1;

-           7,е- кланици- 1.

За периода няма издадени Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 320 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.

4.3. Обществеността

През м. ноември РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 11 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, а освен това предоставяше отговори на запитвания от журналисти. От изключителна важност за обществеността беше навременно публикуваната информация за чистотата на въздуха след възникването на пожар в производствено предприятие в с. Катуница, общ. Садово.

Екоинспекцията получи заявления за достъп до информация от четири заинтересовани лица по реда на Закона за достъп до обществена информация, като за всички тях директорът издаде решения за предоставяне на пълен достъп и изисканите документи и информация бяха предоставени  при спазване процедурите и изискванията на ЗДОИ.

Месецът беше активен по отношение на проведените образователни инициативи за повишаване екологичната култура сред младите хора и обществото. В деня на народните будители 1 ноември РИОСВ – Пловдив се включи като спонсор на дванадесетото издание на научната конференция за студенти и млади учени „Екологията - начин на мислене”, а директорът на екоинспекцията отличи трима от участниците в нея. В събитието взеха участие студенти, докторанти и млади учени, обучаващи се и работещи в областта на екологията, където бяха представени 22 доклада и 8 постера на  млади учени от осем научни институти и висши учебни заведения от цялата страна.

През месеца инспекцията помогна на учениците от 4 клас в ОУ "Пейо Яворов" – гр. Пловдив, като им предостави материали за открит урок по темата за замърсяването на водите.

На 10 ноември беше проведен открит урок, посветен на биоразнообразието пред ученици от СУ "Патриарх Евтимий" от клубове „Приятели на науката“ и "Химията-интересна и забавна".

По случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21-29 ноември 2020) екоинспекцията организира полезно и забавно онлайн обучение на ученици от 7 и 9 клас по темата за  намаляването на отпадъците, устойчивото им управление и как то зависи от всеки отделен човек. Освен представянето на презентации и информация, децата бяха провокирани да изработят различни предмети, използвайки повторно материали и стари вещи, а артистичните интерпретации на младите хора бяха впечатляващи.