Отчет за контролната дейност през месец октомври 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

1.1. През месеца експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 191 проверки на 177 обекта, в  т. ч. 114 планови и 77 извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 6 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда РИОСВ състави 7 акта, 1 от които е за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Предприета и принудителна административна мярка – издадена е Заповед № РД-244/12.10.2020 г. на оператор „Билд инвест сит“ ООД.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 40874,59 лв.: 4274,59 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 36600,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 3419,67 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  община Марица – 3286,24 лв., община Пловдив – 89,94 лв., община Карлово – 43,49 лв.

1.3. За периода са постъпили 39 сигнала на зелен телефон и 9 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;

Изработвани са становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води, както и становища за приоритетни кандидатстване за средства от ПУДООС;

Извършена планова проверка на защитени територии, при която не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

Контрол върху защитените зони - извършена проверка на защитена зона, не са установени нарушения на режимите и забраните посочени в заповедта за обявяване на защитената зона;

Контрол върху билкозаготвителни пунктове в общини, ДГС-Карлово, ДГС-Пловдив, като при проверките не са установени нарушения на Закона за лечебните растения;

Участие в междуведомствена комисия по заповед на Областния управител във връзка с проводимостта на р. Марица в района на гр. Стамболийски;

Участие в провеждането на ежегоден мониторинг на кафява мечка в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Обходени са два маршрута в района на ТП ДГС „Асеновград“ и ДГС „Тракия“, а резултатите на мониторинга са изпратени на ИАОС;

Във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС са изготвени 143 писма до възложители и институции. В периода са съгласувани 8 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда по внесени инвестиционни намерения;

- Издадени са становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС.

 2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;

Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

Проверки по сигнали, и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

Оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 7 доклади от проведени СПИ;

Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

Изпълнение на Заповеди № РД-821/ 2012 г. и № РД-788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

Изпратен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора един екземпляр от вида бял щъркел;

Извършена проверка на търговски обект за търговия с лечебни растения, с. Бачково, при която е установено, че предлаганите билки са култивирани.

Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

Извършена планова проверка на Решение по ОВОС № 3-1/2012г на МОСВ – „Добив на скалнооблицовъчни материали от кариера „Старите колиби“, с. Мулдава, общ. Асеновград“ с възложител „НВГ Кариери“ ООД;

Извършени са две планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни: на “Би Ей Глас България” АД, площадка в гр. Пловдив с КР № 48-Н1/2010 г. и  КР № 48-Н2/2019 г. и на “КАЛЦИТ” АД, гр. Асеновград с КР № 82-Н1/2015 г.;

Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 7 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 47 предписания от първия етап на проверките 3 не са изпълнени:

Предписание, дадено на Хотелски комплекс в село Старосел на „Бал-кантабако“ ООД да представи в срок протоколи от проведен собствен монито-ринг не е изпълнено. За констатирани и други нарушения на условията в Разрешителното за заустване предстои съставяне и връчване на АУАН на дружеството.

Предписания, дадени на "М и М Фрут" ЕООД, с. Баня, за представяне на документи за двете площадки, стопанисвани от дружеството, а именно: Да се представят за проверка в РИОСВ - Пловдив, отчетни книги по Приложение №1 и 4 от Наредба №1/2014, да се представи удостоверителен документ за изпратен годишен отчет за 2019 г. за отпадъците в ИАОС, да се представят договори за предаване на отпадъците. За неизпълнение на дадените предписания на дружеството е съставен АУАН № 65/02.10.2020 г.

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 32;

проверени обекти – 27;

дадени предписания – 14;

съставени актове - 2;

АУАН № 67/20.10.2020 г. на „АРОН" ООД за нарушение на  чл.35, ал.1 във връзка с чл.11, ал.1  от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.) за неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферния въздух при сушене на оризова арпа в гр. Съединение;

АУАН № 68/23.10.2020 г. на „АСТ Бетон“ ООД за нарушение чл.35, ал.1 във връзка с чл.11, ал.1  от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.) за неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферния въздух при разтоварване на цимент в силози, експлоатирани в бетоновъзел в гр. Асеновград.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 8

Шум и ЗОПОЕЩ:

Във връзка със сигнал, свързани с оплакване от високи нива на шум от полумобилни сушилни за оризова арпа на фирма „АРОН“ ООД, разположени  в гр. Съединение са проведени контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от дейността на съоръженията.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – 0;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1;

Води

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние;

Извършени 33 проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води по заповеди на Министъра на околната среда и водите;

Осъществени 2 проверки във връзка с постъпил сигнали за замърсяване на река Марица в чертите на град Пловдив и река Стряма в района на село Трилистник с отпадъчни води и 1 проверка по изпълнение на дадено предписание;

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 38;

проверени обекти – 38;

дадени предписания – 17;

съставени актове - 2;

АУАН № 69//23.10.2020 г. на  Община Първомай за неизпълнение на условия в разрешително за заустване;   

АУАН № 71/30.10.2020 г.  на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД за  неизпълнение на задължение да поддържа експлоатираното от него пречиствателно съоръжение и да осигурява непрекъснатата му нормална експлоатация.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

Почви

Не са извършвани проверки за периода.

Биологично разнообразие и НЕМ

Акцент върху контролната дейност на  РИОСВ – Пловдив през отчетния период е  участие в провеждане на международната операция «Thender 2020“, организирана от международната организация на криминална полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация  за справяне с незаконния трафик и търговия със защитени растителни и животински видове. В изпълнение на дадените от МОСВ указания са извършени проверки на защитени територии,  цветарски магазини и пазари, като резултатите от проверките са обобщени в седмични доклади до Дирекция НСЗП.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 21;

проверени обекти – 21;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4

Отпадъци

Акцент в контролната дейност за периода – извършвани са основно извънредни проверки по писма и заповеди на МОСВ, както и  проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г., проверки по жалби и сигнали, извънредни във връзка със заявления, както и по искане на МВР.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 92;

проверени обекти – 89;

дадени предписания – 24;

съставени актове - 3;

АУАН № 70/ 23.10.2020 г - "ГХ Транспорт" ЕООД чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл.35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 ЗУО – извършва дейност транспортиране на отпадъци без разрешителен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

АУАН № 66/ 06.10.2020 г. - "Шаката -76" ЕООД, с. Христо Даново, чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 1, т.1 – извършва дейност по съхранение на ИУМПС, без издаден разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО;

АУАН № 65/ 02.10.2020 г. -"М и М Фрут" ЕООД, с. Баня, чл.156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 – за неизпълнение на задължително предписание, поставено в констативен протокол относно представяне на документи за двете площадки, стопанисвани от дружеството, а именно: Да се представят за проверка в РИОСВ-Пловдив, отчетни книги по Приложение №1 и 4 от Наредба №1/2014, да се представи удостоверителен документ за изпратен годишен отчет за 2019г. за отпадъците в ИАОС-София, да се представят договори за предаване на отпадъците. След извършена проверка в деловодната програма на 08.09.2020 г. е констатирано неизпълнение на предписание, за което е съставен КП.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2

Химикали

Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 16;

проверени обекти – 16;

дадени предписания – 9;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1

ОВОС И ЕО

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Комплексни разрешителни

Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

СЕВЕЗО  

Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ – Пловдив

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

ПАМ

Заповед № РД-244/ 12.10.2020 г. на „Билд инвест сит“ ООД, гр. Пещера за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 33в, ал. 1, във връзка с чл. 33а, т. 2 и чл. 33б, ал. 1, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – спиране дейността на централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл с електрическа мощност 1487 кW и топлинна мощност 900 кWh чрез пломбиране на когенератора, след като в срок до 13.10.2020 г., операторът представи в РИОСВ-Пловдив план за безопасно извеждане от експлоатация на инсталацията.

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

4.1. Околната среда

През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с понижаване на  средноденонощните температури. В тази връзка през месеца в АИС  „Каменица“ и АИС „Тракия“ по показател ФПЧ10 са регистрирани превишения на  средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве.

В резултат от засилената контролна дейност върху защитените територии, билкозаготвителните пунктове, общините, ДГС, цветарки магазини и пазари не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения.

Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

4.2. Бизнес

За периода са процедирани 212 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти  по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.

Издаден е 1 разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл.67 от ЗУО и 19 регистрационни документа по чл. 78 от ЗУО.

През месеца РИОСВ - Пловдив проведе Експертен екологичен съвет.

Издадено е становище по екологична оценка № ПВ–1–I-ЕО/2020 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Кричим с възложител община Кричим.

Процедирани са 2 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

През октомври приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения, от които 17 с характер „да не се извършва ОВОС“ и  1 с характер „да се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;

т. 2, г - дълбоки сондажи – 5;

т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 7;      

10, а – индустриални зони;– 1;

10,з- язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1) - 1;

11,б- инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)- 1;

12,г- постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани - 1.

За периода са издадени 2 решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 333 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 9 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.

4.3. Обществеността

През м. октомври РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 9 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни, информационни и образователни аспекти от дейността на инспекцията. Голям отклик сред обществеността имаха новините относно връчването на заповед за спиране дейността на биоцентрала в с. Труд и последващата информация за този обект. В тази връзка директора на институцията даде и две интервюта в национални телевизии. През отчетния период екоинспекцията предостави пълен достъп до изискана информация от заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация, като отново основния предмет на исканата информация бяха документи, свързани с биоцентралата в с. Труд.

В периода бяха проведени срещи с обществеността – директорът на екоинспекцията и експерти се срещнаха с представители на инициативни комитети от с. Труд, с. Първенец, с. Белащица и кв. Коматево, гр. Пловдив. Предмет на разговори бяха отново проблемите в с. Труд, както и върнатия от РИОСВ – Пловдив доклад по ОВОС за изграждане на кариера в с. Първенец след съобразяване с изразените възражения срещу инвестиционното предложение.

Месецът беше активен по отношение на проведените образователни инициативи за повишаване екологичната култура след младите хора и обществото. РИОСВ-Пловдив взе участие в тридневния фестивал за младежко творчество „Млада синя Земя“, проведен на 9, 10 и 11 октомври 2020 г. в сградата на  Природонаучния музей и в парк „Дондукова градина“ в партньорство с други организации. Събитието се проведе през октомври, след като беше планирано за Деня на Земята през м. април и привлече много посетители и участници. Експерти на екоинспекцията организираха пункт-работилница  за засаждане на есенни луковици „Усещане за цветя“  и разказваха за интересния живот на пчелите и важната им роля за бъдещето на човечеството. Беше организирана и специална отборна игра „Пазим водата“ с награди, целяща да възпитава уважение към най-ценният ресурс на Земята – водата.

РИОСВ – Пловдив участва и подкрепи две събития, организирани от природозащитни организации. На 23 октомври представители на екоинспекцията се включиха в провеждането на „Международна нощ на прилепите“ - общоградски празник, организиран от СНЦ „Зелени Балкани“ по проект, финансиран по програма  LIFE. На 24 октомври РИОСВ – Пловдив подкрепи акция по почистване бреговете на река Въча и зарибяване на участък от нея с малки пъстърви по случай Световния ден на мигриращите риби,  организирана от сдружения "Балканка" и "Олимпик 2002".

На 28 октомври РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда изнесоха открит урок пред седмокласниците от клуб „Приятели на науката“ към СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив по актуалната за сезона тема за чистотата и мониторинга на атмосферния въздух.