Отчет за контролната дейност през месец септември 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месец септември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 100 проверки на 89 обекта, в  т. ч. 46 планови и 54 извънредни. Извършени са 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, от които 5 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издал 23 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 129 800 лева.

            За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни,  РИОСВ е наложила санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 30 000 лв. – на оператор Община Асеновград (10 000лв.) и на оператор „Монди Стамболийски“ ЕАД (20 000лв.).

Общо събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са 23177,63 лв.: 2685,31 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 20492,32 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 2035,38 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Карлово-766,19 лв., община Садово-648,48 лв., община Стамболийски – 310,50 лева.

1.3. За периода са постъпили 49 сигнала на зелен телефон и 13 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с  постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателството в частта  по опазване чистотата на водите;

Извършена е проверка съгласно писмо на МОСВ на ББ-кубове в землището на с. Войнягово, общ. Карлово, в които се съхраняват залежали препарати за растителна защита. Дадено е предписание на кмета на общ. Карлово да представи договора за преопаковане и препакетиране на препаратите, сключен между община Карлово и ПУДООС;

Участие в междуведомствена комисия по писмо на кмета на община Асеновград във връзка с почистване на речното корито на р. Чепеларска, землище на с. Бачково;

Изготвени са 145 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;

Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС.

 2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

Планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;

Проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

Проверки по жалби и сигнали;

Участие в комплексни проверки;

Издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

Оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

Оценка на основание чл. 40, ал .2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 6 доклада от проведени СПИ;

Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

Изпълнение на Заповеди № РД -821/ 2012 год. и № РД - 962/ 2019 год.  на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в  плана на РИОСВ за 2020 година;

Контрол върху защитените територии – при извършените планови проверки на защитени територии не са установени нарушения на Закона за защитените територии. Констатирано е замърсяване с битови отпадъци на ЗМ „Чинар дере“,  във връзка с което е направено предписание на ТП „ДГС-Асеновград“ за почистване на замърсените площи;

Участие в провеждане на международната операция „Thender 2020“, организирана от международната организация на криминална полиция ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация  за справяне с незаконния трафик и търговия със защитени растителни и животински видове. В изпълнение на дадените от МОСВ указания са извършени проверки на защитени територии, зоомагазини, китайски магазини и пазари, като резултатите от проверките са обобщени в седмични доклади до Дирекция НСЗП;

Спасени и изпратени в Спасителния център в Стара Загора две птици – сова и бързолет;

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

 2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 5 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 26 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.

 3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 Атмосферен въздух:

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ-Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 26;

проверени обекти – 26;

дадени предписания – 14;

съставени актове - 3;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 58/10.09.2020 г. на „ДИАМАН" ООД за нарушение на  чл.36, ал.1, предложение 1 във връзка с чл.18, т.1, предложение 1  от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл.31,ал.1,т.2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп.);

АУАН № 62/23.09.2020 г. на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ООД за нарушение на  чл.166, т.3, във връзка с чл.165, ал.2,  във връзка с чл.156, т.2, във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм. и доп.), като не е изпълнило задължително предписание, дадено в констативен протокол №0009176 от 02.07.2020 г.  на РИОСВ-Пловдив;

АУАН № 63/25.09.2020 г. на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД за нарушение на чл.34и, ал.24, във връзка с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 35, ал.1, т.1, във връзка  чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017г.).

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.

 Шум и ЗОПОЕЩ:

Във връзка със сигнал, свързани с оплакване от високи нива на шум през нощните часове от завода за лекарства на „ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА“ АД, са проведени контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от дейността на предприятието, намиращо се в гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 53. Констатирано са превишения на граничните стойности за шум в околната среда през вечерния и нощния период. Дадени са предписания на дружеството за изпълнение на мерки за обезшумяване на основните източници на шум, действащи на площадката.

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – 4;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 Води

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние, както и липса на разрешителни за заустване.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 22;

проверени обекти – 21;

дадени предписания – 10;

съставени актове - 2;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 59/10.09.2020 г.  на "Бяла река ВЕЦ" ЕООД гр. Пловдив,  за заустване на отпадъчни води с показатели  превишаващи  заложените в РЗ индивидуални емисионни ограничения;

АУАН № 61/18.09.2020 г.  на "В и К" ЕООД гр. Пловдив,  за неспазване на условия в разрешително за заустване издадено от БД ИБР за обект „Канализационна система“ на гр. Стамболийски;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

Почви

Извършена проверка съгласно писмо на МОСВ на ББ-кубове в землището на с. Войнягово, общ. Карлово, в които се съхраняват залежали препарати за растителна защита.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 1;

проверени обекти – 1;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Биологично разнообразие и НЕМ

При извършените проверки на защитени територии не са установени нарушения на Закона за защитените територии;

Констатирано е замърсяване с битови отпадъци на ЗМ „Чинар дере“,  във връзка с което е направено предписание на ТП „ДГС-Асеновград“ за почистване на замърсените площи;

Спасени и изпратени в Спасителен център в Стара Загора са две птици – сова и бързолет;

Участие в провеждане на международна операция на Интерпол и Световна митническа организация за справяне с незаконния трафик и търговия със защитени растителни и животински видове.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 28;

проверени обекти – 28;

дадени предписания – 1;

съставени актове - 1;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 64/27.09.2020 г. на физическо лице от гр. Пловдив за търговия със защитени пойни птици.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

 Отпадъци

Акцент в контролната дейност за периода е извършването основно извънредни проверки по писма и Заповеди на МОСВ, както и  проверки, във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2020 г., проверки по жалби и сигнали и във връзка със заявления и прекратяване на работни листове.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 22;

проверени обекти – 17;

дадени предписания – 5;

съставени актове - няма;

проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 Химикали

През разглеждания период акцент в извършвана месечна дейност в областта на „химични вещества и смеси“ са проверките, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ-Пловдив, проверки по писма на МОСВ и разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – 4;

съставени актове - 1;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 60/17.09.2020 г. във връзка с прилагането на Регламент 1907/2006 (REACH), за липса на регистрация на внос на дървени въглища от кокосови черупки от страна извън ЕС;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

ОВОС И ЕО

Няма осъществена контролна дейност в периода.

Комплексни разрешителни

Акцент в контролната дейност за периода – извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:  “КЦМ” АД - КР № 1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г.; “ЮПИТЕР 05” ООД - КР № 412-Н0/2011 г., актуализирано с Решение №412-Н0-И0-А1/2017 г.  и “ИНСА ОЙЛ” ЕООД - КР № 73-Н2/2013 г., последно актуализирано с Решение № 73-Н2-И1-А2/2019 г.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 СЕВЕЗО  

Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията;

-           Проверени са „Предприятие за доставка и съхранение в петролен терминал за втечнени газове в жп и автоестакади, транспорт и търговска дейност“, с. Белозем, общ. Раковски с оператор „Инса Газ“ ООД, гр. Раковски, Предприятие с висок рисков потенциал ПВРП „Петролна база“, гр. Първомай с оператор ДА ДРВВЗ, гр. София – ПВРП.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 НП

 НП № 55/08.09.2020 г., издадено срещу „Дани Транс 2“ ЕООД, с. Войводиново, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал.2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП № 56/08.09.2020 г., издадено срещу „Хюманита ТСМ“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в предвидения срок не е спазило наложената принудителна мярка. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 150, ал. 4, вр. с чл. 127, т. 2, б. „б“ от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.

НП № 57/08.09.2020 г., издадено срещу „Виа Логистик“ ЕООД, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал.2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. с чл.35, ал. 2, т.2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП 58/08.09.2020 г., издадено срещу Г.П., гр. Пловдив, за това, че извършва дейности с ОЧЦМ, без регистрация по търговския закон и без разрешение. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 1400 лв.

НП № 59/09.09.2020 г., издадено срещу „Римпекс – 16“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че извършва дейности по третиране на отпадъци от ИУМПС, без изискващото се разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП № 60/09.09.2020 г., издадено срещу „Хагер Транспорт България“ ООД, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал.2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. с чл.35, ал. 2, т.2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП № 61/09.09.2020 г., издадено срещу Община Асеновград, за това, че не изпълнява условие, поставено в издаденото им Комплексно разрешително. С това свое деяние е осъществила състава на чл.164, ал. 1, вр. с чл. 123в, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

НП № 62/11.09.2020 г., издадено срещу „СК-Транс“ ЕООД, с. Калековец, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал.2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. с чл.35, ал. 2, т.2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП № 63/11.09.2020 г., издадено срещу В.Ч., гр. Пловдив, за това, че извършва дейности с ОЧЦМ и ИУЕЕО, без регистрация по търговския закон и без разрешение. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 1400 лв.

НП № 64/11.09.2020 г., издадено срещу „Еко трейдинг Къмпани“ ООД, гр. София, за това, че води невярна отчетност. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 135, ал. 1, т. 3, предл. второ, вр. с чл. 44, ал. 2 и ал. 8, вр. с чл. 48, ал. 1 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

НП № 65/14.09.2020 г., издадено срещу „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за това, че не изпълнява условие в комплексно разрешително. С това свое деяние е осъществил състава на чл.164, ал. 1, вр. с чл. 123в, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв.

НП № 66/21.09.2020 г., издадено срещу „Млечни продукти“ ООД, за това, че като собственик и ползвател на обекта, зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО определени в РЗ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

НП № 67/21.09.2020 г, издадено срещу „КООП Флорал“ ООД, с . Розино, за това, че като ползвател на обект, от който се формират и заустват във воден обект отпадъчни води, не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване  на отпадъчни води в повърхностен воден обект. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

НП № 68/21.09.2020 г., издадено срещу „Берже Тракия“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че като ползвател на обект, от който се формират и заустват във воден обект отпадъчни води, не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване  на отпадъчни води в повърхностен воден обект. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „А“ от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

НП № 69/23.09.2020 г., издадено срещу „Шери 61“ ЕООД, гр. Раковски, за това, че е извършило внос на дървени въглища над 1 тон от страна извън ЕС без извършена регистрация по чл. 6, т. 1, дял II на Регламент 1907/2006(REACH). С това свое деяние е осъществило състава на чл. 35, ал. 3, т. 1 от ЗЗВВХВС, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 33, б. „а“, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 4 от ЗЗВВХВС, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

НП № 70/23.09.2020 г., издадено срещу „Никимол“ ООД, за това, че като вносител на химично вещество (дървени въглища) в самостоятелен вид в количества над 1000 тона на година, не е изпълнил задължението си да подаде документи за регистрация в друга, по-горна 1000-10 000 тонажна група в Европейската агенция по химикали в Хелзинки. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 35, ал. 3, т.2 от ЗЗВВХВС, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 34, б. „а“, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 4 от ЗЗВВХВС, с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.

НП № 71/25.09.2020 г., издадено срещу „Напоителни системи“ ЕАД, за това, че е осъществил неконтролирано управление на отпадъци, като е допуснал струпването им в имот по дигата на р. Чая и в заливната тераса на реката, който му е предоставен за стопанисване. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 155, ал. 1, предл. второ, вр. с чл. 29, ал. 2, предл. четвърто от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

НП № 72/25.09.2020 г., издадено срещу В.И., гр. Пловдив, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от пластмаса без да притежава изискващата се регистрация по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗУО. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 133, ал. 4, т. 1, предл. второ, във връзка с чл. 35, ал. 3, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.

НП № 73/25.09.2020 г., издадено срещу Н.И., гр. Пловдив, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от пластмаса без да притежава изискващата се регистрация по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗУО. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 133, ал. 4, т. 1, предл. второ, във връзка с чл. 35, ал. 3, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.

НП № 74/25.09.2020 г., издадено срещу И.Е., с. Триводици, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от пластмаса без да притежава изискващата се регистрация по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗУО. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 133, ал. 4, т. 1, предл. второ, във връзка с чл. 35, ал. 3, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.

НП № 75/28.09.2020 г., издадено срещу „Фура“ ЕООД, за това, че събира и транспортира отпадъци без регистрационен документ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал.2, т. 3, предл. първо и второ, вр. с чл. 35, ал. 3, вр. с чл.35, ал. 2, т.2 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.

НП № 76/28.09.2020 г., издадено срещу „Мекалит България“ ЕООД, гр. Куклен, за това, че в качеството си на оператор на стационарна климатична инсталация не е представило в РИОСВ-Пловдив, отчет за 2019 г. по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2017 г., в срока по чл. 36 от същата. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 34и, ал. 24, вр. с чл. 17, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

НП № 77/29.09.2020г., издадено срещу „Билд инвест сит“ ООД, гр. Пещера, за това, че не е изпълнило задължително предписание, дадено в констативен протокол, а именно да не допуска разпространяване на неприятни миризми извън границите на работната площадка на обект „Централа за производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса“. С това свое деяние дружеството е осъществило състава на чл.166, т.3, вр.чл.165, ал.2, вр. чл.156, т.2, вр. 155, ал.2 ОТ Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 4.1. Околната среда

През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни за разсейване на формираните замърсители. През м. септември 2020 г. в АИС  „Каменица“ по показател ФПЧ10 не са регистрирани стойности превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Поради повреда в климатика на АИС „Тракия“ през м. септември 2020 г. са регистрирани 2 средноденонощни стойности по ФПЧ10, които не превишават  средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве.

В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

 4.2. Бизнес

За периода са процедирани 148 инвестиционни предложeния/планове/програми/ проекти  по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 22 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.

За отчетния период е издаден 1 разрешителен документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и 17 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

Разгледани са и са дадени 16 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение № 3 на ЗООС;

Процедиран е 1 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

            През месец септември приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-           т. 1, д – интензивно животновъдство – 2 броя;

-           т. 2, г - дълбоки сондажи – 2 броя;

-           т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 5 броя;     

-           7, в – производство на млечни продукти– 1 брой;

-           4,д- инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси- 1 брой;

-           7,д- производство на захарни изделия и сиропи- 2 брой;

-           1,е- интензивно развъждане на риба- 1 брой.

Издадени са 2 Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.

 За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 276 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 8 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.

 4.3. Обществеността

            По случай старта на новата учебна година РИОСВ – Пловдив обяви нова инициатива – „Учим заедно за природата“ - всеки последен петък от месеца от 12:00 до 15:00 часа Информационният център на екоинспекцията отваря вратите си за всички деца и ученици, които искат да научат повече за околната среда, различните аспекти на нейното опазване, работата на екоинспекторите. Те могат да дойдат сами, със свои приятели, съседи или съученици, а експерти от РИОСВ – Пловдив ще имат готовност да прожектират видеоматериали, да предоставят литература и информационни материали или да им съдействат при изготвянето на проекти за часовете в училище. Инициативата цели да направи интересен и по-лесно разбираем учебния процес, свързан с екологията и да представят по по-различен ъгъл изучаваните в училище теми. Заниманията ще протичат при спазване на противоепидемичните мерки.

Екоинспекцията традиционно отбеляза Европейската седмица на мобилността (EСМ) в периода 16-22 септември. Темата на кампанията беше „Чиста мобилност за всички“ и премина под мотото  „Избери как да се придвижиш“, поставяйки в центъра на вниманието устойчивия начин на придвижване и транспорт в градска среда и ползите за човешкото здраве, околната среда и качество на живот.

            Всички събития бяха съобразени с извънредна епидемична обстановка в страната – те се проведоха онлайн или на открито при спазване на изискванията за хигиена и дистанция.

В рамките на кампанията се проведоха три събития. Беше обявен Ден на отворените врати на Автоматична измервателна станция „Каменица“. Експерти демонстрираха как се извършва мониторингът на атмосферния въздух в града, кои са показателите, които се следят, коментираха с посетителите влиянието на автомобилния транспорт по отношение чистотата на въздуха, факторите, от които зависи това и мерките, които могат да се предприемат. Бяха поканени ученици, както и всички граждани, които имат интерес да посетят пункта. Дойдоха над 120 гимназисти от 5 класа от Пловдив и случайни граждани, които разгледаха и специализираната апаратура в станцията.

Екоинспекцията се включи и в Park(ing) Day - международна инициатива, която  преобразява случайни паркоместа във временни градинки, паркове и творчески пространства за хора, вместо за автомобили, която се провежда за втори път в Пловдив. Представители на институцията преобразиха едно паркомясто в кът-читалня и оформиха мобилна библиотека с екологично съдържание. Беше организирано и занимателно екоателие за най-малките, така че с игри и ръчна работа да се запали интересът и любовта към природата. Експерти на РИОСВ раздаваха и информационни материали на гражданите.

РИОСВ – Пловдив обяви литературен конкурс на тема „Събудих се и видях града различен“. Хора от всякаква възраст с интерес в областта на литературата и околната среда бяха приканени да дадат воля на твореца в себе си и да споделят лична история, въображаема ситуация или свои размисли, вдъхновени от темата на Европейска седмица на мобилността – 2020. Бяха получени 60 творби, а участниците бяха от цялата страна във възрастов диапазон от 7 до 72 години. Тримата финалисти да получиха тематични предметни награди, а всички участници – грамоти за участие.

През септември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 10 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията. Беше отговорено на 2 журналистически запитвания и дадено едно радиоинтервю.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация – през месеца са постъпили 5 заявления за достъп до обществена информация.