Отчет за контролната дейност през месец август 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

1.1. През месец август експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 123 проверки на 112 обекта, в  т. ч. 61 планови и 62 извънредни. Извършени са 6 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 планова. В рамките на проведения контрол са дадени 22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда РИОСВ е съставила 9 акта.

Директорът на РИОСВ е издал 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 6000 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 16 433,47 лв.: 618,51 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 15814,96 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 494,80 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Стамболийски – 136,32 лв., община Първомай – 115,08 лв. и община Марица – 109,97 лева.

1.3. За периода са постъпили 65 сигнала на зелен телефон и 5 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

Извършени проверки на билкозаготвителни пунктове в землищата на гр. Първомай, с. Борец, с. Христо Даново, с. Иганово съгласно Закона за лечебни растения, при които не са установени нарушения на закона;

Извършена проверка на ЗЗ „Марица-Първомай“, землище Първомай и ЗЗ „Марица – Пловдив“, землище Стамболийски по спазване на режимите съгласно заповедта за обявяване, при която не са установени нарушения на заповедите и на ЗБР;

Във връзка с участие на РИОСВ в международна операция на Интерпол и Световната митническа организация „Arcadia”, насочена към криминалната дейност, свързана с нелегалната сеч и изнасянето на дървесина е извършена проверка на фирма "Иван Пейков и Син", с. Марково. Изпратен е доклад до МОСВ във връзка с дейността на фирмата;

Във връзка с писмо на МОСВ е извършена проверка на рибовъдна база "Ерим Фиш", с. Йоаким Груево;

Извършена проверка на вековно дърво в землище на с. Извор, общ. Родопи;

Участие в три междуведомствени комисии във връзка с писмо на Областна администрация - Пловдив относно намалена хидравлична проводимост и настъпили хидроложки изменения в участък на река Марица, землище на с. Виница, общ. Първомай, участък от река Въча, с. Кадиево;

Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 148 писма до възложители и институции.

Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 17 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

 2.2. Tекущ контрол:

През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;

проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

проверки по сигнали и жалби;

участие в комплексни проверки;

оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;

издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;

-  оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

- оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми -  оценени са 6 доклада от проведени СПИ;

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;

Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

Проверки за взимане на почвени проби;

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

Контрол на Решение по ОВОС № 2-II/2018 г. на РИОСВ Пловдив – „Кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Щъркелите", с. Костиево и с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив“ с възложител „К И Инженеринг“ ЕООД;

Контрол на Решение по ОВОС № 2-III/2015 г. на РИОСВ Пловдив – „Кариера за добив на баластра в концесионна площ Каваклъка", с. Боянци и Асеновград, област Пловдив“ с възложител „Литос Комерс“ ЕООД. Дадено е предписание да се възстанови трайната маркировка по границите на концесионната площ;

Контрол на Решение по ОВОС № 1-I/2017г. на РИОСВ Пловдив – „Хотел комплекс от сгради, представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности, землището на с. Мостово и с. Врата, общ. Асеновград, област Пловдив“ с възложител Мариян Душков;

Планова проверка по изпълнение на условията и сроковете в комплексно разрешително КР №308-Н0/2008 г., издадено на „КЦМ“ АД за площадка „Депо за неопасни и опасни отпадъци, находящо се в землище на с. Катуница, община Садово, област Пловдив;

Извънредни проверка на предприятие „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД, гр. Стамболийски  във връзка с писмо на ИАОС, относно процедура по издаване на ново комплексно разрешително;

Извънредна проверка на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив във връзка с писмо на МОСВ и спазване на изискванията за трансграничен превоз на отпадъци по Регламент (ЕО) №1013/2006.

 2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 7 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 14 предписания от първия етап са изпълнени.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 31;

проверени обекти – 30;

дадени предписания – 8;

съставени актове - 2;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 50/14.08.2020 г. на „МОНДИ Стамболийски“ ЕАД за нарушение по чл.164, ал.1, във връзка с чл.123в, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с неизпълнение на условие 9.4.1 от комплексно разрешително;

АУАН № 57/27.08.2020 г. на „МЕКАЛИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за нарушение на чл.34и, ал. 24 във вр. с чл. 17, ал.2 и ал.5, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във вр. с чл. 35, ал.1, т.1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017 г. – непредставен отчет за използваното климатично оборудване, работещо с флуорсъдържащи парникови газове в срок до 15.02. на текущата година.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 9

 Шум и ЗОПОЕЩ:

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 6;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4;

През месец август е получен сигнал за силен шум в околната среда от предприятие за производство на лекарства в гр. Пловдив. Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от основните източници, намиращи се на площадката на предприятието през дневния, вечерния и нощния период. Установено е превишение на нормите за шум през нощния период в най-близко разположената спрямо промишления източник жилищната зона, където е необходимо да се оцени въздействието на шума от даден източник. На дружеството ще бъдат дадени предписания за предприемане на действия за звукоизолация на основните източници на шум в обекта. 

Води

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние;

Участия в уебинари и работни групи по Заповед № РД-463/23.06.2020 г. на Министъра на околната среда и водите за изготвяне на доклади по чл. 15 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води от населените места.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 9;

проверени обекти – 8;

дадени предписания – 5;

съставени актове - 1;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 53/21.08.2020 г. на "Сенсата Технолоджис България" ЕООД, гр. Пловдив за заустване на отпадъчни води над заложените ИЕО в РЗ.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.

 Почви

През отчетния период по писмо на РУ-Карлово във връзка с образувано досъдебно производство са взети почвени проби за анализ от терена на бившето сметище на гр. Сопот, съвместно с представител на РЛ-Пловдив;

Във връзка с писмо на ОД на МВР-Пловдив, отдел „Икономическа полиция“ е взета и почвена проба от частни поземлени имоти в землището на с. Ягодово, общ. Родопи, местност „Кьошка“ и местност „Беговица“.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Биологично разнообразие и НЕМ

В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Не се констатираха нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения;

Спасени са общо 7 птици от видовете лястовица, кукумявка, нощна чапла, щъркел са изпратени в Спасителния център в Стара Загора.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 28;

проверени обекти – 28;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 12.

Отпадъци

Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ –Пловдив за 2020 г., проверки по жалби и сигнали, проверки във връзка с писма на ОД на МВР, извънредни проверки във връзка със заявления и прекратяване на работни листове, както и такива във връзка с писма на МОСВ.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 43;

проверени обекти – 40;

дадени предписания – 7;

съставени актове - 2;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Ц. Ч., гр. Калофер - АУАН № 51/17.08.2020 г., чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, извършва дейност без издаден разрешителен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

"Еко трейдинг Къмпани" ООД - АУАН № 52/17.08.2020 г., чл. 135, ал. 1, т. 3, предл. 2, вр. с чл. 44, ал. 2 и ал. 8, вр. с чл. 48, ал. 1 от ЗУО, води невярна отчетност.

 проверки и предприети действия по сигнали – 2.

Химикали

Акцент в контролната дейност за периода са проверките, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ-Пловдив.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 5;

проверени обекти – 5;

дадени предписания – 1;

съставени актове - 2;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 54/21.08.2020 г. на „Шери-61“ ЕООД за нарушения на регламент REACH при внос на дървени въглища;

АУАН № 55/21.08.2020 г. на „Никимол“ ООД, гр. Асеновград за нарушение на тонажна група по регламент REACH при внос на дървени въглища.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма

ОВОС И ЕО

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Комплексни разрешителни

Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови и извънредни проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – няма;

съставени актове - 2;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 49/14.08.2020 г. на Община Асеновград за Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за неспазване условия в издаденото комплексно разрешително № 451-Н1/2019 година;

АУАН № 56/25.08.2020 г. на Община Пловдив  за неизпълнение на условие в издаденото му Комплексно разрешително № 355-Н0/2008 г. за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”, находящо се в землището на с. Цалапица, местност “Паша махала”, община Родопи, област Пловдив.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

СЕВЕЗО  

Не е извършвана контролна дейност в периода.

НП

НП № 50/04.08.2020 г., издадено срещу „СК Тракиец“ ЕООД, с. Житница за това, че като ползвател на обект и титуляр на Разрешително за заустване не е спазило разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ да поддържа качеството на заустваната в повърхностен воден обект (река Пикла) отпадъчна вода, формирана в резултата дейността на обекта в съответствие с условията на  Разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

НП № 51/04.08.2020 г., издадено срещу „Каскада“ ООД, с. Царацово за това, че като ползвател на обект и титуляр на Разрешително за заустване не е спазило разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ да поддържа качеството на заустваната в повърхностен воден обект (общински отводнителен канал, поречие на р. Марица) отпадъчна вода, формирана в резултата дейността на обекта в съответствие с условията на  Разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

НП № 52/13.08.2020 г., издадено срещу „ПСИ МОНТАЖИ България“ ЕООД, гр. София за това, че е допуснал неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му. С това свое деяние дружеството е осъществило състава на чл. 35, ал. 1, вр. с чл. 11, ал. 1 от ЗЧАВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

НП № 53/28.08.2020 г., издадено срещу „Даун Криейтърс“ АД, с. Радиново, за това, че в качеството си на водоползвател – титуляр на Разрешително за заустване не е изпълнил условие от разрешителното, а именно допуснал е  включване на отпадъчни води с друг характер(различни от дъждовни) в дъждовната канализационна мрежа, изградена на обекта. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

НП № 54/28.08.2020 г., издадено срещу „Брезово“ АД, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване, не е спазило разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, да поддържа качеството на заустваната в повърхностен воден обект – р Розовецка, отпадъчна вода, формирана в резултата дейността на обекта, в съответствие с условията на  Разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

4.1. Околната среда

През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с повишаване на  средноденонощните температури и валежи. През м. август 2020 г. в АИС по показател ФПЧ10 не са регистрирани стойности превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве.

Вследствие на засилената контролна дейност върху билкозаготвителните пунктове през отчетния период не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения.

4.2. Бизнес

Издадени са 2 удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 заповед за заличаване на регистрация.

Процедирани са 166  инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 11 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 25 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

През месец август приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 11 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

- т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;

-  т. 2, г - дълбоки сондажи – 3;

- т. 7, в – производство на млечни продукти; – 1;

- т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 1;

- т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 4.

За периода има издадени 2 решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 293 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.

4.3. Обществеността

През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с повишаване на средноденонощните температури и валежи. През м. август 2020 г. измерваните показатели, характеризиращи КАВ са в съответствие с нормативно определените стойности.

През август стартира кампанията „Европейска седмица на мобилността 2020“. За втора поредна година беше обявен литературен конкурс. Тази година темата на конкурса е „Събудих се и видях града различен“. Фокус на кампанията за 2020 година е „Чиста мобилност за всички“ и ще се проведе под мотото „Избери как да се придвижиш“. Тя е обвързана с европейската идея за постигане на нулеви въглеродни емисии на континента до 2050 година, която може да бъде осъществена чрез комбинация от методи, включително насърчаване на решения с ниски или нулеви емисии за обществения и индивидуалния транспорт, както и ходенето пеш и колоезденето.

През м. август РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 5 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията. Беше дадено и радио-интервю с изнесена оперативна информация от замерванията на въздуха след разразил се пожар в жилищен район на гр. Пловдив.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.