Отчет за контролната дейност през месец юли 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

1.1. През месец юли експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 135 проверки на 129 обекта, в  т. ч. 57 планови и 78 извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 9 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 10 акта, един от които е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издал и 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 23 000 лева.

Наложена е и 1 санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (въздух) в размер от 146,52 лв/месец. Тя е наложена на  оператор „Агри България“ ЕООД.

Общо събраните суми от РИОСВ - Пловдив по наложени  глоби и санкции са 16556,18 лв.: 10883,18 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и 5673,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми 8706,53 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Марица - 7724,90 лв., община Садово - 479,26 лв., община Стамболийски - 310,50 лв.

1.3. За периода са постъпили 94 сигнала на зелен телефон и 7 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

Изготвени становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

Извършени проверки на билкозаготвителни пунктове в землища с. Богдан, с. Войнягово, с. Чешнигирово, с. Градина, с. Богданица и с. Калояново съгласно Закона за лечебни растения, като при проверките не са установени нарушения на закона;

Извършена проверка на ЗЗ "Оризища Цалапица", гр. Съединение, с. Цалапица по спазване на режимите съгласно заповедта за обявяване, при която не са установени нарушения на заповедта и на ЗБР;

Проверка на ИП "Изграждане на селскостопанска сграда за 70 бр. крави", попадащо в ЗЗ "Чинардере", землище на с. Дълбок Извор, общ. Първомай, като при нея е установено, че в границите на имота липсват природни местообитания. За ИП е издадено Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС съгласно ЗООС;

Изготвени 167 писма до възложители и институции във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС;

Съгласувани 23 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда във връзка с процедури по инвестиционни намерения.

2.2. Tекущ контрол:

През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;

проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

участие в комплексни проверки;

оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, които показват спазване на установените норми -  оценени са 3 доклада от проведени СПИ;

Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

Проверки на складове за съхранение на препарати за растителна защита, както и на ББ-кубове за съхранение на същите на територията на община Хисаря и община Карлово;

Взети почвени проби за анализ във връзка с образувано досъдебно производство в община Асеновград;

Спасени 16 птици от видовете щъркел, сова, голям воден бик, кълвач, лястовица и кукумявка, които са изпратени в Спасителния център в Стара Загора;

Проверени два сигнала за отглеждане в частен дом на защитени съгласно ЗБР видове животни, като при проверките не е установено отглеждане на защитени видове животни;

Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

Една планова и една извънредна проверка на оператори с издадени комплексни разрешителни на операторите „Агрия“ АД с КР №23/2004г. за площадка „Инсталация за Синтез на дитиокарбамати и Инсталация за Аминиране на органични киселини“ и на „КЦМ“АД с КР №1-Н3/2017г. за площадка „Инсталация за производство на цветни метали“ по писмо на Министъра на околната среда и водите;

Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 6 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 27 предписания от първия етап на проверките 1 не е изпълнено:

При поверка на 10.07.2020 г. по сигнал за боядисване на метални конструкции на територията на ВК “Свети Власий“, разположена в с. Труд е дадено предписание на оператора на дейността – „Иван Петров Тодоров 7691“ ЕООД, свързано с преустановяване на дейността по нанасяне на покрития върху метални повърхности. Предписанието не е изпълнено в посочения срок, поради което е изпратена покана за съставяне на АУАН.

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 36;

проверени обекти – 33;

дадени предписания – 14;

съставени актове - 1;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 41/ 08.07.2020 г. на „Билд инвест сит“ ООД за нарушение по чл.166, т.3, във връзка с чл.165, ал.2,  във връзка с чл.156, т.2, във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с неизпълнение на дадено задължително предписание, дадено в точка №2 от констативен протокол №0008922 от 10.10.2019 г.  на РИОСВ-Пловдив;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 10

Шум и ЗОПОЕЩ:

За обектите, които попадат в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), при проверките основно са давани предписания за представяне на собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива и допълване на оценката с остойностяване на мерките.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 5;

проверени обекти – 5;

дадени предписания – 1;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

Води

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 25;

проверени обекти – 25;

дадени предписания – 9;

съставени актове - 5;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН 43/ 17.07.2020 г. на „Берже Тракия“ ЕООД за заустване без разрешително от розоварна в село Старосел;

АУАН 45/ 22.07.2020 г. на “Братя Скакалечкови“ ООД за заустване на отпадъчни води без РЗ от Цех за производство на етерични масла в село Черноземен;

АУАН 44/ 22.07.2020 г. на "Бул Фито Ойлс" АД, гр. София за Цех за растителни екстракти и етерични масла в село Зелениково, община Брезово;

АУАН № 47/ 27.07.2020 г. на "Млечни продукти" ООД гр. Пловдив за Цех за млекопреработка в с. Маноле, община Марица, за заустване на отпадъчни води на заложените ИЕО в РЗ;

АУАН 46/ 23.07.2020 г. на "Триглав Еделвайс" ЕООД,  гр. Казанлък за заустване на отпадъчни води от  дестилерия за етерични масла в с. Черноземен, община Калояново без РЗ.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.

Почви

Извършени са  6 планови проверки на 3 склада за съхранение на препарати за растителна защита, както и на ББ-кубове за съхранение на същите на територията на община Хисаря – 6 бр./4 бр. в кв. Момина баня, гр. Хисаря и 2 бр. в с. Старосел и на територията на община Карлово – 19 бр., разположени в с. Войнягово.

По писмо на РУ –Асеновград, във връзка с образувано досъдебно производство са взети почвени проби за анализ съвместно с представител на РЛ - Пловдив.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки –7;

проверени обекти – 7;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Биологично разнообразие и НЕМ

Проверки на билкозаготвителни пунктове в землища с. Богдан, с. Войнягово, с. Чешнигирово, с. Градина, с. Богданица и с. Калояново, съгласно Закона за лечебни растения;

Проверка на ЗЗ "Оризища Цалапица" по спазване на режимите, съгласно заповедта за обявяване на защитената зона;

Проверки след получени сигнали за бедстващи животни, отглеждане на защитени видове животни в частен дом и отсичане на дървета в регулацията на гр. Пловдив и гр. Брезово.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 37;

проверени обекти – 36;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 23

Отпадъци

Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки в изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2020 г. Осъществявани са и проверки вследствие получени писма на МОСВ и ОД на МВР, и във връзка със заявления и прекратяване на работни листове.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 32;

проверени обекти – 31;

дадени предписания – 2;

съставени актове - 4;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 39/ 02.07.2020 г. на „Виа Логистик“ ЕООД, гр. Пловдив - извършва дейност без издаден регистрационен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

АУАН № 42/ 14.07.2020 г. на "Трионика Логистик" ЕООД, с. Извор - извършва дейност без издаден регистрационен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

АУАН № 48/ 28.07.2020 г. на "СК ТРАНС" ЕООД, с. Калековец - извършва дейност без издаден регистрационен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО;

АУАН № 40/ 02.07.2020 г. на В. Чакъров - извършва дейност без издаден разрешителен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО.

проверки и предприети действия по сигнали – няма.

Химикали

През разглеждания период акцент в извършвана месечна дейност в областта на химичните вещества и смеси е проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ - Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 4;

проверени обекти – 4;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

ОВОС И ЕО

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Комплексни разрешителни

Акцент в контролната дейност за периода - извършена една планова и една извънредна проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Съставена и изпратена покана за съставяне на АУАН  на  Община Асеновград, гр. Асеновград за площадка “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци - I-ви етап за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” за неизпълнение на условие в издаденото му Комплексно разрешително (КР) №451-Н1/2019 г.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

СЕВЕЗО  

През разглеждания период акцент в извършвана месечна дейност в областта на „управление на риска“ са проверките, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ - Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения от предприятия с нисък и висок рисков потенциал, както и на изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 3;

проверени обекти – 3;

дадени предписания – 2;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

НП

НП № 43/ 02.07.2020 г., издадено срещу „Графит Ауто“ ЕООД, гр. Пловдив, за това че не води отчетност съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, предл. първо, във вр. с чл. 44, ал. 2, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО, във вр. с чл. 7, т. 1, вр. с чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г., с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;

НП № 44/ 08.07.2020 г., издадено срещу „Супермаркет Младежка“ ЕООД, гр. Асеновград, за това, че в качеството си на оператор на хладилни и климатични съоръжения не е изпълнило задължението си по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, а именно в срок до 15-ти февруари на текущата година да представи пред РИОСВ - Пловдив отчет за предходната календарна година, изготвен по образеца в Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, във вр. с чл. 17, ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 36 от Наредба № 1/2017 г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;

НП № 45/ 14.07.2020 г., издадено срещу Д.Д., Кмет на общ. Сопот, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 5000 лв.;

НП № 46/ 17.07.2020 г., издадено срещу „Пласт-60“ ЕООД, гр. Асеновград, за това, че не изпълнява условие в Регистрационен документ по чл. 35, ал. 3, а именно превишаване на разрешените количества на отпадъци определени в издаденото му Решение за дейности по третиране на отпадъци. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 136, ал. 2, т. 4 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.;

НП № С-И-47/ 22.07.2020 г., издадено срещу „Агри България“ ЕООД, с. Радиново, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ, определени в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 69а, ал. 1, т. 1-4, вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 5 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция с фиксиран размер в размер на 146,52 лв., считано от 14.05.2020 г. Процедурата по издаването на НП № С-И-47/22.07.2020 г. е проведена съгласно регламентираните в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, срокове;

НП № 48/ 27.07.2020 г., издадено срещу „Билд инвест сит“ ООД, гр. Пещера, за това, че не е изпълнило задължително предписание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв;

НП № 49/ 31.07.2020 г., издаден срещу Н.М., Кмет на община Първомай, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 3000 лв.

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

4.1. Околната среда

През м. юли 2020 г. метеорологичните условия са благоприятни за разсейване на формираните замърсители, като се характеризират с повишаване на  средноденонощните температури и валежи. В АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ по показател ФПЧ10 не са регистрирани стойности, превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве.

В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктотве и на Закона за биологичното разнообразие, касаещи състоянието на защитените вековни дървета.

Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“ - при проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

4.2. Бизнес

За отчетния период са процедирани 182 инвестиционни предложeния/ планове/програми/проекти/ по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на Глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 21 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Издадено е 1 решение за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.

Издадени са 31 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

През м. юли са процедирани 6 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 16 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

- т. 1, д – интензивно животновъдство – 5;

- т. 2, г - дълбоки сондажи – 2;

- т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3;

- т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води  – 1;

- т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1 – 1;

- 7, в – производство на млечни продукти – 1;

-  4, г-  инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави – 1;

 интензивно развъждане на риба – 1;

- 11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 2.

През месеца няма издадени Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.

Не са провеждани и Експертни екологични съвети.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 312 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 10 обекта.

4.3. Обществеността

През м. юли РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 4 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.

Започна организацията по честването на Европейската седмица на мобилността, която ще се проведе през м. септември: беше разпратена информация до всички общини и учебни заведения на територията на Пловдивска област, съдържаща указания за планирането на инициативи в рамките на кампанията, както и информационни материали.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация, като за месеца са постъпили 4 заявления.