Отчет за контролната дейност през месец юни 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец юни експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 168 проверки на 150 обекта, в т. ч. 72 планови и 96 извънредни. Извършени са 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 11 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта. Директорът на РИОСВ е издал 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 25 000 лв.
За периода са предприети и 2 принудителни административни мерки – издадени са Заповед № РД-142/15.06.2020 г. за спиране достъпа до съоръжение, представляващо кран в ревизионна шахта на „Месфууд“ АД, с. Радиново и Заповед № РД-148/19.06.2020 г. за ограничаване производствената дейност на „Дестилерия за етерични масла“, стопанисвана от „Братя Скакалечкови“ ООД, гр. Пловдив.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 77364,68 лв.: 68764,55 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 8600,13 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 55011,60 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 52883,74 лв., община Марица – 783,24 лв. и община Садово – 680,44 лв.
 
1.3. За периода са постъпили общо 82 сигнала на зелен телефон и 2 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-          Извършени проверки на Защитени местности
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 155 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 24 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2020 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали и жалби;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
-          утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;
-          оценкаи на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми - оценени са 9 бр. доклади от проведени СПИ;
-          Позициониране на МАС за измерване на КАВ на кв. „Северен“, гр. Пловдив в изпълнение на утвърдения Годишен график;
-          Извършена е съвместна проверка с представители на Дирекция ЕООВОСПЗ и Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, РИОСВ - Пазарджик, БД „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив на участък от река Марица на територията на обл. Пазарджик и обл. Пловдив, назначена със Заповед № РД-422/05.06.2020 г. на министъра на околната среда и водите с цел установяване на наличието на непосредствена заплаха за възникване на екологична щета или причинена екологична щета по смисъла на ЗОПОЕЩ и определяне на отговорния оператор във връзка с постъпило искане по чл. 47 от ЗОПОЕЩ от Асоциация на парковете в България за нанесени екологични щети върху защитени местообитания и защитени видове в Приложение № 2 и № 3 на ЗБР и върху състоянието на повърхностни и подземни води в териториалния обхват на р. Пишманка и р. Марица. След проверката е изпратено становище до МОСВ;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД-788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Проверки на билкозаготвителни пунктове и пунктове за изкупуване на охлюви;
-          Извършени са проверки съвместно с представител на ИАОС с цел осъществяване на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда, съгласно писмо на МОСВ за изпълнение на годишната програма. От всички проверени обекти са взети проби за анализ наличие на генетично модифицирана ДНК, които ще се изследват в ИАОС;
-          Проверка на ОП „Зоопарк Пловдив“, гр. Пловдив;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки на дружества, извършващи внос на дървени въглища от страни извън Европейския съюз, във връзка с информация представена от Агенция Митници по писмо на МОСВ за спазване на изискванията на Регламент 1907/2006 REACH;
-          Проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 13 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 29 предписания от първия етап на проверките едно не е изпълнено, дадено на Месфууд АД за предоставяне на документи, доказващи събиране и извозване на отпадъчни води от обекта, в определения от ЗООС седем дневен срок. Ще бъдат предприети административно наказателни мерки.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ, ШУМ И ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 23;
Ø    проверени обекти – 21;
Ø    дадени предписания – 14;
Ø    съставени актове - 1;
Øподробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Във връзка със сигнали, подадени в РИОСВ - Пловдив, свързани с оплакване от високи нива на шум и отделяне на прах от дейността на база за пясъкоструйно почистване на детайли е извършена проверка на производствена площадка на "Пясъкоструйна база", намираща се в землището на с. Марково, местност "Бялата воденица, стопанисвана от "ПСИ МОНТАЖИ България" ЕООД. При проверката е установено, че емисиите, формирани от дейността, се изпускат неорганизирано в атмосферния въздух. Не е осигурено улавяне, пречистване и извеждане в атмосферния въздух на емисиите, формирани от инсталацията за пясъкоструйно почистване, поради което на дружеството е съставен акт за установено административно нарушение.
Ø    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Извършена е съвместна проверка по чл. 48, ал. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) на основание Заповед № РД-422 от 05.06.2020 г. на Министъра на околната среда и водите във връзка с искане за становище по компетентност от участниците в проверка на място на участъка от река Марица, описан в искането на Асоциация на парковете в България по чл. 47, ал. 1 от ЗОПОЕЩ, свързан с голямо количество умряла риба в р. Марица в района на гр. Стамболийски. По отношение на причинителя на замърсяването следва да се посочи, че на територията контролирана от РИОСВ-Пловдив не са установени оператори или трети лица, в резултат на чиято дейност са причинени посочените екологични щети в приложения доклад към искането по реда на чл. 47, ал. 1 от ЗОПОЕЩ от Асоциация на парковете в България.
За обектите, които попадат в обхвата на ЗОПОЕЩ, при проверките основно са давани предписания за представяне на собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива и допълване на оценката с остойностяване на мерките.
 
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 9;
Ø    проверени обекти – 9;
Ø    дадени предписания – 7;
Ø    съставени актове - няма;
Ø    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
ВОДИ
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 30;
Ø    проверени обекти – 23;
Ø    дадени предписания – 20;
Ø    съставени актове - 2;
Øподробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН 37/29.06.2020 год. на КООП „Флорал“, село Розино за заустване без разрешително от обект розоварна в село Слатина;
Ø АУАН 33/23.06.2020 г. на “Каскада“ ООД, село Царацово за заустване над ИЕО, заложени в РЗ;
Ø Със заповеди на Директора на РИОСВ - Пловдив и със съдействието на Областна администрация – Пловдив са наложени ПАМ на „МЕСФУУД“ АД и „Братя Скакалечкови“ ООД.
Øизвършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
            ПОЧВИ
-          Няма осъществена контролна дейност в периода.
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕМ
-          Извършени проверки на ЗМ "Аязмото" – с. Конуш, ЗМ "Клувията - дива вода" - землище Бачково, ЗМ "Гъстите дъбчета" - с. Бегово, като при проверката са дадени две предписания: да се премахнат разположените палатки и да се преустанови бивакуването в границите на защитена местност „Гъстите дъбчета“, с. Бегово, както и да се извърши почистване от формираните битови отпадъци в района на защитената територия;
-          Извършени проверки на билкозаготвителни пунктове, като при тях не са констатирани нарушения на закона за лечебните растения;
-          Извършени са проверки на пунктове за изкупуване на охлюви и не са констатирани нарушения по заповедта на МОСВ;
-          Извършена е планова проверка на ОП „Зоопарк Пловдив“, гр. Пловдив, при която се установи, че до настоящия момент зоологическата градина няма издаден лиценз съгласно Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини и към момента е затворена за посетители до лицензирането й;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 43;
Ø    проверени обекти – 42;
Ø    дадени предписания – 2;
Ø    съставени актове - няма;
Ø    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 19
-          За отчетния период са получени 26 бр. сигнала по „зелен телефон“. Спасени са общо 19 птици – щъркел, керкенез, горска ушата сова, бухал и костенурка – изпратени в Спасителния център в Стара Загора. Пет от сигналите, касаещи птици, след проверка и проведен разговор се установи, че са неоснователни и птиците са пуснати на свобода или оставени на мястото, където са намерени.
-          Получени са сигнали за струпани дънери и корени до стопански двор в с. Кръстевич, общ. Хисаря, който е препратен по компетентност до община Хисаря; сигнал за две паднали подпорни стени на река в с. Тополово, общ. Асеновград, препратен по компетентност до община Асеновград; сигнал за отрязване на липи в гр. Пловдив, препратен по компетентност до общината.
 
ОТПАДЪЦИ
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението и основен приоритет - планови проверки за нерегламентирани замърсявания по населени места.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 62;
Ø    проверени обекти – 58;
Ø    дадени предписания – 8;
Ø    съставени актове - 4;
Øподробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 32/15.06.2020 г. на "Графит Ауто" ЕООД, гр. Пловдив по чл. 135, ал. 1, т. 1, предл. 1, вр. с чл. 44, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6 за неводене на отчетност;
Ø  АУАН № 35/25.06.2020 г. на кмета на общ. Сопот по чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 за нерегламентирани замърсявания;
Ø АУАН № 36/25.06.2020 г. на кмета на общ. Първомай по чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 за нерегламентирани замърсявания;
Ø АУАН № 38/30.06.2020 на "ХЮМАНИТА ТСМ" ЕООД по чл. 150, ал. 4 във вр. с чл. 127, т. 2, б, "б" от ЗУО, като не е спазило принудителната административна мярка.
Ø  проверки и предприети действия по сигнали – 10.
 
 
 
ХИМИКАЛИ
-          Акцент в извършвана месечна дейност в областта на „химични вещества и смеси“ са проверки, свързани с изпълнение на годишния план, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.
 
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 18;
Ø    проверени обекти – 18;
Ø    дадени предписания – 15;
Ø    съставени актове - няма;
Ø    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Няма осъществена контролна дейност в периода.
 
КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
-        Извършени са планови проверки на 4 оператора с издадени комплексни разрешителни:
o   Община Асеновград с КР № 451-Н0/2013 г. и КР № 451-Н1/2019 г. за площадка РЦОТБО, гр. Асеновград;
o   Община Пловдив с КР № 355-Н0/2008г. за площадка Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай - с. Цалапица;
o Община Карлово с КР № 347-Н0/2008г. за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря“;
o Община Пловдив с КР № 380-Н0/2009г. за площадка „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, с. Шишманци.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 6;
Ø    проверени обекти – 5;
Ø    дадени предписания – няма;
Ø    съставени актове - 1;
Øподробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø  АУАН № 31/15.06.2020 г. на “КАЛЦИТ” АД, гр. Асеновград за неизпълнение на условие в издаденото му комплексно разрешително (КР) № 82-Н1/2015 г.
Øизвършени проверки и предприети действия по сигнали - 1;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Ø    извършени проверки – 3;
Ø    проверени обекти – 3;
Ø    дадени предписания – няма;
Ø    съставени актове - няма;
Ø    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 НП И ПАМ
1.                  НП № 37/02.06.2020 г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в качеството си на водоползвател – титуляр на разрешително, ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, вр. с чл. 38, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г., с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
2.                  НП № 38/08.06.2020 г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за обект „Канализационна система“ на гр. Стамболийски – ГПСОВ, за това, че в качеството си на ВиК оператор е заустило непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект р. Марица, в отклонение от предвиденото условие в разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 4 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
3.                  НП № 39/10.06.2020г., издадено срещу „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е спазило и предприело необходимите технически, организационни и/или управленски мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда, заложени в Доклада за политика за предотвратяване на големи аварии, потвърден със становище на РИОСВ-Пловдив. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 2, предл. трето, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 105, ал. 1, т. 1 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.;
4.                  Заповед № РД-142/15.06.2020 г., на „Месфууд“ АД, с. Радиново, установено е, че при производствената площадка на дружеството се формират битово-фекални и производствено отпадъчни води от измиване на помещенията и оборудването, които се отвеждат в съществуващо локално пречиствателно съоръжение, което не функционира като такова, а се използва като водоплътен изгребен резервоар за събиране на отпадъчните води до източването и извозването им от специализирана фирма. Дружеството не е осигурило по безспорен начин безотточност на ЛПСОВ, което се използва като съоръжение за събиране на отпадъчни води. Дружеството не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. На основание чл. 160, ал. 1, вр. с чл. 158, т 3 и т. 4, чл. 159, ал. 2 от ЗООС, чрез пломбиране с един брой пломба, поставена на кран в ревизионна шахта на изход ЛПСОВ е спрян достъпа до съоръжението (кран в ревизионна шахта);
5.                  НП № 40/17.06.2020 г, издадено срещу „Персенк Инвест“ ООД, гр. Пловдив, за това, че е допуснал неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 35, ал. 1 от ЗЧАВ, вр. с чл. 70, ал. 7, т. 1 и т. 2 от Наредба № 1/2005 г., с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
6.                  Заповед № РД-148/19.06.2020 г. на „Братя Скакалечкови“ ООД, гр. Пловдив, установено е нерегламентирано заустване на отпадъчни води от обект „Дестилерия за етерични масла“. Дружеството не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. На основание чл. 160, ал. 1, вр. с чл. 158, т 3 и т. 4, чл. 159, ал. 2 от ЗООС, чрез пломбиране с един брой пломба на савака към общата за обекта площадкова канализационна мрежа за производствени отпадъчни води и розови джибри, който в затворено положение възпрепятства отвеждането, нерегламентираното им заустване и замърсяване на река Стряма, е ограничена производствената дейност на обекта;
7.                  НП № 41/22.06.2020 г, издадено срещу П. М., Кмет на общ. Родопи, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 3000 лв.;
8.                  НП № 42/30.06.2020 г., издадено срещу “Бекатекс“ ООД, за това, че извършва дейност по съхранение на отпадъци без необходимия за това регистрационен документ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3, във вр. с чл. 35, ал. 3 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с повишаване на средноденонощните температури и валежи. През месеца в АИС „Каменица“ по показател ФПЧ10 не са регистрирани стойности, превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, а в АИС „Тракия“ има регистрирано едно превишение.
4.2. Бизнес
За периода не са провеждани Експертни екологични съвети в РИОСВ Пловдив.
Процедирани са 2 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
През месец юни приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 9 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 3;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 1;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3;
-           т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води – 1;
-          12, д/11, и - паркове със специално предназначение/ инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци – 1.
За периода няма издадени Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.
За отчетния период са издадени 18 регистрационни документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 4 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 207 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 6 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.
 
4.3. Обществеността
Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) почистиха района около границите на резерват „Червената стена“, като инициативата се проведе символично на 5 юни – Световния ден на околната среда. Освен да освободят природата от изхвърлените отпадъци, чрез нея РИОСВ - Пловдив целеше да фокусира общественото внимание към проблема с безразборното изхвърляне на боклук в околната среда от гражданите и замърсяването на природата.
Усилията на екоинспекторите бяха насочени към най-посещаваната част от екопътека „Бачковски манастир – Аязмото в местността „Клувията“. Тази територия попада в границите на бившата буферна зона към резерват „Червената стена“, прекатегоризирана в защитева местност „Клувията – Дива вода“. Тази защитена местност, резерват „Червената стевна“, както и цялата територия на община Асеновград попадат в границите на биосферен парк „Червената стена“, одобрен от ЮНЕСКО по програмата „Човекът и природата“ през 2017 година.
През месеца на интернет-страницата бяха публикувани и разпространи чрез медиите 7 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.
РИОСВ - Пловдив извърши процедура и предостави информация на 5 заинтересовани лица при спазване реда и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.