Отчет за контролната дейност през месец май 2020

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

1.1. През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 437 проверки на 433 обекта, в т. ч. 201 планови и 236 извънредни. Извършени са 4 извънредни комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 4 акта. Директорът на РИОСВ е издал 8 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 34 000 лв. За периода е предприета и принудителна административна мярка – издадена е Заповед № РД-116/ 23.05.2020 г. на „Берже Тракия“ ЕООД.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции за месеца са 9640,12лв.: 5140,12 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 4500,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 4112,09 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Марица – 2489,41 лв., община Карлово – 806,85 лв. и община Садово – 680,45 лева.

1.3. За периода са постъпили 62 сигнала и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

Проверка на поддържан резерват „Изгорялото гюне“, гр. Кричим, при която не се установиха нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване и Закона за защитените територии;

Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 108 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 19 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.

2.2. Tекущ контрол:

През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

планови проверки по План за контролната дейност за 2020 г.;

проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

проверки по сигнали и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми - оценени са 5 доклада от проведени СПИ;

утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки – утвърдени са разположението на пробовземните отвори на 1 оператор;

Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

извършени са проверки във връзка с взимане на почвени проби в изпълнение на Програма за почвен мониторинг – II-ро ниво, 2020 г., засоляване в землищата на с. Костиево и с. Бенковски, общ. Марица и с. Белозем, общ. Раковски. Извърши се и взимане на почвена проба от представител на РЛ –Пловдив от частен имот в землището на с. Мулдава, общ. Асеновград, местност „Изворите“ по искане на разследващ полицай от РУ –Асеновград;

извършена е съвместна проверка за преценка необходимостта от екологична оценка в с. Цалапица за изграждане на обект "Еко къмпинг и парк и дом за възрастни хора", попадащ в ЗЗ "Марица-Пловдив“;

Проверка на ЗМ „Чинарите“, с. Белащица във връзка с постъпило писмо от кмета на Община Родопи за необходимостта от извършване на санитарна сеч. Дадени са предписания за маркиране границите на ЗТ, както и за изработване и монтиране на информационни табели;

Една извънредна проверка е извършена на Билкозаготвителен пункт "Бакалски органик" ООД, с. Калояново, във връзка с писмо от и съвместно с ОДБХ - Пловдив. При извършената проверка не се установиха нарушения на Закона за лечебните растения;

Извършена е проверка, възложена с разпореждане от Окръжна прокуратура – Пловдив на ПИ № 028094 - ЗЗ "Бесапраски ридове", землище на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски. При проверката не се установи увреждане или унищожаване на ЗЗ в района на имота;

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;

планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително: “ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, гр. Пловдив, площадка с. Катуница, Община Садово - КР №466-Н0/2013г., актуализирано с Решение №466-Н0-И1-А2/2016 г., както и две извънредни проверки на оператори с издадени КР: „КАЛЦИТ“ АД, гр. Асеновград, на основание получено писмо на РУ-Асеновград и “МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, гр. Стамболийски във връзка с постъпил сигнал.

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 4 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 21 предписания от първия етап на проверките едно не е изпълнено. Съставен е АУАН на физическо лице за основния състав на извършеното нарушение.

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми;

След възникнал пожар на 07.05.2020 г. в складове намиращи се на територията на бивш Строително монтажен комбинат (СМК), намиращ се в гр. Пловдив, бул. Марица №160, незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ - Пловдив, съвместно с представители на РЛ - Пловдив, към ИАОС. В двора на съседно ОУ „Пенчо Славейков“, ул.“Батак“ № 57 се извърши измерване с мобилен апарат „GASMET” и мобилна автоматична станция за измерване на КАВ. Представените резултати не могат да бъдат сравнени с нормите за атмосферен въздух, посочени в Наредба №12 от 15.07.2010 г. и Наредба №14/23.09.1997 г., поради мотивите, че: Измерването се осъществява в условия на аварийна ситуация, което предполага наличие на високи концентрации на някои от компонентите в атмосферния въздух. При възникналата аварийна ситуация няма пострадали хора.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 14;

проверени обекти – 13;

дадени предписания – 6;

съставени актове - няма;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

НП № 3/15.05.2020 г. за налагане на имуществена санкция на „КЦМ“ АД в размер на 4000 лв. на основание АУАН № 27/27.04.2020 г., съставен на „КЦМ“ АД за установено нарушение по чл.34н, ал.1, т. 2, предложение 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.), във връзка, чл. 50, ал. 4, във връзка с чл. 42, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 41 от Инструкция № 1 от 2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 69 от 2003 г.), като е допуснало експлоатация на инсталация, подлежаща на СНИ повече от общо 10 денонощия през 2019 г. без функционираща апаратура за СНИ.

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 6

Шум и ЗОПОЕЩ

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 1;

проверени обекти – 1;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

Във връзка с постъпили сигнали свързани с оплакване от високи нива на шум и отделяне на прах от дейността на база за пясъкоструйно почистване на детайли е извършена проверка в обект „Пясъкоструйна база“, намиращ се в землището на с. Марково. При проверките е установено, че дружеството извършва дейности по абразивно бластиране (пясъкоструене) и бластиране със стъклени перли за обработка на детайли и повърхности. Дейността по пясъоструйно почистване се извършва на открито. При проверката са проведени измерения на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на обекта. Дадени са предписания на управителя на дружеството да се предприемат действия за обособяване на специално помещение, в което да се извършва пясъкоструйното почистване с цел улавяне на формираните от дейността емисии и ограничаване на шумовото въздействие в района.

Води

От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 9;

проверени обекти – 7;

дадени предписания – 6;

съставени актове - 1;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН на „Млечни продукти“ ООД за обект в село Маноле. При проверка по сигнал през месец април е констатирано, че нарушава условие, заложено в РЗ да не зауства цвик и/или суроватка в река Черна.;

Съставени 6 наказателни постановления за обща сума 27 000 лв.

извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5.

Почви

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 4;

проверени обекти – 4;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Биологично разнообразие и НЕМ

В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ - Пловдив не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните лечения.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 13;

проверени обекти – 13;

дадени предписания – 5;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7.

Получени са 10 сигнала. Спасени са 5 птици – щъркел, 2 сокола, забулена сова и бухал, като те са изпратени в Спасителния център в Стара Загора. Два сигнала за изсичане в горски фонд и в зелена площ в гр. Пловдив са препратени по компетентност на РДГ - Пловдив и община Пловдив. За два от сигналите, касаещи защитени птици, след проверка и проведен разговор е установено, че са неоснователни и птиците са пуснати на свобода или оставени на мястото, където са намерени. Два от сигналите са свързани с щъркелови гнезда – искане за премахване на необитаемо гнездо върху ел. жици и монтиране на платформа на ел. стълб. За преместването на гнездото е разяснена процедурата съгл. Закона за биологичното разнообразие, а сигналът, касаещ премахване на необитаемо гнездово, със съдействието на ЕВН КЕЦ Раковски е премахнато и е преустановено възникване на късо съединение;

Отпадъци

Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки за нерегламентирани замърсявания по населени места, речни корита и прилежащи територии.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 393;

проверени обекти – 389;

дадени предписания – 1;

съставени актове - 3;

подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 30/28.05.2020 г. на "Хагер Транспорт България" ООД, с. Граф Игнатиево по чл. 136, ал. 2, т. 3 предл. 1 и 2 във вр. с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУОза извършване на дейност по събиране и транспортиране без необходимия документ съгласно чл. 35 от ЗУО;

АУАН № 29/28.05.2020 г. на "Фура" ЕООД, с. Граф Игнатиево по чл. 136, ал. 2, т. 3 предл. 1 и 2 във вр. с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО за извършване на дейност по събиране и транспортиране без необходимия документ съгласно чл. 35 от ЗУО;

АУАН № 28/28.05.2020 г. на "Дани Транс 2" ЕООД, с. Граф Игнатиево  по чл. 136, ал. 2, т. 3 предл. 1 и 2 във вр. с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО за извършване на дейност по събиране и транспортиране без необходимия документ съгласно чл. 35 от ЗУО.

проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 Химикали

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 1;

проверени обекти – 1;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

ОВОС И ЕО

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 2;

проверени обекти – 2;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

Комплексни разрешителни

Акцент в контролната дейност за периода - извършени проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

извършени проверки – 4;

проверени обекти – 4;

дадени предписания – няма;

съставени актове - няма;

извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.

СЕВЕЗО  

Няма осъществена контролна дейност в периода.

НП

НП № 29/15.05.2020 г., издадено срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в качеството си на ползвател ВиК оператор, не изпълнява задължението си по чл. 48, ал. 4 от ЗВ, да зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект в съответствие с издаденото разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 4 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;

НП № 30/15.05.2020 г., издадено срещу срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в качеството си на ползвател ВиК оператор, зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО определени в издаденото разрешително. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.;

НП № 31/15.05.2020 г, издадено срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив, за това, че е допуснало експлоатация на инсталация, подлежаща на СНИ повече от общо 10 денонощия през 2019 г. без функционираща апаратура за СНИ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 34 н, ал. 1, т. 2, предл. 4 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 50, ал. 4, вр. чл. 42, ал. 3 от Наредба № 6/1999 г., с наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв.;

НП № 32/15.05.2020 г, издадено срещу „Куминяно Фрут“ ООД, с. Катуница, за това, че е не е изпълнило в срок дадени задължителни предписания. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 31, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 13 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;

НП № 33/15.05.2020 г, издадено срещу „Куминяно Фрут“ ООД, с. Катуница, за това, че не поддържа необходимото качество на заустваната отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното за заустване.. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 16 000 лв.;

НП № 34/15.05.2020 г., издадено срещу „Куминяно Фрут“ ООД, с. Катуница, за това, че не поддържа необходимото качество на заустваната отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;

НП № 35/15.05.2020 г, издадено срещу „ТЕР-М“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не поддържа необходимото качество на заустваната отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв.;

НП № 36/28.05.2020 г., издадено срещу Д.З., в качеството му на кмет на общ. Садово, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. С това свое деяние е осъществило състава на чл .151, ал. 2, т. 6, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 3000 лв.;

Заповед № РД-116/23.05.2020 г., на „Берже Тракия“ ЕООД, гр. Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл. 160, ал. 1, вр. с чл. 158, т. 3 и т. 4, чл. 159, ал. 2 от ЗООС, чрез принудително извеждане от експлоатация на един брой помпена станция, към бетонов резервоар за отпадъчни води, с обем от 3000 куб. м. чрез пломбиране с един брой пломба, поставена на пуск или кран на помпа за източване на безотточен резервоар за производствени отпадъчни води. Установено е нерегламентирано заустване на отпадъчни води от обект „Дестилерия за преработка на етерично маслени култури“, в р. Кошовица, вливаща се в р. Пясъчник.

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

4.1. Околната среда

През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с повишаване на средноденонощните температури и валежи. През м. май 2020 г. в резултат на пренос на прах от Сахара в двата пункта АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“, по показател ФПЧ10 са регистрирани стойности превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве;

В резултат на проверки на 3 дестилерии за преработка на розов цвят и дадените предписания са преустановени констатираните нерегламентирани зауствания и съответно замърсяванията на река Кощовица от дестилерията в село Старосел, на река Рахманлийска в село Зелениково от дестилерията на „Бул Фито Ойлс“ АД и на река Стряма от дестилерията в село Черноземен;

В резултат на изпълнение на предписания, дадени в предходни проверки, е преустановено замърсяването на р. Черна от Цеха за млекопреработка в село Маноле, собственост на „Млечни продукти“ ООД;

Преустановено е замърясване и на река Чепеларска с битово-фекални води от дъждопреливна тръба, част от новоизградената канализационна мрежа на гр. Асеновград, дължащо се на притворен савак. След изпълнение на дадено предписание проблемът е решен, като цялото количество с отпадни води се отвежда към новоизградената ПСОВ.

4.2. Бизнес

За периода са процедирани 97 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са 7 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.

За отчетния период са издадени 17 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

През месеца са издадени две Решения за прекратяване на процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

Процедирани и приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 10 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

- т. 1, д – интензивно животновъдство – 3;

- т. 7, в - производство на млечни продукти – 1;

- т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 5;

- т. 12, д – паркове със специално предназначение – 1.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 177 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 6 ДПК, като с комисиите са приети 6 обекта.

4.3. Обществеността

След първото онлайн предизвикателство за Деня на Земята тази година РИОСВ – Пловдив и „Зелени Балкани“ отправиха второ по случай 21 май - Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. Чрез медиите и социалните мрежи всички приятели на природозащитната идея бяха предизвикани да участват, като запишат кратко импровизирано видеопослание за „Натура 2000“ с телефона или камерата си, а организаторите се ангажираха да добавят субтитри на английски език и да ги разпространят. Освен като съорганизатор, РИОСВ – Пловдив също предостави красиви снимки на уязвими местообитания и видове, включени в екологичната мрежа и записа видеоматериал. На предизвикателството през целия месец май отговориха над 50 човека, които застанаха с лицата си и разказаха за конкретна защитена зона или обясниха защо мрежата е важен инструмент и какъв е личния им принос.

През м. май РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 9 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията. Беше подготвен отговор на журналистически въпроси от местна онлайн медия. Директорът на екоинспекцията и експерти дадоха 4 ТВ- и радиоинтервюта. Те бяха свързани с две ситуации, а именно: възникнал пожар в строителни складове и замърсяване на атмосферния въздух вследствие на това и замърсяване на повърхностни води от работата на розоварни. Двете теми предизвикаха голям обществен и медиен интерес, а РИОСВ – Пловдив предоставяше навременна информация за направените измервания и резултатите от тях, извършените контролни проверки и предприетите действия и мерки.

За отчетния период в екоинспекцията постъпиха 3 заявления за достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, които бяха процедирани в законоустановения срок – на две от тях беше предоставен пълен достъп до исканата информация, а третото беше препратено до друга институция на основание чл. основание чл. 32 (1) от ЗДОИ.