Отчет за контролната дейност през месец март и април 2020

През месеците март и април експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 80 проверки на 74 обекта, в т. ч. 16 планови и 64 извънредни. Извършени са 6 извънпланови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 18 акта, Директорът на РИОСВ е издал и 13 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 21 600 лева.
На оператор „999-Еко фрут“ ЕООД е наложена санкция за констатирани наднормени замърсявания на въздуха като компонент на околната среда в размер от 580,36 лв/месец.
За периода е предприета и принудителна административна мярка – издадена е Заповед № РД-79/10.04.2020 г. срещу „Хюманита ТСМ“ ЕООД.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 66 748,49 лв.: 46404,36 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 20 344,13 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 37123,46 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Карлово – 28031,02 лв., община Марица – 5176,73 лв. и община Садово – 1405,82 лева.
1.3. За периода са постъпили 92 сигнала на зелен телефон и 15 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обекта за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект и становища по инвестиционни предложения;
Извършени са проверки на защитени вековни дървета – чинари в с. Бачково, общ. Асеновград, при които се установи, че същите са в добро състояние и не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие;
Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 269 писма до възложители и институции. През периода са съгласувани 47 преписки, свързани с процедури по инвестиционни намерения по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС.
 
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;
проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
проверки по сигнали и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
участие в комплексни проверки;
работа в изпълнение на утвърдените от Директора на РИОСВ - Пловдив „Указания за работа от разстояние в домашна среда“
оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от операторите „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни. При извършена оценка на Годишен доклад от проведени СНИ през 2019 г. на „КЦМ“ АД е установено, че за ТИ № 36 системата за провеждане на СНИ не е работила повече от 10 денонощия, за другите оператори, провеждащи СНИ не са установени нарушения;
оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми - оценени са 20 бр. доклади от проведени СПИ;
утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки – утвърдени са разположението на пробовземните отвори на 3 оператори;
издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788 / 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
Извършена е планова проверка по контрол на решение по ОВОС на  Решение по ОВОС за „Изграждане на ВЛ400 от Пловдив до Бургас“;
Извършена е извънредна проверка на оператор с издадено комплексно разрешително “МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, гр. Стамболийски;
 
 2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 8 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 26 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
Все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми;
След въвеждане на Извънредно положение, считано от 13.03.2020 г. и в изпълнение на утвърдените от Директора на РИОСВ - Пловдив „Указания за работа от разстояние в домашна среда“ е извършена дистанционна работа, свързана с въвеждане на информация в електронните досиета на обектите, подлежащи на контрол от РИОСВ - Пловдив, в изпълнение на т. 11.5 от заповед на министъра на ОСВ № РД-489/26.06.2019 г. са изготвени доклади за състоянието на въздуха – за „зимен период“ по показатели ФПЧ и Озон, в изпълнение на изискването на чл.27, ал. 6 от ЗЧАВ е направена оценка на резултатите от провеждания мониторинг на качеството на атмосферния въздух от НСМОС в РОУКАВ „Пловдив“ за общини Пловдив, Асеновград и Куклен.
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 16;
проверени обекти – 15;
дадени предписания – 0;
съставени актове - 2;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
АУАН № 27/27.04.2020 г., съставен на „КЦМ“ АД за установено нарушение по чл.34н, ал.1, т. 2, предложение 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.) във връзка, чл. 50, ал. 4, във връзка с чл. 42, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 41 от Инструкция № 1 от 2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 69 от 2003 г.), като е допуснало експлоатация на инсталация, подлежаща на СНИ повече от общо 10 денонощия през 2019 г. без функционираща апаратура за СНИ;
 АУАН № 20/23.04.2020 г., съставен на „Персенк Инвест“ ЕООД за установено нарушение на чл.35, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух/ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп./ във връзка с чл. 70, ал. 7, т.1 и т.2 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. (ДВ бр. 64/2005 г.);
 Наложената с НП № С-И-5/20.01.2020 г. в размер на 459,06 лв. текуща санкция по реда, определен в чл. 69а от Закона за опазване на околната среда (обн. в ДВ бр. 91/2002 г. с посл. изм. и доп.) и наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените норми и ограничения(обн. в ДВ бр. 70/2011 г. и посл. изм. и доп.) на „МС Дървообработване“ ЕООД за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове от комин към котел, работещ с твърдо гориво, с концентрации по показатели прах и въглероден оксид над НДЕ, определени в чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005г. е временно спряна, поради обявяване на извънредно положение;
 Наложената с НП № С-И-8 /14.01.2019 г. в размер на 236,45 лв. по реда, определен в чл. 69а от Закона за опазване на околната среда (обн. в ДВ бр. 91/2002 г. с посл. изм. и доп.) и наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените норми и ограничения(обн. в ДВ бр. 70/2011 г. и посл. изм. и доп.) на „Агродоминатор“ ЕООД за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове от комин към котел, работещ на твърдо гориво, концентрации по показатели прах и азотни оксиди над НДЕ, определени в чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005г. е временно спряна, поради спиране на производствения процес.
извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
За периода няма осъществена контролна дейност.
 
Води
От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 13;
проверени обекти – 13;
дадени предписания – 7;
съставени актове - 8;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; при извършените проверки са дадени 7 предписания, от които някои са в текущ порядък и предстои проследяване на изпълнението им. Състевени са следните АУАН:
АУАН № 21/24.04.2020 на „ВиК“ ЕООД за нарушаване условия в разрешително за заустване;
АУАН № 22/27.04.2020 г. на „Млечни продукти“ ООД за заустване над установените индивидуални емисионни ограничения;
АУАН № 17/27.03.2020 г. на „Брезово“ АД за превишаване на установените индивидуални емисионни ограничения;
АУАН № 16/27.03.2020 г. на „Даун криейтърс“ АД за нарушаване условия в разрешително за заустване;
АУАН № 12/06.03.2020 г. на „Тер-М“ ООД за заустване над установените индивидуални емисионни ограничения;
АУАН № 11/06.03.2020 г. на „ВиК“ ЕООД за обект ГПСОВ – Карлово за превишаване на установените индивидуални емисионни ограничения;
АУАН № 10 /04.03.2020 г. на „ВиК“ ЕООД за неизпълнено условие в РЗ за обект ГПСОВ – Стамболийски;
АУАН № 9 /04.03.2020 г. на „ВиК“ ЕООД за неизпълнено условие в РЗ за обект канализационна система – Стамболийски.
извършени проверки и предприети действия по сигнали - 7.
 
            Почви
За периода няма осъществена контролна дейност.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи, че състоянието на проверените вековни дървета е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие;
По заповед на Кметовете и Областния управител на Област Пловдив представители на направлението са взели участие в 2 междуведомствени комисии за оглед състоянието на речното корито на р. Стряма в землища на общ. Марица и общ. Карлово. На комисиите са набелязани мерки за почистване и осигуряване нормалната проводимост на реката;
През отчетния период е извършена съвместна проверка с експерти от направление „ОВОС и ЕО“ на решение по ОВОС "Изграждане на ВЛ400 от Пловдив до Бургас", при която не са констатирани нарушения на условията в издаденото решение.
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 9;
проверени обекти – 9;
дадени предписания – няма;
съставени актове - няма;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2.
Спасени са две птици - щъркел, който е изпратен в Спасителния център в Стара Загора и бухал, който е настанен временно в Регионален природонаучен музей -Пловдив поради извънредното положение и невъзможността за транспортиране до Стара Загора;
При три от сигналите, касаещи защитени птици след проведени разговори е установено, че са неоснователни и птиците са пуснати на свобода или оставени на мястото, където са намерени;
Три от сигналите са свързани с щъркелови гнезда – искане за преместване и монтиране на платформа на ел. стълб. За преместването на гнездото е разяснена процедурата съгл. Закона за биологичното разнообразие, а сигналът, касаещ монтиране на платформа е предаден на ЕVN, като са предприети незабавни действия за монтиране на платформа за гнездо на ел. стълб;
 
 
 Отпадъци
Акцент в контролната дейност за периода е извършването на проверки по жалби и сигнали, както и такива във връзка с писма на ОД на МВР, извънредни проверки във връзка със заявления и прекратяване на работни листове, както и във връзка с писма на МОСВ и заявление за издаване на решение.
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 41;
проверени обекти – 41;
дадени предписания – 12;
съставени актове - 7;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Васил Иванов, гр. Пловдив – АУАН № 13/25.03.2020 г. за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, съгл. чл. 133, ал. 4, т. 1, предл. второ, вр. с чл. 35, ал. 3, т. 3, вр- с чл. 35, ал. 2, т. 3;
Николай Иванов, гр. Пловдив - АУАН № 14/25.03.2020 г. за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, съгл. чл. 133, ал. 4, т. 1, предл. второ, вр. с чл. 35, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 3;
"Бекатекс" ООД, с. Първенец - АУАН № 18/08.04.2020 за липса РД за третиране на отпадъци, съгл. чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. трето, вр. с чл. 35, ал. 3, т. 3, вр- с чл. 35, ал. 2, т. 3;
Павел Михайлов Михайлов, Кмет на общ. Родопи - АУАН № 19/23.04.2020 г., за нерегламентирано замърсяване, съгл. чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15;
Димитър Здравков, Кмет на общ. Садово - АУАН № 24/28.04.2020 г., като не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, на осн. чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София - АУАН № 25/30.04.2020 г., чл. 155, ал. 1, предл. второ, вр. с чл. 29, ал. 2, предл. Четвърто, за други нарушения, които не съставляват престъпления.
Иван Еленов, с. Триводици - АУАН № 15/26.03.2020 г., на осн.  чл. 133, ал. 4, т. 1, предл. второ, вр. с чл. 35, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 2, т. 3 , за нерегламентирано третиране на отпадъци.
проверки и предприети действия по сигнали - 13
 
Химикали
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 3;
проверени обекти – 3;
дадени предписания – 0;
съставени актове - няма;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2
 
 ОВОС И ЕО
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 2;
проверени обекти – 2;
дадени предписания – 0;
съставени актове - няма;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 2;
проверени обекти – 2;
дадени предписания – няма;
съставени актове - 0;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
Във връзка с постъпил сигнал на Зелен телефон с вх. № СЗТ № 184 от 13.04.2020 г. съвместно с експерт от направления “Опазване чистотата на атмосферния въздух” на оператор с издадено комплексно разрешително - “МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, гр. Стамболийски.
 
СЕВЕЗО  
През периода не са извършвани проверки.
Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
извършени проверки – 0;
проверени обекти – 0;
дадени предписания – няма;
съставени актове - 1;
подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
 Съставен е АУАН на обект, класифициран с нисък рисков потенциал „Скорпио-46“ ЕООД, гр.Пловдив, съхранение на хлор и хлоралкални продукти, във връзка с проверка извършена на 10.02.2020 г., свързана със сигнал на „Зелен телефон“. Актът е за неизпълнение на мерки за безопасност, заложени в ДППГА.
извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
НП № 15/11.03.2020 г., издадено срещу Тодор Тодоров, гр. Пловдив, за това, че ползва воден обект без необходимото за това основание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б „б“ от ЗВ, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
НП № 16/11.03.2020 г., издадено срещу „Полидей-2“ ООД, гр. Карлово, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на водата в съответствие с условията и изискванията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
НП № 17/11.03.2020 г, издадено срещу „Полидей-2“ ООД, гр. Карлово, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
НП № 18/13.03.2020 г., издадено срещу „МПП-ИКАЙ“ ООД, с. Житница, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на заустваната в повърхностния воден обект , отпадъчна вода, в съответствие с условията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
НП № 19/13.03.2020 г, издадено срещу „Латекоер България“ ЕООД, с. Радиново, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на заустваната в повърхностния воден обект, отпадъчна вода, в съответствие с условията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
НП № 20/13.03.2020 г, издадено срещу „Аладин Фуудс“ ООД, гр. София, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на заустваната в повърхностния воден обект , отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
НП № 21/13.03.2020 г., издадено срещу „Авиус 2003“ ЕООД, с. Царацово, за това, че като титуляр на Разрешително за заустване не поддържа необходимото качество на заустваната в повърхностния воден обект , отпадъчна вода в съответствие с условията на разрешителното. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
НП № 22/13.03.2020 г., издадено срещу Марин Петров, гр. Баня, за това, че извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон и без разрешение. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 133, , ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, с наложена глоба 1400 лв.
НП № 23/13.03.2020 г., издадено срещу Община Първомай, гр. Първомай, за това, че ползва воден обект в отклонение от предвидените условия в Разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
НП № С-И-24/13.03.2020 г, издадено срещу „999-Еко фрут“ ЕООД, с. Катуница, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над НДЕ, определени в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г., от комин към горивен източник – водогреен котел № 1, тип „Бруна“. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 69а, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 5 от ЗООС, с наложена текуща санкция с фиксиран размер от 580,36 лв.
Процедурата по издаването на санкция № С-И-24/13.03.2020 г. е проведена съгласно регламентираните в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, срокове.
НП № 25/10.04.2020 г, издадено срещу Пламен Спасов, за това, че в качеството му на Кмет на Община Родопи, не е организирал почистването на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани за това места. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. трето, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 3000 лв.
НП № 26/21.04.2020 г., издадено срещу Ангел Комитов, за това, че притежава един брой защитена птица(щиглец), попадаща в Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предл. първо от ЗБР, с наложена глоба в размер от 100 лв.
НП №27/21.04.2020 г., издадено срещу Митко Павлов, за това, че притежава един брой защитена птица(щиглец), попадаща в Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предл. първо от ЗБР, с наложена глоба в размер от 100 лв.
НП № 28/29.04.2020 г., издадено срещу ЕТ „БОСС 46 – Божидар Димитров“, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнил дадено задължително предписание. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 156, ал. 1, във вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.
Заповед № РД-79/10.04.2020 г., издадена срещу „Хюманита ТСМ“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че превозът не е съпроводен с изискуемите съгласно чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 документи, същият се явява незаконен превоз на отпадъци по чл. 2, т. 35, б. „Ж“ (iii) от Регламент (ЕО) № 1013/2006, във връзка с чл. 150, ал. 1 от ЗУО. С цел да се предотвратят вредните последици от констатираното нарушение – незаконен превоз на отпадъци на основание чл. 127, т. 2, б. „б“ от ЗУО, във вр. с чл. 24, т. 2, б. „б“ и т. 9 от Регламент (ЕС) № 1013/2006 „Хюманита ТСМ“ ЕООД следва за своя сметка да организира обратното вземане на отпадъците и да организира за своя сметка, в срок от 7 работни дни предаване на отпадъците за екологосъобразно третиране на дружество, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО за дейности по оползотворяване на отпадъци с код и наименование по Наредба за Класификация на отпадъците „191208“.
 
 4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
4.1. Околната среда
С повишаване на средноденонощните температури, стойностите превишаващи средноденонощната норма за показател ФПЧ10 намаляват чувствително.
През отчетния период не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие, касаещи състоянието на защитените вековни дървета;
Операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 309  инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 28 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
Издадени са 20 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 3 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.
Процедирани са 2 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Издадени са две Решения за прекратяване на процедури по реда на глава шеста от ЗООС.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 22 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-           т. 1, д - интензивно животновъдство – 5;
-           т. 2, г -  дълбоки сондажи – 7;
-           т. 10, б - обекти с обществено предназначение – 6;
-           т. 6, а - обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси - 1;
-           т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) - 1;
- т. 11, в - пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) - 1;
- 12, в - ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности - 1.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 448 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността
С повишаване на температурите през м. април 2020 г. в гр. Пловдив са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве само в АИС „Тракия“ – 2.
Извършени са дейности по популяризиране сред обществеността на проекто-заповедите за обявявана на четири защитени зони  BG 0001030 ЗЗ „Брестовица“,  BG 0000194 ЗЗ „Река Чая“ , BG 0000255 „Градинска гора“ и  BG 0000291 „Гора Шишманци“ – публикуване на интернет страницата на РИОСВ, изготвени са писма до съответните общини и кметства за уведомяване на населението.
РИОСВ – Пловдив информира заинтересованите организации относно публикуваната покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година и направените промени в условията за кандидатстване и крайните срокове във връзка със създалата се ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19.
С оглед на възникналата ситуация с разпространението и необходимостта от ограничаването на коронавируса, РИОСВ – Пловдив прекрати планираните си мероприятия по кампанията за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март 2020 година – открити уроци и общоградски хепънинг. По същата причина беше отложено и провеждането на Фестивал „Млада синя Земя“ по случай Деня на Земята, въпреки че организацията беше в много напреднала фаза и беше осигурено финансиране.
Въпреки извънредното положение, обаче, РИОСВ – Пловдив организира и проведе дистанционна кампания, която беше комуникирана чрез медиите и социалните мрежи и която беше много успешна. Става дума за конкурса „Ден на Земята – Предизвикателство“. В началото на месеца РИОСВ – Пловдив отправи предизвикателство за Деня на Земята към всички деца, ученици и студенти, като им даде символично 22 дни, за да й отговорят. До 22 април те бяха поканени да оформят зелен кът в дома си (в двора или на терасата), да посеят семена или да посадят растения, да направят снимки как правят това и да споделят мислите и емоциите, които им носи досегът с природата. Още същия ден инициативата беше подкрепена и от СНЦ „Зелени Балкани“. В резултат на предизвикателството получихме прекрасни снимки, видео-материали и вдъхновени мисли за Земята и грижата за нея от над 50 самостоятелни участници, групи, семейства. В имейлите си те говорят с любов за любимите си растителни видове, за вълнението да проследят развитието им, за вълшебната красота на природата, но и за опасностите, пред които е изправена тя в наши дни. На всички отговорили на отправеното предизвикателство бяха изпратени по пощата сертификати, както и подаръци - семена на цветя, а също и книжка за природата, пъзели или определители за птици в зависимост от възрастта.
През месеците март и април РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 24 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, както и такива, свързани с организацията на работа на институцията в условията на извънредно положение. Проведено е и едно интервю и е отговорено на журналистически въпроси.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация. За периода са проведени 5 процедури по реда на ЗДОИ, като на всички от тях са издадени Решения за предоставяне на пълен достъп и е изпратена исканата информация.