Отчет за контролната дейност през месец януари и февруари 2020

През месеците януари и февруари експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 269 проверки на 236 обекта, в т. ч. 87 планови и 182 извънредни. Извършени са 17 съвместни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 84 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издадал и 11 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 49 000 лева.  

За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни екоинспекцията е наложила санкции на операторите на инсталацииите в общ размер от 20 000 лв. (оператор Община Пловдив).  

Наложени са 3 санкции за констатирани наднормени замърсявания на  компонентите на околната среда (води, въздух), от които 2 месечни санкции в общ размер от 3434,13лв/мес. и 1 еднократна санкция в размер на 317,30 лв. Най- голямата по размер санкция е наложена на – оператор ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“, (2975,07лв/мес).

Общо събраните суми от РИОСВ-Пловдив по наложени глоби и санкции са 72624.81 лв.: 46374,35 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 26250,46 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 37099,48 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Карлово – 28015,02 лв., община Пловдив – 4619,24 лв. и община Садово – 2773,56 лева.

 

1.3. За периода са постъпили 141 сигнала на зелен телефон и 52 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 

2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

 2.1. Засилен превантивен контрол:

изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, свързани с употреба на химични вещества и смеси – общо 30;

изготвени 322 писма до възложители и институции Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. Съгласувани са 34 преписки, свързани с инвестиционни намерения по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;

експерти на РИОСВ – Пловдив са взели участие в 2 заседания на Специализирания състав на ЕЕС на ИАОС-София във връзка с преразглеждане на КР № 38/2005 г. на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД-площадка ОЦ Пловдив Юг и преразглеждане на КР №1-Н3/2017 г. на "КЦМ" ЕАД;

 2.2. Tекущ контрол:

 

През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.;

проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

 участие в комплексни проверки;

 проверки на обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води;

 въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

 изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -962/ 2019 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2020 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

 контрол върху състоянието на защитените територии - извършени две проверки на защитени територии, а именно защитена местност „Дъбето“, с. Нови извор, общ. Асеновград и защитена местност „Нощувка на малък корморан“, гр. Пловдив“. При проверката не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и на Закона за биологичното разнообразие;

 мониторинг на защитени видове;

 участие в ежегодно среднозимно преброяване на водолюбиви птици, като резултатите да въведени в базата от данни на Националната система за мониторинг на биоразнообразието и са изпратени в ИАОС;

 защитени птици – общо 8 екземпляра мишелови и соколи са изпратени  за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора;

 участие в 2 междуведомствени комисии за оглед състоянието на речните корита и дерета в Община Хисаря и по поречието на р. Марица в землище на с. Оризари и гр. Пловдив. На комисиите са набелязани мерки за почистването им и осигуряване нормалната им проводимост;

 участие в 4 епизоотични комисии във връзка с набелязване на мерки за предотвратяване разпространението на чумата по свинете и инфлуенца по птиците, както и за определяне на площадки за загробване;

 проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

 проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);

 извършени са 9 извънредни проверки съвместно с експерти от направления “Опазване чистотата на атмосферния въздух” и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ на оператори с издадени комплексни разрешителни;

 проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.

 2.3. Засилен последващ контрол

 Извършени са 16 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 76 предписания от първия етап на проверките, няма неизпълнени такива.

 3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

Атмосферен въздух:

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 33;

 проверени обекти – 29;

 дадени предписания – 9;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 За установено неизпълнение на предписание за работа при отворени врати, с което се допуска разпространение на миризми извън границите на обекта, на фирма „Гиро Ленд“ ЕООД е съставен АУАН № 38/16.08.2019 г. Представителят на дружеството не се е явил при съставяне на АУАН, поради което връчването и подписването на АУАН № 38/16.08.2019г. е извършено от общинска администрация на район „Северен“, община Пловдив;

  АУАН № 1/16.01.2020 г., съставен на „999-ЕКО ФРУТ“ ЕООД, обект „Котелна централа към оранжерия“, разположена в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив за непровеждане на собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух, за период по-голям от две последователни календарни години в нарушение по чл. 36, ал.1, предложение 1 във връзка с чл.18, т.1, предложение 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл.31,ал.1,т.2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп.) и е издадено НП № 13/21.02.2020 г. на стойност 1000 лв.;

 АУАН №3/28.01.2020 г., съставен на „Супермаркет Младежка“ ЕООД, обект в гр. Пловдив, оператор на хладилни инсталации, работещи с флуорсъдържащи парникови газове, за които не е представен отчет за 2018 г. в срок до 15.02.2019 г. и установено нарушение по чл. 34и, ал. 24 във връзка с чл.17, ал.2, във връзка с чл. 17, ал.5у т.1 Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.), и чл. 35 и чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.;

 Наложена текуща санкция по реда, определен в чл. 69а от Закона за опазване на околната среда (обн. в ДВ бр. 91/2002 г. с посл. изм. и доп.) и наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените норми и ограничения(обн. в ДВ бр. 70/2011 г. и посл. изм. и доп.) на „МС Дървообработване“ ЕООД за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове от комин към котел, работещ с твърдо гориво, с концентрации по показатели прах и въглероден оксид над НДЕ, определени в чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005г. Санкцията е наложена с НП № С-И-5/20.01.2020 г. и е в размер на 459,06 лв. /месечно, считано от 06.12.2019 г. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на замърсяване;

 В резултат на предприети мерки и реализирани дейности от „Би Ей Глас България“ АД –оператор на Предприятие за производство на опаковъчно стъкло, разположено в гр. Пловдив, свързани с монтаж на пречиствателно съоръжение – електростатичен филтър с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди за пречистване на отпадъчните газове от използваните в обекта ванни пещи и установено спазване на НДЕ, определени в Комплексно разрешително № 48-Н2/2019 г. със Заповеди № С-И-43-1/12.02.2020г. и № С-И-79-1/12.02.2020 г. са отменени текущите санкции наложени на дружеството;

 За онстатирано нарушение в кариера, находище „Куртово Конаре“ с концесионер „Персенк Инвест“ ООД и констатирано неорганизирано емитиране на прах в атмосферата и извън границите на концесионната площ на оператора е изпратена покана за съставяне на АУАН по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 извършени проверки и предприети действия по сигнали – 9.

Шум и ЗОПОЕЩ:

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 1;

 проверени обекти – 1;

 дадени предписания – 0;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.

 извършени проверки и предприети действия по сигнали - през месец януари e извършена една проверка по жалба от жители на гр. Карлово в обект на "ИПО" ООД - Инсталация за топене на черни и цветни метали, намиращ се в гр. Карлово. При извършената проверка са проведени контролни измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда от основните източници, разположени на площадката на „ИПО“ ООД. Въз основа на резултатите от проведените измервания е видно, че са спазени нормите за шум по границата на производствената площадка и в местата на въздействие. Следва да се отбележи, че натовареният транспортния трафик по ул. „Теофан Райнов“, гр. Карлово също оказва влияние върху акустичната обстановка в района.

 извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1.

 Води

 От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 37;

 проверени обекти – 35;

 дадени предписания – 16;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 При извършените проверки са дадени 16 предписания, от които някои са в текущ порядък. Предстои проследяване на предписанията.

 АУАН № 5 / 11.02.2020г. на „СК Тракиец“ ЕООД за заустване на отпадъчни води в р. Пикла, нарушавайки емисионните норми;

 АУАН № 2 / 24.01.2020г. на Община Първомай за незизпълнение на условия в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

 извършени проверки и предприети действия по сигнали - 14.

 Почви

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – няма;

 проверени обекти – няма;

 дадени предписания – няма;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;

 извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 Биологично разнообразие и НЕМ

 През м. януари експерти от направлението участваха в провеждане на ежегодното среднозимно преброяване на водолюбиви птици съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. Резултатите от преброяването са въведени в базата данни на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и са изпратени в ИАОС.  

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 34;

 проверени обекти – 34;

 дадени предписания – 1;

 съставени актове - 1;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 При проверката на защитените местности се установи, че информационната табела за защитената местност „Дъбето“, с. Нови извор е в много лошо състояние. Във връзка с направените констатации бе дадено предписание на ТП „ДГС-Асеновград“ за подновяването на табелата;

 При извършена проверка по сигнал по зелен телефон на РИОСВ – Пловдив за улавяне и притежаване на защитени видове пойни птици бе установено, че в гр. Пловдив на открита тревна площ срещу ул. „Бъндерица“ се извършва улов и се притежават 2 екземпляразащитени пойни птици от вида щиглец. На нарушителите са съставени 2 АУАН.

 извършени проверки и предприети действия по сигнали – 12.

 Отпадъци

 Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението и проверки във връзка със Заповед на МОСВ и писмо на Главния прокурор на РБ, свързани с трансграничния превоз на отпадъци.

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 159;

 проверени обекти – 53;

 дадени предписания – 53;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 АУАН № 4/12.02.2020 г. на ЕТ "БОСС 46-Божидар Димитров" чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 за неизпълнение на дадено предписание;

 АУАН №6/25.02.2020 год. на „Пласт-60“ ЕООД чл. 136, ал. 2, т.4 от ЗУО за неизпълнение на условията определени в регистрационен документ.

  проверки и предприети действия по сигнали – 39.

 Химикали

 Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2020 г. на РИОСВ-Пловдив, разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения.

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 3;

 проверени обекти – 3;

 дадени предписания – 0;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;

 извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.

 ОВОС И ЕО

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 8;

 проверени обекти – 7;

 дадени предписания – 1;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.

 извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

 Комплексни разрешителни

 Акцент в контролната дейност за периода - извършени 9 извънредни проверки съвместно с експерти от направления “Опазване чистотата на атмосферния въздух” и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ на оператори с издадени комплексни разрешителни, а именно:

 "ИПО" ООД, гр. Карлово, по подписка на жители на града;

 "Би Ей Глас България" АД, площадка в гр. Пловдив, по уведомление, постъпило с писмо вх. № О-83/13.01.2020 г.;

 „КЦМ АД“, гр. Пловдив, по писмо рег. №812000-163/07.01.2020 г. на Главния прокурор на РБ;

 Община Асеновград за „Регионален център за обезвреждане на ТБО“, гр. Асеновград, по писмо рег. № 812000-163/07.01.2020 г. на Главния прокурор на РБ;

 Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, с. Шишманци, общ. Раковски, проверка по писмо рег. № 812000-163/07.01.2020 г. на Главния прокурор на РБ;

 Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай“- с. Цалапица по писмо рег. № 812000-163/07.01.2020 г. на Главния прокурор на РБ;

 „Би Ей Глас България“ АД, площадка в гр. Пловдив, проверка във връзка с постъпил сигнал на Зелен телефон СЗТ № 77 от 07.02.2020 г.;

 „КЦМ АД“, гр. Пловдив във връзка с писмо на МОСВ-София, относно извършване на проверки на дружества с действащи съгласия за трансграничен превоз на отпадъци;

 “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски във връзка с постъпили сигнали на Зелен телефон СЗТ № 67 от 03.02.2020 г. и СЗТ № 69 от 03.02.2020г.

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 9;

 проверени обекти – 7;

 дадени предписания – няма;

 съставени актове - няма;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;

 извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3.

 СЕВЕЗО  

 Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.

 Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

 извършени проверки – 3;

 проверени обекти – 1;

 дадени предписания – няма;

 съставени актове - 0;

 подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

 През разглеждания период са извършени три извънредни проверки на обект, класифициран с нисък рисков потенциал „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив, съхранение на хлор и хлоралкални продукти, като едната е свързана със сигнал на „Зелен телефон“, втората е на комисията, назначена със Заповед на министъра на околната среда и водите и третата е във връзка с възстановяване на пломба, поставена на цистерна № 3, чиито проектен капацитет не е взет под внимание за целите на класификацията на предприятието и съгласно Заповед №РД-171/12.08.2016 год. на Директора на РИОСВ-Пловдив. Нарушената цялост на пломбата на цистерна № 3 най-вероятно е вследствие на корозия. За констатирано неизпълнение на мерки за безопасност, потвърдени в ДППГА на дружеството е изпратена покана и ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

 извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

 НП

 НП № 1/08.01.2020 г., издадено срещу „ВП Брандс интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, затова, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми, посочени в Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000 г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 120, ал.3, вр. с ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.;

 НП № 2/14.01.2020 г., издадено срещу „Месфууд“ АД, с. Радиново, затова, че ползва воден обект без необходимото за това основание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;

 НП № 3/14.01.2020 г., издадено срещу „Елит – 2095“ ЕООД, гр. Пловдив, затова, че ползва воден обект без необходимото за това основание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;

 НП № С-И-4/14.01.2020 г., издадено срещу ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“, гр. Пловдив, затова, че зауства отпадъчни води с показатели превишаващи определените в Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1от Наредба № 6/09.11.2000 г. Деянието съставлява нарушение по смисъла на чл. 69, ал. 1 от ЗООС, наложена е еднократна санкция в размер на 317, 30 лв.;

 Процедурата по издаването на санкция № С-И-4/14.01.2020 г. е проведена съгласно регламентираните в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения срокове;

 НП № С-И-5/20.01.2020 г, издадено срещу „МС Дървообработване“ ЕООД, гр. Пловдив, затова, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии определени в Приложение № 7 към чл.21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. Деянието съставлява нарушение по смисъла на чл. 69, ал. 1 от ЗООС, наложена е текуща санкция в размер на 459,06 лв/мес.;

 Процедурата по издаването на санкция № С-И-5/20.01.2020 г. е проведена съгласно регламентираните в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения срокове;

 НП № 6/22.01.2020 г., издадено срещу „Зорница 90“ ООД, гр. Пловдив, затова, че в качеството си на оператор на стационарни хладилни инсталации, не е изпълнило задълженията си от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Наредбата), като не е предоставило на РИОСВ-Пловдив отчет за 2018 г. по приложение № 6 към чл. 11 в срока по чл. 13 от Наредбата. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 34 и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от ЗЧАВ, във вр. с чл. 11, вр. с чл. 13 от Наредбата, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;

 НП № 7/22.01.2020 г., издадено срещу Община Раковски, затова, че не изпълнява условията в издаденото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. С това свое деяние е осъществила състава на чл. 200, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;

 НП № 8/30.01.2020 г., издадено срещу „ВП Брандс интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, затова, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми, посочени в Приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6/09.11.2000 г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 120, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.;

 НП № С-И-9/04.02.2020 г., издадено срещу ЕТ „Бонитрекс-Наско Бончев“, гр. Пловдив, затова, че зауства отпадъчни води с показатели превишаващи определените емисионни ограничения в Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1от Наредба № 6/09.11.2000 г. Деянието съставлява нарушение по смисъла на чл. 69, ал. 1 от ЗООС, наложена е текуща месечна санкция в размер на 2975,07 лв/мес.;

 Процедурата по издаването на санкция № С-И-9/04.02.2020 г. е проведена съгласно регламентираните в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения срокове;

 НП № 10/14.02.2020 г., издадено срещу Община Пловдив, затова, че не изпълнява условие, поставено в Комплексно разрешително. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 164, ал. 1, във вр . с чл. 123в, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.;

 НП № 11/14.02.2020 г., издадено срещу „Гиро Ленд“ ЕООД, затова, че не е изпълнило задължително предписание. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;

 НП № 12/14.02.2020 г., издадено срещу Община Пловдив, затова, че не изпълнява условие, поставено в Комплексно разрешително. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 164, ал. 1, във вр . с чл. 123в, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.;

 НП № 13/21.02.2020 г., издадено срещу „999-Еко фрут“ ЕООД, с. Катуница, затова, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 36, ал. 1, предл. 1, във вр. с чл. 18, т. 1, предл. 1 от ЗЧАВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;

 НП № 14/24.02.2020 г., издадено срещу „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД, гр. София, затова, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект – общински отводнителен канал, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв.

4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 4.1. Околната среда

 През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с ниски средноденонощни температури, липса на валежи, безветрие и мъгли. В тази връзка в двата пункта АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ за показател ФПЧ10 са регистрирани стойности превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. о показател ФПЧ10 са регистрирани - в АИС „Каменица“ – 19 превишения, в АИС „Тракия“ – 25 превишения. За отчетния период са регистрирани 7 превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве по показател азотни оксиди в АИС „Тракия“.

 В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии.

 Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси.

 Операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда в тази сфера.

 4.2. Бизнес

 За периода са процедирани 185 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

 Изготвени са 32 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

 Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

 За отчетния период са извършени процудури по 24 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 14 издадени, 2 отказа, 5 прекратени и 3 прекратени по АПК. Извършени са и 7 процедури, свързани с разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО, от които 4 издадени, 2 прекратени и 1 прекратяване по реда на АПК.

 Разгледани са и са дадени общо 30 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение № 3 на ЗООС.

 Процедирани са 8 план/програми с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

 Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

 т. 1, д – интензивно животновъдство – 3;

 т. 2, г - дълбоки сондажи – 7;

 т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 8;

 т. 3, в - съоръжения за надземно складиране на природен газ – 1;

 11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 3;

 7, в – производство на млечни продукти– 1 .

 Издадени са четири Решения за прекратяване на процедури по гл. VI от ЗООС.

 За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 134 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

 Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 20 ДПК, като с комисиите са приети 20 обекта.

 4.3. Обществеността

 През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с ниски средноденонощни температури, липса на валежи, безветрие и мъгли. В тази връзка в двата пункта АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ за показател ФПЧ10 се регистрират стойности, превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. По показател ФПЧ10 са регистрирани 19 превишения в АИС „Каменица“ и 25 превишения в АИС „Тракия“ при нормативно определен брой за година 35 превишения. За отчетния период са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве по показател азотни оксиди в АИС Тракия – 7 превишения при нормативно определени 18 за година.

             През първите два месеца на 2020 година РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 19 прессъобщения на теми, касаещи контролни, превантивни, информационни и образователни аспекти от дейността на институцията, предостави отговори на 15 журналистически запитвания, а също така директорът на институцията и експерти дадоха 8 интервюта в национални и регионални радио и ТВ-медии по значими за обществото теми.

             РИОСВ – Пловдив беше активна по отношение на екологичното образование и възпитанието на младите хора по въпросите за опазване на околната среда. В началото на годината РИОСВ – Пловдив публикува екокалендара си за 2020 година и го разпространи чрез медиите. Той съдържа по-голяма част от кампаниите, в които инспекцията ще се включи като организатор или партньор и целта беше заинтересованите да се включат в организираните мероприятия да имат възможност да планират това предварително.

 През януари и февруари бяха проведени три инициативи – две от тях насочени към подрастващите, а една – към потенциалните заинтересовани страни в управлението на зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“.

 В кампанията за Световния ден на влажните зони се включиха ученици от четири учебни заведения. Над 90 млади хора от 7 до 17 години участваха в организираните от  Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) и СНЦ „Зелени Балкани“ инициативи през целия ден. Възпитаниците на пловдивските СУ „Любен Каравелов“, СУ „Братя Миладинови“, гимназистите от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, както и възпитаниците на ОУ „Граф Игнатиево“ в с. Граф Игнатиев участваха в открити уроци и наблюдения на  биоразнообразието на река Марица със специализирана техника. С бинокли и зрителна тръба всички участник имаше възможност да наблюдава птичата фауната в района на реката, а разходката по брега на влажната зона беше както приятна, така и полезна. Изнесените презентации бяха насочени към темата на екологичния празник за 2020 година „Влажни зони и биологично разнообразие“.

 Беше проведен и открит видеоурок с гимназисти от пловдивски екоклуб към Хуманитарната гимназия в Пловдив. Той се проведе в Информационния център на екоинспекцията, където беше прожектиран филм за биосферния парк „Червената стена“ с цел запознаване с богатото флористично богатство на района, принципите на устойчивото управление на територията и необходимостта от хармонично съжителство между човека и природата.

             Инициативите целят да провокират в младите хора любов към природата и отговорното отношение към нея. Това е част от всички планирани мероприятия с деца, ученици и студенти през годината от РИОСВ – Пловдив, свързани с екологичното образование и повишаването на екологичната култура.

             Чрез сайта на екоинспекцията беше популяризиран и поредното издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето 2019/2020 година“.  

 Експерти на пловдивската екоинспекция се включиха като лектори и участници в семинар - среща със заинтересованите страни на тема "Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България", който се организира по проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ. На нея бяха поканени широк кръг експерти и заинтересовани страни, свързани с управлението на екологичната мрежата – представители на общини на територията на РИОСВ – Пловдив, областната администрация, Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ и други държавни и неправителствени организации. Бяха разгледани правно-нормативната рамка на новия подход за управление на зоните от „Натура 2000“ и отговорностите на комитетите на заинтересованите страни, участващи в управлението на мрежата на регионално ниво. Предвиденият панел за въпроси и отговори провокира активни дискусии между участниците.

 Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация. За периода са издадени 2 решения за пълен достъп до исканата обществена информация и същата е била предоставена на заявителите.