Отчет за контролната дейност през месец декември 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец декември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 121 проверки на 114 обекта, в т. ч. 72 планови и 49 извънредни. Извършени са 4 съвместни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени  5 акта. Директорът на РИОСВ е издадал12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 40 100 лв. Наложена е 1 санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (въздух) в размер от 119,37 лв.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 39566,70 лв.: 20175,01 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 19391,69 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 16139,99 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Садово – 5717,62 лв., община Марица – 4569,61 лв., община Пловдив – 2657,89 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 42 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-       Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Извършени са две проверки на община Карлово и ДГС - Карлово по отношение осъществяване контрол върху издадените позволителни за ползване и удостоверения за култивирани билки. При извършените проверки не са констатирани нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните растения;
-          Извършени са проверка на защитена територия – поддържан резерват „Изгорялото гюне“, при които не са установени нарушения на режима на защитената територия;
-          Извършени са проверки на защитени зони – ЗЗ „Река Въча Тракия“ и ЗЗ „Трилистник“, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие;
-          Извършени са проверки на пазари в гр. Пловдив и гр. Асеновград с цел осъществяване контрол върху незаконната търговия със защитени видове пойни птици, като не бе установена търговия със защитени пойни птици;
-          Извършени са проверки по сигнал и писмо на МОСВ в гр. Кричим – ЗЗ „Родопи Западни“ относно нерегламентирано депониране на строителни отпадъци и скална маса в р. Въча. При извършените проверки не се установиха нарушения на Закона за биологичното разнообразие;
-          Осъществен е мониторинг на дива коза по предварително определени маршрути от ИАОС, съгласно НСМБР;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 121 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 15 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          Засилен превантивен контрол, свързан с разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          извършване на собствени периодични измервания по реда определен в чл. 16, ал. 1 и чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6/99г.
-          извършено е 1 заличаване на инсталация от регистъра по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, като не са констатирани нарушения. При проведените контролни измервания не са констатирани несъответствия с установените норми за шум в околната среда. 
-          извършена проверка на регистрирана по EMAS организация "Водстрой Пловдив" АД. Установено е, че регистрацията е спряна поради непредставена заверена екологична декларация. От страна на дружеството не се ползва логото на EMAS.
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          проверки на гумаджийници по писмо на МОСВ;
-          проверки, свързани с трансграничния превоз на отпадъци по писмо на МОСВ;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          през отчетния период са извършени проверка на „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски оператор с издадено комплексно разрешително № 123-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 123-Н0-И0-А1/2019 г;
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-            извършена e планова проверка на „Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан“ на „Ви газ България“ ЕАД, с. Бенковски, общ. Марица – предприятие с висок рисков потенциал.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 5 проверки по изпълнение на дадени предписания. Проверени са 21 предписания.  За установено неизпълнение на дадено предписание е издадено наказателно постановление на стойност 5000 лв, на „Европейска рециклираща група“ ООД, обект в гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 6А за установено нарушение по чл. 166, т.3 във връзка с чл. 165, ал.2 във вразка с чл. 156, т. 2  от Закона за опазване на околната среда.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
Атмосферен въздух:
В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми. „Чугунолеене – Първомай“ АД е предприело действия по рехабилитация на пречиствателно съоръжение, след което е провело СПИ. Данните от проведените през м. декември СПИ показват спазване на НДЕ. В тази връзка наложената текуща санкция ще бъде отменена през м. януари 2020 г.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 26;
o    проверени обекти – 25;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Наложено е наказателното постановление на основание съставен АУАН № 62/25.10.2019г. на „Европейска рециклираща група“ ООД;
Ø  Изпратена е показа за съставяне на АУАН на оператор на оранжериен комплекс, разположен в с. Градина, който е извършил нарушение по чл. 18, т.1 от ЗЧАВ – непровеждане на собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години;
Ø  За установени превишения по показатели въглероден оксид и прах при проведени контролни емисионни измервания в „Предприятие за производство на пелети“ е изпратена покана за съставяне на констативен протокол по чл. 69а, ал. 2 ат ЗООС за налагане на текуща санкция. санкцията ще бъде наложена през м. януари 2020 г.;
Ø  Издадени са 2 бр. наказателни постановления:
§ № 77/04.12.2019г. на „Европейска рециклираща група“ ООД, обект в гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 6А за установено нарушение по чл. 166, т.3 във връзка с чл. 165, ал.2 във вразка с чл. 156, т. 2  от Закона за опазване на околната среда – неизпълнено предписание, на стойност 5000 лв.
§ № 76/04.12.2019г. на Европейска рециклираща група“ ООД, обект в гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 6А за установено нарушение на чл.35, ал.1,  във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/96 г. и посл. изм. и доп.(ЗЧАВ) – неорганизирано емитиране на прах в околната среда, на стойност 2000 лв.
Ø Издадено е 1 бр. наказателно постановление за налагане на текуща санкция по чл. 69а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда: във връзка с установено превишаване на НДЕ по показател „олово“ при извършени СПИ от „Чугунолеене – Първомай“ АД е изготвено предложение за налагане на текуща санкция по чл. 69а, ал.1 от ЗООС, като е наложена текуща санкция с наказателното постановление № С-И-87/19.12.2019г. в размер на 119, 37 лв. месечно.
   
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
Извършен е последващ контрол по изпълнение на дадено предписание за изпълнение на мерки за обезшумяване на хладилни инсталации към предприятие за месопреработка. От страна на дружеството са предприети и изпълнени мерки за ограничаване на шума, излъчван в околната среда от основните източници – хладилни съоръжения, разположени на площадката на обекта.
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 0;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 12;
o    проверени обекти – 12;
o    дадени предписания – 6;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Съставени са:
Ø Акт № 78/09.12.2019 г. на „Община Раковски“ за неспазване на условията, заложени в разрешителното за заустване, издадено от БДИБР за обект ПСОВ на Индустриално зона-Раковски;
ØАкт № 79/12.12.2019 г. на ЗП „Тодор Тодоров“ за ползване на воден обект без основание;
Ø Акт № 80/20.12.2019 г. на „Полидей-2“ ООД, за превишаване на ИЕО, заложени в разрешителното за заустване;
Ø Акт № 81/20.12.2019 г. на . „Полидей-2“ООД, за неспазване на условията, заложени в разрешителното за заустване, издадено от БД-ИБР-Пловдив за обект „Млекопреработвателно предприятие“ в село Домлян, община Карлово.
 
           Издадени са 4 наказателни постановления на:
Ø„ВМЗ“ ЕАД- за нарушение - ползва воден обект без основание-НП № 79/09.12.2019 год. – 2 000 лв.
Ø„ВМЗ“ ЕАД- за нарушение – превишение на норми по приложение 5 от Наредба 6/2000 год.- НП № 80/10.12.2019 год. – 10 000 лв.
 
Ø„Грийн дот“ ЕООД- за нарушение – превишение на норми, заложени като ИЕО в РЗ- НП № 81/10.12.2019 год. – 1 000 лв.
 
Ø „Щром“ ЕООД- за нарушение – превишение на норми, заложени като ИЕО в РЗ- НП № 82/10.12.2019 год. – 1 000 лв.
 
o   извършени проверки и предприети действия по сигнали – 2:
по получен сигнал на зеления телефон на РИОСВ-Пловдив за замърсяване на р. Въча от дейността на ВЕЦ “Въча 1“е извършена съвместна проверка с представители на БДИБР и РЛ-Пловдив. При проверката е установено, че сигналът е основателен, но замърсяването се дължи на пропуски на масла от маслонапорните съоръжения на ВЕЦ-а. Дадено е предписание, а компетентен орган по случая е БДИБР.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив,не се констатираха нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 14;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Издадено е едно наказателно постановление във връзка с констатирано нарушение на Закона за биологичното разнообразие през м. октомври вследствие на получен сигнал за продажба на защитени препарирани животни в сайт за безплатни обяви. Сигналът е изпратен до прокуратурата и на основание получено прокурорско разпореждане, на нарушителя е съставен АУАН 52/08.10.2019 г. , а през м. декември е издадено наказателното постановление на стойност 100 лв.  
 
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението и основен приоритет, проверки на гумаджийници и проверки по трансгарничен превоз на отпадъци по писмо на МОСВ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 42;
o    проверени обекти – 41;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 77/02.12.2019 год. на "Борекс 1" ООД, гр. София за неспазване на условия в Регистрационен документ.
o     проверки и предприети действия по сигнали - 6
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 20;
o    проверени обекти – 20;
o    дадени предписания – 19;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 0;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършена планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 76/04.12.2019 г., издадено срещу „Европейска рециклираща група“ ООД, гр. Пловдив, за това, че е допуснал неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му. С това свое деяние дружеството е осъществило състава на чл. 35, ал. 1, вр. с чл. 11, ал. 1 от ЗЧАВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;
2.      НП № 77/04.12.2019 г., издадено срещу „Европейска рециклираща група“ ООД, гр. Пловдив, за това че дружеството не е изпълнило дадено задължително предписание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 166, т. 3, вр. с чл. 165, ал. 2, вр. с чл. 156, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.;
3.      НП № 78/05.12.2019 г., издадено срещу И.Н.Я., гр. Пловдив, за това, че е предлагал за продажба екземпляри - 1 забулена сова и 1 блестящ ибис, включени в Приложение № 3 към ЗБР. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, вр. с чл. 38, ал. 1, т. 7, предл. 7 от ЗБР, с наложена глоба в размер на 100 лв.;
4.      НП № 79/09.12.2019 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот, за това, че дружеството ползва повърхностен воден обект без необходимото за това основание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;
5.      НП № 80/10.12.2019 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект – река Манастирска, с показатели, които превишават допустимите емисионните норми, заложени в Наредба № 6/09.11.2000 г. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 120, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.;
6.      НП № 81/10.12.2019 г., издадено срещу „Грийн дот“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, с показатели, които превишават емисионните норми, заложени в Наредба № 6/09.11.2000 г. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 120, ал. 3, вр. с ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
7.      НП № 82/10.12.2019 г., издадено срещу „Щром“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешителното за заустване. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 200, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
8.      НП № 83/11.12.2019 г., издадено срещу „Стиросаур“ АД, с. Ведраре, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 156, ал. 1, вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.;
9.      НП № 84/11.12.2019 г., издадено срещу „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград, за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. първо, вр. с чл. 29, ал. 2, предл. трето от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.;
10. НП № 85/11.12.2019 г., издадено срещу „Борекс 1“ ООД, гр. София, за това, че не изпълнява условията, поставени в регистрационен документ № 09-РД-318-00/16.05.2013 г. С това свое деяние е осъществило състава на чл.136, ал. 2, т. 4, вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.;
11. НП № 86/13.12.2019 г, издадено срещу „Сарс“ 12 ООД, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. първо, вр. с чл. 29, ал. 2, предл. трето от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.;
12. НП № 88/30.12.2019 г, издадено срещу „Стиросаур“ АД, с. Ведраре, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не е провеждало собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 36, ал. 1, предл. 1, вр. с чл. 18, т. 1, предл. 1 от ЗЧАВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв
13. НП № С-И-87/19.12.2019 г, издадено срещу „Чугунолеене – Първомай“ АД, гр. Стара Загора, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии, определени в приложение № 1 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8, във вр. с чл. 69 а, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 2 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 119,37 лв.
Процедурата по издаването на санкция № С-И-87/19.12.2019 г., е проведена съгласно регламентираните в Наредбата за вида, размера и вида за налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения срокове
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с понижаване на средноденонощната температура, липса на валежи, безветрие и мъгли. В тази връзка в двата пункта АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ за показател ФПЧ10 започват да се регистрират стойности, превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. За отчетния период са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве по показател „азотни оксиди“ и в двата пункта. Регистрираните превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве по показател „азотни оксиди“ не превишават нормативно определения брой за една календарна година. Останалите измервани показатели са в съответствие с нормативно определените стойности.
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през декември не са констатирани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктове, както и на защитените зони и защитените територии. 
-          Благодарение на засиления контрол от страна на екоинспекцията операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и при проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-          Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
Издадени са 2 удостоверения за инсталации, които да бъдат включена в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.
За периода са процедирани 82 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 8 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
За отчетния период са издадени 19 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 3 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.
През декември РИОСВ-Пловдив  проведе един Експертен екологичен съвет. Издадено е Решение по ОВОС № 2-VIII/ 17.12.2019 за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за добив на строителни материали - пясък и баластра на концесионна площ от 228 дка", местоположение: в имоти № 380004, 380005, 380006, 380007, 380008, 390003, 390171, 800018, 800170 в землището на с. Момино село, община Раковски, Възложител: „АДВАНС” ООД, гр. Пазарджик.
            За периода не са процедирани план/програми, които да са приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 6;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 6;
-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-         т. 4, в – Производство и преработка на метали – 1;
През отчетния период не са постановени решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 155 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 10 обекта.
 
4.3. Обществеността
            През м. декември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 4 прессъобщения на теми, касаещи контролни, превантивни, информационни и образователни аспекти от дейността на институцията, предостави отговори на 3 журналистически въпроси, а също така директорът на институцията и експерти дадоха 4 интервюта в национални и регионални радио и ТВ-медии по значими за обществото теми.
            РИОСВ – Пловдив беше активна по отношение на екологичното образование и възпитанието на младите хора по въпросите за опазване на околната среда. За месеца бяха проведени два открити урока с деца от началните училищни класове по темата за защитените видове и важността да познаваме природата в родния си край и да я опазваме. Пловдивската екоинспекция подкрепи и Националните детски номинации за опазване на планетата„Най-големият малък приятел на природата и животните – BLFAN“ II 2018/19. Директорът на институцията изпрати поздравителен адрес, който бе прочетен на церемонията по връчване на грамотите и наградите на учениците от начален етап на СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово.
През м. декември инициатива на РИОСВ – Пловдив от кампанията „Европейска седмица на мобилността“ получи висока оценка от Европейската комисия заедно с други 4 европейски инициативи измежду 1028 активности в 56 страни. Литературният конкурс „Пеша до края на града“, фокусиращ вниманието на обществеността върху екологичните, здравословни и емоционални ползи от ходенето пеша и използването на устойчиви начини на предвижване, беше представен в началото на месеца заедно с останалите организации-финалисти. Представител на екоинспекцията беше дадена възможност да защитят своя проект на онлайн семинар, организиран от POLIS - мрежата от европейски градове и региони, които си сътрудничат за иновативни транспортни решения. РИОСВ - Пловдив сподели пред международна аудитория опита си в организацията и провеждането на инициативата като примери за добра практика.