Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.08.2010г. – 31.08.2010г.

РИОСВ-Пловдив акцентира върху проверките
за нерегламентирани сметища през август

Контролните проверки за замърсяване на компонентите на околната среда са водещи в дейността на РИОСВ-Пловдив през август. Съставени са актове на кметовете на пет села – Караджалово, Виница, Дълбок извор, Градина и Куртово Конаре за неупражняване на контрол върху дейностите с отпадъци и допускане на нерегламентирани сметища  в землищата на селата. Замърсяване с битови и строителни отпадъци е установено и в защитената местност „Чинар дере” край асеновградското село Тополово. На директора на ДГС-Асеновград и на кмета на общината са дадени предписания за изчистване на замърсяването и недопускане на ново натрупване на отпадъци.

Два акта за заустване на отпадъчни води са съставени на „Бендойл” ООД, с.Михалци, община Хисар и ЕТ „Дени”, с. Брягово, община Първомай. При контролна проверка в „Куминяно фрут” ООД, с. Катуница е установено замърсяване над допустимата норма. На дружеството е наложена е текуща месечна санкция в размер на 472 лв.

Текуща месечна санкция в размер на 969 лв.е наложена на КЦМ АД, Пловдив за установени при контролна проверка превишени норми на замърсяване на въздуха.

През месеца на „Зеления телефон” на инспекцията са постъпили 14 сигнала. При пет от тях в момента на проверката не е установено замърсяване. По останалите са издадени 6 предписания за предприемане на действия за ликвидиране на  замърсявания на околната среда. Съставени са и два акта в резултат на проверките по сигнал.

През август експертите от РИОСВ-Пловдив са проверили 127 обекта, съставили са 10 акта, наложили са 4 текущи месечни санкции на обща стойност 2 023 лв.