Отчет за контролната дейност през месец ноември 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец ноември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 144 проверки на 135 обекта, в т. ч. 52 планови и 92 извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 6 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 32 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2.За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 14 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Директорът на РИОСВ е издадал 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 20 200 лв.
Наложена е и една текуща санкция за констатирани наднормени замърсявания на      компонентите на околната среда (въздух) в общ размер от 13 430,85 лв/месец., наложена на оператор „ВП Брандс Интернешънъл“ АД.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 39991,04 лв., от които 18591,04 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 21400,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 14872,83 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 5501,46 лв., община Марица – 4107,68 лв. и община Пловдив – 2657,89 лева
1.3. За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателството в частта по опазване чистотата на водите. Изготвяне на становища по процедури за издаване разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
-          Проверка на община Калояново по отношение осъществяване контрол върху издадените позволителни за ползване и удостоверения за култивирани билки. При извършената проверка не са констатирани нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните растения;
-          При провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 153 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки по План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          контрол върху издаваните позволителни за ползване от общини;
-          контрол върху състоянието на защитените територии;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ)  от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          участие в извършване на собствени периодични измервания по реда определен в чл. 16, ал. 1 и чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6/99г;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
-      във връзка със заповеди на Директора на ТП ДГС-Карлово са назначени комисии, за установяване щети нанесени върху пчелини от кафява мечка. При извършените проверки са съставени междуведомствени протоколи, определящи размера на щета, същите са изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетения на ощетените лица;
-          проверки, свързани с трансграничен превоз на отпадъци по писмо на МОСВ;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Контрол на Решение по ОВОС
-           Проверки на обекти, финансирани по програма „Чиста околна среда“ на ПУДООС;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 20 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 42 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 20;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø  За обекта на „КЦМ“ АД при извършена оценка на месечния доклад от проведени СНИ на ТИ № 36 е установено, че АС за СНИ не е функционирала по-малко от 10 денонощия. Операторът е представил уведомление за доставка на анализатор и стартиране на непрекъснати измервания на серен диоксид на ТИ № 36.
Ø  Съставен е АУАН: № 74/28.11.2019 г. на „Зорница-90“ ООД за установено нарушение на чл. 34и, ал.24, от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал.4, във връзка с чл.11 в срока по чл. 13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (обн. в ДВ бр. 2/2011г.).
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Извършена е проверка в кариера за добив на баластра в находище "Яковия чифлик", „Баластриери“ ЕООД по прилагане на изискваният на ЗОПОЕЩ. При проверката не е представена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба 1 от 2008г., ДВ 96 от 2008г. Дадени са предписания за представяне на такава, както и да се представи информация в РИОСВ - Пловдив, че оператора /концесионера/ "Баластриери" ЕООД е включен в публичния регистър на операторите, извършващи дейност по Приложение 1 към чл. 3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 32;
o    проверени обекти – 30;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - 13;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø Акт № 63/ 11.11.2019 г. на „Грийн дот“ ЕООД   чл.120, ал.3 вр.ал.1 от ЗВ, вр. чл.16,ал.1 от Наредба №6/2000 год.
Ø Акт № 64/ 11.11.2019 г. „Щром“ ЕООД превишаване на ИЕО чл.200,ал.1,т.6 от ЗВ
Ø Акт № 65/15.11.2019 г. ВП „Брандс Интернешънъл“АД ВИ Съединение- чл.120, ал.3 вр.ал.1 от ЗВ, вр. чл16,ал.1 от наредба №6/2000год.
Ø Акт № 66/ 18.11.2019 г. на „Куминянофрут“ ООД, за неизпълнение на дадено предписание по ЗВ
Ø Акт № 67/ 18.11.2019 г. на „Куминянофрут“ ООД, за превишаване на ИЕО по ЗВ за повторност.
Ø Акт № 68/ 18.11.2019 г. на „Куминянофрут“ ООД, за превишаване на ИЕО по ЗВ за повторност – пл. Кочово
Ø Акт № 69/ 22.11.2019 г. „ВП Брандс Интернешънъл“АД, ВИ Съединение- чл.120, ал.3 вр.ал.1 от ЗВ, вр. чл16,ал.1 от наредба №6/2000год.
Ø Акт № 70/ 22.11.2019 г. на „Сенсата технолоджист България“ ЕООД по ЗВ превишаване на ИЕО – повторност, чл.200, ал.4, вр.чл.200, ал.1,т.6, вр. чл.48,ал1,т.3 от ЗВ
Ø Акт №71 / 22.11.2019 г. на „МПП Икай“ ООД по чл.200, ал.1 т.6, вр. Чл. 48, ал.1, т.3 от ЗВ
Ø Акт №75 / 29.11.2019 г. на „Елит -2095 „ ЕООД за ферма за патици в с. Конуш – ползва воден обект без РЗ
Ø Акт №76 / 29.11.2019 г. на „Авиус 2003“ ЕООД   за превишаване на ИЕО
Ø Акт №72 / 27.11.2019 г. на „Латекоер България“ ЕООД за превишаване на ИЕО
Ø Акт №73 / 27.11.2019 г. на „Аладин Фуудс“ ООД за превишаване на ИЕО
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
Почви
-          За месеца приоритет е извършването на планови проверки, както и изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“:
    Извършени са планови проверки на складове за съхранение на залежали препарати за растителна защита – с. Патриарх Евтимово, общ. Асеновград; с. Трилистник, общ. Марица и с. Иван Вазово, общ. Калояново и три планови проверки на ББ-кубове – в с. Войнягово, общ. Карлово; ЗК „Момина баня“, общ. Хисаря и ЗК „20 –ти април“, с. Старосел, общ. Хисаря. Извършени са и две проверки, във връзка с направени констатации в с . Патриарх Евтимово, общ. Асеновград и с. Цалапица.
    Във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ са затворени четири склада за съхранение на препарати за растителна защита, които са изчистени, а всички количества са изнесени и помещенията са върнати на собствениците. Тези складове са в с. Патриарх Евтимово, общ. Асеновград, с. Цалапица, общ. Родопи, с. Неделево, общ. Съединение и гр. Първомай, общ. Първомай;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 12;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ - Пловдив не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения и Закона за защитените територии. Инспектирана е една защитена територия – Резерват „Червената стена“, при която не са установени нарушения на режима на защитената територия; Проверен е Зоопарк – гр. Пловдив, при която е установено, че същият все още не функционира и СМР по реконструкция и модернизация все още не са приключили;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 25;
o    проверени обекти – 24;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5
-         в резултат на проверки за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени горски бекас и обикновен мишелов, а горска ушата сова е пусната на свобода;
-         проверен е сигнал за съборени лястовичи гнезда, но при оглед не се установи събаряне на гнезда и отпечатъци от гнезда;
-        при проверка е установено, че катеричка се отглежда в голяма клетка в двора на частна фирма в гр. Стамболийски. Предвид факта, че животното е отглеждано от години в клетка и не би оцеляло в естествена среда, същото е настанено в зоологическа градина;
 
Отпадъци
-          За месец ноември приоритет е извършването на планови проверки, включително и комплексни проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението, проверки на гумаджийници по писмо на МОСВ, проверки, свързани с трансграничен превоз на отпадъци по писмо на МОСВ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 54;
o    проверени обекти – 50;
o    дадени предписания – 11;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    проверки и предприети действия по сигнали - 7
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Извършен е контрол на Решение по ОВОС № 2-2/2010 г. на МОСВ за ИП „Баластриера за добив на инертни материали за производство на пясъци за строителни разтвори, чакъли за бетон и баластра за пътни настилки“, находище "Яковия чифлик", кв. Долни воден, гр. Асеновград, общ. Асеновград“ с възложител „Баластриери“ ЕООД. Дадени са 5 предписания;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 5;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 69/05.11.2019 г, издадено срещу А.И., гр. Пловдив, за това, че отглежда птици (14 екземпляра щиглец и 1 обикновено конопарче) от защитени видове, включени в приложение 3 към чл. 37 от ЗБР. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предл. второ от ЗБР, с наложена глоба в размер на 100 лв.;
2.      НП № 70/08.11.2019 г., издадено срещу „Прото“ ЕООД, гр. Хасково, за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 36, ал. 1, предл. 1, вр. с чл. 18, т. 1, предл. 1 от ЗЧАВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
3.      НП № 71/12.11.2019 г., издадено срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив, за това, че е допуснал експлоатация на инсталация, подлежаща на СНИ повече от общо 10 денонощия без функционираща апаратура за СНИ. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 34 н, ал. 1, т. 2, предл. 4 от ЗЧАВ, вр. с чл. 50, ал. 4, вр. с чл. 42, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г., с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
4.      НП № С-И-72/13.11.2019 г., издадено срещу „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, за това, че превишава НДЕ (норми за допустими емисии), определени в Комплексното разрешително за изпускащо устройство № 3. Поради това и на основание чл. 69а, ал. 1, вр. с чл. 69, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗООС е наложена текуща санкция в размер на 13430,85 лв/месец.
Процедурата по издаването на санкция № С-И-72/13.11.2019 г., е проведена съгласно регламентираните в чл. 8, ал. 6 и чл. 12, ал. 7 от Наредбата за вида, размера и вида за налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения срокове.
5.      НП № 73/15.11.2019 г., издадено срещу „Ботек“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че в качеството си на вносител през 2018 г. на предварително заредено с флуорсъдържащи парникови газове климатично оборудване, не е гарантирало до 31 март 2019 г., че документацията и декларацията са проверени от независим одитор, съгласно изискванията на чл. 14, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 34 и, ал. 7 от ЗЧАВ, вр. с чл. 14, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г., вр. с чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/879, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
6.      НП № 74/18.11.2019 г., издадено срещу К. И., гр. Сопот, за това, че отглежда 1 щиглец, който е защитен вид, включен в приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, предл. второ от ЗБР, с наложена глоба в размер на 100 лв.
7.      НП № 75/20.11.2019 г., издадено срещу „Джостук“ , ЕООД, гр. Асеновград, за това, че третира отпадъци от ИУМПС без необходимото разрешение за дейности по третиране на отпадъци. С това свое деяние е осъществил състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители. Характеризират се с понижаване на средноденонощната температура, липса на валежи, безветрие и мъгли. В тази връзка в двата пункта АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ за показател ФПЧ10 започват да се регистрират стойности, превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Останалите измервани показатели са в съответствие с нормативно определените стойности.
В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктове, както и на защитените територии и защитените зони;
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
 
За периода са процедирани 172 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 20 становища за преценка вероятната степен на отрицателно
За отчетния период са издадени 21 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.
          За периода са процедирани 6 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 4;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 7;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 8;
-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-         т. 1, е – интензивно развъждане на риба – 1;
-         на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС– 1;
-         на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС– 1.
През отчетния период са постановени решения за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС.
Не са постановени Решения по ОВОС.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 283 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 13 ДПК, като с комисиите са приети 12 обекта.
 
4.3. Обществеността
 
През м. ноември РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 6 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни, информационни и образователни аспекти от дейността на институцията, предостави отговори на журналистически въпроси, а директорът на институцията даде интервю в национална ТВ-медии по значима за обществото тема, а именно: чистотата на атмосферния въздух.
РИОСВ – Пловдив беше активна по отношение на екологичното образование и възпитанието на младите хора по въпросите за опазване на околната среда. За месеца бяха проведени 5 открити урока с млади хора от всякакви възрасти - деца от детската градина, ученици и студенти. Част от тях се състояха в Информационния център на РИОСВ, но също така бяха организирани и посещения на Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух „Каменица“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда. Беше отбелязана и Европейската седмица за намаляване на отпадъците 16-24 ноември.
Този месец инициатива на РИОСВ – Пловдив от кампанията „Европейска седмица на мобилността“ получи висока оценка от Европейската комисия заедно с други 4 европейски инициативи измежду 1028 активности в 56 страни. Тя ще се бори за финала и ще бъде представена като пример за добра практика в организирането на екологични активности.