Отчет за контролната дейност през месец октомври 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец октомври експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 210 проверки на 191 обекта, в т. ч. 96 планови и 114 извънредни. Извършени са 25 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 13 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната средаот РИОСВ са съставени 12 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Директорът на РИОСВ е издадал 9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 35 500 лева.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 30451,48 лв.: 19451,48 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 11000,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми 15561,18 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са община Садово – 5501,46 лв., община Пловдив – 5315,78 лв., община Карлово – 2015,51 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 76 сигнала на зелен телефон и 7писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 230 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 23 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-          Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки. При проверките не са констатирани нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните растения;
-          Контрол върху състоянието на защитените територии и зони.
           
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност за 2019 г.;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни. За обекта на „КЦМ“ АД при извършена оценка на месечния доклад от проведени СНИ на ТИ № 36 е установено, че Автоматичната система за СНИ не е функционирала повече от 10 денонощия. На оператора е дадено предписание да представи доклад, на основание чл. 50, ал. 5 от Наредба № 6/99г. за причините за неизправност, предприети мерки и мерки за подобряване на експлоатацията и надеждността на автоматичната система за СНИ;
-          извършване на собствени периодични измервания по реда определен в чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6/99г.;
-          издадени са удостоверения за инсталации, които да бъдат включени в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Извършени са проверки на складове за съхранение на залежали препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност, както и във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
-          Във връзка със заповеди на Директора на ТП ДГС-Карлово са назначени 7 комисии за установяване щети, нанесени върху пчелини от кафява мечка. При извършените проверки са съставени междуведомствени протоколи, определящи размера на щета, същите са изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетения на ощетените лица;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по населените места за наличие на нерегламентирани замърсявания въз основа получено писмо с указания на Министъра на околната среда и водите;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Проверки на обекти финансирани по програма „ЧОС“ на ПУДООС;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 12проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 37 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 37;
o    проверени обекти – 35;
o    дадени предписания – 21;
o    съставени актове - 5;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Съставени са 5 АУАН:
Ø № 54/15.10.2019г. на „КЦМ“ АД за установено нарушение на чл. 34н, ал.1, т.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 50, ал.4, във връзка с чл.42, ал.3 от Наредба № 6/99г., във връзка с чл.41 от Инструкция № 1 от 2003 г., като е допуснал експлоатация на инсталация, подлежаща на собствени непрекъснати измервания(СНИ) повече от 10 денонощия без функционираща апаратура за СНИ.  
Ø№ 55/15.10.2019г. на „Ботек“ ЕООД, гр. Асеновград за установено нарушение на чл.34и, ал.7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във вр. с чл.14 §2, ал.2 ат Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета , като вносителят не е гарантирал, че документацията и декларацията са проверени от независим одитор.
Ø№ 57/22.10.2019г. на „ПРОТО“ ЕООД, обект в гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 146 за установено нарушение по чл. 18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – непровеждане на собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години;
Ø№ 61/25.10.2019г. на „Европейска рециклираща група“ ООД, обект в гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 6 за установено нарушение по чл. 35, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ) във връзка с чл. 11, а л.1 от ЗЧАВ - неорганизирано изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове.
Ø№ 62/25.10.2019г. на „Европейска рециклираща група“ ООД, обект в гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 6 за установено неизпълнение на дадено предписание и нарушение по чл. 166, ал.3 във вр. с чл. 165, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 13
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
При извършена комплексна проверката на обект „Канализационна система с ГПСОВ“ гр. Пловдив, собственост на „ВиК“ ЕООД не е представена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание съгласно Приложение № 1 към Наредба № 1 от 2008 г. (ДВ бр.96 от 2008год.). С предписание е изискано да се представи в РИОСВ-Пловдив собствена оценка за възможните случаи на щети, в следствие на извършване на дейности по приложение № 1 чл. 3,т.1 ЗОПОЕЩ
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 53;
o    проверени обекти – 48;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Почви
-          Изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 23;
o    проверени обекти – 23;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Съставени са 3 АУАН:
Ø№59/ 22.10.2019 г. за отглеждане в клетка 1 екземпляр от вид щиглец. Видът е защитен и попада в Приложение № 3 от ЗБР. С извършеното деяние лицето е нарушил чл. 38, т. 6 от ЗБР, а именно отглежда защитен по ЗБР животински вид. Предстои издаване на НП;
Ø№56/ 17.10.2019 г. за отглеждане на 14 птици от вида щиглец и 1 обикновено конопарче. Птиците попадат в Приложение № 3 от ЗБР и са защитени видове по същия закон. Птиците са пуснати на свобода. Предстои издаване на наказателно постановление;
Ø59/ 22.10.2019 г. за притежание и продажба на колекция препарирани животни от защитени видове птици в сайт за безплатни обяви. Сигналът е изпратен в окръжна прокуратура за провеждане на оперативно издирвателни мероприятия по установяване самоличността на нарушителя. Образувано е досъдебно производство, при което е установено лицето – нарушител, който е предлагал за продажба по интернет препарирани защитени видове. Иззети са 2 препарирани птици: 1 забулена сова и 1 блестящ ибис. На лицето е съставен АУАН, предстои издаване на НП.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 6
-          Вследствие на проверка по сигнал за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора е изпратен екземпляр от вида горска улулица;
-          Проверен е сигнал в с. Виница, където е намерен екземпляр от вида голям воден бик, който не може да лети. При оглед се установи, че птицата е във видимо добро състояние и е пусната на свобода в подходящ район съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР;
-          Извършена е проверка на жалба за унищожаване на прилепи в скален тунел - бомбоубежище на ул. „Волга“ № 33, в гр. Пловдив, установено е, че входът на тунела е обезопасен чрез метална врата с цел недопускане навлизането на хора в съоръжението. Обезопасяването е извършено преди повече от 3 години. Съоръжението се стопанисва от РДПБЗН-Пловдив. Заключението след проверката е че в този си вид съоръжението е недостъпно и предвид обезопасяването му преди години, към момента не представлява местообитание на прилепи;
-          Извършена е проверка на ПЗ "Хълм на Освободителя" във връзка със сигнал за монтиране на фургони на ОП "Паркове и градини", при която се установи, че в границите на ПЗ "Хълм на Освободителя" до бивша тоалетна в близост до алеята са поставени 2 фургона на предварително затревен и разчистен терен. Извършеното поставяне на фургоните е в противоречие със ЗЗТ и Заповед №РД-903/01.12.2008 г. и Заповед № РД-466/22.12.1995 г. на МОСВ. Дейността не е включена в допустимите режими, допълнително въведено с ПУ на ПЗ. На община Пловдив са дадени 2 предписания за премахване на поставените в границите на ПЗ „Хълм на Освободителите“ фургони на ОП „Паркове и градини“ и да се извърши почистване и възстановяване на нарушения терен;
-          По сигнал, получен от РУ-Пловдив за отглеждане на защитени по ЗБР птици в частен дом в гр. Пловдив е извършена проверка, при която се установи, че се отглеждат 14 птици от вида щиглец и 1 обикновено конопарче. Птиците са пуснати на свобода. На нарушителя е съставен АУАН. Предстои издаване на наказателно постановление;
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 100;
o    проверени обекти – 94;
o    дадени предписания – 25;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 51/01.10.2019 г. на "Хосмел" ЕООД, с. Шишманци - не изпълнява условията, определени в регистрационния документ по чл. 35, ал. 3 и 5, съставен на основание чл. 136, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5;
ØАУАН № 53/14.10.2019 г. на Пламен Димитров Спасов, гр. Пловдив, Кмет на Община Родопи - не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, съставен на основание чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15;
ØАУАН № 58/22.10.2019 г. на "Стиросаур" АД, с. Ведраре - за неизпълнение на предписание, не са представени отчетни книги, изпратен годишен отчет до ИАОС – София и документи удостоверяващи заплатена продуктова такса , съставен на основание чл. 156, ал. 1, във вр. с чл. 113, ал. 3;
ØАУАН № 60/23.10.2019 г. на "Асенова крепост" АД, гр. Асеновград за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, съставен на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. първо, вр. с чл. 29, ал. 2, предл. трето.
o     проверки и предприети действия по сигнали - 13
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – 6;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършена планова проверка на оператор с издадено комплексно разрешително и проверки по сигнали.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 13;
o    проверени обекти – 11;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 8;
Във връзка със сигнали, свързани с усетена неприятна миризма на птича тор са извършени съвместни проверки за установяване на източника на миризмата.
Направено е обследване в района на централа за производство на ел. енергия чрез индиректно използване на биомаса, разположена в землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. При проверката не е установена описаната в сигналите миризма.
Извършена е проверка на дейността на операторите, експлоатиращи „Птицеферми за кокошки носачки“, намиращи се в землището на с. Трилистник. Торовата маса формирана при отглеждането на птици не се съхранява на площадките на обектите. На база сключени писмени договори, торовата маса се предава на Земеделски производители с цел наторяване на земеделски земи. В момента на проверките не е установена миризма на птича тор в района на птицефермите.
Извършено е обследване на територията на населеното място с. Скутаре и извън регулационните граници на селото. Извършена е проверка на дейността на земеделски производител, който извършва наторяване на земеделски земи с птича тор. Наторяват се земеделски масиви в землищата на с. Рогош и на с. Маноле. При извършения обход в района на вече наторените ниви не се установи наличие на неприятна миризма.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø    2 планови проверки на предприятия с висок рисков потенциал:
- Производство на ПРЗ - „Агрия“ АД, землище Куклен;
-Производство на вар, варови разтвори, калциев карбид и ацетилен –„Калцит“ АД, гр. Асеновград;
Øняма съставени АУАН.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 60/08.10.2019 г., издадено срещу Ц.П., гр. Пловдив, за това, че отглежда два екземпляра от вида „обикновена блатна костенурка“, защитен вид, попадащ в Приложение № 3 от ЗБР, с което е осъществил състава на чл. 125, ал. 1, предложение първо, във връзка с чл. 38, ал. 1 т. 6, предложение второ от ЗБР. Наложена е глоба в размер на 100 лв.
2.      НП № 61/08.10.2019 г., издадено срещу „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, гр. Пловдив, за това, че е допуснало неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му, с което е осъществил състава на чл. 35, ал. 1 от ЗЧАВ, вр. с чл. 70, ал. 7, т. 1, предложение второ от Наредба № 1/27.06.2005 г. Наложената имуществена санкция е в размер на 5000 лв.
3.      НП № 62/14.10.2019 г., издадено срещу „Феро трейд“ ЕООД, гр. Стамболийски, за това, че не изпълнява условията, поставени в регистрационен документ, с което е осъществил състава на чл. 136, ал. 2, т. 4, вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО. Наложена е имуществена санкция в размер на 7000 лв.
4.      НП № 63/21.10.2019 г., издадено срещу И.Н., гр. Пловдив, за това, че извършва дейности с ИУМПС без регистрация по Търговския закон и без разрешение, с което е осъществил състава на чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Наложена е глоба в размер на 1400 лв.
5.      НП № 64/24.10.2019 г., издадено срещу А. П., гр. Баня, за това, че извършва дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС без разрешение, с което е осъществил състава на чл. 133, ал. 3, т. 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Наложена е глоба в размер на 2000 лв.
6.      НП № 65/25.10.2019 г., издадено срещу „Братя Скакалечкови“ ООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, без да притежава Разрешително за ползване на воден обект, с което е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ. Наложена е имуществена санкция в размер на 2000 лв.
7.      НП № 66/25.10.2019 г., издадено срещу „Триглав – еделвайс“ ЕООД, гр. Казанлък, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, без да притежава Разрешително за ползване на воден обект, с което е осъществил състава на чл. 200, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ. Наложена е имуществена санкция в размер на 4000 лв.
8.      НП № 67/25.10.2019 г., издадено срещу „Вин Ауто Партс“ ООД, с. Скутаре, за това, че извършва дейности с ИУМПС без разрешение, с което е осъществил състава на чл. 136, ал. 2, т. 3, предложение 3, вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Наложена е имуществена санкция в размер на 7000 лв.
9.      НП № 68/25.10.2019 г., издадено срещу „Хосмел“ ЕООД, с. Шишманци , за това, че не изпълнява условията, поставени в регистрационен документ, с което е осъществил състава на чл. 136, ал. 2, т. 4, вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО. Наложена е имуществена санкция в размер на 7000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период метеорологичните условия не са благоприятни за разсейване на формираните замърсители - характеризират се с понижаване на средноденонощната температура, липса на валежи и безветрие. В тази връзка в двата пункта АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ за показател ФПЧ10 започват да се регистрират стойности превишаващи средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. За отчетния период в АИС „Тракия“, в два от дните след 20:00 ч, са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве по показател азотни оксиди. Останалите измервани показатели са в съответствие с нормативно определените стойности;
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктове;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив, операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 231 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 35 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
Издадени са 5 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 6 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл.35 от ЗУО.
 
Проведен е един Експертен екологичен съвет. Издадено е становища по ЕО № ПВ–6–VII-ЕО/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Стамболийски, възложител Община Стамболийски.
За периода са процедирани 2 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 19 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 4;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 3;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 7;
-         т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 2;
-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-         т. 3, д – съоръжения за надземно складиране на горива – 1;
-         т. 6, б – инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди – 1;
През месеца са постановени две решения за прекратяване на процедура по ОВОС. Не са постановени Решения по ОВОС.
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 343 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 14 ДПК, като с комисиите са приети 14 обекта.
 
4.3. Обществеността
През м. октомври РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 8 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, предостави отговори на журналистически въпроси по 3 теми, а директорът на институцията и експерти дадоха интервюта в две национални ТВ-медии по значими за обществото теми.
Беше извършена една процедура по предоставяне на информация на заинтересовани лица при спазване изискванията на Закона за достъп до обществената информация.
РИОСВ – Пловдив подкрепи националния фотоконкурс на МОСВ "ПриРодоЛюбие в 4 сезона", като публикува актуална информация на интернет-страницата си, а също така проведе обучение на екодоброволци съвместно със СНЦ „Зелени Балкани“, които в бъдеще ще имат готовност да се включват при организацията и провеждането на инициативи и активности, свързани с повишаването на екологичното самосъзнание и култура.