Отчет за контролната дейност през месец септември 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец септември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 133 проверки на 117 обекта, в т. ч. 56 планови и 77 извънредни. Извършени са 7 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2.За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда РИОСВ – Пловдив има съставени 10 акта. Директорът на РИОСВ е издал наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена санкция в размер на 5 000 лв.
Наложена е и санкция за констатирано наднормено замърсяване на компонент на околната среда - води на оператор „Бизнеспарк Маноле“, гр. София в размер на 20 664,43 лв/месец.
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 19869,10 лв.: 15268,74 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 4600,36 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 12215,00 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Садово –5501,46 лв., община Марица – 3196,17 лв., община Карлово –2015,51 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 73 сигнала на зелен телефон и 7писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Заснемане и паспортиризаране на защитените вековни дървета на територията на РИОСВ – Пловдив на основание писмо на МОСВ относно заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България. При извършената теренна работа са измерени, заснети и паспоспортизирани 13 вековни дървета в землищата на селата Скобелево, Куртово Конаре, Стрелци, Сърнегор, Съединение
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-        Проверки на билкозаготвителни пунктове. Не са констатирани нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните растения;
-        Проверка на защитена местност „Барикадите“, с. Старосел, при която не са установени нарушения на режима на защитената територия;
-        Проверки на защитени зони – ЗЗ „Брестовица“ (с код BG0001033) и ЗЗ "Централен Балкан буфер" (с код BG0001493) с цел осъществяване контрол върху реализиране на инвестиционни предложения, за които са издадени решения по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. При проверките не се установи нарушения на издадените решения по ОС;
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения; Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 141 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 13 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          Контрол на Решение ПВ-98-ПР/ 2017 г. на РИОСВ-Пловдив за ИП „Предприятие за преработка на селскостопанска продукция, гр. Брезово, общ. Брезово“;
-          Контрол на Решение по ОВОС № 11-4/2012г. на МОСВ за ИП „Добив на подземни богатства - строителни материали от находище Инджова върба - 2, с. Ръжево Конаре, общ. Калояново“;
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки;
-          контрол върху състоянието на защитените територии и защитените зони;
-          контрол върху състоянието на защитените дървета;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни. За обекта на „КЦМ“ АД при извършена оценка на месечния доклад от проведени СНИ на ТИ № 23 е установено, че АС за СНИ не е функционирала повече от 10 денонощия. На оператора е дадено предписание да представи доклад, на основание чл. 50, ал. 5 от Наредба № 6/99г. за причините за неизправност на АС за СНИ, предприети мерки и мерки за подобряване на експлоатацията и надеждността на автоматичната система (АС) за СНИ;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Проверки на складове за съхранение на залежали препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ – Пловдив за 2019 г., по компонент „почви“, както и във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 23 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 40 предписания от първия етап на проверките 4 не са изпълнени:
- За установено неизпълнение на 3 от тях е предприето образуване на административнонаказателно производство.
- Във връзка с неизпълнение на четвъртото предписание, нарушителят е привлечен към административнонаказателна отговорност по основния състав на извършеното нарушение.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 22;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове – 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 41/05.09.2019 г. на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за установено нарушение на чл. 35, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - неорганизирано емитиране на прахообразни емисии от полето, на което са разположени инсталациите за преработване на добития инертен материал;
Ø АУАН № 42/09.09.2019 г. на „СТИРОСАУР“ АД, обект в с. Ведраре, общ. Карлово, ул. „12-та“ № 17 за установено нарушение по чл. 18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – непровеждане на собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години;
Ø  Не са издавани наказателни постановления.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7
  
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършена комплексна проверката на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води“ към Ферма за отглеждане на водоплаващи птици, намираща се на територията на бивш свинекомплекс Маноле, с. Маноле, стопанисван от „Бизнеспарк Маноле” ООД не беше представена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание съгласно Приложение № 1 към Наредба №1 от 2008год. (ДВ бр.96 от 2008 г.). С предписание е указано на оператора „Бизнеспарк Маноле“ ООД в срок до 25.06.2019 г. да представи собствена оценка за възможните случаи на щети вследствие на извършване на дейностите си по т. 2 и т. 3 към приложение № 1 чл. 3,т. 1 ЗОПОЕЩ. В посочения срок даденото предписание не е изпълнено, за което на оператора е съставен АУАН. Издадено е наказателно постановление на стойност 5000 лв.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2;
Във връзка с подаден сигнал е извършена проверка в обект „Цех за изработка на нестандартни профили и обшивки“, намиращ се в с. Труд, общ. Марица, собственост на „Попови груп“ ООД. При проверката, извършена съвместно със специалист от Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от дейностите, извършвани на площадката на обекта. Измерените стойности не превишават нормативно регламентираните гранични стойности на нива на шум в околната среда, определени за жилищни зони;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø За заустване на отпадъчна вода в повърхностен воден обект без необходимото разрешително, изискуемо съгл. чл.46, ал.1, т. 3 буква б) от Закона за водите от “Кланица и колбасарски цех“ в село Бенковски е съставен и връчен АУАН на стопанисванисващия обекта „МЕСФУУД“ АД.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
       Почви
-          Акцент е изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали -  няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив, не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 27;
o    проверени обекти – 26;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3
В резултат на проверените сигнали са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора керкенез и орел. Една от проверките е извършена в частен дом в гр. Сопот по сигнал за отглеждане на защитени пойни птици. Установи се, че в клетка се отглежда щиглец, който е конфискуван и пуснат на свобода. На нарушителя ще бъде съставен АУАН;
 
Отпадъци
-          За месец септември приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови проверки, във връзка с изпълнение на предписания, по жалби и сигнали;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 72;
o    проверени обекти – 58;
o    дадени предписания – 28;
o    съставени актове - 6;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 43/10.09.2019 г. на "Сарс 12" ООД за изгаряне на отпадъци, съставен на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. първо, вр. с чл. 29, ал. 2, предл. трето от ЗУО;
ØАУАН № 44/10.09.2019 г.на "Джостук" ЕООД за извършване на дейност без наличието на съответните документи, съставен на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3 във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО;
ØАУАН № 46/12.09.2019 г.на И. Н. заизвършване на дейност без наличието на съответните документи, съставен на основание чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО;
ØАУАН № 48/19.09.2019 г.на А. П. заизвършване на дейност без наличието на съответните документи, съставен на основание чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
ØАУАН № 49/25.09.2019 г.на "Феро трейд" ЕООД на неизпълнение на условие в разрешително, съставен на основание чл. 136, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 35, ал. 3 и ал. 5
ØАУАН № 50/26.09.2019 г.на "Вин Ауто Партс" ООД за извършване на дейност без наличието на съответните документи, съставен на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3 във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО.
o     проверки и предприети действия по сигнали - 14
 
Химикали
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма съставени АУАН за периода;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент са извършените планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:
Ø "Калцит" АД за площадка “Инсталация за производство на вар и варови продукти, Инсталация за производство на калциев карбид и Инсталация за производство на ацетилен“ в землището на гр. Асеновград, ул. „Промишлена зона “Север”“, община Асеновград, област Пловдив - КР № 82-Н1/2015 г.;
Ø  Община Пловдив за площадка “Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” в землището на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив - КР № №380-Н0/2009 г.;
Ø “ИНСА ОЙЛ” ЕООД, гр. Раковски, за площадка „Рафинерия за нефт и нефтопродукти, Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции), Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти - дейност регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти), Резервоар Р 12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла)“ с. Белозем - КР №73-Н2/2013 г.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 47/13.09.2019 г. за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 380-Н0/2009 г. на община Пловдив за обект “ Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, площадка с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
Ø „Петролна база-Първомай“ към ДРВВЗ – предприятие с висок рисков потенциал;
Ø „Склад за съхранение на ВВ за граждански цели“, с.Белащица, общ.Родопи с оператор „Никас ООД, гр.София - Предприятие с нисък рисков потенциал ПНРП;
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      1. НП № С-И-58/02.09.2019 г., издадено срещу „Бизнеспарк Маноле“, гр. София, за това, че превишава индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в притежаваното от тях Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във водни обекти. Поради нарушение на чл. 69, ал. 1 от ЗООС е наложена текуща месечна санкция в размер на 20 664, 43 лв/мес. Процедурата по издаването на санкция № С-И-58/02.09.2019 г., е проведена съгласно регламентираните в чл. 8, ал. 6 и чл. 12, ал. 7 от Наредбата за вида, размера и вида за  налагане на санкции при увреждане и при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения срокове.
 
2.      НП № 59/20.09.2019 г., издадено срещу „Бизнеспарк Маноле“, гр. София, за това, че дружеството не е изпълнило дадено задължително предписание, а именно не е представило в срок собствена оценка за възможните случаи на щети вследствие на извършване на дейностите си по т. 2 и т. 3 от Приложение 1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ. С това свое деяние е осъществило състава на чл. 64, вр. с чл. 57, ал. 3 и ал. 4 от ЗОПОЕЩ и е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни - характеризират се с високи средноденонощни температури, липса на валежи и интензивни строителни и строително-ремонтни дейности. Не са регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве по всички показатели в АИС „Каменица“. В АИС „Тракия“ са регистрирани три превишения за средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10
В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив не са констатирани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктове;
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси - при проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
Вследствие на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“ - при проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
През месец септември са процедирани 92 инвестиционни предложeния /планове/ програми/проекти/ по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
            Изготвени са 14 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 3 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 19 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-     т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;
-     т. 2, г - дълбоки сондажи – 9;
-     т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3;
-     т. 6, в – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества – 1;
-     т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 1;
-     т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1;
-     т. 7, 8 – производство на млечни продукти – 1;
-     т. 3, a – промишлени инсталации за пр-во на електроенергия, пара и топла вода – 1.
През отчетния период не са постановени решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, не са постановени решения за прекратяване на процедура, както и не са постановени Решения по ОВОС и Становища по ЕО.
 
Издаден 1 регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО и 1 разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл.35 от ЗУО.
 
Издадено е 1 удостоверение за включване на инсталация в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 164 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността
 
През отчетния период РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 9 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията, предостави отговори на журналистически въпроси на запитвания по 3 теми, а директорът на институцията и експерти дадоха над 5 радио- и телевизионни интервюта за национални медии по значими за обществото теми.
Бяха извършени процедури по четири постъпили заявления на заинтересовани лица при спазване изискванията на Закона за достъп до обществена информация. 
През отчетния период се проведоха две екокампании, целящи повишаване на екологичното самосъзнание и възпитание в принципите на устойчивото развитие.
Първата е националната кампания „Да изчистим България заедно“. Тя започна с подготовка за деня на почистването 14 септември и с това, че екоинспекцията раздаде консумативи (3000 чувала и 6000 ръкавици) на общините в териториалния й обхват. През 14 и 15 септември екоинституцията беше създала организация да се следят събраните количества отпадъци, броят на почистените места и включилите се доброволци и тяхното извозване и депониране в регионалните депа. В акцията по почистването се включиха 2 520 доброволци - деца и възрастни, а общото количество на отпадъците беше близо 330 тона. Доброволците почистиха над 150 места в четиринадесет от седемнадесетте общини в обхвата на пловдивската екоинспекция. Най-много отпадъци бяха събрани в общините Асеновград, Хисаря и Куклен, а общината с рекорден брой почистени места бе община Карлово. Служители на екоинспекцията и техните семейства също се включиха активно в инициативата. Те изчистиха заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов парка на ул. „Трети март“ (при бившия магазин „Молдавия“), който откри кампанията символично от Пловдив. Екоинспекторите изчистиха и  част от туристическата пътека Бачковски манастир – хижа „Марциганица“ в биосферния резерват „Червената стена“, откъдето изнесоха над 30 чувала с отпадъци, съдържащи 900 кг боклук.
Втората кампания през септември, в която РИОСВ – Пловдив организира редица инициативи, е „Европейска седмица на мобилността – 2019“. Тя се проведе в периода 16-22 септември. Нейната цел е да се насърчат органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират екологосъобразно придвижване сред населението – един от основните фактори за превръщане на нашите градове в по-приятни места за живот и работа, чрез различни инициативи. Ефектът от утвърждаването на подобни модели на поведение е устойчиво развитие, намаляване на замърсяването на градската среда от автомобилния транспорт и опазване чистотата на въздуха. През 2019 г. темата на кампанията „Безопасно ходене и колоездене“ и мотото „Върви с нас!“ поставят в центъра на вниманието ползите от активните видове транспорт за нашето здраве, околната среда и по-доброто качество на живот. Във връзка с кампанията РИОСВ – Пловдив проведе литературен конкурс на тема „Пеша до края на града“, като излъчи победители и отличи най-добрите произведения. Съвместно с община Пловдив бяха организирани Ден на отворените врати в пункт за мониторинг качеството на атмосферния въздух „Каменица” и „Ден на отворените врати в Центъра за управление на трафика, където повече от 120 ученици получиха ценна информация. Хиляди пловдивчани и гости на града посетиха и организирания „Ден на отворените улици“ в Пловдив, който премина под мотото „Преоткрий улицата“. Беше затворен за автомобили бул. "Марица юг" (пътно платно между сградата на РИОСВ – Пловдив при моста на Панаира и моста на Адата) за часовия диапазон 8-18 часа. Затвореният за коли булевард се превърна в зона за спорт, екологично образование, култура и забавления. Събитието предложи различни спортни занимания на открито – от пускане на хвърчила и фризбита, до силови тренировки, танци, игри върху асфалт като дама и туистър, както и редица забавни настолни игри. Желаещи засаждаха цветя в алеите край уличните платна с посадъчен материал, осигурен от организаторите. В Деня на отворените улици се проведоха и различни арт-занимания и работилници, образователни игри и беседи, посветени на устойчивия начин на живот, велосипедни демонстрации, ескейп-предизвикателство и още много други. Към събитието се присъедини и Пробега на мира, посветен и на Международния ден на мира, отбелязван от ООН само ден преди това - на 21 септември. Целта на събитието бе жителите и гостите на Пловдив заедно да преоткрият удоволствието от свободното придвижване в сърцето на града.