Отчет за контролната дейност през месец август 2019

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 1.1. През месец август експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 168 проверки на 154 обекта, в  т. ч. 55 планови и 113 извънредни. Извършени са 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 4 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Директорът на РИОСВ е издал 8 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 19 300 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 26283,54 лв.: 12983,54 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС, 10000,00 лв. от санкция по чл.164, ал.1 от ЗООС и 3300,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  От получените суми, 18386,83 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са:  Стамболийски – 8045,44 лв., Садово –55014,46 лв., Пловдив –2657,89 лв.

 1.3. За периода са постъпили 45 сигнала на зелен телефон и 13 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

 2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.

2.1. Засилен превантивен контрол:

-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;

-          Проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Христо Даново, с. Иганово и с. Соколица. При проверките не са констатирани нарушение на разпоредбите на  Закона за лечебните растения;

-          Проверки на основание писмо на МОСВ относно заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Р. България.

-         Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 185 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 19 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;

 2.2. Tекущ контрол:

            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:

-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;

-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;

-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;

-          участие в комплексни проверки;

-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;

-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух – издадени са 2 удостоверения за инсталация;

-          утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки;

-          Позициониране на МАС за измерване на КАВ в с. Шишманци, гр. Карлово във връзка с възникнали пожари на „Депа за неопасни отпадъци“ и в с. Белащица в изпълнение на утвърдения Годишен график;

-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;

-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;

-          Стартирано е изпълнението на проект «Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност» по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Към момента са съставени складови протоколи за предаване на изпълнителя по проекта на два от обектите на територията на РИОСВ - Пловдив: Складът за залежали ПРЗ в с. Неделево, общ. Съединение и с. Цалапица, общ. Родопи. Съставени са и констативни протоколи. След изнасянето на препаратите и обеззаразяването на помещенията, същите ще бъдат закрити;

-          Във връзка с писмо от Кмета на община Раковски относно сигнал за замърсяване на земеделски земи от обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, с. Шишманци, община Раковски, са взети почвени проби от замърсените терени от представител на РЛ –Пловдив, резултатите от които вси още не са готови. Съставен е констативен протокол.

-          В резултат на проверки по сигнали за „зелен телефон“ са изпратени за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора следните видове птици -  3 щъркела, 1 керкенез, 1 чухал и 1 ястреб.

-          Извършени са проверки на основание писмо на МОСВ относно заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Р. България. Извършените проверки са в землищата на с. Долнослав, с. Дълбок Извор, с. Трилистник, с. Войсил, с. Бегово, с. Чоба, с. Чехларе. При извършената теренна работа са измерени, заснети и паспоспортизирани 39 вековни дървета.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;

-         планови проверки и последващ контрол на населени места за нерегламентирани замърсявания;

-          Проверки по спазване на изискванията  ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди  и други);

-          През отчетния период са извършени три извънпланови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни:- Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, с. Шишманци;

 

2.3. Засилен последващ контрол

Извършени са 17 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 49 предписания от първия етап на проверките 1 не е изпълнено, за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

 

3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ

 Атмосферен въздух:

-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 32;

o    проверени обекти – 31;

o    дадени предписания – 14;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 38/16.08.2019г - за установено неизпълнение на дадено предписание е съставен АУАН на „ГИРО ЛЕНД“ ЕООД, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

За установено нарушение на чл. 35, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - неорганизирано емитиране на прахообразни емисии - е изпратена покана до изпълнителния директор на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД е изпратена покана за съставяне на АУАН.

За установено нарушение по чл. 18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – непровеждане на собствени периодични измервания за период по-голям от две последователни календарни години - на управителя на „СТИРОСАУР“ ЕООД е изпратена покана за съставяне на АУАН.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7

 Шум и ЗОПОЕЩ:

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – няма;

o    проверени обекти – няма;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

При извършена комплексна проверката на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води“ към Ферма за отглеждане на водоплаващи птици, намираща се на територията на бивш свинекомплекс Маноле, с.Маноле, община Марица, стопанисван от  „Бизнеспарк  Маноле” ООД не е представена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание съгласно Приложение № 1 към Наредба №1 от 2008 год. (ДВ бр.96 от 2008год.). С предписание е указано на оператора „Бизнеспарк Маноле“ ООД, в срок до 25.06.2019 г.  да представи собствена оценка за възможните случаи на щети, в следствие на извършване на дейностите си по т.2 и т.3 към приложение №1 чл. 3,т.1 ЗОПОЕЩ. В посочния срок даденото предписание не е изпълнено, за което на оператора е съставен АУАН.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 Води

-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания не са установени превишения на ИЕО, заложени в разрешителните за зауствания.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 11;

o    проверени обекти – 10;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

             Почви

-          Акцент в контролната дейност за периода е стартирането на проект «Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност» по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 3;

o    проверени обекти – 3;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.

 Биологично разнообразие и НЕМ

-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 56;

o    проверени обекти – 56;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

Във връзка с проверка, извършена през юли месец по постъпил сигнал в РИОСВ-Пловдив, е съставен АУАН № 40/ 29.08.2019 г. на Цветан Попов за отглеждане на два екземпляра от вид обикновена блатна костенурка в ресторант в гр. Пловдив. Видът е защитен животински вид по Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и с деянието лицето е нарушило чл. 38, ал. 1 от ЗБР. Предстои издаване на НП.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 6

 Отпадъци

-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на  планови проверки, включително и комплексни проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки  по жалби и сигнали от населението.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 71;

o    проверени обекти – 64;

o    дадени предписания – 25;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма

o    проверки и предприети действия по сигнали - 11

 Химикали

-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 5;

o    проверени обекти – 5;

o    дадени предписания – 1;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1

 ОВОС И ЕО

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – няма;

o    проверени обекти – няма;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

 Комплексни разрешителни

-          Акцент в контролната дейност за периода – извършени са извънпланови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни, във връзка с възникнал пожар на територията на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, с. Шишманци и последващ контрол.

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – 5;

o    проверени обекти – 4;

o    дадени предписания – 2;

o    съставени актове - 1;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:

АУАН № 37/ 15.08.2019г. е съставен в отсъствие на оператора за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително №355-Н0/2008 г. на Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединeние, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”, в землището на с. Цалапица, местност “Паша махала“. – изпратена е покана.

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;

 СЕВЕЗО  

-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:

o    извършени проверки – няма;

o    проверени обекти – няма;

o    дадени предписания – няма;

o    съставени актове - няма;

o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма

o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.

  

НП

1.      НП № 50/05.08.2019 г., издадено срещу Емил Караиванов, Кмет на община Асеновград, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. В нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО е наложена глоба в размер на 3000 лв.;

2.      НП № 51/09.08.2019 г., издадено срещу Димитър Тодоринов, гр. Пловдив, за това, че като собственик на екземпляр от вида бяло какаду, попадащ в приложение В от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. , не е извършил регистрация в предвидения срок от придобиването му. В нарушение на чл. 92, ал. 1 от ЗБР е наложена глоба в размер на 100 лв;

3.      НП № 52/09.08.2019 г., издадено срещу Димитър Тодоринов, гр. Пловдив, за това, че като собственик на екземпляр от вида, синьо-жълт ара, попадащ в приложение В от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. , не е извършил регистрация в предвидения срок от придобиването му. В нарушение на чл. 92, ал. 1 от ЗБР е наложена глоба в размер на 100 лв;

4.      НП № 53/09.08.2019 г., издадено срещу Димитър Тодоринов, гр. Пловдив, за това, че като собственик на екземпляр от вида, синьочела амазона, поподащ в приложение В от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. , не е извършил регистрация в предвидения срок от придобиването му. В нарушение на чл. 92, ал. 1 от ЗБР, с наложена глоба в размер на 100 лв;

5.      НП № 54/19.08.2019 г., издадено срещу „Рум Ауто – 81“ ЕООД, гр. Карлово, за това, че третира отпадъци без разрешение. В нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв;

6.      НП № 55/19.08.2019 г., издадено срещу „Стандарт – 2010“ ООД, гр. Пловдив, за това, че третира отпадъци без разрешение. В нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв;

7.      НП № 56/19.08.2019 г., издадено срещу Руслан Минчев, гр. Пловдив, за това, че третира отпадъци без разрешение. В нарушение на чл. 35, ал. 3  от ЗУО е наложена глоба в размер на 1000 лв;

8.      НП № 57/19.08.2019 г, издадено срещу „Кармес“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не е предоставило на РИОСВ - Пловдив отчет за 2018 г. по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба 1/17.02.201.7 г. за количествата флуорсъдържащи парникови газове в предвидения за това срок. В нарушение на чл. 17, ал. 2 от ЗЧАВ, чл. 35, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 36 от Наредба № 1/17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

 

 4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

 4.1. Околната среда

-          През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни - характеризират се с  високи средно денонощни температури, липса на валежи и интензивни строителни и строително-ремонтни дейности. През м. август не са регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве по всички показатели. В двата пункта - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ не са регистрирани превишения по показател ФПЧ10. 

-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив не са констатирани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктове;

 

4.2. Бизнес

За периода са процедирани 92 инвестиционни предложeния/ планове/ програми/ проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,  касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

            Изготвени са 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.

Издадени са 6 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, от които 3 за транспорт, 2 отказа и 1 прекратяване по АПК, както и 1 разрешителен документ за дейност с отпадъци по чл.35 от ЗУО.

За периода е проведен един Експертен екологичен съвет в РИОСВ - Пловдив.

Издадено е становища по ЕО ПВ–5–VI-ЕО/2019 г. за съгласуване на:

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) „Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване, в рамките на имот с №59032.14.60, с. Първенец, община Родопи, област Пловдив, Възложител Община Родопи.

          За периода са процедирани 2 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.

Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 15 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:

-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 4 броя;

-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 4 броя;

-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1 брой;

-         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение – 1 брой.

-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 3 броя;

-         т. 4, д – Производство и преработка на метали - инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси – 1 брой;

-         т. 3 б – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели – 1 брой;

През отчетния период са постановени две решения за прекратяване на процедура по ОВОС.

През отчетния период не са постановени Решения по ОВОС.

 За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 230 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

 Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 10 обекта.

 4.3. Обществеността

През месец август 2019 г. се наблюдава регистриране на  стойности под  нормативно определената средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5.  За показател азотни оксиди не са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве. Останалите измервани показатели също са в съответствие с определените норми.

През м. август РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 16 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията. Основен акцент беше свързан с възникнал пожар в „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в с. Шишманци, общ. Раковски – от момента на възникването му РИОСВ – Пловдив информираше ежедневно обществеността за развитието на ситуацията, включително по отношение показателите за качеството на атмосферния въздух.

 Освен тях екоинспекцията предостави отговори на жулналистически въпроси по 3 запитвания, а директорът на институцията и експерти дадоха над 10 радио- и телевизионни интервюта за национални медии по значими за обществото теми.

През м. август РИОСВ - Пловдив предостави информация на две заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация. 

Започна организацията на кампания „Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2019“. Институцията обяви литературен конкурс на тема „Пеша до края на града“, който популяризира чрез сайта си, медиите и социалните мрежи. Събитието е обявено и на официалната европейска  страница на компанията. Освен това тече и организацията по други планирани мероприятия по кампанията. Екоинспекцията е в координация с всички общини на своята територия и им съдейства информационно и организационно.

Институцията се включи и в инициатива за създаване на аудио-гид , посветен на крайречното пространство на територията на гр. Пловдив, като за целта подготви материал, свързан с биоразнообразието на река Марица и защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, в който попада тя. Това е част от международен художествен проект в рамките на програма „Адата“ на общинска фондация „Пловдив 2019“ (фондацията, отговорна за управление на проектите в обхвата на Пловдив – Европейска столица на културата“).