Отчет за контролната дейност през месец юли 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец юли експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 204 проверки на 195 обекта, в т. ч. 104 планови и 100 извънредни. Извършени са 4 съвместни проверки по компоненти и фактори на околната средa. В рамките на проведения контрол са дадени 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2.За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 3 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
Директорът на РИОСВ е издадал9 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28000 лева.
За установено неизпълнение на условия в издадено комплексно разрешително РИОСВ е наложила санкция на община Асеновград в размер на 10 000 лева.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 20364,87 лв.: 14958,13 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 5406,74 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 11966,49 лв. са разпределени и  преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 5501,46 лв., община Пловдив – 2657,89 лв. и община Карлово – 2015,51 лeва.
 
1.3. За периода са постъпили 53 сигнала на зелен телефон и 9 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Преглед на постъпили в РИОСВ 3 доклада от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от производствени обекти. При оценката на резултатите от проведените измервания на стойностите на нивата на шум в околната среда не са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум в околната среда.
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателството в частта по опазване чистотата на водите;
-          Извършени са 4 проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Катуница, с. Чешнегирово, с. Церетелево и с. Богданица. При проверките не са констатирани нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните растения;
-          Извършени са 6 проверки на състоянието на вековни дървета в землище на с. Белащица, общ. Родопи. При проверките на вековните дървета се установи, че състоянието им е добро, същите са обозначени с информационни табели.
-          Извършена е 1 проверка на защитена територия – Защитена местност „Чинарите“, с. Белащица, общ. Родопи, при която не се установиха нарушения на режима, определен със заповедта за обявяване;
-          Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, свързани с употреба на химични вещества и смеси;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 213 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС – разгледани са и са дадени 19 становища, свързани с уведомления за ИН;
 
2.2. Tекущ контрол:
През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) и собствени периодични измервания (СПИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Позициониране на МАС за измерване на КАВ в с. Белащица в изпълнение на утвърдения Годишен график;
-          По отношение на прилагането на изискваният ЗОПОЕЩ през отчетния период е извършена една проверка във връзка със спазване на поставени условия в издадено решение по ОВОС на „Литос Комерс“ ООД за „Кариера за добив на баластра в участъците от находище "Каваклъка" в с. Боянци и гр. Асеновград, община Асеновград. При проверката не са констатирани нарушения по отношение на прилагането на ЗОПОЕЩ.
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Проверки по сигнали на „зелен телефон“ във връзка със ЗБР. В резултат на това са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора птици от следните видове – 1 керкенез, 1 горска ушата сова и 7 бели щъркела;
-          Извършени проверки съвместно с представител на ИАОС с цел осъществяване на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда, съгласно писмо на МОСВ за изпълнение на годишната програма. От всички проверени обекта са взети проби за анализ наличие на генетично модифицирана ДНК, които ще се изследват в ИАОС.
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-         планови проверки по населени места за нерегламентирани замърсявания;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          През месец юли е извършена 1 планова проверка на издадено решение по ОВОС за „Кариера за добив на баластра в участъците от находище "Каваклъка" с. Боянци и гр. Асеновград, община Асеновград, Литос комерс“, възложител Литос комерс ООД. Не са установени нарушения и не са дадени предписания;
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-          Издадено е наказателно постановление и е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив, предприятие с нисък рисков потенциал, за неизпълнено предписание за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 8 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 20 предписания от първия етап на проверките 1 не е изпълнено:
-          При извършена комплексна проверка в обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води“  към Ферма за отглеждане на водоплаващи птици, намираща се на територията на бивш свинекомплекс Маноле, с.Маноле, община Марица, с оператор „БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ“ ООД е дадено предписание на дружеството. Изискано е да се представи в РИОСВ-Пловдив, собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба №1 от 2008г. (обн. ДВ. бр. 96 от 2008г.). Оценката се извършва преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации и се предоставя по искане на компетентния орган. Даденото предписание, не е изпълнено в указания срок. Предстои съставяне на АУАН на дружеството за неизпълнение на даденото предписание.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 29;
o    проверени обекти – 27;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
ØАУАН № 34/02.07.2019г. на „БУЛГТЕНДЕ“ ЕООД, обект в с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив за неизпълнение на предписание, дадено от РИОСВ-Пловдив с констативен протокол, за осъществен състав на чл. 166, т. 3 във вр. с чл. 165, ал.2 , във вр. с чл. 156, т.2, във вр. с чл. 155, ал.2 от ЗООС ;
ØАУАН № 36/09.07.2019г. на „Кармес“ ООД, гр. Пловдив за непредставен отчет по приложение № 9 към чл. 29, ал.1 от Наредба № 1/2017г в срока по чл. 36 от същата наредба и в нарушение на чл. 17, ал.2 във вр. с чл. 17, ал.4 от ЗЧАВ.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 8
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания не са установени превишения на ИЕО, заложени в разрешителните за зауствания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 10;
o    проверени обекти – 10;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи, че състоянието на проверените вековни дървета е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Не се констатираха нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения и Закона за защитените територии.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 33;
o    проверени обекти – 33;
o    дадени предписания –1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 9
 
Отпадъци
-          Акцент е извършването на  планови проверки, включително и комплексни проверки, проверки във връзка с   изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението. Извършени съвместни проверки с полицията по писмо от ОД на МВР, по автоморги и площадки за съхранение на отпадъци за черни и цветни метали, вкл. и незаконни такива.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 123;
o    проверени обекти – 117;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 35 от 02.07.2019 г. на Атанас Христов Христов, гр. Карлово – физическо лице, за извършване на дейност без наличието на съответните документи, съставен на основание чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.
o     проверки и предприети действия по сигнали - 10
 
 Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени са две извънредни проверки: проверка на проекти, финансирани по програма „ЧОС“ и  проверка във връзка с писмо изх. № КР-1928/23.07.2019 г. на ИАОС съгласно процедура по издаване на ново комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 41/15.07.2019 г., издадено срещу Димитър Иванов в качеството му на кмет на община Марица, за това, че не е предприел мерки за предотвратяването изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. В нарушение на чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО е наложена глоба в размер на 3000 лв.
2.      НП № 42/22.07.2019 г., издадено срещу „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, гр. София за това, че за период по-голям от две последователни календарни години не са провеждани собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник – котел. В нарушение на чл. 18, т. 1, предл. 1 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
3.      НП № 43/23.07.2019 г., издадено срещу „Еурострой“ ООД, с. Катуница за това, че дружеството не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
4.      НП № 44/24.07.2019 г., издадено срещу Александър Рангелов, гр. Пловдив за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци. В нарушение на чл. 29, ал. 2, пред. Трето от ЗУО е наложена глоба в размер на 2000 лв.
5.      НП № 45/24.07.2019 г., издадено срещу община Асеновград за това, че не изпълнява условие, поставено в Комплексно разрешително. В нарушение на чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
6.      НП № 46/24.07.2019 г., издадено срещу „Бизнеспарк Маноле“ ООД, гр. София за това, че не води отчетност за отпадъците по реда определен със ЗУО. В нарушение на чл. 44, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
7.      НП № 47/24.07.2019 г., издадено срещу „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
8.      НП № 48/24.07.2019 г, издадено срещу „Булгтенде“ ЕООД, с. Войводиново за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
9.      НП № 49/24.07.2019 г., издадено срещу Атанас Христов, гр. Карлово за това, че няма регистрация по Търговския закон и не притежава разрешение за дейности по третиране с отпадъци от ИУМПС. В нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО е с наложена глоба в размер на 2000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни - характеризират се с високи средноденонощни температури и свързаните с това интензивни строителни и строително-ремонтни дейности. През м. юни не са регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве по всички показатели. В двата пункта - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ не са регистрирани превишения по показател ФПЧ10;
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на дейността на билкозаготвителните пунктове и на ЗБР, касаещи състоянието на защитените вековни дървета и на режима на проверената защитена територия;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 134 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
            Изготвени са 32 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП,  попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 5 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.
 
За отчетния период са издадени 3 регистрационни документа по чл. 78 от ЗУО и 5 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.
 
През разглеждания период за разгледани и изготвени 19 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение № 3 на ЗООС.
 
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 17 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-     т. 2, г - дълбоки сондажи – 9;
-   т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3;
-   т. 11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1 ;
-     т. 6, в – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества – 1;
-     т. 7, г – производство на бира и малц – 1;
-     т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 1;
-     т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води– 1.
През отчетния период е постановено 1 решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“ и 1 решение за прекратяване на процедура по ОВОС. Няма постановени Решения по ОВОС и Становища по ЕО.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 271 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
През разглеждания период за разгледани и са дадени 19 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение № 3 на ЗООС.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 12 ДПК, като с комисиите са приети 12 обекта.
 
4.3. Обществеността
През месец юни 2019 г. се наблюдава устойчиво регистриране на стойности под средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5. За показател азотни оксиди не са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, а останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.
При проверките, свързани с спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и в „управление на риска“ не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
През отчетния период РИОСВ-Пловдив се включи в две мероприятия, целящи повишаване на информираността на обществото, включително и младите хора, по въпросите на опазване на околна среда. Това са провеждане на производствена практика на единадесетокласници от ПГХТТ - Пловдив в Информационния център на инспекцията на тема "Дейността на РИОСВ - Пловдив. Биоразнообразие и управление на защитени територии" и участие на експерт от РИОСВ в Летен университет на ЮНЕСКО относно управлението на биосферните паркове. Там бе представен биосферен резерват "Червената стена" пред експерти от 15 държави от 3 континента. Мероприятията бяха своевременно отразявани в медийното пространство и на уеб-сайта на институцията. През м. юли РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 6 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията. Освен тях екоинспекцията отговори на 3 запитвания от медиите, а директорът на институцията даде 2 радио-интервюта по интересни за обществото теми.

През м. юли екоинспекцията предоставя информация на две заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.