Отчет за контролната дейност през месец юни 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец юни експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили186 проверки на 179 обекта, в т. ч. 121 планови и 65 извънредни. Извършени са 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 11 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 8 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 28 400лв.
Наложена е 1 санкция за констатирано наднормено замърсяване на компонентите на околната среда (води) в общ размер от 178,35 лв/мес. Най-голямата по размер санкция е наложена на оператор ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев“ в размер на 178,35 лв/месец.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 45113,52 лв.: 39397,83 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 5715,69 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 31518,28 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Марица –20890,87 лв., община Садово –5501,46 лв., община Пловдив - 2657,41лв.
 
1.3. За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите;
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателството в частта по опазване чистотата на водите;
-          Извършени са три проверки на билкозаготвителен пункт в с. Войнягово, с. Богдан и с.Чоба. При проверките не са констатирани нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните растение;
-          Извършени са 3 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на с. Дълбок извор, общ. Първомай и с. Стрелци, общ. Брезово;
 
-          Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, свързани с употреба на химични вещества и смеси.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 203 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 35 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение № 3 на ЗООС;  
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух – издадено е 1 удостоверение за инсталация;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Позициониране на МАС за измерване на КАВ в гр. Първомай и в изпълнение на утвърдения Годишен график;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          Извършен е последяващ контрол по изпълнение на дадено предписание на „Перегрин Бг“ ЕООД. От страна на дружеството са предприети и се изпълняват мерки за ограничаване на шума, излъчван в околната среда от дейностите, извършвани на площадката на обект „ Площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и неопасни отпадъци“ - гр. Пловдив;
-          Въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          Изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Проверки по сигнали на „зелен телефон“ във връзка със ЗБР. В резултат на това са изпратени за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора птици от следните видове - керкенез, горска ушата сова, кълвач, кукувица, бял щъркел;
-          Извършена е проверка на постъпило инвестиционно предложение, предвиждащо изграждане на мост над р. Марица, което попада в границите на две защитени зони. При нея са установени на терен конкретните площи от зоните, в които ще се реализира ИП и наличието на природни местообитания и местообитания на видове, които биха били засегнати от изграждане на мостовото съоръжение;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;
-         планови проверки по населени места за нерегламентирани замърсявания;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Контрол на решение по ОВОС  „Конюшна с. Врата и с. Мостово, община Асеновград“ - не са установени нарушения и не са дадени предписания.
-          Контрол на Решение по ОВОС „Обредна зала с крематориум, гр. Пловдив-север“ - дадени са три предписания.
-          Контрол на решение по ОВОС „Кариера за добив на баластра в находище Стряма-2“ - не са установени нарушения и не са дадени предписания. Не е стартирала добивна дейност.
-          През отчетния период са извършени проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни: "КЦМ" АД за площадка “Инсталация за производство на цветни метали“ в землището на Община Куклен, Област Пловдив - КР №1-Н3/2017г;
-          “Агрия” АД за площадка “Инсталация за Синтез на дитиокарбамати и Инсталация за Аминиране на органични киселини”, в землището на Община Куклен, област Пловдив,  КР № №23/2004 г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А4/2019 г. 
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-          „Стоково-суровинен парк за нефтопродукти“, с.Белозем с оператор „Инса ойл“ ЕООД, гр.Раковски, Предприятие с висок рисков потенциал ПВРП;
-          „Складова база за петролни продукти, течни горива и пропан-бутан“, гр.Асеновград с оператор „Газтрейд“ АД, гр.София – ПВРП;
-          „Склад за втечнени въглеводородни газове“, гр.Пловдив с оператор „Булмаркет ДМ“ ЕООД, гр. Русе – ПНРП;
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 11 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 28 предписания от първия етап на проверките 2 не са изпълнени:
-          За установеното неизпълнение на дадено предписание за представяне на досие на климатичната система е изпратена покана до управителя на „БУЛГТЕНДЕ“ ЕООД, с. Войводиново за съставяне на АУАН. Операторът е поканен за съставяне на АУАН на 02.07.2019 г.
-          За установеното неизпълнение на дадено предписание за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване е съставен АУАН на „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив.
 
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив все повече оператори изпълняват задълженията си съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 30;
o    проверени обекти – 30;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 19;
o    проверени обекти – 18;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 29/21.06.2019 г. на „Братя Скакалечкови“ ООД - ползва воден обект без основание, т.е без РЗ чл.46, ал.1 т.3 буква Б от ЗВ;
Ø АУАН № 30/24.06.2019 г. „Триглав еделвйс“ ЕООД - ползва воден обект без основание, т.е без РЗ чл.46, ал.1 т.3 буква Б от ЗВ;
Ø АУАН № 32/27.06.2019 г. на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот - ползва воден обект без основание, т.е без РЗ чл.46, ал.1 т.3 буква Б от ЗВ;
Ø АУАН № 33/27.06.2019 г.   на „ВМЗ“ ЕАД гр.Сопот за превишаване на норми по приложение № 5 от Наредба №6/2000 г., поредна повторност, чл.200ал.4, вр. чл.200, ал.1,т.6 вр. чл.120, ал.3 вр. ал1 от ЗВ;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи, че състоянието на проверените вековни дървета е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Не се констатираха нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 18;
o    проверени обекти – 18;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 10
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението и основен приоритет - планови проверки за нерегламентирани замърсявания по населени места.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 119;
o    проверени обекти – 115;
o    дадени предписания – 16;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 28/20.06.2019 г. на Eмил Караиванов, кмет общ. Асеновград, чл. 151, ал.2, т.6, предл. Първо, връзка чл. 19, ал. 3, т. 15 за допускане на нерегламентирано замърсяване в с. Боянци, общ. Асеновград;
Ø АУАН № 27/18.06.2019 г. "Бизнеспарк Маноле" ООД, чл. 135, ал.1, т.1, предл. Първо, връзка чл. 44, ал. 1 и 2 връзка чл. 8, ал.2, т. 6 от ЗУО, връзка чл. 7, т. 3, връзка чл. 10, т. 4 и 5 от Наредба №1/2014 г., за неводене на отчетност.
o     проверки и предприети действия по сигнали - 8
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При проведен контрол на Решение по ОВОС за обект „Обредна зала с крематориум, гр. Пловдив-север“ са дадени предписания: да се представят работни листове за класификация на отпадъците, да се представи авариен план за действие, след достигане на оптимално натоварване да се проведе измерване по показател диоксини и флурани и резултатите да се докладват в РИОСВ.
 
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 26/07.06.2019 г. за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително №451-Н0/2013г. на Община Асеновград, "  на “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки, площадка гр. Асеновград
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки, свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 31/25.06.2019 г. за неизпълнено предписание, дадено на „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 30/04.06.2019 г., издадено срещу „Ем Консулт 2016“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци. Поради това и на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 29, ал. 2 от ЗУО, му е наложена имуществена санкция в размер на 1400 лв.
2.      НП № 31/12.06.2019 г., издадено срещу „Бизнеспарк Маноле“ ООД, гр. София, за това, че не е изпълнило задължително предписание. Поради това и на основание чл.156, ал. 1, във вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО, му е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.
3.      НП № 32/12.06.2019 г, издадено срещу „ Кастел Карлово“ АД, гр. София, за това, че не е представило в РИОСВ-Пловдив отчет за 2018 г по приложение № 9 към чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 г. Поради това и на основание чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, във вр. с чл. 17, ал. 4 и ал. 5, т. 1 от ЗЧАВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
4.      НП № 33/13.06.2019 г., издадено срещу ЕТ „Илия Апостолов-Ида-Техникс“, гр. Куклен, за това, че третира отпадъци без разрешение, когато такова се изисква. Поради това на основание чл. 136, ал. 2, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО, му е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв.
5.      НП № 34/18.06.2019 г., издадено срещу „Био Фреш“ ООД, с. Царацово, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО, определени в Разрешителното за заустване. Поради това на основание чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
6.      НП № 35/18.06.2019 г., издадено срещу „ Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО, определени в Разрешителното за заустване. Поради това на основание чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
7.      НП № 36/18.06.2019 г., издадено срещу „Интерстейт“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не е провеждало собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник – инсталация за производство на асфалтови смеси. Поради това на основание чл. 36, ал. 1, предложение 1, във вр. с чл. 18, т. 1, предложение 1 от ЗЧАВ, му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
8.      НП № 37/25.06.2019 г., издадено срещу Емил Караиванов в качеството му на кмет на Община Асеновград, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Поради това и на основание чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, му е наложена глоба в размер на 3000 лв.
9.      НП № 38/25.06.2019 г., издадено срещу Деян Дойнов, в качеството му на кмет на Община Сопот, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Поради това и на основание чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, му е наложена глоба в размер на 4000 лв.
10. НП № 39/25.06.2019 г, издадено срещу Деян Дойнов, в качеството му на кмет на Община Сопот, за това, че не е предприел мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Поради това и на основание чл. 151, ал. 2, т. 6, предложение първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, му е наложена глоба в размер на 4000 лв.
11. НП № С-И-40/27.06.2019 г, издадено срещу ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев“, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО, определени в Разрешителното за заустване. Поради това на основание чл. 69, ал. 1 и ал. 2, чл. 69а, ал. 1, чл. 69 б, ал. 8 и ал. 9 от ЗООС, му е наложена текуща месечна санкция в размер на 178,35 лв/мес.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни - характеризират се с високи средноденонощни температури и свързаните с това интензивни строителни и строително-ремонтни дейности. През м. юни не са регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве по всички показатели. В двата пункта - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ не са регистрирани превишения по показател ФПЧ10. 
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на дейността на билкозаготвителните пункотве и на ЗБР, касаещи състоянието на защитените вековни дървета;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив операторите спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
 
За периода са процедирани 214 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 12 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 4 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
 
За отчетния период са издадени 9 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл.35 от ЗУО, вкл. и решение за прекратяване по АПК.
 
През разглеждания период за разгледани и изготвени 15 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ и управление на риска, включени в приложение № 3 на ЗООС.
 
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 12 инвестиционни предложения с характер „да не се извършва ОВОС“ по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 3;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 2;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 2;
-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
-         т. 6, в – съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества – 1;
-          12, г – Туризъм и отдих – постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани – 1;
-         т. 4, д – Производство и преработка на метали - инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси – 1;
-         т. 11, б - инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение – 1.
През отчетния период е поставено 1 решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с характер “да не се извършва ЕО“.
През отчетния период е поставено 1 решение за прекратяване на процедура.
През отчетния период не са поставяни Решения по ОВОС и Становища по ЕО.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 317 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 11 ДПК, като с комисиите са приети 11 обекта.
 
4.3. Обществеността
През месец юни 2019 г. се наблюдава устойчиво регистриране на стойности под средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5. За показател азотни оксиди не са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, а останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.
 
При проверките, свързани с спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и в „управление на риска“ не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
По случай Световния ден на околната среда – 5 юни 2019 година РИОСВ-Пловдив планира и реализира кампания на тема „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“. Тя включваше подготовка и провеждане на три инициативи, които бяха своевременно отразявани в медийното пространство и на уеб-сайта на институцията. Централното събитие в кампанията беше проведената на 5 юни кръгла маса на тема „Климатични особености и качество на атмосферния въздух“ със съдействието на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ) при Българска академия на науките. Съвместно с неправителствена организация беше организиран и проведен мониторинг на биоразнообразието по Марица - наблюдение на водоплаващи птици, насекоми и земноводни с участието на ученици, млади хора и граждани на гр. Пловдив. Освен това във връзка с екологичния празник РИОСВ – Пловдив обяви Дни на отворените врати, в които желаещите имаха възможност да посетят екоинституцията, да получат информационни материали, да гледат тематични видео-материали и да беседват с експерти по теми, свързани с природата, които ги интересуват. В кампанията бяха въвлечени пряко над 120 подрастващи деца и ученици от 13 учебни заведения, както и техните ръководители и родители.
През м. юни РИОСВ-Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 7 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на институцията.

Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.