Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.09.2010г. – 30.09.2010г.

Четири наказателни постановления за 50 500 лв
издаде РИОСВ-Пловдив през септември

Над 90 обекта бяха проверени от експертите на РИОСВ - Пловдив през септември. Издадени са 33 предписания за отстраняване на констатираните нарушения, съставени са 10 акта, от тях 7 са на кметове на населени места за допускане на нерегламентирани сметища.

Приоритетни през месеца са извършените проверки по приложение на Закона за управление на отпадъците по общини относно нерегламентирани сметища; плановите комплексни проверки на обекти; проверките за изпълнение на условията в дадените комплексни разрешителни и проверките по Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС). По закона за шума са проверени са 9 обекта, дадени са 6 предписания за намаляване на нивата на шума от производството и е съставен акт на „Асенова крепост” АД, Асеновград за превишение на граничната стойност по показател шум. Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 500 лв. за нарушаване на ЗЗШОС.

Издадено е наказателно постановление по съставен акт в размер на 50 000 лв. на пловдивското дружество „Аква М-М” за добив и търговия с подземни богатства – строителни материали без концесия.

Във връзка с извършвания от Националната система за мониторинг на околната среда мониторинг за контрол и опазване на почвите от вкисляване са взети почвени проби от девет пункта на територията на РИОСВ.

Във връзка с подадени  на „Зелен телефон” сигнали за наличие на миризма в тъмните часове на денонощието в различни райони на гр. Пловдив от експерти на РИОСВ - Пловдив е извършена детайлна оценка на обекти, осъществяващи производствена дейност с източници на миризми. До момента  не е идентифициран обект, осъществяващ дейност на територията на града - потенциален емитер на неприятна миризма.   Предстои да бъде извършено обследване от експерти на РИОСВ - Пловдив през тъмната част на денонощието,  което цели да  конкретизира характера на замърсяването и възможния източник. Резултатите от проверката ще бъдат поместени на страницата на РИОСВ - Пловдив.