Отчет за контролната дейност през месец май 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец май експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 196 проверки на 184 обекта, в т. ч. 94 планови и 102 извънредни. Извършени са 13 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 3 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени  12 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 2наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции в общ размер на 5 000 лв.
 
Наложени са 3 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води, въздух) в общ размер от 2361, 12лв/мес. Най- голямата по размер санкция е наложена на – оператор „Белла България“ АД - 2 160,30 лв/мес.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 28571,77 лв.: 19571,77 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 9000,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 15657,40 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 6478,21 лв., община Садово–5501,46 лв., община Карлово – 2015,51 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 66 сигнала на зелен телефон и 12писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предло-жения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателствотро в частта по опазване чистотата на водите.
-          Контрол върху състоянието на защитените територии и защитени зони, извършени са проверки на:
·         ЗМ "Мъртвицата" с. Поповица, ЗМ "Лале баир", проверка на резерват "Червената стена" с. Бачково, проверка на ЗМ "Клувията-Дива вода" с. Бачково. При проверките на защитените местности не се констатираха нарушения на режимите определени със заповедта за обявяване и ЗЗТ.
·         Извършена е една проверка на защитена зона ЗЗ "Градинска гора''. При извършената проверка не се констатира нарушение на режимите определени със заповедта за обявяване.
-          Контрол върху състоянието на вековните дървета - Извършени са 23 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на с. Долнослав, гр. Асеновград, кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
-          Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове и складове за билки - извършени са две проверки на билкозаготвителен пункт в с. Зелениково и билкзаготвителен пункт в с Градина. При проверките не са констатирани нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните растения.
-          Контрол върху пунктове за събиране на живи охлюви от природата за търговски цели в Пловдивски регион, съгласно Закона за биологичното разнообразие - Проверени са два пункта за изкупуване на охлюви в с. Куртово Конаре и гр. Стамболийски. Не са установени нарушения на заповедта за определяне режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв и градински охлюв.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 168 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 22 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС;  
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          извършване на контролни и собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух - издадено е 1 удостоверения за инсталации и 1 за заличаване на инсталация от регистъра, поради прекратяване на дейност;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          експертите са взели участие в извършване на собствени периодични измервания по реда определен в чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6/99г. на 2 обекта;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          проверки по сигнали на „зелен телефон“ във връзка със ЗБР, в резултат на което са изпратени за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора следните видове: керкенез, сова, кукумявки, бял щъркел.
-          Участие в комисия, съгласно заповед на РДГ-Пловдив за горскостопански план и план за дейности по опазване от пожари на горски територии.
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;
-          Планови проверки по населени места за нерегламентирани замърсявания;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 11 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 39 предписания от първия етап на проверките 3 не са изпълнени. На нарушителите са съставени АУАН.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 26;
o    проверени обекти – 20;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 18/17.05.2019г. на „Интерстейт“ ООД, за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества за период по-голям от две последователни календарни години.
Ø Издадено е наказателно постановление с № 28/27.05.2019г. и е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на „Ганчев“ ЕООД за неизпълнено предписание, дадено с констативен протокол.
Ø За установено превишение на нормите по показател въглероден диоксид в отпадъчни газове, изпускани в атмосферата от комин към котелна централа на обект на „Ганчев“ ЕООД при извършени собствени периодични измервания на оператора е наложена текуща санкция с наказателно постановление № С-И-27/13.05.2019г. в размер на 35,77лв./месечно.
Ø През м. май е спряна временно текуща санкция, наложена на „БиЕйГлас България“ АД за изпускане на отпадъчни газове от ванна пещ №4, с концентрации на азотни оксиди над НДЕ, определена в комплексното разрешително. Спирането е със заповед № С-И-42-01/03.05.2019г. и е поради разрушаване на пещта.
Ø През м. май е спряна временно текуща санкция, наложена на „Джи Ен Си“ ООД за изпускане на отпадъчни газове от комина към котел № 2 от котелна централа към оранжериен комплекс в с. Йоаким Груево със заповед № С-И-45-03/03.05.2019г. Спирането е поради техническа неизправност на котела и преустановена експлоатация.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 4;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø При извършени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на „Цех за месопреработка“ с. Войнягово на „Бон Шанс БГ“ ЕООД са констатирани наднормени нива на шум в околната среда. Дадени са предписания на Управителя на обекта за предприемане на мерки за обезшумяване на основните източници на шум, експлоатирани на площадката.
Ø Извършена е проверка по сигнал за силен шум от обект „ Площадка за дейности с отпадъци в гр. Пловдив. Дадено е предписание за предприемане на мерки за ограничаване на шума, излъчван в околната среда при товарене на ЖП вагоните.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 23;
o    дадени предписания – 12;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 13.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи че състоянието на проверените защитени територии е сравнително добро. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие. Не се констатираха нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения. Състоянието на проверените вековни дърва е добро.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 46;
o    проверени обекти – 46;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №24/30.05.2019 г. на физическо лице за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, а именно собственика на екземпляр попадащ в приложение В на Регламент 338/97 и подлежи на регистрация по ЗБР не е внесъл в РИОСВ-Пловдив заявление за регистрация в 15 дневен срок от придобиването на екземпляра.
Ø АУАН №25/30.05.2019 г. на физическо лице за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, а именно собственика на екземпляр попадащ в приложение В на Регламент 338/97 подлежи на регистрация по ЗБР не е внесъл в РИОСВ-Пловдив заявление за регистрация в 15 дневен срок от придобиването на екземпляра.
Ø АУАН №26/30.05.2019 г. на физическо лице за нарушение на чл. 92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, а именно собственика на екземпляр по-падащ в приложение В на Регламент 338/97 подлежи на регистрация по ЗБР не е внесъл в РИОСВ-Пловдив заявление за регистрация в 15 дневен срок от придобиването на екземпляра.
                   Нарушения са констатирани след подадени в РИОСВ-Пловдив заявление за регистрация по ЗБР.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 10
 
Отпадъци
-          За месец май приоритет на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ е извършването на планови проверки, проверки във връзка с изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението и основен приоритет - извънредни проверки по речни корита във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 95;
o    проверени обекти – 93;
o    дадени предписания – 20;
o    съставени актове - 8;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 15/07.05.2019 г. на ЕТ "Илия Апостолов - Ида Техникс", гр. Куклен за извършване на незаконна дейност, чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3 във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1;
Ø АУАН № 16/09.05.2019 г. на "Рум Ауто-81" ЕООД, гр. Карлово, за извършване на незаконна дейност, чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3 във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1;
Ø АУАН № 17/10.05.2019 г. на "Стандарт-2010" ЕООД, гр. Пловдив, за извършване на незаконна дейност, чл. 136, ал. 2, т. 3, предл. 3 във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1;
Ø АУАН № 18/15.05.2019 г. на Руслан Нейков Минчев – физ. лице, гр. Пловдив, чл. 155, ал. 1, предл. първо, във вр. с чл. 35, ал. 3;
Ø АУАН № 19/27.05.2019 г. на Емил Викторов Караиванов, Кмет на общ. Асеновград, не е предприел мерки за изхвърляне на отпадъци, чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15;
Ø АУАН № 20/28.05.2019 г. на Деян Филчев Дойнов, Кмет на общ. Сопот, не е предприел мерки за изхвърляне на отпадъци, чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15;
Ø АУАН № 21/28.05.2019 г. на Деян Филчев Дойнов, Кмет на общ. Сопот, не е предприел мерки за изхвърляне на отпадъци, чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15;
Ø АУАН № 22/ 30.05.2019 на „Кол Принт“ ЕООД за неизпълнение на предписание, чл. 156, ал. 1 във вр. с ял. 113, ал.3;
o    проверки и предприети действия по сигнали - 8
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 7;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършени три планови проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни - Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съедининие, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай в землището на с. Цалапица, местност “Паша махала” - КР №355-Н0/2008г.; Община Карлово за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря”, гр. Карлово - КР №347-Н0/2008г.; “БиЕй Глас България” АД, гр. София - площадка гр. Пловдив - КР №48-Н1/2010г.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП № С-И-25/13.05.2019 г., издадено срещу „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД, гр. София, за това, че зауства във воден обект, отпадъчни води, с показатели превишаващи определените в Разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения(ИЕО). В нарушение на чл. 69, ал. 1 и ал. 2, чл. 69 „а“, ал. 1 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 165,05 лв/мес.
2.      НП № С-И-26/13.05.2019 г., срещу „Белла България“ АД, гр. София, за това, че зауства във воден обект, отпадъчни води, с показатели превишаващи определените в Разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения(ИЕО). В нарушение на чл. 69, ал. 1 и ал. 2, чл. 69 „а“, ал. 1 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 2 160,30 лв/мес.
3.      НП № С-И-27/13.05.2019 г., издадено срещу „Ганчев, ЕООД, гр. София, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии(НДЕ) определени в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/27.06.2005 г. В нарушение на чл. 69 а, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, с наложена текуща имуществена санкция в размер на 35,77 лв/мес.
4.      НП № 28/27.05.2019 г., издадено срещу „Ганчев“ ЕООД, гр. София, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
5.      НП № 29/27.05.2019 г. , издадено срещу „Бизнеспарк Маноле“ ООД, гр. София, за това, че ползва водни обекти в отклонение от предвидените условия в разрешителното, с което е осъществил състава на нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ. Наложена е имуществена санкция в размер на 3000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни - характеризират се с по-високи средноденонощни температури, като в резултат използването на индивидуалните системи за отопление в бита е преустановено. През м. май не са регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве по всички показатели. В двата пункта - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ не са регистрирани превишения по показател ФПЧ10. 
В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии.
В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 105 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 4 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
За отчетния период са издадени 2 разрешителни за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО и 8 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.
През разглеждания период за разгледани и са дадени 17 становища, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ и управление на риска, включени в приложение №3 на ЗООС.
За периода са проведени два Експертни екологични съветa в РИОСВ Пловдив.
Издадени са две становища по ЕО за съгласуване на:
- ПВ–3–IV-ЕО/2019 г. Общ устройствен план на Община Хисаря, Възложител Община Хисаря.
- ПВ–4–V-ЕО/2019 г. Общ устройствен план на Община Сопот, Възложител Община Сопот.
          За периода са процедирани 5 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 19 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 2 броя;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 6 броя;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 5 броя;
-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 3 броя;
-         т. 7, д – производство на захарни изделия и сиропи – 1 брой;
-          12, д – паркове със специално предназначение – 1 брой;
-         т. 12, е – спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии – 1 брой.
 
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 186 документи на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 7 ДПК, като с комисиите са приети 7 обекта.
 
4.3. Обществеността
През месец май 2019 г. се наблюдава преустановяване регистриране на превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5. За показател азотни оксиди не са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, а останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.
При проверките, свързани с спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
През месец май РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 14 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на инспекцията. Освен тях са дадени 2 радиоинтервюта по актуални за обществеността теми.
По случай Световен ден Натура 2000 и Световен ден на биологичното разнообразие през м. май РИОСВ-Пловдив планира и се включи в две мероприятия, насочени към екологично възпитание на деца и младежи. Първото събитие беше екосеминар на открито под надслов „Да осиновим Адата – интерактивно екологично образование“, който се проведе на 11 май и беше включено в програмата на „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“. Второто – провеждане на целодневен мониторинг на биоразнообразието по Марица - наблюдение на водоплаващи птици, насекоми и други обитатели на реката, което се осъществи на 29 май. В двете образователни инициативи бяха въвлечени пряко над 160 подрастващи от 15 образователни институции, техните ръководители и родители.
За целия месец май РИОСВ-Пловдив обяви дни на отворените врати, като покани заинтересованите да посетят екоинституцията, да получат информационни материали, да гледат тематични видео материали и да беседват с експерти по теми, свързани с природата, които ги интересуват.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.