Отчет за контролната дейност през месец април 2019

 1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 
1.1.През месец април експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 255 проверки на 245 обекта, в т. ч. 44 планови и 211 извънредни. Извършени са 2 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 плановa. В рамките на проведения контрол са дадени 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 4 акта, от които няма за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ е издадено1 наказателно постановление, с което на нарушителя е наложена глоба в размер на 2 000 лв.
Наложени са 2 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (въздух) в общ размер от 80,85 лв/мес. Най-голямата по размер санкция е наложена на оператор „Джи Ен Си“ ООД - 44,32 лв/мес.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 25759,34 лв.: 15759,34 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 10000,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 12607,47 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 5501,46 лв., община Пловдив –3782,82 лв., община Карлово – 2015,51 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 36 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателствотро в частта по опазване чистотата на водите.
-          Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени са проверки на:
·         ЗМ "Герена" - землище на с. Паничери, общ. Хисаря, ЗМ ''Находище на блатно кокиче" с. Градина, ЗМ "Находище на блатно кокиче" с. Виница, ЗМ "Находище на блатно кокиче" с. Черноземен. При проверките на защитените местности не се констатираха нарушения на режимите определени със заповедта за обявяване и ЗЗТ
·         Извършени са две проверки на защитена зона ЗЗ „Родопи средни“ във връзка с процедирани инвестиционни предложения по реда на ЗБР. При извършените проверки не се констатира нарушение на режимите определени със заповедта за обявяване
-          През месец април бе извършена и ежегодната оценка на състоянието на блатно кокиче в трите находища в Пловдивски регион, във връзка със Заповед № РД-521/22.04.2003 г. на МОСВ и заповед на директора на РИОСВ-Пловдив. При извършената оценка от междуведомствена комисия се установи, че популацията на блатното кокиче в с. Градина е във фаза на прецъфтяване. Поради факта, че популацията на блатно кокиче е във фаза на прецъфтяване, комисията препоръчва да не се извършва ползване на находищата през 2019 г., Популацията на блатното кокиче в другите две защитени местности в селата Виница и Черноземен е в критично състояние и няма ресурсни възможности. Поради тази причина, комисията препоръча да не се допуска ползване на блатно кокиче от находищата в Пловдивски регион през 2019 г.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 130 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 18 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда;
-          Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС;  
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по сигнали, подадени на „зелен телефон“ и жалби, постъпили в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          извършване на контролни и собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -788/ 2018 г. на Министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Участие в две комисии за установяване на щети от кафява мечка върху селскостопански животни. В резултат на проведените комисии са изготвени междуведомствени протоколи и са изпратени в МОСВ изплащане на обезщетение на ощетеното лице;
-          Участие в междуведомствена комисия назначена със заповед на Областен управител на област Пловдив по чл. 140, ал. 5 от Закона за водите във връзка с постъпили сигнали за намалена хидравлична проводимост и застрашени съоръжения в участъци от реките Марица и Стряма на територията на област Пловдив. Проверени са проблемни участици от р. Стряма, землищата на общ. Раковски (с. Стряма) и участъци в общ. Карлово (с. Столетово и с. Слатина) и р. Марица землищата на с. Поповица, с Милево, гр. Първомай и е съставен междуведомствен протокол от всяка проверка;
-          Участие в Общинска епизодична комисия в гр. Асеновград за обезвреждане на странични животински продукти /оборски тор/. Съставен е междуведомствен протокол;
-          Участие в Общинска епизодична комисия в гр. Асеновград за обезвреждане на странични животински продукти /оборски тор/. Съставен е междуведомствен протокол
-          Във връзка със сключен договор между МОСВ и „Национална агенция за териториално устройство“ ООД за предоставяне на услуга „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни за вековните дървета в Република България“ е извършена проверка на защитени вековни дървета в землища с. Извор, с. Катуница, с. Белащица, гр. Асеновград, при която са снети GPS координати и са попълнени паспорти на съответните вековни дървета;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Извънредни проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите;
-          Последващ контрол по изпълнение на предписание, дадено с писмо на Директора на РИОСВ - Пловдив до Кметовете на общини, за почистване на нерегламентирани замърсявания в речни корита и прилежащи територии;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          През отчетния период са извършени проверки на оператори с издадени комплексни разрешителни: “ЕВН България топлофикация” ЕАД - площадка “ТЕЦ Пловдив Север”, гр. Пловдив - КР №34-Н1/2011г., актуализирано с Решение №34-Н1-И0-А2/2016г.; “ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, гр. Пловдив, площадка с. Катуница, Община Садово - КР №466-Н0/2013г., актуализирано с Решение №466-Н0-И1-А2/2016г. 
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 31 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 58 предписания от първия етап на проверките няма неизпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 32;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – 14;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества;
Ø „Кастел Карлово“ АД за непредставен отчет за 2018 г. по приложение №9 от Наредба №1/2017 г.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 3
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 23;
o    проверени обекти – 22;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 11/ 05.04.2019 на "Био фреш" ООД с. Царацово за това, че не поддържа качеството на водата в съответствие с условията и изискванията в разрешителното за ползване на воден обект за заустване.
Ø АУАН № 12/ 05.04.2019 на "Метро кеш енд кери България" ЕООД за това, че не поддържа качеството на водата в съответствие с условията и изискванията в разрешителното за ползване на воден обект за заустване.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи че състоянието на проверените защитени територии е сравнително добро. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 23;
o    проверени обекти – 23;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5
-          извършени са проверки по сигнали на „зелен телефон“ във връзка със ЗБР. В резултат на извършените проверка 3 защитени птици – орел змияр, бял щъркел и горска ушата сова са изпратени за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.
-          проверка по сигнал за отглеждане на защитени птици в ресторант в с. Бачково. При проверката не се установи наличие на защитени по ЗБР видове птици.
-          проверка по сигнал за отглеждане на папагали в ресторант в гр. Пловдив. При проверката се установи, че в обекта се отглеждат 4 папагала, които не са регистрирани по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие. Дадено е предписание на собственика да представи в РИОСВ-Пловдив документи доказващи законовия произход на животните;
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода е извършването на планови проверки, включително и комплексни проверки, проверки във връзка с   изпълнение на предписания, проверки по жалби и сигнали от населението и основен приоритет - извънредни проверки по речни корита във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 179;
o    проверени обекти – 170;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    проверки и предприети действия по сигнали - 8
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършена съвместна извънредна проверка с експерти от направление “Опазване чистотата на атмосферния въздух” на обект с издадено комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма;
 
СЕВЕЗО  
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ - Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП № С-И-22/09.04.2019 г., срещу ЕТ „Плеяди-Никола Гунчев“, с. Йоаким Груево, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии. В нарушение на чл. 69а, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 5 от ЗООС, с наложена текуща санкция в размер на 36,53 лв/мес.
2.      НП № 23/10.04.2019 г., срещу Ангел Димитров, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци. В нарушение на чл. 133, ал. 4, т. 1, пр. първо, във вр. с чл. 29, ал. 2, пр. трето от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
3.      НП № С-И-24/15.04.2019 г., срещу „Джи Ен Си“ ООД, гр. Перущица, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии. В нарушение на чл. 69а, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 5 от ЗООС, с наложена текуща санкция в размер на 44,32 лв/мес.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни - характеризират се с по-високи средноденонощни температури, като в резултат използването на индивидуалните системи за отопление в бита е намалено. Отчита се намаляване на броя регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10. През м. април не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве в АИС „Каменица“, 2 бр. са превишенията в АИС „Тракия“. 
-          В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 111 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 16 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
 
Издадени са 4 регистрационни документа по чл. 78 от ЗУО.
 
Проведен е Експертен екологичен съвет в РИОСВ Пловдив, предстои издаване на становище по ЕО.
Процедирани са 2 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 13 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1д – интензивно животновъдство – 3;
-          т. 2г - дълбоки сондажи – 6;
-          т. 10б - обекти с обществено предназначение – 2;
-         т. 11д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от МПС – 1;
-         т. 7д – производство на захарни изделия и сиропи– 1;
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 225 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 ДПК, като с комисиите са приети 3 обекта.
 
4.3. Обществеността
През месец април 2019 г. се наблюдава намаление на регистрирания брой превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показатели ФПЧ10. За показател азотни оксиди не са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве и останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.
При проверките, свързани със спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
През месец април РИОСВ - Пловдив публикува на интернет-страницата си и разпространи чрез медиите 13 прессъобщения на различни теми, касаещи контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността на инспекцията. Освен тях е отговорено на 4 журналистически питания по теми, интересуващи обществеността, а също така е дадено 1 радиоинтервю.
По случай Световния ден на земята – 22 април 2019 година РИОСВ-Пловдив планира и реализира кампания на тема „Защитете биологичните видове“ и мото „В природата нищо не съществува само“. Тя се проведе в периода 20-23 април 2019 и включваше подготовка и провеждане на редица инициативи (фестивал, открити уроци, дискусии, конкурс, изложба, разпространение на информационни материали), които бяха своевременно отразявани в медийното пространство и на уеб-сайта на институцията. В кампанията бяха въвлечени пряко над 1600 подрастващи – деца, ученици, техните ръководители и родители.
Екоинспекцията предоставя информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.