Отчет за контролната дейност през месец март 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец март експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 232 проверки на 212 обекта, в т. ч. 115 планови и 117 извънредни. Извършени са 23 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 20 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 89 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда e съставен 1 акт, който е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ - Пловдив са издадени 10 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 22 000 лв.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 34186,31 лв.: 14086,31 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 20100,00 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 11269,02 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 5501,46 лв., община Карлово –2486,81 лв., община Марица- 1850,31 лв.
 
Предприета е една принудителна административна мярка – издадена е Заповед за преустановяване дейността на „Со Спектър“ ЕАД.
 
1.3. За периода са постъпили 50 сигнала на зелен телефон и 11 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
- Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 180 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 19 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
- Проверки по речни корита и прилежащи територии, съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите.
- Контрол върху търговията със защитени видове растения и животни, в т.ч и видове, включени в конвенцията CITES
- Проверки на пазари за продажба на цветя в гр. Пловдив във връзка контрол върху незаконната търговия със защитени растителни видове
- Проверки на зоомагазини в гр. Пловдив във връзка с контрол върху търговията със защитени животински видове и такива, вкл. в конвенцията CITES
- Участие в междуведомствени комисии по заповед на Кмета на община Хисаря, за оглед състоянието на речните корита и дерета в Община Хисаря и набелязване на мерки за почистването им и осигуряване нормалната им проводимост.
- Участие в междуведомствена комисия по заповед на Кмета на община Садово за приемане изпълнението на аварийните работи в компрометирания участък на подпорна стена на р. Чая, с. Катуница, община Садово.
- Изготвяне на становища във връзка с процедури по издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
- Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС.
 
2.2. Tекущ контрол:
През месец март 2019 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          участие в извършване на собствени периодични измервания по реда определен в чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6/99г.
-          Участие в комисия, назначена със заповед на Директор на ТП ДЛС Тракия за установяване нанесени щети от кафява мечка в землище на с. Лилково.
-          проверки на фирми, извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други).
-          Проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 17 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че дадените 36 предписания от първия етап на проверките са изпълнени.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 38;
o    проверени обекти – 32;
o    дадени предписания – 12;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
АУАН № 10/ 12.03.2019 на „Ганчев“ ЕООД, обект в гр. Асеновград. Актът е за неизпълнение на дадено предписание, свързано с провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комин към котел, работещ на твърдо гориво – нарушение по чл. 166, т.3 във вр. с чл. 165, ал.2, във вр. с чл. 152, т.2, във вр. с чл. 155, ал.2 от ЗООС.
 
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.
Подадените жалби и сигнали са свързани с: емитиране на дим от комини на жилищни сгради, със запрашаване от кариерите в с. Белащица, задимяване и миризми от възникнал пожар на площадка за третиране на строителни отпадъци в с. Първенец, замърсяване на въздуха от извършване на строително ремонтни дейности и др.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
Води
-          От извършените проверки, осъществявани с пробонабирания на пречистени отпадъчни води се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 30;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ - Пловдив не се установи незаконна търговия със защитени видове растения и животни в нарушение на Закона за биологичното разнообразие
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 13;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 1:
Една защитена птица – керкенез е изпратена за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.
o   Извършена е една проверка за осъществяване последващ контрол относно дадени предписания на Община Асеновград за Защитена местност „Находище на атинска мерендера“. При проверката е установено, че са изпълнени дадените предписания – за маркиране границите на ЗТ; почистване и монтиране на информационна табела.
 
Отпадъци
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 170;
o    проверени обекти – 163;
o    дадени предписания – 54;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 9:
- Нерегламентирано замърсяване в землището на с. Труд - сигналът е основателен. Дадени са предписания. Предстои последващ контрол.
- Нерегламентирано замърсяване в гр. Стамболийски. Сигналът е основателен. Дадено е предписание. При извършения последващ контрол, предписанието изпълнено.
- Нерегламентирано замърсяване в частен имот гр. Пловдив. Сигналът е основателен. Предстои последващ контрол.
- Множество сигнали относно пожара на площадка на „Со Спектър“ ЕАД, с. Първенец. Извършени са неколкократни проверки. Със Заповед на Директора на РИОСВ - Пловдив е наложен ПАМ на дружеството за спиране на дейностите на площадката до заграждането на котлована от бившето депо с ограждения.
- За загробване на трупно месо, ведно с пластмасови отпадъци е извършена проверка на „Унитемп“ ЕООД, с. Войводиново. Сигналът е основателен. Процесът по загробването е контролиран на място до приключване на запръстяването.  
- За замърсяване с оборска тор и отпадъчни води е извършена проверка на Дар Пет ООД, с. Чалъкови, общ. Раковски. Сигналът е неоснователен.
- За замърсяване с оборска тор и отпадъчни води е извършена проверка на Клеопатра-2014 ЕООД, с. Чалъкови, общ. Раковски. Сигналът е неоснователен.
 
Химикали
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-          Контролът е свързан с проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП и ПАМ
НП № 12/08.03.2019 г., издадено срещу Асен Хорозов, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря отпадъци. В нарушение на чл. 133, ал. 4, т.1, пр. първо, във вр. с чл. 29, ал. 2, пр. трето от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
НП № 13/18.03.2019 г., издадено срещу „Куминяно фрут“ ООД, с. Катуница, за неизпълнение на дадено предписание. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 31, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 13 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
НП № 14/18.03.2019 г, издадено срещу „Фрост БГ“ ЕООД, с. Кочево, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
НП № 15/19.03.2019 г., издадено срещу Асен Рашков, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря отпадъци. В нарушение на чл. 133, ал. 4, т. 1, пр. първо, във вр. с чл. 29, ал. 2, пр. трето от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
НП № 16/19.03.2019 г., издадено срещу Румен Сандов, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря отпадъци. В нарушение на чл. 133, ал. 4, т. 1, пр. първо, във вр. с чл. 29, ал. 2, пр. трето от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
НП № 17/19.03.2019 г, издадено срещу Янко Стоилов, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря отпадъци. В нарушение на чл. 133, ал. 4, т. 1, пр. първо, във вр. с чл. 29, ал. 2, пр. трето от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
НП № 18/19.03.2019 г., издадено срещу Райко Иванов, гр. Пловдив, за това, че нерегламентирано изгаря отпадъци. В нарушение на чл. 133, ал. 4, т. 1, пр. първо, във вр. с чл. 29, ал. 2, пр. трето от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
НП № 19/26.03.2019 г., издадено срещу „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, гр. Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
НП № 20/26.03.2019 г., издадено срещу „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД, гр. София, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностния воден обект, отпадъчна вода, формирана в резултат дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.
НП № 21/27.03.2019 г, издадено срещу „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв.
Заповед № РД-71/06.03.2019г., на „Со спектър“ ЕАД, с. Първенец. Дейностите по събиране, съхраняване и оползотворяване не се извършват при спазване изискванията за експлоатация на инсталации за оползотворяване на отпадъци, включително тяхната противопожарна защита по реда на ЗУО и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Приложено е спирането на дейностите по събиране, съхраняване и оползотворяване до заграждане на котлована от бившето депо с ограждения.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период метеорологичните условия са благоприятни - характеризират се с  по-високи средноденонощни температури, като в резултат използването на индивидуалните системи за отопление в бита е намалено. През м. март са регистрирани 3 бр. превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве в АИС „Каменица“ и 4 бр. в АИС „Тракия“. Отчита се намаляване на броя регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10.
-          В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през месеца не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие е не е установена незаконна търговия със защитени видове растения и животни.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси, както и „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
 
4.2. Бизнес
- За периода са процедирани 160 бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/  по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
- Изготвени са 23 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 4 бр. решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
Издадени са 11 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 2 разрешителни документи за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО
- Издадено е едно Решение за прекратяване на процедура по екологична оценка.
- Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 1
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 9
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 3
-         т. 6, в – съоръжения за съхранение на нефт, нефтоподукти и химически вещества – 1
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 241 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 5 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.
 
4.3. Обществеността

През месеца се наблюдава намаление на регистрирания брой превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5. За показател азотни оксиди не са регистрирани превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, а останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.