Антикорупция

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от РИОСВ - Пловдив, могат да се подават по някой от следните начини:

– чрез деловодството на РИОСВ-Пловдив, на адрес бул. „Марица“ № 122;

– чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ - Пловдив“, находяща се в административната сграда на бул. „Марица“ № 122;
 
– на електронен адрес [email protected]
 
 
При подаване на сигнали се предоставят следните данни:
 
• Две имена,
 
• адрес за кореспонденция,
 
• телефон за контакт,
 
• данни за институциите, които вече са информирани,
 
• електронен адрес.
 
Важно!
Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”
 
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
 
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.
 
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите.
 
Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.