Отчет за контролната дейност през месеци януари и февруари 2019

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месеците януари и февруари експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 129 проверки на 113 обекта, в т. ч. 51 планови и 78 извънредни. Извършени са 8 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 плановa. В рамките на проведения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 9 акта, от които 1 е за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 8 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 23 000 лв.
Наложени са 3 санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води, въздух) в общ размер от 7434,49 лв/мес. Най-голямата по размер санкция е наложена на - оператор „Галус – 2004“ ЕООД, гр. София – 6606,62 лв/мес.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 67503.52 лв.: 37543.81 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 29959.71 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 30035.03 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Садово – 13584,19 лв., община Пловдив – 7566,12 лв., община Карлово – 3838,78 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 68 сигнала на зелен телефон и 12 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите.
-          Разглеждане и изготвяне на становища във връзка с постъпили инвестиционни предложения и ДОВОС по изпълнение на задълженията на операторите относно изискванията за спазване на законодателствотро в частта по опазване чистотата на водите.
-           Контрол върху състоянието на защитените територии, извършена е проверка на:
·         Защитена местност  "Находище на атинска мерендера", кв. Горни воден, гр. Асеновград. При проверката на защитената местност бе констатирано, че защитената местност е замърсена с битови отпадъци, границите й не са маркирани и липсва информационна табела. Във връзка с направените констатации, на собственика на територията – община Асеновград са дадени 3 предписания
-          Мониторинг на защитени видове - през м. януари експерти от направлението участваха в провеждане на ежегодното среднозимно преброяване на водолюбиви птици, съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. Резултатите от преброяването са въведени в базата данни на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и са изпратени в ИАОС.
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 353 писма до възложители и институции. Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 24 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС;  
 
2.2. Tекущ контрол:
            През периода експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          извършване на контролни и собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          През отчетния период по повод на подадени сигнали, е извършена една проверка на кариера находище Белащица-участък Родопи, с. Белащица с концесионер „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД. Сигналите са свързани с оплаквания от силен шум в с. Гълъбово, като източник на шума са посочени дейностите извършвани в кариерата, през нощния период. При проведените контролни измервания на еквивалентните нива на шум в измерителни точки пред жилищни къщи, намиращи се в с. Гълъбово, не са констатирани наднормени нива на шум в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2019 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          За отчетния период са извършени проверки по сигнали на „зелен телефон“ във връзка със ЗБР, в резултат на които две защитени птици – плешив ибис и обикновена кукумявка са изпратени  за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора. Проверка е извършена по сигнал за избягала змия в търговски център – гр. Пловдив. При проверката се установи, че животното е избягало, същото е уловено от собственика му и Гражданска защита. Впоследствие, в законно установения срок, за екземпляра е подадено заявление за регистрация в РИОСВ – Пловдив и същият е регистриран съгласно чл.91 от Закона за биологичното разнообразие.
-          Проверка по сигнал е извършена за отглеждане на каракал в частен дом, което е в нарушение на Закона за защита на животните. При проверката не се установи наличие на екземпляра. Сигналът е изпратен до Районна прокуратура – Пловдив.
-          Една проверка по постъпил сигнал за неизпълнение на условия в решение по ОВОС е извършена съвестно с Министерство на енергетиката и общини Кричим и Стамболийски на кариера за добив на мрамори в находище Куртово Конаре, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, "Персенк инвест" ООД. При проверката се установи, че сигналът е неоснователен и няма нарушение на условията в издаденото решение по ОВОС;
-          По заповед на Министъра на културата, представител на РИОСВ-Пловдив е взел участие в   Междуведомствена комисия за определяне на временни режими - териториален обхват и предписания за опазване на Надгробна могила с частично разкрито монументално зидано съоръжение" землище на с. Маноле, общ. Марица;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          Във връзка с подаден сигнал на Зелен телефон за общински поземлен имот в община Брезово, залят с торова маса е дадено предписание на Кмета на община Брезово за предприемане на мерки по почистване и недопускане на повторно такова;
-          По подаден сигнал на зелен телефон за изземване на хумус от поземлен имот на околовръстното шосе на гр. Пловдив е извършена проверка, при която е констатирано, че сигналът е основателен. Съставеният констативен протокол е изпратен по компетентност на община Родопи и Общинска служба „Земеделие“;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          извършена една проверка на обект с издадено комплексно разрешително - Монди Стамболийски ЕАД, гр. Стамболийски, във връзка с подаден сигнал за миризми;
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 11 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 28 предписания през първия етап на проверките, не е изпълнено предписание за провеждане на собствени периодични измервания от „Ганчев“ ЕООД. Изпратена е покана за връчване на АУАН.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          Акцент в контролната дейност за периода е, че в резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 24;
o    дадени предписания – 9;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 9/26.02.2019 г. на „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД, цех Родопи (кариера за добив на инертни материали в с. Белащица), за неизпълнено предписание и неорганизирано емитиране на прах, извън работната площадка.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 12.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – 11;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 1./03.01.2019 год. на „Сенсата технолоджис България“ за превишаване на ИЕО, заложени в РЗ в условие на повторност;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 3.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи че състоянието на проверената защитена територия е сравнително добро, но са дадени предписания на собственика на територията за почистването и обозначаването й с табела и маркировка.  Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 12;
o    проверени обекти – 12;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5
 
Отпадъци
-          Акцент в контролната дейност за периода са проверки по постъпили сигнали на ‚зелен телефон“, както и писмени жалби, по-голямата част от които са основателни с дадени предписания и съставени актове за административни нарушения на място.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 64;
o    проверени обекти – 59;
o    дадени предписания – 22;
o    съставени актове - 7;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №2 от 10.02.2019 г. на А. Х. - физ. лице, във връзка със сигнал за изгаряне на отпадъци, съставен на място на основание чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци;
Ø АУАН №3 от 10.02.2019 г. на А. Р. – физ. лице, във връзка със сигнал за изгаряне на отпадъци, съставен на място на основание чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци;
Ø АУАН №4 от 10.02.2019 г. на А. Д. - физ. лице, във връзка със сигнал за изгаряне на отпадъци, съставен на място на основание чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци;
Ø АУАН №5 от 24.02.2019 г. на А. Р. - физ. лице, във връзка със сигнал за изгаряне на отпадъци, съставен на място на основание чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци;
Ø АУАН №6 от 24.02.2019 г. на Р. С. - физ. лице, във връзка със сигнал за изгаряне на отпадъци, съставен на място на основание чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци;
Ø АУАН №7 от 24.02.2019 г. на Я. С. - физ. лице, във връзка със сигнал. за изгаряне на отпадъци, съставен на място на основание чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци;
Ø АУАН №8 от 24.02.2019 г. на Р. И. - физ. лице, във връзка със сигнал за изгаряне на отпадъци, съставен на място на основание чл. 133, ал. 4, т. 1, вр. с чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като нерегламентирано изгаря неопасни отпадъци.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 23
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2019 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода - извършена съвместна извънредна проверка с експерти от направление “Опазване чистотата на атмосферния въздух” на обект с издадено комплексно разрешително.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № С-И-1/08.01.2019 г., издадено срещу „Галус – 2004“ ЕООД, гр. София, за това, че зауства отпадъчна вода с показатели, превишаващи ИЕО. В нарушение на чл. 69, ал. 1 и 2, чл. 69а, ал. 1 и чл. 69 б, ал. 8 и ал. 9 от ЗООС, с наложена текуща имуществена санкция в размер 6 606, 62 лв/мес.
2.      НП № 2/08.01.2019 г., издадено срещу „Пимк Кариери“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
3.      НП № 3/11.01.2019 г., издадено срещу „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнено дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
4.      НП № 4/14.01.2019 г., издадено срещу „Чичо Чарли“ ЕООД, с. Бенковски, за това, че  ползва воден обект, в отклонение от предвидените условия в разрешителното. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, предложение трето от ЗВ, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 11 ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
5.      НП № 5/14.01.2019 г., издадено срещу „Консервен комбинат МБ“ ЕООД, гр. Пловдив, за това, че ползва воден обект без необходимото за това основание. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
6.      НП № 6/14.01.2019 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот, за това, че зауства отпадъчна вода с показатели превишаващи ИЕО. В нарушение на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 120, ал. 3, във вр. с ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
7.      НП № 7/14.01.2019 г., издадено срещу „НВМЕС КОМЕРС“ ЕООД, с. Ново село, за това, че зауства отпадъчни води с показатели превишаващи ИЕО определени в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 4, вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
8.      НП № С-И-8/14.01.2019 г., издадено срещу „Агродоминатор“ ЕООД, гр. Първомай, за това, че изпуска в атмосферния въздух отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии. В нарушение на чл. 69а, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 236, 45 лв/мес.
9.      НП № С-И-9/14.01.2019 г., издадено срещу „СКФ Берингс България“ ЕАД, гр. София, за това, че зауства отпадъчна вода с показатели, превишаващи ИЕО. В нарушение на чл. 69, ал. 1 и 2, чл. 69а, ал. 1 ЗООС, с наложена текуща имуществена санкция в размер 591,42 лв/мес.
10. НП № 10/29.01.2019 г., издадено срещу „Деликатес-2“ ООД, с. Житница, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионните норми и изисквания. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
11. НП № 11/29.01.2019 г., издадено срещу „ТЕР-М“ ООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионните норми и изисквания. В нарушение на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период продължава използване на индивидуалните системи за отопление в бита, поради трайното понижаване на температурите. Ниско емитираните замърсители в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия водят до регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ в по-високи стойности. Отчита се увеличаване и броят на регистрираните превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10;
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 322  бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 50  становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 8 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
За отчетния период са издадени 27 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 6 решения по чл. 67 от ЗУО.
През разглеждания период за разгледани и са дадени становища общо 23, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение №3 на ЗООС.
 
За периода са проведени три Експертни екологични съвети в РИОСВ Пловдив.
Издадено е едно Решения по ОВОС 1-III/25.02.2019г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение:  „За спорт и атракции – голф игрище, обслужващи постройки и паркинг, и три УПИ за жилищно застрояване“ землище на гр. Хисаря, с възложител „ДИ ЕЙ ЖИ“ ЕООД,  гр. Пловдив.
Издадени са две становища по ЕО за съгласуване на:
- ПВ–1–I-ЕО/2019 г. Общ устройствен план на Община Карлово, Възложител Община Карлово.
- ПВ–2–II-ЕО/2019 г. Общ устройствен план на Община Брезово, Възложител Община Брезово.
          За периода са процедирани 9 план/програми, от които 7 приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО с характер „да не се извършва ЕО“ и 2 с характер „да се извърши ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 30 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 2 броя;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 5 броя;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 11 броя;
-         т. 1, е – интензивно развъждане на риба – 1 брой;
-         т. 3, в - съоръжения за надземно складиране на природен газ – 1 брой;
-         т. 11, б – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци – 2 броя;
-          12, г - постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани – 1 брой;
-         11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1 брой;
-         11, и - инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци – 2 броя;
-         т. 4, д - инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси – 1 брой;
-         т. 10, а – индустриални зони – 2 броя;
-         т. 5, г – инсталации за производство на стъкло и стъклени влакна – 1 брой.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 507 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 8 обекта.
 
4.3. Обществеността
През зимния сезон в резултат на битовото отопление, интензивен транспортен трафик и състоянието на пътните настилки в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – сухо време, безветрие, мъгли и температурни инверсии се наблюдават стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди и ПАВ над установените норми, останалите измервани показатели са в съответствие с определените норми.

При проверките, свързани със спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.