Отчет за контролната дейност през м. декември 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец декември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 158 проверки на 140 обекта, в т. ч. 94 планови и 64 извънредни. Извършени са 3 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 1 плановa. В рамките на проведения контрол са дадени 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 2 акта, от които 1 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 11 000 лв.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 19880,43 лв.: 12315,38 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 7565,05 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 9852,30 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Пловдив – 3961,58 лв., община Садово – 3775,49 лв., община Карлово –1919,39 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 34 сигнала на „зелен телефон“, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени са проверки на следните защитени територии:
·         Защитена местност  "Нощувка на малък корморан", гр. Пловдив, с.Костиево и с. Оризари;
·         Поддържан резерват „Богдан“, гр. Клисура
При проверката на защитената местност   не се установиха нарушения на режима определен със заповедта за обявяване и Закона за защитените територии. Границите на защитената територия са маркирани и обозначени с информационни табели.
При проверката на Поддържан резерват „Богдан“ се установи, че черния горски път, чрез който се осъществява достъпа до обекта е напълно непроходим вследствие падналите снеговалежи. Поддържаният резерват попада на територията на гр. Клисура и гр. Копривщица, обл. София и достъпът от гр. Клисура – на 20 км. от населеното място е много труден, а през този сезон е невъзможен..
-          Контрол върху състоянието на защитените зони, извършени са проверки на следните защитени зони:
·         Защитена зона BG0000254 „Бесапраски възвишения“;
·         Защитена зона BG0002016 „Рибарници-Пловдив“;
·         Защитена зона BG0002087 „Марица-Пловдив“
При извършените проверки   не се установиха нарушения на Закона за биологичното разнообразие.
-          През отчетния период са извършени 2 проверки на защитени вековни дървета в с. Сърнегор, при които се установи, че същите са в добро състояние и няма нарушения на заповедите за обявяването им и на Закона за биологичното разнообразие;
-          През отчетния период са извършени 2 проверки на пазарите в гр. Пловдив и гр. Асеновград. При проверката на пазара в гр. Асеновград се установи продажба на защитени птици от непълнолетни лица от ромски произход, които бяха задържани от органите на МВР. На основание чл. 39, ал.2, т.1 от Закона за биологичното разнообразие, птиците бяха пуснати на свобода;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 165 писма до възложители и институции.Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 37 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС;  
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец декември 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2018г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          извършване на контролни и собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          издаване на удостоверения за включване на инсталации в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          Контрол върху състоянието на защитените територии;
-          Контрол върху състоянието на защитените зони;
-          Контрол върху състоянието на вековни дървета;
-          Контрол върху незаконната търговия със защитени видове птици;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          Извършена е проверка по контрол на решение по ОВОС на „Цех за производство на стоманени заготовки (кнюпели) с год. капацитет 100000 т готова продукция, гр. Пловдив“ с възложител „Хелиос Металург” ООД, гр. Пловдив. Реализацията не е стартирала.
-            извършена е проверка на обект с издадено комплексно разрешително - Монди Стамболийски ЕАД, гр. Стамболийски, площадка гр. Стамболийски;
-            извършени са проверки на обекти финансирани от ПУДООС по програма ЧОС-2018г: гр.Асеновград, гр.Клисура, с.Старосел, с.Ясно поле, с.Православен и с.Драгойново.
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 22 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 44 предписания от първия етап на проверките неизпълнено е 1.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 17;
o    проверени обекти – 16;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 4.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Засилен е контролът на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 4;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 10;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – 4;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 84/2018 на «ВП Брандс Интернешънъл» АД, пл. Съединение за заустване на отп. Води над ИЕО, заложени в РЗ в условие на повторност по ЗВ;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки –няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи че състоянието на проверените защитени територии и вековни дървета е добро.  Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие. В резултат на извършената проверка по сигнал за „зелен телефон“ една защитена птица – ранен обикновен мишелов е изпратен  за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 15;
o    проверени обекти – 15;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
Отпадъци
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 101;
o    проверени обекти – 89;
o    дадени предписания – 27;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 83/07.12.2018 год. на „ЕУРОСТРОЙ“ ООД за неизпълнение на дадено предписание;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 3;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 8;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2.
 
СЕВЕЗО  
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП № 81/06.12.2018 г., издадено срещу Общ. К., с. К., за това, че не е изпълнила дадено предписание. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 31, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 13 ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
2.      НП № 82/10.12.2018 г., издадено срещу „Европейски пътища“ АД, гр. Пловдив, за това, че не е изпълнило дадено предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 14, ал. 4 ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
3.      НП № 83/13.12.2018 г., издадено срещу Д.Ф.Д., Кмет на Общ. С., за това, че не е организирал почистването на нерегламентирано замърсяване с отпадъци. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, пр. трето, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, с наложена глоба 3000 лв.
4.      НП № 84/19.12.2018 г., издадено срещу „Млечни продукти“ ООД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават ИЕО(индивидуални емисионни ограничения) определени в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период  се регистрират  стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, които превишават установените норми с по-голяма честота. Причините за регистриране на по-голям брой превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве  са понижаване на температурите, масовото използване на твърди горива за отопление в бита, в съчетание с неблагоприятни атмосферни условия – мъгли, температурни инверсии и безветрие. По показател азотни оксиди не са регистрирани стойности над средночасовата норма за опазване на човешкото здраве;
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии и вековните дървета;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 156 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 8 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 4 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
За отчетния период са издадени 7 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 решения по чл. 67 от ЗУО.
През разглеждания период за разгледани и са дадени становища общо 15, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение №3 на ЗООС.
 
За периода са процедирани 3 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 23 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 2;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 11;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 6;
-         т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води – 1;
-          т. 1, е – интензивно развъждане на риба – 2;
-          12, е - спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии – 1.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 236 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 9 ДПК, като с комисиите са приети 9 обекта.
 
4.3. Обществеността
През есенно-зимния сезон основните източници на ФПЧ в атмосферния въздух са масовото използване на твърди горива в бита, транспорта, интензивните  строителни и ремонтни дейности и производствените източници в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – ниски температури, голям брой дни с мъгли, температурни инверсии и безветрие.
В изпълнение на заложените мерки в програмите за подобряване на КАВ общините извършват регулярен контрол на строителните фирми.
Представените резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух, показват спазване на установените норми за допустими емисии. Представените резултат са в потвърждение на направените изводи в програмите по КАВ, а именно много малък принос на промишлеността към замърсяването на въздуха.

При проверките, свързани със спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.