Отчет за контролната дейност през м. ноември 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец ноември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 154 проверки на 144 обекта, в т. ч. 93 планови и 61 извънредни. Извършени са 10 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 11 акта, от които 5 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
От директора на РИОСВ са издадени 7 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 66 000 лв.
 
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни, от РИОСВ е наложена санкция на операторът на инсталацията в общ размер от 50 000 лв. - „Монди Стамболийски“ ЕАД.
 
Наложена е 1 санкция за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (въздух,в общ размер от 868,19лв). Най-голямата по размер санкция е наложена на - оператор „Би Ей Глас България“ АД (868,19 лв.).
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 34826.84 лв.: 15364.23 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 19462.61 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 12291.38 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Садово – 4207,81 лв., община Пловдив – 3088,27 лв., община Карлово –1919,39 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 53 сигнала на зелен телефон и 3 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени са проверки на следните защитени територии:
·         ЗМ "Голица";
·         ЗМ "Анатема";
·         ЗМ "Дъбите конска поляна";
·         ЗМ "Перестица";
·         ЗЗ "Бесапарски Ридове".
При проверките на защитените територии и зони не се установиха нарушения на режима определен със заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии. Границите на всички защитени територии са маркирани и обозначени с информационни табели.
-          Контрол върху състоянието на защитените зони, извършени са проверки на следните защитени зони:
·         защитена зона -"Персенк";
·         защитена зона -"Бесапарски Ридове"
При проверките не се установиха нарушения на Закона за биологичното разнообразие и на режимите на защитените зони BG 0002105 "Персенк" и  BG0002057 "Бесапарски Ридове", определени със Заповедта за обявяването им.
-          Проверки за осъществяване контрол по Закона за лечебните растения;
-          През отчетния период е проведен и мониторинг на дива коза в землища с. Лилково по маршрути, съгласно утвърден график от ИАОС. Резултатите от мониторинга ще се публикуват в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 176 писма до възложители и институции.Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 29 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС;  
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец октомври 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2018г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          извършване на контролни и собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          контрол върху състоянието на защитените територии;
-          контрол върху състоянието на защитените зони;
-          контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове;
-          извършена е проверка на зоопарк-Пловдив, при която се установи, че същият не работи и е затворен за посетители съгласно заповед на МОСВ;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-         съвместни проверки с МВР;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          извършена е проверка по контрол на решение по ОВОС на „Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре”, в землищата на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски и гр. Кричим, Възложител „Персенк инвест” ООД.
-          извършена е проверка по контрол на решение по ОВОС на „Добив на скалнооблицовъчни материали от кариера Старите колиби“, с. Мулдава, Възложител „НВГ Кариери“ ООД.
-          извършена една проверка на обект с издадено комплексно разрешително - ИПО ООД, гр. София, площадка гр. Карлово;
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
-          извършена е проверка на „Производство на олово и цинк“ на „КЦМ“ АД, землище Куклен – предприятие с висок рисков потенциал;
-          извършена е проверка на Газоснабдителна (претоварна станция за пропан-бутан)“ – с. Бенковски на „Ви Газ България“ ЕАД – предприятие с висок рисков потенциал
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 14 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 30 предписания от първия етап на проверките неизпълнено е 1.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 19;
o    проверени обекти – 18;
o    дадени предписания – 3;
o    съставени актове - 4;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 72/15.11.2018г. на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД за установено нарушение по чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 165, ал.2 във вр. с чл. 156, т.2 във вр. с чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 91/2002 г.. и посл. изм. и доп./ - нарушението е свързано с неизпълнение на дадено предписание;
Ø АУАН № 80/28.11.2018г. на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за установено нарушение по чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 165, ал.2 във вр. с чл. 156, т.2 във вр. с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 91/2002 г.. и посл. изм. и доп./ - нарушението е свързано с неизпълнение на дадено предписание;
Ø АУАН № 75/19.11.2018г. на „ПИМК кариери“ ЕООД за АД за установено нарушение по чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 165, ал.2 във вр. с чл. 156, т.2 във вр. с чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 91/2002 г.. и посл. изм. и доп./ - нарушението е свързано с неизпълнение на дадено предписание;
Ø АУАН №77/22.11.2018г. на „Тракия маркет“ ЕООД за установено нарушение по чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 165, ал.2 във вр. с чл. 156, т.2 във вр. с чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 91/2002 г.. и посл. изм. и доп./ - нарушението е свързано с неизпълнение на дадено предписание;
Ø През м. ноември е наложена една текуща санкция на „БиЕй Глас България“ АД по чл. 69 от ЗООС, за изпускане на отпадъчни газове от ванна пещ № 2 с концентрации по показател азотни оксиди над НДЕ, определена в комплексното разрешително. санкцията е наложена с наказателно постановление № С-И-79-00/21.11.2018г. в размер на 868,19 лв. месечно.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 5.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Засилен е контролът на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 9;
o    проверени обекти – 9;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
Води
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 36;
o    проверени обекти – 32;
o    дадени предписания – 21;
o    съставени актове - 7;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 73/16.11.2018г. на „Деликатес-2“ ООД, с. Житница, за превишение на ИЕО;
Ø АУАН № 74/19.11.2018г. на „Консервен комбинат-МБ“ ЕООД, консервен комбинат в село Куртово Конаре за ползване на воден обект без основание;
Ø АУАН № 76/19.11.2018г. на „Тер-М“ ООД, гр. Пловдив, за превишение на ИЕО-повторност;
Ø АУАН № 81/29.11.2018г. на „ВМЗ“ ЕАД, пл. Сопот, за превишение на ЕО-повторност;
Ø АУАН № 82/29.11.2018г. на „НВМес Комерс“ ЕООД, с. Ново село, за превишение на ИЕО-повторност;
Ø АУАН № 79/23.11.2018г. на „Фрост БГ“ ЕООД, с.Кочево, за превишение на ИЕО;
Ø АУАН № 78/23.11.2018г. на „Куминяно Фрут“ ООД, с. Катуница, за неизпълнение на дадено предписание по ЗВ
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 4.
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки –няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи че състоянието на проверените защитени територии и защитени зони  е добро.  Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 21;
o    проверени обекти – 21;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
Отпадъци
-          Акцент за месец октомври са проверки по изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, контрол по спазване условията в издадени разрешения по ЗУО, както и проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2018 г.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 66;
o    проверени обекти – 62;
o    дадени предписания – 26;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 8
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 5;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø За отчетния период е издадено наказателно постановление, НП №73/06.11.2018 г. на „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр.Стамболийски във връзка с получени сигнали на „зелен телефон“.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 73/06.11.2018 г., издадено срещу „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски, за това, че не е изпълнило Условие поставено в Комплексно Разрешително. В нарушение на чл. 164, ал. 1, във вр. с чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв.
2.      НП № 74/12.11.2018 г., издадено срещу Е.К., Кмет на Общ. К., за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, пр. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 ЗУО, с наложена глоба в размер на 3000 лв.
3.      НП № 75/12.11.2018 г., издадено срещу Г. Д., гр. П., за това, че не е изпълнило задължително предписание. В нарушение на чл. 156, ал. 1, във вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
4.      НП № 76/12.11.2018 г., издадено срещу „ Борекс 1“ ООД, гр. София, за това, че нерегламентирано изгаря отпадъци. В нарушение на чл. 134, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 29, ал. 2 ЗУО, с наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв.
5.      НП № 77/15.11.2018 г., издадено срещу Д. И., Кмет на Общ. М., за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. В нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, пр. първо, във вр. с чл. 19, ал. 3, т. 15 ЗУО, с наложена глоба в размер на 3000 лв.
6.      НП № 78/15.11.2018 г., издадено срещу Р. Д., с. В., за това, че не е изпълнило задължително предписание. В нарушение на чл. 156, ал. 1, във вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
7.      НП № С-И-79/21.11.2018 г., издадено срещу „БиЕй Глас България“ АД, гр. София, за това, че неспазва емисионната норма за показател азотни оксиди, определени в Комплексното разрешително. В нарушение на чл. 69а, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 69, ал. 1 и ал. 2 ЗООС, с наложена текуща месечна санкция в размер на 868,19 лв.
8.      НП № 80/29.11.2018 г., издадено срещу Г. К., с. К., за това, че извършва дейност по събиране и съхраняване на отпадъци от ИУМПС, без изискващото се разрешение. В нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗУО, с наложена глоба в размер на 2000 лв.
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период  се регистрират  стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, които превишават установените норми с по-голяма честота. Причините за регистриране на по-голям брой превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве  са понижаване на температурите, масовото използване на твърди горива за отопление в бита, в съчетание с неблагоприятни атмосферни условия – мъгли, температурни инверсии и безветрие. По показател азотни оксиди не са регистрирани стойности над средночасовата норма за опазване на човешкото здраве;
-          През отчетния период са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани от фабрика „Мебелор“ ООД, гр. Пловдив, от страна на която са предприети и изпълнени мерки и дейности по обезшумяване на аспирационната система, служеща да обезпрашава работните участъци към „Фабрика за производство на корпусна мебел“. При проведените контролни измервания не са констатирани превишения на нормите за шум в околната среда.
-          В резултат на дейността на РИОСВ - Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии, защитените зони и в дейността на билкозаготвителните пунктове и издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ - Пловдив, операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на „управлението на риска“. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 209 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 23 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 6 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
За отчетния период са издадени 6 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 4 решения по чл. 67 от ЗУО.
През разглеждания период за разгледани и са дадени становища общо 20, свързани с уведомления за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в приложение №3 на ЗООС.
За периода е процедирана 1 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
За периода са издадени две Решения по ОВОС с характер „одобрявам“ за ИП:
-      „Разширение на съществуващо депо за неопасни отпадъци Чеиргьол-1“ в УПИ I-217 (производствени и складови дейности, пречиствателна станция и депониране на отпадъци) част от поземлен имот № 000217,  гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив. Възложител: „Монди Стамболийски” ЕАД
-      „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив“ имоти 56784.501.343; 56784.506.9504; 56784.507.7; 56784.510.524; 56784.518.1255; 56784.520.1263; 56784.518.1256; 56784.520.1265; 56784.520.1371, разположени в границите на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, Възложител Община Пловдив.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 14 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 2 броя;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 4 броя;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 6 броя;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 1 брой
-          т. 1, е – интензивно развъждане на риба – 1 брой;
За периода е издадено едно Решение за прекратяване на процедура по гл. VI от ЗООС;
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 295 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 15 ДПК, като с комисиите са приети 15 обекта.
 
4.3. Обществеността
През есенно-зимния сезон основните източници на ФПЧ в атмосферния въздух са масовото използване на твърди горива в бита, транспорта, интензивните  строителни и ремонтни дейности и производствените източници в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия – ниски температури, голям брой дни с мъгли, температурни инверсии и безветрие.
В изпълнение на заложените мерки в програмите за подобряване на КАВ общините извършват регулярен контрол на строителните фирми.
Представените резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух, показват спазване на установените норми за допустими емисии. Представените резултат са в потвърждение на направените изводи в програмите по КАВ, а именно много малък принос на промишлеността към замърсяването на въздуха.
При проверките, свързани с спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.