Средни горивни инсталации

 

Информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ)

 

От 31.07.2018г. с Постановление №150 от 24.07.2018г. на Министерски съвет, на основание чл. 9г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45/1996г., изм.,бр.85 от 24.10.2017г.)  е приета Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн.,ДВ,бр.63 от 31.07.2018г.)

         Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (OB, L 313, 28.11.2015 г.).
 
 Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата, средните горивни инсталации (СГИ) попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация операторът на СГИ подава заявление по образец до директора на съответната РИОСВ. Към заявлението се прилагат:
1.    ЕИК (за чуждестранни лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус, като същият се представя и в легализиран превод на български език)
2.    информацията и документите по ал.3, т.1-8 и 13;
3.    документ за платена такса  - 190 лв. (съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)
 
Срокове за регистрация:
 
  • Операторите на съществуващи СГИ (виж § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2024г.
 
  • Операторите на съществуващи СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2029г.
 
  • Операторите на нови СГИ (виж § 1, т.7 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) не могат да ги експлоатират преди да бъдат регистрирани.
 
  В случаите на всяка планирана промяна в СГИ, водеща до промяна в приложимите норми на допустими емисии, операторът подава незабавно до директора на съответната РИОСВ заявление за вписване на промяна в обстоятелствата. В случаите на промяна на оператора на СГИ и/или на промяна на адреса на стационарна СГИ, заявлението се подава в срок до 14 дни от настъпване на промяната.
 За вписване в регистъра на промяната и издаване на удостоверение за актуално състояние на СГИ към заявлението се прилагат:
1. документи, удостоверяващи промяната
2. документ за платена такса  - 70 лв. (съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)
 
За стационарни СГИ заявленията се подават по местонахождение на инсталацията, а за мобилни СГИ – по седалище на оператора.