Отчет за контролната дейност през м. октомври 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец октомври експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 163 проверки на 151 обекта, в т. ч. 107 планови и 56 извънредни. Извършени са 15 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 6 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 69 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ е съставен 1 акт.
От директора на РИОСВ са издадени 8 бр. наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 27 000лв.
 
За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни,   от РИОСВ са наложени санкции на операторите на инсталациите в общ размер от 10 000 лв. – „Калцит“ АД
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 22612,61 лв.: 15124,67 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС и 7487,94 лв. от глоби и санкции по секторни закони. От получените суми, 12099,73 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са:  община Садово – 3775,49 лв., община Пловдив – 3088,27 лв., община Карлово – 2325,98 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 53 сигнала на зелен телефон и 4 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
 
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на Разрешителни за зауствания по чл.46 от Закона за водите.
-          Контрол върху състоянието на защитените територии, извършени са проверки на следните защитени територии:
 
·         Защитена местност "Козница", гр. Кричим;
·         Защитена местност "Кричим", с. Куртово Конаре;
·         Защитена местност "Чинар дере", с. Тополово;
·         Защитена местност "Чивира", с. Старосел, общ. Хисаря;
·         Защитена местност "Средногорец", с. Каравелово, общ. Карлово.
При проверките на защитените територии не се установиха нарушения на режима определен със заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии. Границите на всички защитени територии са маркирани и обозначени с информацонни табели.
-          Контрол върху състоянието на защитените зони, извършени са проверки на следните защитени зони:
·         защитена зона "Река Пясъчник" BG 0000444;
·         защитена зона "Язовир Пясъчник" BG 0002010
При проверката не се установиха нарушения на Закона за биологичното разнообразие и на режима на защитена зона "Язовир Пясъчник" BG 0002010, определен със Заповедта за обявяването.
-          Проверки за осъществяване контрол по Закона за лечебните растения;
-          Проведен и мониторинг на кафява мечка в землища гр.Асеновград и ДЛС Тракия, м. Тъмраш, по маршрути, съгласно утвърден график от ИАОС. Резултатите от мониторинга ще се публикуват в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към ИАОС;
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 179 писма до възложители и институции.Във връзка с процедирани инвестиционни намерения, през периода са съгласувани 31 преписки, по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения на предприятия, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал и такива, в които се предвижда да са налични опасни химични вещества, включени в приложение №3 на ЗООС;  
 
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец октомври 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          планови проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2018г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          извършване на контролни и собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;
-          оценка на месечни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данните от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          проверки съгласно Заповед на Областния Управител на област Пловдив с участие на експерт от направление почви;
-          Контрол върху състоянието на защитените територии;
-          Контрол върху състоянието на защитените зони;
-          Контрол върху дейността на билкозаготвителните пунктове;
-          Проверки по сигнали, свързани със защитени видове - 3 бр. защитени животни са изпратени  за лечение в спасителен център за диви животни гр. Стара Загора – сова, бързолет и таралеж;
-          Във връзка с постъпил в МОСВ сигнал за незаконно строителство в Кариера за добив на мрамори с. Куртово Конаре, попадаща в защитена зона „Бесапарски ридове“ BG 0002057 е извършена проверка, при която не се установиха нарушения на ЗБР, ЗООС и заповедта за обявяване на защитената зона. Сигналът е препратен до РДНСК – Пловдив за произнасяне по компетентност относно цитираното незаконно строителство;
-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
-          проверки по спазване на изискванията ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) №648/2004, Регламент (ЕО) №689/2008, Регламент (ЕО) №850/2004, Регламент (ЕО) №1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други);
-          извършена е извънредна проверка на обект “Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци - І-ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки;
-          проверки на мерките за безопасност в СУМБ и Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА;
 
 
2.3. Засилен последващ контрол
Извършени са 13 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 30 предписания от първия етап на проверките неизпълнени са 3, за които ще бъдат предприети съответните административнонаказателни действия.
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал.2 от Наредба № 6/99г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 29;
o    дадени предписания – 17;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 9.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Засилен е контролът на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 5;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
 
Води
-          През отчитания период са извършвани основно проверки по план за 2018 год. и изпълнение на дадени предписания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 31;
o    проверени обекти – 31;
o    дадени предписания – 13;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 71/22.10.2018 год. на "Чичо Чарли» ЕООД с. Бенковски, община Марица за нeспазване на условия от РЗ;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки –13;
o    проверени обекти – 13;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ-Пловдив се установи че състоянието на проверените защитени територии и защитени зони  е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 19;
o    проверени обекти – 19;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 6
 
 
Отпадъци
-          Акцент за месец октомври са проверки по изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, контрол по спазване условията в издадени разрешения по ЗУО, както и проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2018 г.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 64;
o    проверени обекти – 61;
o    дадени предписания – 29;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 7
 
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 9;
o    проверени обекти – 9;
o    дадени предписания – 7;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 1
 
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 3;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
Комплексни разрешителни
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 8;
o    проверени обекти – 7;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
СЕВЕЗО
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
 
НП
1.      НП № 65/05.10.2018 г., издадено срещу „Рила-Милк“ ЕООД, гр. София, за това, че не е изпълнило в срок дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 31, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 13 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
2.      НП № 66/08.10.2018 г., издадено срещу „Аладин Фуудс“ ООД, гр. София, за това, че ползва повърхностен воден обект – отводнителен канал, без необходимото за това основание. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3, б. б) от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
3.      НП № 67/09.10.2018 г., издадено срещу „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот, за това, че зауства отпадъчни води с показатели, които превишават допустимите емисионни норми. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 120, ал. 3, във вр. с ал. 1 от ЗВ, във вр. с чл. 16 от Наредба № 6/09.11.2000 г., с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.
4.      НП № 68/09.10.2018 г., издадено срещу „Тер-М“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не поддържа качеството на заустваната в повърхностен воден обект – напоителен канал, отпадъчна вода, формирана в резултат от дейността на обекта, в съответствие с условията в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер от 2 000 лв.
5.      НП № 69/09.10.2018 г., издадено срещу „НВМЕС КОМЕРС“ ЕООД, с. Ново село, за това, че надвишава индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешителното за заустване. В нарушение на чл. 200, ал. 4, във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв
6.      НП № 70/10.10.2018 г, издадено срещу „Калцит“ АД, гр. Асеновград           , за това, че не е изпълнило Условие в Комплексно разрешително. В нарушение на чл. 164, ал. 1, във вр. с чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС, с наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
7.      НП № 71/30.10.2018 г., издадено срещу „Ненко Трифонов Фуудс“ ООД, с. Ведраре, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект река Бяла река, с показатели над допустимите норми. В нарушение на чл. чл. 200, ал. 1, т. 43, във вр. с чл. 126, ал. 1 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
8.      НП № 72/30.10.2018 г., издадено срещу „Рила-Милк“ ЕООД, гр. София, за това, че зауства отпадъчни води във воден обект р. Чатрачко дере, с показатели които превишават индивидуалните емисионни ограничения. В нарушение на чл. 200, ал. 1, т.6, във вр. с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период   регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди са под установените норми, което е в резултат на предприетите мерки от общинските администрации в изпълнение на плановете за действие към общинските програми по КАВ, изпълнение на задълженията на операторите да поддържат в добро състояние пречиствателните съоръжения;
-          В резултат на предприетите от РИОСВ и Община Родопи действия са дадени предписания за изграждане на нова и закриване на съществуваща компрометирана канализация в с.Белащица, която е причинила зааливане на терени и замърсяване с отпадъчни води.
-          В резултат на дейността на РИОСВ-Пловдив през отчетния период не са констати-рани нарушения на режимите на защитените територии, защитените зони и в дейността на билкозаготвителните пунктове и издаваните позволителни за ползване на лечебни растения;
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ-Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда;
-          проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията;
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 231  бр. инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2 ал.2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, касаещи бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 22 бр. становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 3 бр. решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения попадащи в границите на защитени зони.
За отчетния период са издадени 15 регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 6 решения по чл. 67 от ЗУО.
За периода са процедирани 1 план/програми, приключили с Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
За периода е издадено едно Решение по ОВОС с характер „Одобрявам“ за ИП Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Щъркелите“ (376,508 дка), в землища на с. Костиево, община Марица и на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 18 инвестиционни предложения, с характер „да не се извършва ОВОС“, по Приложение 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 3 броя;
-          т. 2, г - дълбоки сондажи – 3 броя;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 9 броя;
-          т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води - 1 брой;
-          11, д - съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1 брой;
т. 12, в – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности - 1 брой;
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 337 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 10 ДПК, като с комисиите са приети 5 обекта.
 
4.3. Обществеността
През отчетния период основните източници на ФПЧ в атмосферния въздух са интензивните  строителни и ремонтни дейности в допълнение към производствените източници и транспорта. Общините извършват регулярен контрол по строителните фирми. Производствените обекти с източници на емисии, експлоатират пречиствателните съоръжения и горивните източници по начин недопускащ превишение на установените норми за допустими емисии на вредни вещества, които се изпускат в атмосферата.
При проверките, свързани с спазване изискванията на екологичното законодателство в областта на химичните вещества и смеси не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.

При проверките, свързани с предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда