Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.10.2010г. – 31.10.2010г.

 

Брой проверени обекти*
 
Брой дадени предписания
Брой съставени актове
Брой издадени наказателни постановления
 
Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС
(от РИОСВ и МОСВ)
Постъпили суми от санкции в лв.
/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/
Брой
издадени заповеди за спиране на дейности
 
 
 
бр.
лв.
 
лв.
 
 
84
 
33
 
7
 
26
51 645,98
2
 
8039,00
 
--

 
Общият брой на проверените обекти през м. октомври от РИОСВ-Пловдив е 84.
По компоненти:
Въздух – 25 обекта;
Отпадъци – 14 обекта;
Води – 10 обекта;
Хим.вещества – 11 обекта;
ВФФ – 7 обекта;
ПД – 5 обекта;
БР – 9 обекта;
Почви и земни недра – 3 обекта.
 
Приоритетни в контролната дейност на РИОСВ през месеца са:
 Комплексните проверки по компоненти и фактори на околната среда в „Ален мак” АД, Пловдив, „Юрий Гагарин” АД, Пловдив, „Винпром Пещера” АД, Съединение, „Табако Леаф Хаус” ООД, Първомай, „Чугунолеене Първомай Инвест” АД, Първомай. На проверените обекти са дадени предписания за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на екологчното законодателство. Предстоят проверки за изпълнение на предписанията.
Проверките по изпълнение на условията и сроковете в комплексните разрешителни на ДНО и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, Шишманци, РДНО – Цалапица и започналата в края на месеца проверка на КР на община Карлово за РДНО.
Проверките на фирми – притежатели на оборудване, съдържащо и/или замърсено с ПХБ, във връзка с писмо на МОСВ, вх.№УО-1360/04.10.10г. Дадени са предписания да бъде представена в РИОСВ информация до 15 дни след предаване на кондензаторните батерии.
Резултати на извършената контролна дейност:
 След проверки по проверка по чл. 69 от ЗООС са  възобновени тмс на „Ганчев” ЕООД, Асеновград (14,84 лв, считано от 24.9.10г  и на „Джи Ен Си” ООД, Перущица (51,39 лв, считано от 28.10.10 г).
Издадени са 26 наказателни постановления на обща стойност 51 645,98 лв.
            За нарушения на разпоредбите на ЗВ са издадени 6 НП на фирмите: "Аладин техноклима" ООД Съединение - 1000 лв.; ЕТ" Аргилашки" Съединение – 2000 лв.; "Метро кеш енд Кери България" ЕООД – 2000 лв.; Свинеферма с. Белозем на "Стомаринвест" АД – 2000 лв.; Частна кравеферма с. Извор на Д. Динков – 2000 лв. и Частна кравеферма с. Извор на ЕТ "Т. Такев" – 2000 лв.
            По ЗУO са издадени 20 НП: на „Селпак Арифов” ООД, Пловдив за работа без разрешение за дейности с отпадъци – 7 000 лв; на „Белезирев” ЕООД, Сопот – за неизпълнение на условията от разрешителното – 7 000 лв. По актове за неизпълнение на Наредбата за продуктови такси са издадени НП на „Гейома” ЕООД, Пловдив – 245,98 лв и на „Корморан” ООД, с. Марково - 4 000 лв. За неизпълнени предписания за ликвидиране на нерегламентирани замърсявания и последващ контрол са издадени НП на 16 кметове на селища в общините първомай, Асеновград и Куклен (по 1 400 лв всяко).
            По  многократни сигнали за неприятни миризми е извършена по заповед на директора на РИОСВ  проверка за разпространение на миризми извън производствената площадка на „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски.  Установена е неприятна миризма от производството на около 500 м. извън предприятието. Направено е предписание да се предприемат незабавни действия за възстановяване  на ефективността на пречиствателното съоръжение. На ръководството е изпратена покана за подписване на АУАН.
При проверка в Цигарена фабрика, Пловдив е установено превишение на граничните стойности на нива на шум в околната среда. Връчена е покана за съставяне на АУАН.
 
За констатирани през месеца нарушения са съставени 7 акта:
Води:
Акт№ 499/2010 г – на месопреработвателното предприятие „Фермата” АД надвишаване на индивидуалните емисионни ограничения определени от Разрешителното за заустване
Акт №498/2010г – на Булгафрост АД,п с. Кочево след контрол по условия от РЗ - Кочево за непровеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води
УО:
Акт № 359/2010г на кмета на  с.Стоево, общ. Асеновград във връзка с незпълнение на дадените предписания.
Акт № 1052010г на управителя на „Тейома” ООД, Пловдив за неплатени продуктови такси за опаковки. Издадено е НП в размер на 245,98 лв – двоен размер на неплатените такси.
Акт № 353/2010г на кмета на с. Добралък,общ. Асеновград за неизпълнение на задължанията по управление на отпадъците.
АКТ № 360/2010г на кмета на с. Бачково, общ. Асеновград за неизпълнение на задължанията по управление на отпадъците.
ВФФ:
Акт № 673/2010г на ЕТ „Макси Л”, Перущица, общ. Родопи за превишение на граничните стойности на нива на шум в околната среда.
 
Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат на контролната дейност:
Основният резултат от контролната дейност през месеца е привеждане на дейността на физическите и юридическите лица в съответствие с екологичното законодателство с цел опазване на компонентите на околната среда и здравето на хората.
 
Кратко обобщение по отношение на ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността
Системният контрол и предприетите от операторите последващи действия гарантират ефективно управление на отпадъците и опазване на компонентите на околната среда. При извършваните проверки представителите на бизнеса са информирани за промените в законодателството по околна среда и произтичащите от това задължения относно привеждане на дейността им в съответствие с нормативната уредба.