Отчет за контролната дейност през м. септември 2018

1. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.
 
1.1.През месец септември експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 94 проверки на 85 обекта, в т. ч. 57 планови и 37 извънредни. Извършени са 18 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 10 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
 
1.2. За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ са съставени 7 акта, от които 3 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции са 125 898.05 лв.: 13 537.72  лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС, лихви – 53542,22 лв. и 58514,42 лв. от глоби и санкции по секторни закони, лихви – 303,69 лв. От получените суми, 10830,19 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Садово – 3 991,65 лв., община Пловдив – 3 088,27 лв. и община Карлово – 2 194,96 лв.
 
1.3. За периода са постъпили 34 сигнала на зелен телефон и 4 писмени жалби, които са обработени своевременно. Част от тях не са от компетентността на РИОСВ – Пловдив и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.
 
2. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност.
2.1. Засилен превантивен контрол:
-          Разглеждане и издаване на становища във връзка с уведомления за подадени инвестиционни предложения;
-          Утвърждаване на разположението и броя на пробовземни точки;
-          Изготвяне на становища, във връзка с процедури по издаване на разрешителни за зауствания по чл. 46 от Закона за водите.
-          контрол върху състоянието на защитените територии и зони; 
-          Във връзка с провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС са изготвени 175 писма до възложители и институции.По отношение на процедирани инвестиционни намерения през периода са съгласувани 22 преписки по съответните компоненти и фактори, оказващи влияние върху околната среда.
-          През месец септември е извършена една планова проверка по контрол на решение по ОВОС на кариера "Каваклъка", с. Боянци, община Асеновград, възложител: „Литос комерс“ ЕООД. Дадено е едно предписание.
-          Извършени са проверка на следните защитени територии: поддържан резерват "Богдан" и защитена местност "Върлишница“ в Клисура, община Карлово; резерват "Червената стена" и защитена местност "Клувията-дива вода“ в землището на с.Бачково, община Асеновград, както и на поддържан резерват "Изгорялото гюне" в землището на Кричим. При проверките на защитените територии не са установени нарушения на режима, определен със заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии. Границите на всички защитени територии са маркирани и обозначени с информацонни табели. Извършена е и проверка на ЗЗ "Централен Балкан-буфер“ (BG 0002128) за опазване на дивите птици в землището на Клисура. При проверката не е констатирано нарушение на режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й и на Закона за биологичното разнообразие.
 
2.2. Tекущ контрол:
            През месец септември 2018 г. експертите от РИОСВ – Пловдив са участвали в извършване на:
-          проверки по утвърдения План за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив през 2018 г.;
-          проверки по осъществяване на последващ контрол по изпълнение на дадени предписания;
-          проверки по жалби и сигнали, подадени в РИОСВ – Пловдив;
-          участие в комплексни проверки;
-          разглеждане и утвърждаване на планове за управление на разтворителите за 2017 г., на оператори с инсталации, попадащи обхвата на Наредба № 7 от 2003 г.;
-          оценка на доклади от извършени СПИ;
-          във връзка с направено уведомление от оператор за провеждане на СПИ експертите са участвали по време на провеждане на измерването;
-          разглеждане и даване на становища във връзка с подадени уведомления за инвестиционни предложения, доклади за ОВОС;
-          проверки по спазване на изискванията на ЗООС, ЗЗВВХВС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) № 648/2004, Регламент (ЕО) № 689/2008, Регламент (ЕО) № 850/2004, Регламент (ЕО) № 1451/2007 и други (наличие и актуалност на информационни листове за безопасност, регистрации по REACH, спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, инструкции, заповеди и други).
-          оценка на месечни доклади от провеждане на собствени непрекъснати измервания (СНИ) от оператори – „КЦМ“ АД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Монди Стамболийски“ ЕАД, при които е установено, че всички средномесечни стойности на измерваните показатели са съгласно нормите, определени в комплексните разрешителни;
-          През месеца са извършени контролни измервания на нивата на шум, излъчвани в околната среда при контролирани взривни дейности в кариера – находище „Цех Родопи“ в с. Белащица с концесионер "Холсим Кариерни Материали Пловдив"АД. Не са констатирани превишения на нормите за шум в околната среда.
-          извършени са проверки на оператори, които не са представили отчети за 2017 г. по чл. 35 от Наредба № 1/2017 г. за флуорираните парникови газове;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда;
-          въвеждане на данни от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и издадени КР в информационната система;
-          изпълнение на Заповеди № РД - 821/ 2012 г. и № РД -733/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите, които се отнасят до извършване на проверки с пробонабиране на обекти, включени в утвърден от МОСВ списък, подлежащи на задължителен контрол през 2018 г., съвместно с представители на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС;
-          проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци;
-          контрол по спазване на условията в издадени разрешения по ЗУО;
 
2.3. Засилен последващ контрол
 
През месец септември 2018 г. са извършени 8 проверки по изпълнение на дадени предписания. Констатирано е, че от дадените 16 предписания от първия етап на проверките неизпълнени са 4. Съставени са 3 акта и е издадено 1 наказателно постановление на стойност 2000 лв.
 
 
3. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност
 
Атмосферен въздух, шум и ЗОПОЕЩ
 
Атмосферен въздух:
-          В резултат от засиления контрол, осъществяван от РИОСВ – Пловдив, все повече оператори изпълняват задълженията си, съгласно изискванията на ЗЧАВ и ЗОИК. При извършената оценка на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. на представените резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества показват спазване на установените норми.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 28;
o    проверени обекти – 26;
o    дадени предписания – 10;
o    съставени актове - 1;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – 7
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 70/25.09.2018 г. на „КАЛЦИТ“ АД за установено нарушение по чл. 164, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 91/2002 г.. и посл. изм. и доп./ –нарушението е свързано с неизпълнение на условие от комплексно разрешително.
През септември не са налагани санкции по чл. 69 от ЗООС.
Извършени са 4 извънредни проверки в обекти с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Те са свързани с участие в съвместни проверки. Във връзка с направено уведомление от оператор за провеждане на СПИ, експертите са участвали по време на провеждане на измерването. Извършени са контролни измервания в 2 обекта в изпълнеие на утвърдения годишен график за провеждане на емисионни измервания.
При проверката по сигналите за изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове от комин към варова пещ на територията на „КАЛЦИТ“ АД е установено, че операторът не е извършил необходимото уведомяване на контролния орган в изпълнение на условие от комплексно разрешително. На оператора е съставен АУАН.
 
Шум и ЗОПОЕЩ:
-          Засилен е контролът на обекти по ЗЗШОС и ЗОПОЕЩ.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – 2;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2
 
Води
-          През отчитания период са извършвани основно проверки по план за 2018 год. и изпълнение на дадени предписания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 19;
o    проверени обекти – 19;
o    дадени предписания – 8;
o    съставени актове - 2;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 64/03.09.2018г. на „Рила Милк“ ООД, гр. София за превишение на ОЕО, заложени в РЗ;
Ø АУАН № 69/19.09.2018г. на Община Калояново за неизпелнение на дадено предписания (по Закона за водите)
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 2
 
 
 
Почви
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – няма;
o    проверени обекти – няма;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    Подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма.
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали – няма.
 
Биологично разнообразие и НЕМ
-          В резултат от контролната дейност, осъществявана от РИОСВ – Пловдив бе установено, че състоянието на проверените защитени територии и защитена зона е добро. Не са констатирани нарушения на Закона за защитените територии и на Закона за биологичното разнообразие.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 11;
o    проверени обекти – 11;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове – няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 5
В резултат на извършените проверки по сигнали, 4 защитени птици – сова, тръстиков блатар, кукумявка и сокол са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни – Стара Загора. Един сигнал за опасен трансформатор на сметището в Асеновград, причинил смърт на щъркел е препратен по компетентност до EVN за предприемане на действия за обезопасяване на съоръжението.
 
Отпадъци
-          Акцент за месец септември са проверки по изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, контрол по спазване условията в издадени разрешения по ЗУО, както и проверки, съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2018 г. на населени места за нерегламентирани замърсявания.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 44;
o    проверени обекти – 41;
o    дадени предписания – 14;
o    съставени актове - 3;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН № 65/10.09.2018 год. на Георги Д. Дяков, гр. Пловдив - физическо лице за неизпълнение на предписание
Ø АУАН № 66/10.09.2018 год. на "Борекс 1" ООД, гр. София за изгаряне на отпадъци
Ø АУАН № 68/14.09.2018 год. на Райчо Георгиев Дамянов, с. Войсил - физическо лице за неизпълнение на предписание
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - 7
 
Химикали
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
ОВОС И ЕО
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 1;
o    проверени обекти – 1;
o    дадени предписания – 1;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
Комплексни разрешителни
-          За периода са извършени четири проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни: на “Калцит” АД - Асеновград – оператор с издадено КР № 82-Н1/2015 г. – проверка по ЗЧАВ, на „Аеркок“ООД с КР № 294-Н0/2008 г., на Община Пловдив с КР № 380-Н0/2009 г. и на "Инса ойл"ООД с КР № 73-Н2/2013 г. Извършена е проверка на обект, финансиран от НК"ЧОС-2018 г." – ДГ "Пролет" в с. Цалапица и е взето участие в една ДПК.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 6;
o    проверени обекти – 6;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - 1;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС:
Ø АУАН №67/10.10.2018 г. за за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително №123-Н1/2009 г. на “Монди Стамболийски“ ЕАД, Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби"; "Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия";"Горивна инсталация"; "Инсталация за производство на вар",площадка гр. Стамболийски
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
СЕВЕЗО
-          Акцент в контролната дейност за периода – проверки свързани с изпълнение на годишния план за 2018 г. на РИОСВ-Пловдив, обекти с издадени Решения за потвърждение на ДБ и становища за потвърждаване на ДППГА за предприятията с нисък и висок рисков потенциал и изпълнение на мерките в СУМБ, заложени в ДППГА на предприятията.
-          Обобщена информация за осъществената контролна дейност в периода:
o    извършени проверки – 2;
o    проверени обекти – 2;
o    дадени предписания – няма;
o    съставени актове - няма;
o    подробна информация за проверките, при които е констатирано нарушение; несъответствие, довело до предписание; съставяне на АУАН; налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС: няма;
o    извършени проверки и предприети действия по сигнали - няма.
 
НП
1.      НП № 61/12.09.2018 г., издадено срещу „Бул фито ойлс“ АД – София, за това, че не е изпълнило дадено задължително предписание. В нарушение на чл. 166, т. 3, във вр. с чл. 165, ал. 2, във вр. с чл. 156, т. 2, във вр. с чл. 155, ал. 2 ЗООС, с наложена имуществена санкция – 2 000 лв.
2.      НП № 62/28.09.2018 г., издадено срещу Мартин Кочанов от Асеновград, за това, че отглежда животински видове от Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР – 3 щиглеца. В нарушение на чл. 125, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 6, пр. 2 от ЗБР, с наложена глоба – 100 лв.
3.      НП № 63/28.09.2018 г., издадено срещу Добрин Терзиев от Пловдив, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС, без изискващото се разрешение. В нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗУО и чл. 17 от Наредбата за ИУМПС, с наложена глоба – 2 000 лв.
4.      НП № 64/28.09.2018 г., издадено срещу Георги Дяков, гр. Пловдив, за това, че извършва дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС, без изискващото се разрешение. В нарушение на чл. 133, ал. 3, т. 3, във вр. с чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗУО и чл. 17 от Наредбата за ИУМПС, с наложена глоба – 3 000 лв.
 
 
4. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.
 
4.1. Околната среда
-          През отчетния период регистриране на стойности по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотни оксиди са под установените норми, което е в резултат на предприетите мерки от общинските администрации в изпълнение на плановете за действие към общинските програми по КАВ, изпълнение на задълженията на операторите да поддържат в добро състояние пречиствателните съоръжения.
-          В резултат на дейността на РИОСВ – Пловдив през периода не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии и зони.
-          В резултат на засиления контрол от страна на РИОСВ – Пловдив от операторите се спазват изискванията на екологичното законодателство в областта на управлението на риска, химичните вещества и смеси. При проверките не са установени нарушения и не са констатирани замърсявания на околната среда.
 
4.2. Бизнес
За периода са процедирани 164 инвестиционни предложeния /планове/ програми/ проекти/ по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС за инвестиционни предложения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, която се отнася за бизнеса, местната власт и ДГС, в т.ч и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.
Изготвени са 11 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП/ППП, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.
Издадени са 2 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони.
През периода са дадени 30 становища за инвестиционни намерения, свързани с налични ОХВ, включени в Приложение № 3 на ЗООС.
За периода са процедирани 2 план/програми, приключили с решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ЕО, с характер „да не се извършва ЕО“.
Процедирани и приключили с краен акт в периода с решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 16 инвестиционни предложения, от които един е с характер „да се извърши ОВОС“ и 17 – „да не се извършва ОВОС“, по Приложение № 2 от ЗООС по категории, както следва:
-          т. 1, д – интензивно животновъдство – 3;
-          т. 2, г – дълбоки сондажи – 4;
-          т. 7, б – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 1;
-         т. 7, в – производство на млечни продукти – 2;
-          т. 10, б – обекти с обществено предназначение – 4;
-          т. 11, в – пречиствателни станции за отпадъчни води – 1;
-          т. 11, д – съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства – 1;
За периода са издадени 2 решения по чл. 67 от ЗУО.
 
Експерти от РИОСВ – Пловдив са взели участие в 4 ДПК, като с комисиите са приети 4 обекта.
 
За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 232 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.
 
 
4.3. Обществеността
През летния сезон основните източници на ФПЧ в атмосферния въздух са интензивните строителни и ремонтни дейности в допълнение към производствените източници и транспорта. Общините извършват регулярен контрол по строителните фирми. Производствените обекти с източници на емисии, експлоатират пречиствателните съоръжения и горивните източници по начин, недопускащ превишение на установените норми за допустими емисии на вредни вещества, които се изпускат в атмосферата.